རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ།

Gyalwang Karmapa Trinlé Thayé Dorjé

བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ།

Dedications and Aspirations

/imager/images/23627/Karmapa_Trinle_Thaye_Dorje_d6c9fa41040c7c324f0a0e8c814a8b51.jpg

Gyalwang Karmapa Trinlé Thayé Dorjé (b. 1983) is the spiritual leader and head of the Karma Kagyü tradition of Tibetan Buddhism.