དྷཱི།༔ འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་བཞུགས་སོ༔ ༔

Net of the Illusory Display༔

The Root Sadhana from the Heart Essence of the Deathless Lake-Born Vajra༔

 

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔

To the deathless three-root deities, I prostrate.༔

 

མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔

You fortunate beings of the future༔

པདྨ་བདག་ལ་སྐྱབས་གསོལ་ནས༔

who seek refuge in me, Padma,༔

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་དོན་གཉེར་ན༔

and who long for the two siddhis,༔

དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས༔

having attained empowerment and abiding by the samayas,༔

དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔

go to a solitary, delightful, sacred place.༔

ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔

There, on the waxing and waning tenth days,༔

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་མདུན༔

before images of wisdom form, speech, and heart,༔

ཕྱི་ནང་མཆོད་ཚོགས་བཟང་དུ་བཤམ༔

arrange fine offerings and gathering substances (tsok), both outer and inner.༔

ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔

Then, inspired by fierce renunciation, deeply felt,༔

སྔོན་དངོས་རྗེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔

you should enter this profound path༔

ཟབ་མོའི་ལམ་འདིར་འཇུག་པར་བྱ༔

through its preliminary, main, and concluding practices.༔

ས་མ་ཡ༔

Samaya.༔

 

I. The Preliminaries༔

སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི༔

A. Going for Refuge༔

ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔

namo༔ dak sok dro kün jangchup bar༔

namo༔ In the Lake-Born Vajra of self-awareness,༔

དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དངོས༔

könchok tsawa sum gyi ngö༔

embodiment of the Three Jewels and three roots,༔

རང་རིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ༔

rangrik tsokyé dorjé la༔

I and all beings, from now until awakening,༔

འདུ་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

dudrel mepar kyap su chi༔

take refuge beyond meeting and parting.༔

 

གཉིས་པ་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔

B. Rousing Aspiration and Application Bodhicitta༔

ཧོཿ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔

hoh༔ zhendön sangyé topjé chir༔

hoḥ༔ To attain buddhahood for others’ sake,༔

རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་བླངས་ནས༔

rim nyi neljor nyamlang né༔

I will engage in the two-stage yoga.༔

སྲིད་ཞིར་མི་གནས་འོད་གསལ་དབྱིངས༔

si zhir miné ösel ying༔

I will rouse awakened heart within luminous space༔

ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

khamsum drelwar semkyé do༔

to free the three realms beyond existence and peace.༔

 

གསུམ་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི༔

C. The Seven Branches༔

ཧོཿ འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

hoh༔ chimé tsa sum lhatsok la༔

hoḥ༔ To the deathless deities of the three roots,༔

མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

miché güpé chaktsel lo༔

I prostrate with unwavering respect.༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

chinang sangwé chöpa bül༔

I make offerings—outer, inner, and secret.༔

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔

dikdrip nyetung töl zhing shak༔

All misdeeds, obscurations, and downfalls, I confess.༔

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔

jangchup chö la jé yi rang༔

In all awakened conduct, I sincerely rejoice,༔

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔

chö kyi khorlo korwar kül༔

and I entreat you to turn the Dharma wheel.༔

མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔

nyangen mida zhuk söl dep༔

Do not pass into nirvana, but remain, I pray.༔

དགེ་ཚོགས་ཆོས་དབྱིངས་སྙིང་པོར་བསྔོ༔

getsok chöying nyingpor ngo༔

I dedicate all virtue to the essence of dharmadhātu.༔

 

བཞི་པ་སྔོན་གཏོར་སྦྱིན་པ་ནི༔

D. Giving the Preliminary Torma༔

ཧཱུྃ༔ ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་ཚོགས༔

hum༔ küntak trülpé dön gek tsok༔

hūṃ༔ You, obstructing spirits of deluded projection,༔

གཞན་དབང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔

zhenwang dakpa rapjam kyi༔

take this torma of boundless sense delights!༔

འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔

döyön torma di long la༔

It is the expression of infinite purity.༔

ཡོངས་གྲུབ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་དེངས༔

yongdrup nyukmé ying su deng༔

Take it and disperse into natural, innate space!༔

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔

hum hum hum༔

hūṃ hūṃ hūṃ༔

 

ལྔ་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔

E. Visualizing the Protection Circle༔

ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས༔

hrih༔ dak nyi lhar sel tuka né༔

hrīḥ Present as the deity, from my heart center༔

འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན༔

tröpé ö kyi chok tsam kün༔

light shines out in all directions,༔

གཟུང་འཛིན་མཚན་མས་མི་ཕྱེད་པའི༔

zungdzin tsenmé mi chepé༔

and the vajra protection circle spontaneously appears,༔

རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

dorjé sungkhor lhün gyi drup༔

utterly impenetrable by dualistic fixation.༔

ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཧཱུྃ་༔

om benza gyana raksha hum bhrum༔

oṃ vajra jñāna rakṣa hūṃ bhrūṃ༔

 

དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ནི༔

F. Making Wisdom Resplendence Rain Down༔

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཕོ་བྲང་ནས༔

hum hrih༔ ying rik zungjuk podrang né༔

hūṃ hrīḥ༔ From the palace of space-awareness unity,༔

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔

chimé tsa sum lha tsok kyi༔

come forth, deathless deities of the three roots!༔

གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔

né dir wang kur jinchen pop༔

Confer empowerment here, bestow your resplendence,༔

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrup tsöl༔

and grant the supreme and common siddhis!༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔

om ah hum benza guru dhewa dhakini sarva samaya abeshaya a ah༔ hrim hrim pem pem༔ hum hum hum༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī sarva samaya ābeśaya a aḥ༔ hrīm hrīm pem pem༔ hūṃ hūṃ hūṃ༔

 

བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི༔

G. Consecrating the Offering Substances༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གནས་ཡུལ་བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད༔

om ah hum༔ né yül dechen pemo kö༔

oṃ āḥ hūṃ༔ This site is the Lotus-Arrayed Land of Great Bliss,༔

དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་དབུས༔

dakpa rapjam zhing gi ü༔

a pure realm of boundless proportions.༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འདོད་ཡོན་ཀུན༔

chi nang sangwé döyön kün༔

In its center are the outer, inner, and secret sense delights,༔

མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔

chöpé chakgya chenpor dzok༔

all perfect and complete as the vast offering mudra.༔

ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om sarva puza ah hum༔

oṃ sarva pūja āḥ hūṃ༔

ས་མ་ཡ༔

Samaya.༔

 

