༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Wish-fulfilling Tree of Immortality

The Lineage Prayer for the Longevity Sādhana for the Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །

tsé dang yeshé tayé öpakmé

Boundless longevity and timeless wisdom, Amitābha,

འཆི་མེད་མགོན་པོ་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ། །

chimé gönpo takpa dampé ku

Immortal protector with your everlasting and most excellent kāya,

རགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ལྔ་ཚེ་ཡི་བདག །

rik nga yapyum ku nga tsé yi dak

Lords and Ladies of the five families, five kāyas mastery over life;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

ཙཎྜ་ལཱི་ནི་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ། །

tsendali ni chimé tsé yi yum

Caṇḍālī, sovereign of longevity;

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདག །

chenrezik wang chimé tsé yi dak

Mighty Avalokiteśvara, life lord of immortality;

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་སྲོག་གི་ལྷ། །

pakma drölma neljor sok gi lha

Noble Tārā, divine life-force of practice;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་རྒྱུད་སྡེའི་བདག །

lobpön ludrup chimé gyüdé dak

Ācārya Nāgārjuna, lord of longevity tantras;

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་དངོས། །

pemajungné tsepakmé gön ngö

Lotus-Born Master, Amitāyus in person;

བི་མ་མི་ཏྲ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས། །

vimamitra dorjé ku chok nyé

Vimalamitra, attainer of the supreme vajra-kāya;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

མནྡཱ་ར་བ་ཚེ་ལམ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ། །

mendarava tsé lam drubpé gyel

Mandarava, accomplished queen of longevity’s path;

ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་འཆི་མེད་བསྟན་པའི་གཞི། །

trisong yapsé chimé tenpé zhi

Trisong Father and Son, ground of the teachings on immortality;

ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཚེ་དབང་ལུང་ཆེན་ཐོབ། །

yeshé rölpa tsewang lungchen top

Yeshé Rölpa, who received the prophecy for power over life;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ། །

sangyé yeshé dorjé ku ru drup

Nup Sangyé Yeshé, accomplisher of the vajra-form kāya;

རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་གསུང་གི་ཚེ་དབང་ཐོབ། །

gyelwa chokyang sung gi tsewang top

Gyelwa Chokyang, who obtained the longevity empowerment of melodious speech;

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་མི་འགྱུར་ཐུགས་མཆོག་རྟོགས། །

namkhé nyingpö migyur tukchok tok

Namkhé Nyingpo, who realized supreme, unchanging wisdom heart;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

གཉགས་ཆེན་ཛྙཱ་ནས་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འགྲུབ། །

nyakchen gyané chimé dütsi drup

Nyakchen Jñāna, who accomplished the amṛta of immortality;

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཕྲིན་ལས་ཚེ་མཆོག་གྲུབ། །

yeshé tsogyel trinlé tsé chok drup

Yeshé Tsogyal, siddha of supreme-life activities;

དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚེ་བཅུད་ལོན། །

pelgyi yeshé khandrö tsechü lön

Pelgyi Yeshé, who extracted the vital life-essence of the ḍākinīs;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

རླངས་ཆེན་དཔལ་སེང་དྲེགས་པའི་ཚེ་སྲོག་བསྡུས། །

langchen pelseng drekpé tsesok dü

Langchen Pelseng, gatherer of the haughty spirits’ life force;

བཻ་རོ་ཙཱ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འཆི་མེད་གྲུབ། །

vairotsané ngak kyi chimé drup

Vairocana, who accomplished immortality through mantra;

རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཆི་བདག་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །

dorjé düjom chidak zil gyi nön

Dorjé Dudjom, subjugator of the Lord of Death;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་རིག་འཛིན་ཚེ་ལ་དབང་། །

langdro könchok rikdzin tsé la wang

Landgro Konchok, vidyādhara with mastery over life,

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གནས། །

chimé tsé yi ngödrup jungwé né

Source of the accomplishment of immortality,

བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

kadrin sumden tsawé lama la

Root guru who possesses the threefold kindness;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །

tsé yi lhatsok chimé ngödrup ter

Gathered long-life deities who bestow the siddhi of immortality;

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་སེལ། །

pawo khandrö tsé yi barché sel

Ḍākas and ḍākinīs who dispel obstacles to long life;

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔས་འཆི་མེད་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། །

tsering ché ngé chimé tendrel drik

Five Long-Life Sisters who harmonize the conditions for immortality;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །

sölwa depso chimé tsewang tsöl

I pray to you, bestow the empowerment of immortality!

 

འཆི་མེད་བུམ་དབང་གང་སྣང་ལྷ་རུ་ཤར། །

chimé bum wang gang nang lha ru shar

Through the vase empowerment of immortality, may all appearance arise as deity,

འཆི་བདག་ཟིལ་གནོན་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་འདུས། །

chidak zilnön khordé tsechü dü

May the Lord of Death be subjugated and the life essences of saṃsāra and nirvāṇa be gathered.

གསང་བའི་དབང་གིས་རྩ་ཁམས་བདེ་དྲོད་འབར། །

sangwé wang gi tsa kham dé drö bar

Through the secret empowerment, may the nāḍīs and dhātus blaze with blissful warmth,

ཕུང་པོའི་བདུད་བཅོམ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ། །

pungpö dü chom dorjé ku ru drup

May the demon of the aggregates be overcome and the vajra body be accomplished.

 

ཚེ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་དགའ་བཞི་རྟོགས། །

tsé lam chakgya la ten ga zhi tok

Through the support of the life-path mudrā, may the four joys be realized,

ཉོན་མོངས་བདུད་བཅོམ་འཕོ་མེད་བདེ་ཆེན་འགྲུབ། །

nyönmong dü chom pomé dechen drup

May the demon of afflictions be vanquished and unchanging great bliss be attained.

རྩོལ་མེད་རྟོག་བྲལ་ལྟ་བུའི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །

tsölmé tokdrel tabü dü lé gyel

Through effortlessness free of deliberation, may there be victory over the demon of the son of the gods,

འཆི་མེད་གཉུག་མའི་བཙན་ས་ཟིན་པར་ཤོག །

chimé nyukmé tsensa zinpar shok

And may we seize the innate stronghold of immortality!

 

ཅེས་པ་འདིའང་ཡར་གླིང་བླ་མ་ལེགས་བཤད་སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟླ་སྣང་པས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། ༸མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པར་བྲིས་པ་དགེ། །།

In response to the repeated requests of Yarling Lama Lekshé Tülku, Karma Yeshé Tsültrim Danangpa, Chokgyur Lingpa wrote this while residing at the Vajra-Arrayed Palace of Secret Mantra. May it bring goodness!

 

Samye Translations, 2024 (trans. Laura Dainty, ed. Libby Hogg).

/imager/images/24887/Amitayus_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.png

Amitayus

Title:

འཆི་མེད་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

'chi med dpag bsam ljon shing

The Wish-fulfilling Tree of Immortality

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

The Wish-fulfilling Tree of Immortality constitutes the lineage prayer for Extracting the Essence of Immortality (Tukdrup Tsepamé) from the Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles (Lamé Tukdrup Barché Künsel).