༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Bodhisattva’s Confession of Downfalls1

 

from the Words of the Buddha

 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྟག་པར་བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

semchen tamché takpar lama la kyap su chi o

All sentient beings take refuge always in the Guru;

སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

sangyé la kyap su chi o

take refuge in the Buddha;

ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

chö la kyap su chi o

take refuge in the Dharma; and

དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

gendün la kyap su chi o

take refuge in the Sangha.

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye shakya tupa la chaktsel lo

Homage to the blessed, thus-gone, worthy, complete and perfect Buddha, Śākyamuni!

རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dorjé nyingpo raptu jompa la chaktsel lo

Homage to Vajra Conqueror!2

རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rinchen ötro la chaktsel lo

Homage to Blazing Jewel!3

ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

luwang gi gyalpo la chaktsel lo

Homage to Sovereign King of Nāgas!4

དཔའ་བོའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

pawö dé la chaktsel lo

Homage to Leader of the Warriors!5

དཔལ་དགྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

palgyé la chaktsel lo

Homage to Heroic Sound!6

རིན་ཆེན་མེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rinchen mé la chaktsel lo

Homage to Glorious Jewel!7

རིན་ཆེན་ཟླ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rinchen da ö la chaktsel lo

Homage to Jewel Moonlight!8

མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tongwa dönyö la chaktsel lo

Homage to Unerring Vision!9

རིན་ཆེན་ཟླ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rinchen dawa la chaktsel lo

Homage to Jewel Moon!10

དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

drima mepa la chaktsel lo

Homage to Stainless One!11

དཔལ་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

paljin la chaktsel lo

Homage to Gift of a Hero!12

ཚངས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsangpa la chaktsel lo

Homage to Pure One!13

ཚངས་པས་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsangpé jin la chaktsel lo

Homage to Gift of Purity!14

ཆུ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chulha la chaktsel lo

Homage to Water Deity!15

ཆུ་ལྷའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chulhé lha la chaktsel lo

Homage to God of the Water Deities!16

དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

palzang la chaktsel lo

Homage to Glorious Goodness!17

ཙནྡན་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsenden pal la chaktsel lo

Homage to Glorious Sandalwood!18

གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ziji tayé la chaktsel lo

Homage to Infinite Vitality!19

འོད་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

öpal la chaktsel lo

Homage to Glorious Splendor!20

མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

nyangen mepé pal la chaktsel lo

Homage to Glorious One Without Sorrow!21

སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

semé kyi pu la chaktsel lo

Homage to Son of No Craving!22

མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

metok pal la chaktsel lo

Homage to Glorious Flowers!23

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

deshin shekpa tsangpé özer nampar rolpa ngönpar khyenpa la chaktsel lo

Homage to the thus-gone one, Splendor of Brahma, Miraculous Insight!24

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

deshin shekpa pemé özer nampar rolpa ngönpar khyenpa la chaktsel lo

Homage to the thus-gone one, Splendorous Lotus, Miraculous Insight!25

ནོར་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

norpal la chaktsel lo

Homage to Glorious Wealth!26

དྲན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

drenpé pal la chaktsel lo

Homage to Glorious Mindfulness!27

མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་བསྒྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsenpal shintu yongdrak la chaktsel lo

Homage to Renowned and Glorious One!28

དབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

wangpö tok gi gyaltsen gyi gyalpo la chaktsel lo

Homage to King Indra’s Banner!29

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

shintu nampar nönpé pal la chaktsel lo

Homage to Glorious Hero!30

གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

yul lé shintu nampar gyalwa la chaktsel lo

Homage to Perfect Victor in Battle!31

རྣམ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

nampar nönpé shekpé pal la chaktsel lo

Homage to Transcendent Victory!32

ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

künné nangwa köpé pal la chaktsel lo

Homage to Glorious Array of Eternal Splendor!33

རིན་ཆེན་པདྨས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rinchen pemé nampar nönpa la chaktsel lo

Homage to Courageous Lotus Jewel!34

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨའི་གདན་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rinpoche dang pemé den la raptu zhukpa riwang gi gyalpo la chaktsel lo

Homage to the thus-gone, worthy, complete and perfect buddha, Lotus Jewel Steadfast like the King of Mountains!35

 

དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

dedak lasokpa chok chü jikten gyi kham tamché na deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye chomdendé gang jinyé chik zhuk té tso shing shepé sangye chomdendé dedak tamché dak la gong su sol

May you, and however many other blessed, thus-gone, worthy, complete and perfect buddhas there are living and dwelling in all the world systems in all directions—may all you blessed buddhas please pay attention to me!