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ལ༔

II. The Main Part༔

དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལས༔

A. The Generation Practice༔

དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི༔

For this, first generate the wheel of samaya-beings:༔

ཨཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད༔

ah༔ zhiying kadak dezhin nyi༔

aḥ༔ The basic space of ground is ever-pure suchness.༔

སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔

ngön gyi kelpa dangpo la༔

In times gone by, in the earliest aeon,༔

གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔

zhinang lhündrup nyingjé tsel༔

the appearances of ground, natural compassion’s expression,༔

སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རང་ཤར་བའི༔

ku dang zhingkham rang sharwé༔

spontaneously arose as the wisdom forms and pure realm༔

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

orgyen yül gyi nupjang tsam༔

of the land of Uḍḍiyana in the northwest—༔

སིནྡྷུ་རྒྱ་མཚོ་རོལ་པའི་གླིང་༔

sindhu gyatso rölpé ling༔

a manifest island ‘mid an ocean of blood,༔

ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་ངོ་མཚར་གྱི༔

shintu nyamga ngotsar gyi༔

an enchanting place filled with wondrous sights,༔

བཀོད་པ་དུ་མས་མཛེས་པའི་གཞིར༔

köpa dumé dzepé zhir༔

a landscape of utter beauty to behold.༔

 

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་གཏེར་དབུས༔

yenlak gyé den chuter ü༔

There, in a lake of eightfold-pure water,༔

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la༔

upon the anthers of a lotus flower in the center,༔

ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔

tapshé nyidé den gyi teng༔

atop a sun and moon seat of means and insight,༔

སོ་སོར་རྟོག་པའི་རིག་མདངས་རྩལ༔

sosor tokpé rik dang tsel༔

is the radiant expression of discriminating awareness—༔

རང་སེམས་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ལས༔

rang sem hrih yik marpo lé༔

one’s mind as the red syllable hrīḥ [ཧྲཱིཿ].༔

 

འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔

ö trö gyelwa sé ché chö༔

From it, light radiates, in offering to the victors and their heirs,༔

འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྣོད་དང་བཅུད༔

dro kün drip jang nö dang chü༔

purifying the obscurations of beings. The world and all beings༔

འོག་མིན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་༔

okmin pemo köpé zhing༔

are the unexcelled pure realm, Lotus-Arrayed,༔

མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔

mizé gyen gyi khorlor dzok༔

complete as the inexhaustible wheel of ornaments.༔

 

ཚུར་འདུས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔

tsur dü dorjé tsé ngapé༔

The light reabsorbs, becoming a five-pronged vajra,༔

ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིས་མཚན་པར་གྱུར༔

tewar hrih yi tsenpar gyur༔

marked at its hub with hrīḥ [ཧྲཱིཿ].༔

དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔

dé lé kechik dren dzok su༔

Transforming instantly, perfected at once,༔

བདག་ཉིད་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ༔

dak nyi chimé tsokyé jé༔

I become the Deathless Lake-Born Vajra,༔

རིག་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་གྱི་དངོས༔

rikdzin lama kün gyi ngö༔

embodiment of all vidyādhara gurus,༔

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར་དམར་མདངས༔

zhel chik chak nyi karmar dang༔

with one face, two arms, and a white-red complexion,༔

ཞི་འཛུམ་གཞོན་ཚུལ་མཚན་དཔེར་ལྡན༔

zhi dzum zhön tsül tsenper den༔

youthful with a smile of ease, and marked with the excellent signs.༔

ཕྱག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས༔

chak yé dikdzup dang chepé༔

With my right hand poised in the threatening mudra,༔

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔

ser gyi dorjé tukar tö༔

I hold a golden vajra in front of my chest.༔

གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་ཀ་པཱ་ལ༔

yönpé nyamzhak kapala༔

With my left hand in equipoise, I hold a kapāla༔

འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས༔

chimé dütsi kangwa nam༔

filled with the amrita of immortality.༔

རང་འོད་བདེ་སྟེར་གསང་བའི་ཡུམ༔

rang ö dé ter sangwé yum༔

The secret consort, my natural bliss-bestowing light,༔

གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔

driguk töpa dzinpé khyü༔

embraces me whilst holding a curved knife and skullcup.༔

དར་དང་རིན་ཆེན་ཨུཏྤལ་བརྒྱན༔

dar dang rinchen utpel gyen༔

I am adorned with silks, jewels, and utpala flowers,༔

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔

zhap nyi dorjé kyiltrung zhuk༔

my two legs arranged in the vajra posture.༔

 

ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་དབུས༔

tukar pema dawé ü༔

In my heart center, upon a lotus and moon,༔

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

yeshé sempa chenrezik༔

is the wisdom being, Avalokiteśvara.༔

དབང་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔

wang dok zhel chik chak zhipa༔

He is the color of magnetizing,1 with one face and four arms,༔

ཐལ་སྦྱར་ཕྲེང་བ་པདྨ་བསྣམས༔

teljar trengwa pema nam༔

two joined at the palms, two holding a mālā and a lotus.༔

 

སྤྱི་བོར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔

chiwor pé nyi bamrö teng༔

Above his head, upon lotus, sun, and corpse seat,༔

ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་དཔལ༔

yidam yong dü tachok pel༔

is glorious Hayagrīva, in whom all deities converge,༔

དམར་སྨུག་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན༔

marmuk gar gü nyam dang den༔

dark red in color, displaying the nine-fold dance,༔

དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀུན་རྫོགས༔

pel dang durtrö ché kün dzok༔

resplendent with the glorious and charnel-ground attires.༔

སྦྱོར་ཡུམ་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔

jor yum bumtrak khandrö tso༔

He revels in union with his consort, dark blue Vārāhī,༔

ཕག་མོ་མཐིང་ནག་དགྱེས་པར་རོལ༔

pakmo tingnak gyepar röl༔

the leader of a hundred thousand sky-dancers.༔

སྤྱི་གཙུག་རྟ་གདོང་ཕག་ཞལ་བཞད༔

chi tsuk tadong pakzhel zhé༔

Their crowns are marked respectively with a neighing horse head and a squealing sow.༔

ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔

chak nyi driguk tötrak nam༔

His two hands hold a curved knife and skullcup filled with blood,༔

ཞབས་ཟུང་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔

zhap zung gyé kyi dortap kyi༔

He stands with his two legs in the champion stance,༔

ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་དབུས་ན་འགྱིངས༔

yeshé mé pung ü na gying༔

poised ‘mid a blaze of wisdom fire.༔

 

དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔

dé yi chiwor pé dé teng༔

Above his head, upon a seat of lotus and moon,༔

རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས༔

rik kyi dakpo nangtayé༔

is Boundless Light,2 the family lord.༔

དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེད་འཛིན༔

marsel nyamzhak lhungzé dzin༔

Radiant red in color, he holds an alms bowl in equipoise,༔

སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེས་མཛེས༔

trülkü chaluk tsenpé dzé༔

wearing nirmaṇakāya attire, resplendent with the excellent signs.༔

 

སྟེང་ཕྱོགས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་༔

teng chok ja zer tiklé long༔

Filling the space above, ‘mid rainbows, light rays, and bindus,༔

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རིག་འཛིན་དང་༔

tsa gyü lama rikdzin dang༔

are the root and lineage vidyādhara gurus,༔

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔

yidam zhitro rapjam lha༔

the infinite ranks of peaceful and wrathful yidams,༔

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔

chok chü gyelwa sé ché kyi༔

and the buddhas and bodhisattvas of all ten directions.༔

ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་༔

yeshé dütsi wang kur zhing༔

With wisdom-amrita, they bestow empowerment.༔

མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་རོལ་མོ་སྒྲོགས༔

metok char bep rölmo drok༔

They rain down flowers, and sound forth music,༔

ཤིས་བརྗོད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སུ་ལེན༔

shi jö dorjé yang su len༔

reciting prayers for auspiciousness, and singing vajra songs.༔

 

བར་མཚམས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔

bartsam pawo neljormé༔

Throughout the space between are spiritual heroes and yoginis,༔

ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

chi nang chöpa trin tar tip༔

presenting outer and inner offerings, vast as cloudbanks, filling the sky.༔

མཐའ་སྐོར་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྡེ༔

takor gyü sum drekpé dé༔

They are surrounded, at the edge, by the three classes of drekpas༔

བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་ཚུལ་དུ་འཁོད༔

kanyen dren yok tsül du khö༔

in the form of faithful attendants, aides, and servants.༔

 

ཀུན་ཀྱང་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངང་༔

kün kyang nangtong zungjuk ngang༔

All express the unity of appearance and emptiness.༔

གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་གནས་གསུམ་དུ༔

tsowo sum gyi né sum du༔

In their three places, the three main figures༔

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན༔

dorjé sum gyi yigé tsen༔

are marked by the three vajra-syllables,༔

དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

dé lé tröpé özer gyi༔

from which light rays are streaming out,༔

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔

yeshé sempa chendrang gyur༔

inviting the wisdom beings to come.༔

 

དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔

Inviting the Wisdom Beings༔

ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔

hum༔ ngön gyi kelpa dangpo la༔

hūṃ༔ In the earliest aeon, in times gone by,༔

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

orgyen yül gyi nupjang tsam༔

in Uḍḍiyāna’s bright northwest,༔

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la༔

on the heart of a lotus flower༔

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yamtsen chok gi ngödrup nyé༔

you came, renowned as Lotus Born,༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhé su drak༔

your supreme siddhi wondrous,༔

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khor du khandro mangpö kor༔

with your retinue of sky-dancers.༔

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jé su dak drup kyi༔

I will follow you to accomplishment.༔

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jin gyi lap chir shek su söl༔

Come forth and bestow your blessings!༔

 

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབས་ལ༔

né chok di ru jin pop la༔

Bestow resplendence upon this supreme place!༔

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

drup chok dak la wang zhi kur༔

Bestow the four empowerments upon us, supreme yogis!༔

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

gek dang lokdren barché söl༔

Remove all obstructers, false guides, and hindrances,༔

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrup tsöl༔

and bestow the supreme and common siddhis!༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

om ah hum benza guru dhewa dhakini saparivara benza samaya dzah siddhi pala hum ah༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī saparivāra vajra samaya jaḥ siddhi phala hūṃ āḥ༔

 

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཡི༔

dün gyi namkhar zhukpa yi༔

From the three places of the wisdom beings༔

ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་གནས་གསུམ་ནས༔

yeshé lha tsok né sum né༔

gathered in the sky before me,༔

གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀུན༔

sangwa sum gyi jin lap kün༔

all the blessings of their three secrets༔

ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི༔

lha ngak chaktsen özer gyi༔

stream out in the form of deities, mantras, implements,༔

རྣམ་པར་བྱོན་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ༔

nampar jön té rang la tim༔

and light rays, all dissolving into me.༔

སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་དབང་བཞིས་སྨིན༔

drip zhi dak ching wang zhi min༔

Thus, my four obscurations are purified, I am ripened by the four empowerments,༔

སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག༔

ku zhi sabön gyü la zhak༔

the seeds of the four kāyas are sown within me,༔

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔

chok tün ngödrup topar gyur༔

and the supreme and common siddhis are attained.༔

གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་དང་༔ བསྙེན་པའི་སྔགས་འདི་སྤེལ་ལ་བཟླ༔

Recite the Seven Vajra Lines3 together with this approach mantra:༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hum benza guru pema siddhi hum༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ༔

ས་མ་ཡ༔

Samaya.༔

 

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི༔

B. The Stages of Accomplishment༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཀཱ་ལ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

om ah hum benza guru dhwa dhakini saparivara samaya dzah hum bam hoh༔ kaya vaka tsitta tishta gyana benza sobhava etma ko ham༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī saparivāra vajra samaya jaḥ hūṃ baṃ hoḥ༔ kāya vāka citta tiṣṭha jñāna vajra svabhāva ātmako ‘haṃ༔

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔

damtsik yeshé yermepé༔

Indivisibility of samaya and wisdom༔

ལྷ་སྣང་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་ལ༔

lhanang sel zhing tenpa la༔

is deity phenomena, vivid and stable.༔

རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཡིས༔

rang lé trülpé lhamo yi༔

With self-emanated goddesses,༔

ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་བསམ༔

chaktsel chö ching töpar gyur༔

I bow and present offerings and praise.༔

 

Homage, Offerings, and Praise

ཧོཿ གདོད་ནས་རང་རིག་རྩ་གསུམ་ལྷ༔

hoh༔ döné rangrik tsa sum lha༔

hoḥ༔ The three-roots deities of natural awareness༔

འདུ་འབྲལ་མེད་པར་རོ་གཅིག་ཀྱང་༔

dudrel mepar rochik kyang༔

are forever of one taste, beyond meeting and parting.

གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔

nyidzin trülpa jangwé chir༔

Yet, to purify the delusion of dualistic fixation,༔

གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

güpé da yi chaktsel lo༔

I pay homage with this gesture of respect.༔

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿ

atipu hoh༔ pratista hoh༔

atipūhoḥ༔ pratīccha hoḥ༔

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔

om ah hum༔ ngö jor yi kyi nam trülpé༔

oṃ āḥ hūṃ༔ This boundless ocean of offering substances,༔

རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་རིགས༔

rapjam gyatsö chödzé rik༔

material and imagined, in infinite variety,༔

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཆེར་སྤེལ་ནས༔

künzang chötrin cher pel né༔

I multiply into vast Ever-Excellent4 offering clouds༔

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

chimé tsa sum lha tsok chö༔

and present to the deathless deities of the three roots.༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om ah hum benza guru dhewa dhakini saparivara argham padyam pushpé dhupé aloké gendhé naividya shapda pratista soha༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī saparivāra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe aloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā༔

 

ཡུལ་དང་དབང་པོ་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔

yül dang wangpo nyam jorwé༔

With the sublime samaya of unchanging great bliss༔

བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག༔

dechen dorjé damtsik chok༔

of the equal union of object and faculty,༔

འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔

döyön nampa tamchepé༔

with every possible form of sense delights,༔

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

kyilkhor lha tsok nyé gyur chik༔

host of mandala deities, may you be pleased!༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om ah hum benza guru dhewa dhakini saparivara rupa shapda gendhé rasa sparshé pratista soha༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī saparivāra rūpa śabda gandhe rāsa sparśe pratīccha svāhā༔

