༄༅། །སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

A Prayer to Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoché

 

by Kyapjé Düdjom Rinpoché

 

གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གླིང་པའི། །

terchen chö kyi gyelpo chok lingpé

Peerless upholder of the teachings and lineage

རིགས་དང་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ཟླ་མེད་པ། །

rik dang chö kyi gyü dzin da mepa

of Chokgyur Lingpa, Dharma King of great treasure revealers;

འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན། །

dreltsé dönden jangsem rigpa dzin

true bodhisattva and vidyādhara, with whom any connection becomes meaningful,

ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་དཔལ་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgyen tsewang pelbar la sölwa dep

Urgyen Tsewang Pelbar, to you I pray!

གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་སྔར་མ་གྲགས་པ་རྫོགས་ཆེན་སེམས་ཀློང་མན་ངག་སྡེ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལེགས་པར་ཐོབ་བོ། །

“In your kindness, you bestowed on me, Düdjom Jigdral Yeshé Dorjé, the excellent ripening, liberating, and supportive transmissions of the Three Classes of the Great Perfection, complete with the Mind, Space, and Pith Instruction categories, a complete cycle previously unheard of in the treasure tradition.”1

ཞེས་པའང་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ།།

These words hold the blessings of Düdjom Jigdral Yeshé Dorjé.

 

Lhasey Lotsawa, 2021 (trans. Maitri Yarnell, ed. Stefan Mang and Libby Hogg).

  1. The Three Classes of the Great Perfection or Dzogchen Desum (rdzogs chen sde gsum) is a revelation of Chokgyur Dechen Lingpa and Jamyang Khyentse Wangpo. It was revealed in 1857 at Meshö Dzomnang as an earth treasure taken from the Lotus Crystal Cave, a cave sacred to Guru Rinpoche. Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche described it as Chokgyur Lingpa's foremost treasure, as it is the only Tibetan treasure to reveal all three classes of Dzogchen.
/imager/images/927/Tulku_Urgyen_Rinpoche_93eca88ab369005d17d77b1996ea7170.JPG

Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche

Title:

སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

skyabs rje sprul sku o rgyan rin po che'i gsol 'debs

A Prayer to Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche

Author:

Kyapjé Düdjom Rinpoche

Description:

A four line prayer invoking Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche, composed by Kyapjé Düdjom Rinpoche.