བདག་གིས་སྐྱེ་བ་འདི་དང༌། སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་སྡིག་པའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།

dak gi kyewa di dang kyewa tokma dang tama machipa né khorwa na khorwé kyené tamché du dikpé lé gyipa dang gyi du tsalwa dang gyipa la jesu yirangwa am

In this life and all my other lives, circling from one form of samsaric existence to the next throughout beginningless time—whatever wrongs I may have done, or caused other to do, or have rejoiced in;

མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀོར་རམ། དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་རམ། ཕྱོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ཕྲོགས་པ་དང༌། འཕྲོག་ཏུ་སྩལ་བ་དང༌། འཕྲོག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།

chörten gyi kor ram gendün gyi kor ram chok chü gendün gyi kor trokpa dang trok tu tsalwa dang trokpa la jesu yirangwa am

whatever possessions of stupas, possessions of the Sangha, or possessions of sanghas dwelling in all directions, I may have appropriated, caused others to appropriate, or rejoiced in the appropriation of;

མཚམས་མ་མཆིས་པ་ལྔའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།

tsam machipa ngé lé gyipa dang gyi du tsalwa dang gyipa la jesu yirangwa am

whichever of the five actions of immediate retribution I may have committed, caused others to commit, or rejoiced in;

མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། འཇུག་ཏུ་སྩལ་བ་དང༌། ཞུགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།

migewa chü lé kyi lam yangdakpar langpa la zhukpa dang juk tu tsalwa dang zhukpa la jesu yirangwa am

whichever of the ten unwholesome actions I may have committed, incited others to commit, or rejoiced in;

ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གང་གིས་བསྒྲིབས་ནས་བདག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མཆི་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་མཆི་བའམ། ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཆི་བའམ། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱེ་བའམ། ཀླ་ཀློར་སྐྱེ་བའམ། ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བའམ། དབང་པོ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བའམ། ལྟ་བ་ལོག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་བའམ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་མཉེས་པར་མི་བགྱིད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ།

lé kyi dripa gang gi drip né dak semchen nyalwar chiwa am düdrö kyené su chiwa am yidak kyi yul du chiwa am yul takhop tu kyewa am lalor kyewa am lha tseringpo nam su kyewa am wangpo matsangwar gyurwa am tawa lokpar dzinpar gyurwa am sangye jungwa la nyepar mi gyipar gyurwé lé kyi dripa gang lakpa dedak tamché sangye chomdendé yeshe su gyurpa

whatever karmic veils I may have developed that would lead to the hells, or to the animal realm, or to the land of the pretas, or to birth in border regions, or amongst barbarians, or amongst the long-lived gods, or that would lead to incomplete sense faculties, or holding wrong views, or not rejoicing at the advent of a Buddha—

སྤྱན་དུ་གྱུར་པ། དཔང་དུ་གྱུར་པ། ཚད་མར་གྱུར་པ། མཁྱེན་པས་གཟིགས་པ། དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་འཆགས་སོ། །མི་འཆབ་བོ། །མི་སྦེད་དོ། །སླན་ཆད་ཀྱང་གཅོད་ཅིང་སྡོམ་པ་བགྱིད་ལགས་སོ། །

chen du gyurpa pang du gyurpa tsemar gyurpa khyenpé zikpa dedak gi chen ngar tol lo chak so mi chapwo mi pé do lenché kyang chö ching dompa gyi lak so

all of these I confess in the presence of the blessed buddhas, who are aware, who observe, who are witnesses, who are authorities, who know and see. I admit them and do not conceal them, and I make a vow to refrain from them henceforth.

 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

sangye chomdendé dedak tamché dak la gong su sol

All you blessed buddhas, please pay attention to me!

བདག་གིས་སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མཆིས་པ་ནས། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་གནས་གཞན་དག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ཐ་ན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་བསྩལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

dak gi kyewa di dang kyewa tokma dang tama chipa né khorwa na khorwé kyené zhendak tu jinpa tana düdrö kyené su kyepa la zé kham chik tsam tsalwé gewé tsawa gang lakpa dang

Over the course of this life and all other lives in samsara without beginning or end—whatever wholesomeness there may be from having given gifts to others, even as little as a mouthful of food to a being born as an animal;

བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

dak gi tsultrim sungpé gewé tsawa gang lakpa dang

whatever wholesomeness there may be in having preserved discipline;

བདག་གིས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

dak gi tsangpar chöpa la nepé gewé tsawa gang lakpa dang

whatever wholesomeness there may be in having maintained chaste behavior;

བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

dak gi semchen yongsu minpar gyipé gewé tsawa gang lakpa dang

whatever wholesomeness there may be in having caused sentient beings to mature;

བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

dak gi changchup chok tu semkyepé gewé tsawa gang lakpa dang

whatever wholesomeness there may be in having roused a mind set on supreme awakening;

བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་བཟླུམས་ཏེ།

dak gi lanamepa yeshe kyi gewé tsawa gang lakpa dedak tamché chik tu dü shing dum té

whatever wholesomeness there may be in unsurpassable wisdom—

བསྡོམས་ནས་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་མའི་གོང་མ་། བླ་མའི་བླ་མར་ཡོངས་སུ་སྔོ་བས།བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །

dom né lana machipa dang gong nama chipa dang gongmé gongma lamé lamar yongsu ngowé lanamepa yangdakpar dzokpé changchup tu yongsu ngowar gyi o

combining, gathering, and collecting all of this together, I dedicate it to the unexcelled, unsurpassed, most exalted, the most excellent; I dedicate it to unsurpassable, complete and perfect awakening.

ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་མ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་ད་ལྟར་བཞུག་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །

jitar depé sangye chomdendé nam kyi yongsu ngöpa dang jitar majönpé sangye chomdendé nam kyi yongsu ngowar gyurwa dang jitar dantar zhukpé sangye chomdendé nam kyi yongsu ngowar dzepa deshindu dak gi kyang yongsu ngowar gyi o

Just as the blessed buddhas of the past have dedicated, and just as future buddhas, blessed ones, will dedicate, and just as the buddhas, blessed ones of the present in all directions, are dedicating now, I also fully dedicate in the very same way.

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སོ་སོར་བཤགས་སོ། །

dikpa tamché ni sosor shak so

I confess each and every misdeed.

བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །

sönam tamché la ni jesu yi rang ngo

I rejoice in all goodness.

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

sangye tamché la ni kul shing solwa dep so

I request and pray to all buddhas to teach and remain in samsara.

བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །

dak gi lanamepa yeshe kyi chok dampa topar gyur chik

May I attain sublime, supreme, unsurpassed wisdom!

མི་མཆོག་རྒྱལ་བ་གང་དག་ད་ལྟར་བཞུགས་པ་དང༌། །

michok gyalwa gangdak dantar zhukpa dang

Supreme among humans, Victors now present,

གང་དག་འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞིན་གང་མ་བྱོན། །

gangdak depa dak dang deshin gang majön

those of the past, and those yet to come,

ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་འདྲ་ཀུན་ལ། །

yönten ngakpa tayé gyatso dra kün la

your praiseworthy qualities are boundless like the ocean—

ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བགྱིས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་ཉེ་བར་མཆིའོ། །

talmo jarwar gyi té kyap su nyewar chi o

with folded palms, I take refuge in you!

འཕགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།

This completes the Mahāyāna sūtra entitled “The Noble Three Heaps.”

 

Additional Verses of Confession

ལུས་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །

lü kyi lé ni nampa sum

The three different actions of the body,

ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་དག་དང་། །

ngak gi nampa zhi dak dang

the four that are done with speech,

གང་ཡང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་གསུམ་པོ། །

gangyang yi kyi nam sumpo

and so, too, the three belonging to mind–

མི་དགེ་བཅུ་པོ་སོ་སོར་བཤགས། །

mi gé chupo sosor shak

I confess each one of these ten negative actions.

ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །

tokma mé né daté bar

From time without beginning ‘til now,

མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །

mi gé chu dang tsammé nga

the ten negative acts and five crimes with immediate result

སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པའི། །

sem ni nyönmong wang gyurpé

done with a mind governed by the negative emotions—

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །

dikpa tamché shakpar gyi

all my evil actions I do now confess.

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhedang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dezhin yi kyi kyang

while driven by desire, hatred, and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chichi pa

with my body, speech, or mind–

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dedak tamché dak gi sosor shak

before you, I confess and purify each and every one.

མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་གི་སྡིག་པ་རྣམས། །

tsammé ngapo dak gi dikpa nam

All negative acts—even the five of immediate retribution—

གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱས་པ་དག །

gang gi mi shewang gi jepa dak

whatever I have committed in the grip of ignorance,

དེ་ཡིས་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་འདི་བཏོན་པས། །

dé yi tungwa shakpa di tönpé

will soon be completely purified

མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །

nyurdu malü yongsu jangwar gyur

by reciting this Confession of Downfalls.

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡིག་པའི་ལས། །

dak dang semchen kün gyi dikpé lé

The negative karma that I and all beings have accumulated,

ཉེས་པར་གྱུར་གང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱི། །

nyepar gyur gang töl zhing shakpar gyi

and whatever faults I have committed, I openly admit and confess.

སླན་ཆད་ནམ་ཡང་བགྱིད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

lenché namyang gyipar magyur chik

From now on I shall refrain from repeating my mistakes again.

ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པའང་གཏན་དུ་ཟད་བྱེད་ཤོག །

lé kyi drippang tendu zé jé shok

May I completely purify my karmic obscurations!

