༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ་བཞུགས་སོ། །

The Turquoise-Decked Chamber

Concise Amendment Liturgy for Tukdrup Barché Künsel

 

by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཚོགས་ཁང་པདྨ་དྲྭ་བ་བྱིན་རེ་ཆགས། །

hum hrih, tsok khang pema drawa jin ré chak

Hūṃ hrīḥ! The Lotus Net gathering hall glows with blessings.

ཚོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་དམ་རེ་གཙང༌། །

tsokpé neljor pomo dam ré tsang

The assembled yogis and yoginis have pure samaya.

ཚོགས་གཞོང་པདྨ་བྷཉྫ་རྒྱ་རེ་ཡངས། །

tsok zhong pema bhenza gya ré yang

The lotus and skull gathering vessels are vast and spacious.

ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་བཅུད་རེ་ཆེ། །

tsok dzé yeshé dütsi chü ré ché

The gathered substances—all wisdom amrita—are so very potent.

 

བརྟན་གཡོའི་སྣོད་དུ་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་གཏིབས། །

tenyö nö du si zhi peljor tip

In the vessel of the inhabited world, the riches of existence and peace are piled high.

རང་ལུས་བྷཉྫར་ཕུང་ཁམས་བདུད་རྩིས་བཀང༌། །

rang lü bhenzar pung kham dütsi kang

The skullcup of my body is filled with the amrita of aggregates and elements.

དྷཱུ་ཏིའི་པད་སྣོད་ཐིག་རླུང་དམར་ཆེན་གཏམས། །

dhuti penö tik lung marchen tam

The lotus vessel of the dhūti is brimming with the great rakta of bindu and prāṇa.

དབྱིངས་ཀྱི་གཞོང་པར་རིག་པའི་གཏོར་ཆེན་བཤམས། །

ying kyi zhongpar rikpé torchen sham

The great torma of awareness is set out on the tray of basic space.

སྒྲོན་དྲུག་སྦུབས་སུ་སྣང་བཞིའི་འདོད་ཡོན་བཀྲ། །

drön druk bup su nang zhi döyön tra

In the sphere of the six lamps shine the four visions’ sense pleasures.

 

ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་རྫས། །

khyepar mé du jungwé damtsik dzé

With these amazing, wondrous samaya substances—

རང་བྱུང་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོ་ཡིས། །

rangjung gyutrül gyen gyi rölmo yi

the self-existing ornaments of illusory display—

ཚེ་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

tsé dak nangwa tayé tukdam kang

may the heart of Life Lord Amitāyus be fulfilled!

སྐུ་ལྔའི་ཚེ་དབང་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

ku ngé tsewang tarchin ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of perfecting the life empowerments of the five kāyas!

 

འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

drodül tukjé chenpö tukdam kang

May the heart of the tamer of beings, the Great Compassionate One, be fulfilled!

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

khorwa dong né trukpé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of dredging the depths of samsara!

དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

kyilkhor tsochok gurü tukdam kang

May the heart of the Guru, supreme lord of the mandala, be fulfilled!

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

nangsi zil gyi nönpé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of overpowering all phenomenal appearance!

 

འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

drogön gyelwé dung dzin tukdam kang

May the heart of the guardian of beings Gyelwé Dungdzin be fulfilled!

ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

kham sum wang du düpé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of magnetizing the three realms!

པཎ་ཆེན་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

penchen mawé sengé tukdam kang

May the heart of the great pandit, Mawé Sengé be fulfilled!

མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

khyen nyi yeshé gyepé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of expanding the wisdom of twofold knowledge!

 

གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

guru kyenchok tsülzang tukdam kang

May the heart of Guru Kyenchok Tsülzang be fulfilled!

འདོད་དགུ་ཆར་བཞིན་འབེབས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

dögu char zhin bepé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of showering down a rain of everything desired!

བདུད་འདུལ་འགྲན་གྱི་དོ་མེད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

düdül dren gyi domé tukdam kang

May the heart of the matchless Tamer of Māras be fulfilled!

བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

barché dü pung jompé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of vanquishing the hordes of obstacle-making māras!

 

དཔལ་ཆེན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

pelchen dzamling gyen chok tukdam kang

May the heart of Glorious Dzamling Gyenchok be fulfilled!

དུག་ལྔ་རང་སར་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

duk nga rangsar drölwé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of liberating the five poisons within themselves!

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་འབྱུང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

dzokpé sangyé pejung tukdam kang

May the heart of the perfect buddha Pemajungné be fulfilled!

ལྷུན་གྲུབ་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

lhündrup drölwa zhiden ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of the four types of spontaneous liberation!

 

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

khyepar pakpé rikdzin tukdam kang

May the heart of Khyepar Pakpé Rikdzin be fulfilled!

འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

drodül trinlé tagyé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of perfecting the activities that tame beings!

ཁྲོ་རྒྱལ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

trogyel dzutrül tuchen tukdam kang

May the heart of wrathful king Dzutrül Tuchen be fulfilled!

དམ་སྲི་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

damsi dukpa tsarchö ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of annihilating wicked samaya corrupters!

 

ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

traktung dorjé draktsel tukdam kang

May the heart of heruka Dorjé Draktsel be fulfilled!

ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

chetsen drenda drelwé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of incomparable majesty!

དཔལ་ཆེན་སྐལ་ལྡན་འདྲེན་མཛད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

pelchen kelden drendzé tukdam kang

May the heart of Glorious Kelden Drendzé be fulfilled!

ལས་བཞི་གྲུབ་བརྒྱད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

lé zhi drup gyé choki ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of the four eminent activities and eight accomplishments!

 

གསང་བདག་རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

sangdak raksha tötreng tukdam kang

May the heart of Lord of Secrets, Raksha Tötreng be fulfilled!

སྲི་ཀེག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

si kek yülé gyelwé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of vanquishing the assault of si and kek spirits!1

ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

khyap dak dechen gyelpö tukdam kang

May the heart of the universal lord, Dechen Gyalpo, be fulfilled!

འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

chimé jalü dorjé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of the deathless, vajra rainbow body!

 

སྒོ་སྲུང་དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

gosung pawo yapyum tukdam kang

May the hearts of the gate-keeper ḍākas and consorts be fulfilled!

ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

lé zhi lhün gyi drupé ngödrup tsöl

Bestow the siddhi of spontaneously accomplishing the four activities!

མྱུར་མཛད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

nyur dzé pakma drölmé tukdam kang

May the heart of Ever-Swift Noble Tārā be fulfilled!

འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ། །

jung zhi chi yi barché chi ru söl

Dispel the outer obstacles of the four elements externally!

 

གཏུམ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

tumchen miyo gönpö tukdam kang

May the heart of Fierce Lord Acala be fulfilled!

རྩ་རླུང་ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ། །

tsa lung nang gi barché nang du söl

Dispel the inner obstacles of the nādīs and prāṇas internally!

གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

sangdak dorjé béchön tukdam kang

May the heart of Lord of Secrets, Vajradaṇḍa, be fulfilled!

འཁྲུལ་རྟོགས་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །

trültok sangwé barché ying su söl

Dispel the secret obstacles of confused thought into basic space!

 

ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

trogyel méwa tsekpé tukdam kang

May the heart of wrathful king Ucchuṣma be fulfilled!

གྲིབ་དང་མི་གཙང་འབྱུང་ལྔའི་ཀློང་དུ་སྦྱོངས། །

drip dang mi tsang jung ngé long du jong

Purify veils and impurities within the five elements’ expanse!

འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

chi dak lé kyi shinjé tukdam kang

May the heart of Lord of Death, Karma-Yamarāja be fulfilled!

དུས་མིན་འཆི་ཟློག་བསྟན་དགྲ་ཁྲོམ་ལ་ཐོབ། །

dümin chi dok tendra trom la top

Avert untimely death and descend upon the doctrine’s foes!

