༄༅། །གཟིམ་འགགས་དོན་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer Requested by Zimgak Dönden1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད། །

sangyé kün gyi daknyi

All buddhas in actuality,

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ། །

gyelwang karma pa chenpo

mighty victor, great Karmapa,

ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ། །

tekpa chok gi dorjé

Tekchok Dorjé—

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཤིག །

yeshé chen gyi zik shik

look upon me with your wisdom eyes!

ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་ཟུངས་ལ། །

tukjé nyurdu zung la

Embrace me swiftly with your compassion

ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཀུན་སོལ། །

chi nang bar ché kün söl

and dispel all outer and inner obstacles!

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ། །

chok dang tünmong ngödrup

Grant me the siddhis, common and supreme—

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ་ཅིག །

data nyi du tsöl chik

bestow them, right here and now!

གཟིམ་འགགས་དོན་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་བས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པའོ། །

Chokgyur Lingpa composed this prayer upon the request of Zimgak Dönden.

 

Samye Translations, 2023.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

གཟིམ་འགགས་དོན་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

gzim 'gags don ldan gyis bskul ba'i gsol 'debs

The Prayer requested by Zimgak Donden

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

Upon the request of Zimgak Dönden, Chokgyur Lingpa composed this prayer invoking the 14th Gyalwang Karmapa Tekchok Dorjé.