 

ཨོཾ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔

om༔ tsa gyé tong jar amrita༔

oṃ༔ Amrita of the eight root and thousand ingredients,༔

ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟ་དང་༔

kham sum drelwé rakta dang༔

rakta of the liberated three realms,༔

འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བ་ལིཾ་ཏས༔

döyön ngaden balingté༔

and balingta replete with the five sense delights༔

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

chimé tsa sum lha tsok chö༔

I present to you, deathless deities of the three roots.༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རཱི་ཝཱ་ར་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

om ah hum guru dhewa dhakini saparivara sarva pentsa amrita rakta balingta puza hoh༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī saparivāra sarva pañca amṛta rakta balingta pūja hoḥ༔

 

ཨཱ༔ དགའ་བཞི་དབུ་མར་སྦྱར་བ་ལས༔

ah༔ ga zhi umar jarwa lé༔

āḥ༔ By rousing the four joys in the central channel,༔

གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔

zungdzin tok tsok ying su drel༔

dualistic thought is liberated into basic space.༔

འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་ལས་འདས་པའི༔

khor sum tsenma lé depé༔

This sublime offering of the three spheres transcended,༔

མཆོག་གི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བཞེས༔

chok gi chöpa chenpo zhé༔

this supreme gift, partake of it, please!༔

ཏ་ན་ག་ཎ་ཛྙཱ་ན་པུ་ཛ་ཧོ༔

tana gana gyana puza hoh༔

tana gaṇa jñāna pūja hoḥ༔

 

ཧྲཱི༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས༔

hrih༔ ngowo chöku nangtayé༔

hrīḥ༔ The essence is dharmakāya Boundless Light;༔

རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

rangzhin longku chenrezik༔

the nature is sambhogakāya Avalokiteśvara;༔

ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་༔

tukjé trülku pemajung༔

the compassionate capacity is nirmaṇakāya Pemajungné—༔

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

kusum yermé khyö la tö༔

to you, the three kāyas indivisible, I offer praise!༔

 

རིག་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་གྱི་དངོས༔

rikdzin lama kün gyi ngö༔

Embodiment of all vidyādhara gurus;༔

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔

yidam zhi trö khorlö gyur༔

universal monarch of peaceful and wrathful yidams;༔

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔

pawo khandrö tsok kyi jé༔

lord of all spiritual heroes and sky-dancers—༔

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

tsa sum kündü khyö la tö༔

to you, in whom the three roots converge, I offer praise!༔

 

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔

chokchü gyelwa sé ché kyi༔

Lake-Born Vajra, you are the essence of the Three Jewels.༔

ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས༔

yeshé lüchen dezhin shek༔

You are a tathāgata embodying the primordial wisdom༔

མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ༔

chok sum ngowo tsokyé jé༔

of all the buddhas and their heirs of all ten directions.༔

གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་ལ་བསྟོད༔

tso khor trülpar ché la tö༔

To you, your retinue, and your emanations, I offer praise!༔

 

དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་མཐུས༔

dé tar chö ching töpé tü༔

Through the power of making this offering and praise,༔

གནས་སྐབས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་དང་༔

nekap nam zhi trinlé dang༔

in the short-term, may I accomplish the four activities,༔

མཐར་ཐུག་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་གྱི༔

tartuk chimé kusum gyi༔

and may I attain the ultimate state༔

གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔

gopang tsé dir drup gyur chik༔

of the deathless three kāyas within this very life!༔

 

དེ་ནས་ཛབ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི༔

The Awakened Intent of the Mantra Recitation༔

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

yeshé sempé tukaru༔

In the heart center of the wisdom being,༔

ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས༔

tap shé nyi dé gaü ü༔

within an orb of sun and moon, means and insight,༔

ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའི་ཧྲིཿདམར་པོ༔

tingdzin sempé hrih marpo༔

is the samadhi being, a red syllable hrīḥ [ཧྲིཿ].༔

དེ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་འཁོར༔

dé tar ngak treng yé su khor༔

It is surrounded by the mantra garland, spinning clockwise.༔

འོད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

ö kyi tsa sum lha tsok chö༔

Light streams out, making offerings to the three roots,༔

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔

jinlap ngödrup rang la tim༔

dissolving their blessings and siddhis back into me.༔

སླར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

lar trö nöchü ngödzin jang༔

Light streams forth again, all reification is purified,༔

ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་བསམ༔

lha ngak yeshé khorlor gyur༔

and the world and beings are the wheel of deity, mantra, and wisdom.༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

om ah hum benza guru pema dhewa dhakini sarva siddhi pala hum ah༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī sarva siddhi phala hūṃ āḥ༔

དེ་ལྟར་བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པའི་སྔགས༔

In that way, recite the approach and accomplishment mantra༔

རྩེ་གཅིག་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་བཟླཿ

one million and two hundred thousand times, with one-pointed focus.༔

དངོས་སམ་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དུ༔

Then, either directly, in an experience, or in a dream,༔

དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་༔

you will see signs of the siddhis being attained.༔

ས་མ་ཡ༔

Samaya.༔

 

གསུམ་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔

C. Applying the Activities༔

མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔

Preceded by offerings and praise,༔

གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོར་བཅས༔

invoke the deities’s sacred bonds by reciting these lines༔

མི་ཕྱེད་དད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔

with a yearning melody, while playing music, all with unwavering faith:༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔

om ah hum༔ kadak ying kyi podrang né༔

oṃ āḥ hūṃ༔ From the palace of ever-pure basic space,༔

ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར༔

ngowo chöku ömigyur༔

essence-dharmakāya of unchanging light,༔

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

tsokyé dorjé tukdam kül༔

Lake-Born Vajra, I invoke your sacred bonds;༔

གཟུང་འཛིན་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

zungdzin zhiwé trinlé dzö༔

fulfill the activity of pacifying duality!༔

 

ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔

lhündrup rikpé podrang né༔

From the palace of spontaneously-present awareness,༔

རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་སྙིང་རྗེའི་གཏེར༔

rangzhin longku nyingjé ter༔

nature-sambhogakāya, treasure of compassion,༔

ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

tötreng rik ngé tukdam kül༔

five families of Skull Garland Ones, I invoke your sacred bonds;༔

ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

yeshé gyepé trinlé dzö༔

fulfill the activity of increasing wisdom!༔

 

ཟུང་འཇུག་འགྲོ་འདུལ་ཕོ་བྲང་ནས༔

zungjuk drodül podrang né༔

From the palace of unity that liberates beings,༔

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་སྤྲུལ་པའི་གར༔

tukjé künkhyap trülpé gar༔

you emanate a dance of all-pervasive capacity.༔

མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

tsen chok gyé kyi tukdam kül༔

Eight Supreme Manifestations, I invoke your sacred bonds;༔

རླུང་སེམས་དབང་འདུས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

lung sem wang dü trinlé dzö༔

fulfill the activity of magnetizing subtle wind-mind!༔

 

སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔

ku zhi yermé podrang né༔

From the palace of the inseparable four kāyas,༔

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཧེ་རུ་ཀ༔

tsa sum kündü heruka༔

heruka embodiment of all three roots,༔

པདྨ་དྲག་པོའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

pema drakpö tukdam kül༔

Fierce Lotus, I invoke your sacred bonds;༔

གཉིས་འཛིན་ཚར་གཅོད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

nyidzin tsarchö trinlé dzö༔

fulfill the activity of vanquishing duality!༔

 

གཟུགས་སྣང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་ཟློག༔

zuk nang dorjé ku ru dok༔

Return all perceived forms into vajra form,༔

སྲོག་རྩོལ་དབུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་སྟིམས༔

sok tsöl umé chakgyar tim༔

dissolve the life-force wind into the avadhūti-mudra,༔

རྟོག་ཚོགས་གདོད་ནས་རང་གྲོལ་བར༔

tok tsok döné rang drölwar༔

and, with all thoughts naturally liberated from the beginning,༔

སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

kyechi drelwé trinlé dzö༔

fulfill the activity of transcending birth and death!༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

om ah hum benza guru dhewa dhakini sarva karma siddhi pala hum ah༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī sarva karma siddhi phala hūṃ āḥ༔

Then imagine that:༔

ལྷ་ཚོགས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔

lha tsok kün gyi tuka né༔

From the heart centers of all the deities,༔

ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔

tukjé özer chok chur trö༔

light rays of compassion radiate in all directions,༔

ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་༔

tünmong chok gi ngödrup dang༔

accomplishing the common and supreme siddhis༔

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་བསམ༔

trinlé nam zhi drupar gyur༔

and fulfilling the four activities.༔

སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔

Append the following to the accomplishment mantra:༔

ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔

om shantim kuru soha༔

oṃ śāntim kuru svāhā༔

བྷྲཱུྃ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔

bhrum pushtim kuru om༔

bhruṃ puśtim kuru oṃ༔

ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ

hrih washam kuru hoh༔

hrīḥ vāśam kuru hoḥ༔

ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔

hum maraya pé༔

hūṃ māraya phaṭ༔

ཅེས་བཟླས་རླུང་སེམས་དབྱིངས་ལ་བསྐྱལ༔

Recite that while steering subtle wind-mind into basic space.༔

རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་འགྲུབ༔

Thereby, whichever of the four activities you enjoin, they will be accomplished.༔

ས་མ་ཡ༔

Samaya.༔

 

ཐུན་མཚམས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔

The Gathering Offering Between Sessions༔

ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་དམ་ཚིག་རྫས༔

Arrange, cleanly and with beautiful design,༔

གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམ༔

food and drink of means and insight and the samaya substances.༔

 

Consecrating the Gathering Substances

བདུད་རྩིས་བྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔

Sprinkle them with amrita and consecrate them as follows:༔

ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔

hrih༔ dak nyi tuk lé ö tröpé༔

hrīḥ༔ From my heart center, light radiates forth,༔

ཚོགས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས༔

tsok kyi ngödzin sek tor jang༔

incinerating, scattering, and purifying all fixation on all that is gathered.༔

ཕྱི་སྣོད་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔

chi nö dechen kapalar༔

The outer world is a kapāla of great bliss,༔

ནང་བཅུད་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིར་གྱུར༔

nang chü döyön dütsir gyur༔

the inner contents are amrita-sense delights.༔

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔

ram yam kham༔

raṃ yaṃ khaṃ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om ah hum hrih༔

oṃ āḥ hūṃ hrīḥ༔

 

དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔

Inviting the Field of Accumulation༔

ཧྲཱི༔ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ནས༔

hrih༔ okmin dechen zhingkham né༔

hrīḥ༔ Come, from the unexcelled pure realm of great bliss!༔

ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར་བ་ལ༔

chöku ömigyurwa la༔

Come, dharmakāya of unchanging light,༔

བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

deshek gyatsö khor gyi kor༔

surrounded by your vast retinue of sugatas!༔

ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

tsok la chendren shek su söl༔

I invite you to this gathering; please come!༔

 

ལྷོ་ཕྱོགས་རི་པོ་ཏ་ལ་ནས༔

lho chok ri potala né༔

Come, from Mount Potala in the south!༔

ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ༔

longku tukjé chenpo la༔

Come, Great Compassionate sambhogakāya,༔

རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

gyelsé gyatsö khor gyi kor༔

surrounded by your vast retinue of buddhas and heirs!༔

ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

tsok la chendren shek su söl༔

I invite you to this gathering; please come!༔

 

ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་ནས༔

lhonup ngayap pelri né༔

Come, from the Glorious Mountain of Camara in the northwest!༔

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ༔

trülku pema tötreng la༔

Come, Lotus Skull Garland nirmaṇakāya,༔

རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

tsa sum gyatsö khor gyi kor༔

surrounded by your vast retinue of the three roots!༔

ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

tsok la chendren shek su söl༔

I invite you to this gathering; please come!༔

 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྣམས་ནས༔

né yül durtrö gyé nam né༔

From the sacred places, lands, and the eight charnel grounds,༔

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག༔

yeshé gönpo maning nak༔

come, Black Maning wisdom protector,༔

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

chökyong gyatsö khor gyi kor༔

surrounded by your vast retinue of Dharma guardians!༔

ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

tsok la chendren shek su söl༔

I invite you to this gathering; please come!༔

 

ཚོགས་ཁང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་༔

tsok khang rangzhin trülpé zhing༔

The gathering hall is a natural nirmaṇakāya realm.༔

ཚོགས་རྫས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔

tsok dzé zakmé dütsi chü༔

The gathering substances are potent, undefiled amrita.༔

སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་དང་སྔགས༔

nang drak rikpa lha dang ngak༔

Bestow your blessed resplendence so that all appearances,༔

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

yeshé chenpor jin pop chik༔

sounds, and thoughts manifest as deity, mantra, and wisdom!༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

om ah hum benza guru dhewa dhakini dharmapala saparivara benza samaya dzah dzah༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī dharmapāla saparivāra vajra samaya jaḥ jaḥ༔

 

Offering the First Portion

ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས༔

Divide the choicest part of the gathering substances into three portions.༔

དང་པོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔

With the first portion, make an offering of an ocean of sense delights:༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལར༔

om ah hum༔ nangwa nö kyi kapalar༔

oṃ āḥ hūṃ༔ In the kapāla vessel of appearance༔

སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

sipa chü kyi tsoktor sham༔

is arranged the gathering torma of existence.༔

འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

döyön gyatsö chötrin di༔

With these oceanic offering clouds of sense delights,༔

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

tsa sum lha tsok nyé gyur chik༔

great host of three-root deities, may you be pleased!༔

 