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktselwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jesu yirang kül zhing sölwa yi

offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

exhortation, and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dzokpé jangchup chir ngo

I dedicate to the enlightenment of all beings!

 

Lhasey Lotsawa (trans. Stefan Mang, checked against the Tibetan and edited by Peter Woods, reedited by Oriane Sherap Lhamo), June 2020.

 

1.0_20200605_OL

1.0_20200605_OL

1.0_20200605_OL

 1. This text is an excerpt from Ascertaining the Discipline: the Sūtra of Upāli's Questions (Toh 68 Vinayaviniścayopāli­paripṛcchāsūtra, 'dul ba rnam par gtan la dbab pa nye bar 'khor gyis zhus pa'i mdo). The excerpt is cited in Śāntideva’s Compendium of Training (Toh 3940, Śikṣāsamuccaya, bslab pa kun btus) as a method of purifying transgressions of vows and downfalls of the bodhisattva vow. Unlike Ascertaining the Discipline, Śāntideva’s Compendium of Training has been preserved in Sanskrit, eg. as inputted by Mirek Rozehnal and published on GRETIL. The names of the Thirty-Five Buddhas as given in the footnotes have been checked against the GRETIL Sanskrit edition.
 2. Skt. Vajra-pramardin.
 3. Skt. Ratnārcis.
 4. Skt. Nāgeśvara-rāja.
 5. Skt. Vīra-sena.
 6. Skt. Vīra-nandin.
 7. Skt. Ratna-śrī.
 8. Skt. Ratna-candra-prabha.
 9. Skt. Amogha-darśin.
 10. Skt. Ratna-candra.
 11. Skt. Vimala. The Sanskrit version of the Śikṣāsamuccaya adds a homage to Nirmala before Vimala. Both of these buddhas’ names could be rendered into Tibetan as dri ma med pa.
 12. Skt. Śūra-datta.
 13. Skt. Brahmaṇa.
 14. Skt. Brahma-datta.
 15. Skt. Varuṇa.
 16. Skt. Varuṇa-deva.
 17. Skt. Bhadra-śrī.
 18. Skt. Candana-śrī.
 19. Skt. Anantaujas.
 20. Skt. Prabhāsa-śrī.
 21. Skt. Aśoka-śrī.
 22. Skt. Nārāyaṇa. The Sanskrit is variously interpreted as "resting upon water," “the path of human beings,” and “the son of man.” The Tibetan interpretation, which we are following here is “the son of Nāra,” with Nāra translated as “one without craving.”
 23. Skt. Kusuma-śrī.
 24. Skt. Brahma-jyotir-vikrīḍitābhi-jña.
 25. Skt. Padma-jyotir-vikrīḍitābhi-jña. The Sanskrit version of the Śikṣāsamuccaya omits a homage to this buddha.
 26. Skt. Dhana-śrī.
 27. Skt. Smṛti-śrī.
 28. Skt. Supari-kīrtita-nāma-dheya-śrī.
 29. Skt. Indra-ketu-dhvaja-rāja.
 30. Skt. Suvikrānta-śrī.
 31. The Tibetan appears to translate the Sanskrit name Vijitra-saṃ-grāma. Alternatively, the Tibetan could also be a translation of the Sanskrit name Yuddhajaya. The Śikṣāsamuccaya reads Vicitra-saṃ-krama (Eng. Perfect Transference).
 32. Skt. Vikrānta-gāmin.
 33. Skt. Samantāva-bhāsa-vyūha-śrī.
 34. Skt. Ratna-padma-vikrāmin.
 35. Skt. Ratna-padma-supra-tiṣṭhita-śailendra-rāja.
/imager/images/22058/Buddha_Shakyamuni_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Buddha Śākyamuni

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བཤགས།

byang chub sems dpa'i ltung bshags

The Bodhisattvas' Confession of Downfalls

Author:

Buddha Śākyamuni

Description:

A popular Nyingma version of the famous Bodhisattvas’ Confession of Downfalls, also known as the Sutra of the Three Heaps (phung po gsum pa’i mdo), invoking the thirty-five buddhas of confession as a means of purifying transgressions of vows and downfalls of the bodhisattva vow.

Further Information and Resources:

This sūtra is an excerpt from Ascertaining the Discipline: the Sūtra of Upāli's Questions (Toh 68 vinayaviniścayopāli­paripṛcchāsūtra, 'dul ba rnam par gtan la dbab pa nye bar 'khor gyis zhus pa'i mdo). The excerpt is quoted in Śāntideva’s Compendium of Training (Toh 3940, śikṣāsamuccaya, bslab pa kun btus) as a method of purifying transgressions of vows and downfalls of the bodhisattva vow.

Chokgyur Lingpa revealed a condensation of the Bodhisattvas’ Confession of Downfalls as a treasure known as Lotus Uṣṇīṣa Confession.