༄༅། །མགར་བ་ཚང་གིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer Requested by the Gar Clan1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། །

emaho, chöku nang ta longku tukjé ché

Emaho! Dharmakāya Amitābha, sambhogakāya Great Compassion,

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །

tulku pema jungné tsogyelma

nirmāṇakāya Pemajungné, and also Lady Tsogyal;

མུ་རུབ་སངས་ཡེ་པདྨ་བདུད་འདུལ་ཞབས། །

mu rup sang yé pema düdül zhap

Murup, Sangyé Yeshé, and Pema Düdül,

བཀའ་དགོངས་ཕུར་པ་མ་གཤིན་མ་མགོན་ཚོགས། །

ka gong purpa ma shin magön tsok

assembled host of Ka, Gong, Purpa, Ma, Shin, and Magön—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་བརླབས་ནས། །

sölwa dep so dak gyü jinlap né

I pray to you all! Bless my mindstream!

དམིགས་མེད་དོན་རྟོགས་ཕྱི་མར་འཇའ་ལུས་འགྲུབ། །

mikmé dön tok chimar jalü drup

May I realize the state that is free from all referenceand so accomplish the rainbow body at death!

ཚེ་འདིར་ནད་ཞི་དགྲ་གྱོད་ཁ་མཆུ་ཟློག །

tsé dir né zhi dra gyö kha chu dok

In this life, may every kind of illness be appeased,may foes, disputes, and quarrels be successfully averted.

ཡུལ་ཁམས་ནད་མུག་མཚོན་ཞི་ཆོས་སྤྱོད་ཤོག །

yül kham né muk tsön zhi chöchö shok

Throughout the valleys and the landsmay disease, famine, and strife be thoroughly pacified,and may all live in accordance with the Dharma!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

ཞེས་པ་དད་ལྡན་མགར་བ་ཚང་ལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྦྱར་བའོ། །

The great treasure revealer, Chokgyur Lingpa composed this for the faithful Gar clan.

 

Samye Translations, 2023.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

མགར་བ་ཚང་གིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

mgar ba tshang gis bskul ba'i gsol 'debs

The Prayer Requested by the Gar clan

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A brief prayer to Guru Rinpoche which Chokgyur Lingpa composed at the request of the Gar clan.