ལྷུན་གྲུབ་ཕུང་པོའི་ཀ་པཱ་ལར༔

lhündrup pungpö kapalar༔

In the kapāla of self-perfected aggregates༔

རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

tsa lung tiklé tsoktor sham༔

is arranged the gathering torma of channels, winds, and drops.༔

སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

nang tong zungjuk chötrin di༔

With these offering clouds of appearance-emptiness unity,༔

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

tsa sum lha tsok nyé gyur chik༔

great host of three-root deities, may you be pleased!༔

 

འོད་གསལ་དབུ་མའི་ཀ་པཱ་ལར༔

ösel umé kapalar༔

In the kapāla of the central channel’s luminosity༔

སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

sok tsöl khajor tsoktor sham༔

is arranged the gathering torma of the harnessed life-force wind.༔

གྲགས་སྟོང་རང་གྲོལ་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

drak tong rangdröl chötrin di༔

With these offering clouds of self-liberated audible emptiness,༔

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

tsa sum lha tsok nyé gyur chik༔

great host of three-root deities, may you be pleased!༔

 

ལུགས་ལྡོག་ཐིག་ལེའི་ཀ་པཱ་ལར༔

luk dok tiklé kapalar༔

In the kapāla of reversed essence drops༔

དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

ga zhi yeshé tsoktor sham༔

is arranged the gathering torma of four-joys wisdom.༔

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

dé tong yermé chötrin di༔

With these offering clouds of bliss and emptiness indivisible,༔

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

tsa sum lha tsok nyé gyur chik༔

great host of three-root deities, may you be pleased!༔

 

གཞི་དབྱིངས་གདོད་མའི་ཀ་པཱ་ལར༔

zhiying dömé kapalar༔

In the primordial kapāla of ground-space༔

གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

zhinang yeshé tsoktor sham༔

is arranged the gathering torma of ground-appearance wisdoms.༔

བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

lamé chok gi chötrin di༔

With these offerings clouds of the unsurpassable and supreme,༔

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

tsa sum lha tsok nyé gyur chik༔

great host of three-root deities, may you be pleased!༔

 

ཡིད་བཞིན་འདོད་འབྱུང་ཀ་པཱ་ལར༔

yizhin döjung kapalar༔

In the kapāla of the wishfulfilling jewel༔

བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

za cha tungwé tsoktor sham༔

is arranged the gathering torma of food and drink.༔

ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔

longchö nampa tamchepé༔

With this endless array of enjoyments,༔

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

tsa sum lha tsok nyé gyur chik༔

great host of three-root deities, may you be pleased!༔

 

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷས༔

chimé tsa sum kyilkhor lhé༔

Deathless mandala deities of the three roots,༔

ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི༔

chi nang sangwa dé khoné༔

please, accept these gathering offerings—༔

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔

tsok kyi chöpa di zhé la༔

outer, inner, secret, and suchness—༔

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrup tsöl༔

and bestow, I beseech you, the supreme and common siddhis!༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

om ah hum benza guru dhewa dhakini dharmapala saparivara ganatsakra puza hoh༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru dheva dhākinī dharmapāla saparivāra gaṇacakra pūja hoḥ༔

 

བར་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔

The Second Offering for Confessing Broken Samayas:༔

ཧོཿ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔

hoh༔ tokmé dü né daté bar༔

hoḥ༔ From time without beginning until now,༔

ལས་དང་ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་གིས༔

lé dang nyönmong zhenwang gi༔

in the grip and control of karma and afflictions,༔

བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན༔

sakpé dik drip nyé tung kün༔

I have collected misdeeds, obscurations, and downfalls.༔

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔

tsok kyi chöpé kang zhing shak༔

All of these I amend and confess with this gathering offering!༔

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔

Then recite the Hundred Syllables.༔

 

ཐ་མ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི༔

Finally, Performing and Offering the Liberation༔

ཧཱུྃ༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས༔

hum༔ dak tu tawé dra dang gek༔

hūṃ༔ The foes and obstructers of perceiving an ego༔

བདག་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ༔

dakmé dorjé tsön gyi drel༔

are liberated with the vajra weapon of egolessness.༔

ཕུང་ཁམས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས༔

pung kham rik ngé damtsik dzé༔

The aggregates and elements—samaya substances of the five families—༔

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔

tsa sum lha tsok zhel du jor༔

I offer up to this gathering of three-root deities.༔

སརྦ་ཤཱའ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

sarva shatrün bighanen maraya maha pentsa amrita puza hoh༔

sarva śātrūn bighnān māraya mahā pañca amṛta pūja hoḥ༔

དེ་ནས་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

Then make offerings of the sense delights, the vajra samayas,༔

འདོད་ཡོན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་༔

and the amrita of union-bodhicitta༔

སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་མཆོད༔

to the deity that is the mandala of your body.༔

 

Offering the Residuals

ལྷག་གཏོར་བསྡུས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔

Gather the residual torma, consecrate it, and then say:༔

ཕེཾ་ཕེཾ༔ དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་བ་ཡི༔

pem pem༔ kyilkhor muren kyongwa yi༔

phem phem༔ Hordes of mighty gods, skeleton-aides, and lingkas,

དབང་ཕྱུག་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས༔

wangchuk ging dang langké tsok༔

you who guard the mandala from the fringe,

དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་འདི་བཞེས་ལ༔

pel gyi pampap di zhé la༔

accept this legacy-offering of the Glorious One,༔

བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

chölwé trinlé drupar dzö༔

and fulfill the activities entrusted to you!༔

ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔

om utsita balingta bhunza hoh༔

oṃ ucchiṣṭa balingta bhuñja hoḥ༔

 

སྲུང་མར་སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་བསྒྲག༔

Proclaiming to the Guardians the Pledges They Made in the Past༔

ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཨེ་ཀ་ཛ༔

hum joh༔ ying kyi tiklé ekadza༔

hūṃ bhyoḥ༔ Ekajāṭi, bindu of basic space;༔

རིག་པ་རང་ཤར་རཱ་ཧུ་ལ༔

rikpa rangshar rahula༔

Rāhula, naturally arising awareness;༔

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མ་ནིང་ནག༔

nyimé yeshé maning nak༔

Black Maning, wisdom beyond duality;༔

རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས༔

gyü sum drekpé tsok dang ché༔

and great host of drekpas of the three classes—༔

སྔོན་ཚེ་ཀུན་བཟང་ཆེ་བའི་མཆོག༔

ngön tsé künzang chewé chok༔

in bygone times, you made pledges and promises༔

པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སྤྱན་སྔ་རུ༔

pema tötreng chen nga ru༔

before the ever-excellent and supreme༔

ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་བཞིན༔

jitar zhelzhé damché zhin༔

Lotus Skull Garland, Pema Tötreng himself. Just as you vowed,༔

འདིར་གཤེགས་དམ་རྫས་གཏོར་མ་ལོངས༔

dir shek damdzé torma long༔

come here and accept this torma of samaya substances!༔

རིག་འཛིན་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔

rikdzin dakchak khor ché kyi༔

Free us vidyādharas and all our retinues༔

དུས་མིན་འཆི་དང་བར་ཆད་སོལ༔

dümin chi dang barché söl༔

from untimely death and obstacles!༔

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སློབ་སྤེལ༔

tsé sö peljor khor lop pel༔

Increase our lifespan, merit, prosperity, and following!༔

རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

namzhi trinlé drupar dzö༔

Fulfill the four activities!༔

ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ

shri benza dharmapala saparivara idam balingta bhunza hoh༔

śrī vajra dharmapāla saparivāra idam balingta bhuñja hoḥ༔

 

བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི༔

Nurturing the Tenmas with the Rinsing Water༔

ཧཱུྃ༔ དུས་སྦྱོར་འཕོ་བ་གནས་དག་པའི༔

hum༔ düjor powa né dakpé༔

hūṃ༔ Within the expanse of the twelve links in their true mode,༔

བདེན་དོན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀློང་༔

dendön yenlak chunyi long༔

the movement of the zodiacs transmuted to their pure state,༔

ཡེ་ཤེས་གྲུབ་ཀྱང་ལས་ཀྱི་ཚུལ༔

yeshé drup kyang lé kyi tsül༔

you are wisdom beings, yet you manifest as karmic beings,༔

བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མའི་ཚོགས༔

bökham kyongwé tenmé tsok༔

as the host of Tenmas watching over Tibet and Kham.༔

 

ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔

asura yi drakpuk tu༔

At Asura cave, you were commanded༔

འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔

chimé pemajungné kyi༔

by the deathless Lotus Born.༔

ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་བཞིན༔

jitar kagö damzhak zhin༔

Just as you were instructed, and just as you pledged,༔

ཚུར་གཤེགས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

tsur shek tsa sum kyilkhor du༔

come here! Come here to this mandala of the three roots!༔

ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་འདུ་བར་སྦྱོན༔

heruka yi duwar jön༔

To this gathering of herukas, come!༔

བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔

shelchü dütsi di söl la༔

Partake of this rinsing-water amrita,༔

གངས་ཅན་འགྲོ་ཀུན་བདེ་བ་དང་༔

gangchen dro kün dewa dang༔

and perform the activities, that all beings in the Snowy Land may be well༔

བསྟན་པ་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

tenpa darwé trinlé dzö༔

and that the doctrine may flourish and spread!༔

མ་མ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

mama hring hring amrita puza hoh༔

mama hrīng hrīng amṛta pūja hoḥ༔

 

ལས་མཐའ་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་བསྡུ༔

Concluding the Activities with the Vajra Dance༔

ཧཱུྃ༔ གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དམ་སྲིའི་ཚོགས༔

hum༔ nyidzin trülpé damsi tsok༔

hūṃ༔ The horde of samaya corrupters—dualistic delusion—༔

རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དབྱིངས་སུ་མནན༔

namtar sumden ying su nen༔

are suppressed in the basic space of liberation’s three gates,༔

རྡོ་རྗེའི་གར་གྱི་རྒྱས་བཏབ་པས༔

dorjé gar gyi gyé tapé༔

and are sealed there by this vajra dance,༔

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མ་ལྡངས་ཤིག༔

jangchup bardu ma dang shik༔

never to re-arise until awakening!༔

སརྦ་ཤཱ་ཏྲུན་བིགྷྣན་སྟྭཱམྦྷ་ཡ་ནན༔

sarva shatrün bighanen satam bhaya nen༔

sarva śātrūn bighnān stvambhaya nan༔

དེ་ལྟར་བརྩོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པར༔

For the practitioner who exerts themself like this,༔

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་༔

the accumulations of merit and wisdom will be perfected,༔

མི་མཐུན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

all adversities and obstacles will be pacified,༔

འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ཐོབ་འགྱུར༔

and the desired siddhis will be swiftly attained.༔

ས་མ་ཡ༔

Samaya.༔

 

གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ༔

III. The Concluding Stages༔

དང་པོ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔

A. Receiving the Siddhis༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན་དངོས་གྲུབ་མཛོད༔

om ah hum༔ jinlap terchen ngödrup dzö༔

oṃ āḥ hūṃ༔ Supreme deities, in whom all three roots converge,༔

ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས་ལྷག་པའི་ལྷ༔

trinlé charbep lhakpé lha༔

you are a wealth of blessings, a treasury of siddhis,༔

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔

tsa sum kündü lha tsok nam༔

a cascade of activities. All you deities gathered here,༔

དེང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔

deng dir neljor dakchak la༔

bestow upon us practitioners, right here and now,༔

འཆི་མེད་ཚེ་དང་འཛད་མེད་ནོར༔

chimé tsé dang dzemé nor༔

the siddhis of immortality, unending wealth,༔

ནུས་པ་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་སྒོ༔

nüpa ngak dang tingdzin go༔

ability, mantric power, access to the samadhis,༔

ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔

lé zhi drupa chenpo gyé༔

the four activities, the eight common siddhis,༔

རིག་འཛིན་བཞི་དང་དབང་བཅུའི་དཔལ༔

rikdzin zhi dang wangchü pel༔

the four vidyādhara states, the splendor of the ten powers,༔

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔

ku dang yeshé yermepé༔

the common and supreme siddhis of kāyas and wisdoms indivisible—༔

ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔

tünmong chok gi ngödrup nam༔

all of these accomplishments, I beseech you,༔

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔

danta nyi du tsel né kyang༔

bestow them upon us this very moment,༔

དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

dön nyi drupar dzé du söl༔

so that the two goals may be fulfilled!༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

om ah hum hrih benza guru pema dhewa dhakini kaya vaka tsitta sarva siddhi pala hum ah༔

oṃ āḥ hūṃ hrīḥ vajra guru padma dheva dhākinī kāya vāka citta sarva siddhi phala hūṃ āḥ༔

 

གཉིས་པ་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔

B. Confessing Mistakes༔

ཧོཿ དོན་དམ་གཟོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ལ༔

hoh༔ döndam zöné trödrel la༔

hoḥ༔ Since ultimate reality is originally concept-free,༔

གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ལས་འདས་ཕྱིར༔

zungdzin tsenma lé dé chir༔

beyond dualistic fixation and all of its marks,༔

ཀུན་རྫོབ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས༔

kündzop lobur trülpé tsok༔

the entire mass of relative, adventitious delusion༔

འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་དབྱིངས་སུ་བཤགས༔

khor sum mikmé ying su shak༔

I confess within basic space, where the three spheres are not seen.༔

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརྗོད༔

Then recite the Hundred Syllables three times.༔

 

གསུམ་པ་ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔

C. The Practice of Dissolution༔

ཨཿ སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔

ah༔ sem nyi kyewa mepa lé༔

a༔ From the unborn nature of mind,༔

སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

kyewé chotrül kyilkhor lha༔

the magical display of the mandala deities is born.༔

མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཡལ་བ་ལྟར༔

kha la jatsön yelwa tar༔

Like a rainbow disappearing in the sky,༔

འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ཀློང་དུ་ཐིམ༔

ösel nyukmé long du tim༔

the mandala dissolves into innate luminosity.༔

ཨ་ཨ་ཨཿ

a a ah༔

a a aḥ

 

བཞི་པ་ཆད་མཐའ་བསལ་བ་ནི༔

D. Dispelling the Extreme of Nihilism༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཅིར་སྣང་ལྷ་ཡི་སྐུ༔

om ah hum༔ lar yang chir nang lha yi ku༔

oṃ āḥ hūṃ༔ Once more, all that appears is the deity’s wisdom form,༔

སྒྲར་གྲགས་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ༔

drar drak zhomé dorjé dra༔

all sounds that ring out are indestructible vajra sound,༔

རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་རིག་པའི་དབྱིངས༔

tok tsok rangdröl rikpé ying༔

and all thoughts are awareness-space naturally-liberated.༔

ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ངང་ནས་སྤྱོད༔

zungjuk gyumé ngang né chö༔

Conduct yourself within the illusory union-state.༔

 

ལྔ་པ་དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི༔

E. Dedicating the Merit༔

ཧོཿ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱིས༔

hoh༔ dak dang tayé semchen gyi༔

hoḥ༔ The virtue—both merit and wisdom—༔

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དགེ་བའི་ཚོགས༔

sönam yeshé gewé tsok༔

gathered by myself and all infinite beings༔

དུས་གསུམ་བསགས་དང་བསག་འགྱུར་ཀུན༔

düsum sak dang sak gyur kün༔

throughout past, present, and future too,༔

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔

jangchup nyingpor ngowar gyi༔

I dedicate to the heart of awakening.༔

 

དྲུག་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔

F. Making Aspirations༔

དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔

deng né tserap tamché du༔

Henceforth, throughout all my lives,༔

བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔

lama chok dang mi drel zhing༔

may I never be parted from the supreme guru, and,༔

རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔

rim nyi zapmö neljor gyi༔

through the practice of the profound two stages,༔

རང་གཞན་དོན་གཉིས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔

rang zhen dön nyi nyur drup shok༔

may I swiftly fulfill the goals of myself and all others.༔

 

བདུན་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི༔

G. Making Prayers for Auspiciousness༔

ཧོཿ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔

hoh༔ chok dü gyelwa sé ché kyi༔

hoḥ༔ May there be the auspiciousness of the root and lineage vidyādhara gurus,༔

ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དངོས༔

yeshé chik tu düpé ngö༔

complete embodiments of the primordial wisdom༔

རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔

tsa gyü rikdzin lama yi༔

of the buddhas and bodhisattvas of all directions and times,༔

བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

jin gyi lopé trashi shok༔

showering down their blessings like rain!༔

 

ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔

chökü ngang lé longchö dzok༔

From the dharmakāya state, the sambhogakāya comes forth,༔

སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་ཤར༔

trülpé namtrül chir yang shar༔

and nirmaṇakāya emanations in all manner of guises.༔

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔

yidam zhitrö lha tsok kyi༔

May there be the auspiciousness of the peaceful and wrathful yidams༔

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

ngödrup tsölwé trashi shok༔

bestowing the siddhis, the accomplishments, upon us!༔

 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་རྣམས་སུ༔

né yül durtrö zhing nam su༔

Abiding in the sacred places, lands, and charnel grounds,༔

ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་བསྟན་པ་བསྲུང་༔

tsarchö jedzin tenpa sung༔

are the spiritual heroes, sky-dancers, and Dharma protectors—༔

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གིས༔

pawo khandro chökyong gi༔

the annihilators, the overseers, the guardians of the doctrine.༔

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

ka zhin drupé trashi shok༔

May there be the auspiciousness of them fulfilling the commands!༔

 

སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས༔

si zhi pendé jungwé né༔

May Buddha’s teaching, the wellspring of benefit and bliss༔

རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་དར་བ་དང་༔

gyelten chokchur darwa dang༔

in both existence and peace, spread in all ten directions;༔

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཞབས་པད་བརྟན༔

tendzin kyebu zhapé ten༔

may the lotus feet of the teaching holders be firm;༔

འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

jikten gewé trashi shok༔

and may the world be filled with virtuous auspiciousness!༔

 

ཐུན་མོང་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི༔

tünmong zhi gyé wang drak gi༔

May the enjoined common activities—pacifying, increasing,༔

ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་མྱུར་འགྲུབ་ཅིང་༔

trinlé gang tsam nyur drup ching༔

magnetizing, and subjugating—all be swiftly accomplished,༔

མཐར་ཐུག་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་དབྱིངས༔

tartuk chok tu mi gyur ying༔

and ultimately, within unchanging basic space,༔

མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

ngönpar jangchup trashi shok༔

may we attain true awakening! May such auspiciousness abound!༔

ཅེས་བརྗོད་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ༔

Recite that and shower down a rain of flowers.༔

ས་མ་ཡ༔

Samaya.༔

 

དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱིས༔

If you practice this sadhana of approach and accomplishment༔

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

for the mandala deities in whom all three roots converge,༔

བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་འདི༔

by means of its preliminaries, main part, and concluding stages,༔

དད་བརྩོན་ལྡན་པས་ཉམས་བླངས་ན༔

applying yourself throughout with faith and diligence,༔

ཚེ་འདིར་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི༔

then in this very life, all adversities will be appeased༔

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་འབྱུང་༔

and the supreme and common siddhis will unfold without effort.༔

ཕྱི་མ་རྔ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རིར༔

In your future life, in the Glorious Mountain of Camara,༔

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ངེས་པར་འགྲུབ༔

you will be sure to accomplish the deathless vidyādhara.༔

རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྷ་ཐིམ༔

Seal, seal, seal.༔ dhatim.༔

Samye Translations, 2024 (trans. Laura Swan, ed. Libby Hogg).

1.0_20200409_LD

1.0_20200409_LD

1.0_20200409_LD

  1. Red.
  2. Amitābha.
  3. The Seven-Line Supplication.
  4. Samantabhadra.
/imager/images/24907/Tsokye-Nyingtik_DKR_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tsokye Nyingtik DKR

Title:

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།

sgyu 'phrul drwa ba

Net of the Illusory Display

Author:

Jamyang Khyentsé Wangpo

Description:

In 1848, at the age of twenty-eight, Jamyang Khyentse Wangpo had a vision in which he was blessed by Guru Rinpoche, who then dissolved into his heart. As a result, the root practice of Guru Tsokyé Nyingtik, the Heart-Essence of the Lake-Born Guru, arose in Khyentse Wangpo’s mind, and he immediately wrote down its activity manual.