༄༅། །མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་བཞུགས་སོ། །

The Thirty-Seven Point Mandala Offering

 

by Chögyal Pakpa Lodrö Gyeltsen

 

ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།

om benza bhumi ah hum, zhi yong su dakpa wangchen ser gyi sazhi

oṃ vajra bhūmi āḥ hūṃ! The earth is the golden ground, pure and potent.

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཥེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ།

om benza reké ah hum, chi chakri khoryuk gi korwé ü su hum

oṃ vajra reṣe āḥ hūṃ! The iron mountain wall surrounds it; in the centre is the letter ‘hūṃ’—

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་ཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།

ri gyelpo rirap, shar lü pakpo, lho dzambuling, nup balang chö, jang draminyen

here is Meru, king of mountains. In the east is Pūrvavideha. In the south is Jambūdvīpa. In the west is Aparagodānīya. In the north is Uttarakuru.

ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ།

lü dang lüpak, ngayap dang ngayap zhen, yoden dang lamchok dro, draminyen dang draminyen gyi da

Beside them are Deha and Videha, Cāmara and Aparacāmara, Śāthā and Uttaramantriṇa, Kurava and Kaurava.

རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་། འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག །འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ།

rinpoché riwo, paksam gyi shing, döjö ba, ma möpé lotok, khorlo rinpoché, norbu rinpoché, tsünmo rinpoché, lönpo rinpoché, langpo rinpoché, tachok rinpoché, makpön rinpoché, ter chenpö bumpa

The mountain of jewels, the wishfulfilling tree, the bountiful cow, the harvest which needs no sowing, the precious wheel, the precious gem, the precious queen, the precious minister, the precious elephant, the precious horse, the precious general, the great treasure vase,

སྒེག་པ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ། ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། དབུས་སུ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད།

gekpama, trengwama, luma, garma, metokma, dukpöma, nangselma, drichapma, nyima, dawa, rinpoché duk, chok lé nampar gyelwé gyeltsen, ü su lha dang mi peljor pünsum tsokpa matsangwa mepa di nyi

the goddess of beauty, the goddess of garlands, the goddess of song, the goddess of dance, the goddess of flowers, the goddess of incense, the goddess of light, the goddess of perfume, the sun, the moon, the precious umbrella, the royal banner that proclaims victory in all directions—all this, the bountiful wealth of gods and men, complete and flawless—

རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །

tsawa dang gyüpar chepé pelden lama dampa nam dang yidam kyilkhor gyi lha tsok sangyé dang jangchup sempa pawo khandro chökyong norlha terdak gi tsok dang chepa nam la bülwar gyio

I offer to the glorious, sacred, root and lineage gurus; to the yidams and all the deities of their mandalas; to the buddhas and all the bodhisattvas; to the spiritual heroes, sky-dancers, and Dharma protectors; to the host of wealth deities, treasure guardians, and all who accompany them:

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

tukjé drowé dön du zhé su söl, zhé né jin gyi lap tu söl

Please accept it, with compassion, for the benefit of beings! And, having accepted it, please grant your blessings!

 

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །

sazhi pöchü juk shing metok tram

The earth is perfumed with scented water and strewn with flowers;

རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

rirap ling zhi nyidé gyenpa di

it is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun, and the moon.

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sangyé zhing du mikté pülwa yi

Imagining it all as the realm of the buddhas,

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün namdak zhing la chöpar shok

I offer it, a pure realm for all beings to enjoy!

ཨི་དམ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀཾ་ནིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མི།། །།

idam ratna mandela kam nirya taya mi

idam ratna maṇḍala kaṃ nirya tayāmi

 

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (Trans. Laura Dainty, ed. Libby Hogg), based on a previous version by Rigpa Translations.

1.0_20191203_LD

1.0_20191203_LD

1.0_20191203_LD

/imager/images/12018/TBK-Refuge-Tree_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tukdrup Barché Künsel Refuge Tree

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

མཎྜལ་སོ་བདུན་མ།

maNDal so bdun ma

The Thirty-Seven Point Mandala Offering

Author:

Chögyel Pakpa Lodrö Gyeltsen

Description:

Composed by Chögyel Pakpa Lodrö Gyeltsen, this liturgy became the most famous mandala offering within Tibetan Buddhism.