 

དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

durtrö dakpo dakmö tukdam kang

May the hearts of the lords and ladies of the charnel grounds be fulfilled!

ཟས་ནོར་ཕྱུགས་སྤེལ་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཆིངས། །

zé nor chuk pel dra jak chom kün ching

Increase food, wealth, and livestock! Paralyze enemies, bandits, and thieves!

ཞིང་སྐྱོང་ལྷ་སྨན་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

zhing kyong lhamen ché ngé tukdam kang

May the hearts of the Five Sisters—the realm protectors and medicine gods—be fulfilled!

མཆོག་ཐུན་དངོས་སྩོལ་དུས་འཁྲུག་མཐའ་དམག་ཟློག །

chok tün ngö tsöl dü truk tamak dok

Bestow the supreme and common siddhis! Avert times of strife and border attacks!

 

གཏེར་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་བཙུན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

tersung dorjé khyungtsün tukdam kang

May the heart of treasure guardian Dorjé Khyungtsünma be fulfilled!

རྣལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོངས་ཐུགས་ཏིག་མཁའ་ཁྱབ་སྤེལ། །

neljor khor kyong tuktik khakhyap pel

Support the yogis and their circles and make the Heart Essence spread throughout space!

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི། །

tsa sum kün dü nangsi zilnön gyi

May the hearts of the mandala deities of the Glorious Subjugator of All Appearances—

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །

kyilkhor lhatsok tukdam ying su kang

embodiment of the Three Roots—be fulfilled in basic space!

 

བདག་ཅག་མ་རིག་དབང་གྱུར་སྒོ་གསུམ་གྱིས། །

dakchak marik wang gyur gosum gyi

Whatever transgressions of the root and branch samayas

རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །

tsawa yenlak dam lé gelwa nam

we have committed in thought, word, or deed, under ignorance’s power–

གདོད་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་མི་གནས་པར། །

döné majung makyé miné par

they are originally unarisen, unborn, non-abiding.

རྣམ་དག་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཤགས། །

namdak yédröl chenpö ngang du shak

Within the great state of pure, primordial liberation, we confess them all!

 

ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tsé wang longchö choki ngödrup tsöl

Bestow long life, mastery, enjoyments, and the supreme siddhis!

འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟློག །

trültok bakchak chönyi ying su dok

Avert confused thoughts and habits back into the space of dharmatā!

ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་གདངས་རྩལ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

lhündrup nang zhi dang tsel tarchin né

By perfecting the manifest expression of the four visions of spontaneous presence,

ཀ་དག་ཆོས་ཟད་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ངང༌། །

kadak chözé zhönu bumkü ngang

within the ever-pure, youthful vase body of the exhaustion of phenomena,

ཀུན་བཟང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །

künzang pema gyelpo chok drup shok

may we accomplish the supreme Ever-Excellent Lotus King!

 

སྐལ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ལྗོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་བརྒྱ་ཕྲག་རྩོམ་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན། གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱིས་རི་མོ་གློག་གི་གར་མཁན་ལྟར་དགེ་བའི་མཚན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྣང་བའང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །།

When the fortunate Pema Garwang Lodrö Tayé was traveling through the lands of Tibet and, on the tenth day of the eleventh month, performing several hundred gathering-offerings in the Turquoise-Decked Chamber, the middle storey of Samyé, this manifested to him as spontaneous self-liberation, like the dance of lightning through the sky, accompanied by virtuous omens. May it be of benefit!

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty and Oriane Lavole), 2019

2.0_20191112_LD

2.0_20191112_LD

2.0_20191119_OL

  1. Si (sri) are harmful spirits who act in series, at repeated intervals of time. Kek (keg) are likewise time-related dangers, such as obstacle years.
/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

སྐོང་བ་གཡུ་ཞལ་མ།

skong ba g.yu zhal ma

The Turquoise-Decked Chamber

Author:

Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

Description:

A concise amendment liturgy (bskang ba) composed by Jamgön Kongtrül Rinpoche for The Guru's Heart Practice, Dispeller of All Obstacles (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel).