༄༅། །དད་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer Requested by the Faithful1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

emaho, chöku nangwa tayé chenrezik

Emaho! Dharmakāya Amitābha; Avalokiteśvara;

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང་། །

gyel kündüpé chizuk pema jung

Padmasambhava, embodiment of all the victorious ones;

མ་གཅིག་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །

ma chik khandro yeshé tsogyelma

only mother, ḍākinī Yeshé Tsogyal—

གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

söldep dödön druppar chingyi lop

I pray to you all! Grant your blessings that our wishes be fulfilled!

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པ་མཆོག །

namkhé nyingpö trinlé trülpa chok

Palden Gyurmé Tsewang Trinlé,

དཔལ་ལྡན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་ཕྲིན་ལས་དང་། །

pelden gyurmé tsewang trinlé dang

supreme emanation of the awakened activity of Namkhé Nyingpo,

ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་མཆོག་གྱུར་དྲག་པོའི་ཞབས། །

lang dro lo tsa chokgyur drakpö zhap

Langdro Lotsawa, Chokgyur Drakpo—

གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

söldep dödön druppar chingyi lop

I pray to you all! Grant your blessings that our wishes be fulfilled!

མུ་རུབ་བཙན་པོ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང་། །

mu rup tsenpo chokgyur lingpa dang

Murup Tsenpo, Chokgyur Lingpa,

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །

yidam khandro chökyong norlhé tsok

assembled yidams, ḍākinīs, Dharma protectors, and wealth deities—

གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། །

söldep dak gyü jin gyi lappa dang

I pray to you all! Bless my mindstream and inspire me to virtue!

དགེ་བའི་སྐལ་བྱེད་མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན། །

gewé kel jé mi tak chiwa dren

May I recall the truth of impermanence and death,

རང་ངོ་རང་ཤེས་བདག་འཛིན་འགོང་པོ་ཐུལ། །

rang ngo rang shé dakdzin gongpo tül

recognize my own face, quell the demon of self-clinging,

ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chö kün gyumar tokpar chingyi lop

and realize that all things are nothing but illusion!

ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་དང་སྤྱོད། །

tsé dir tsering nemé chö dang chö

In this life, may I live long, be healthy, and practice the Dharma!

ཕྱི་མ་སྣང་མཐའ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ནས། །

chima nang ta khyé kyi zhel tong né

Amitābha, in my next life may I behold your face!

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

chenrezik kyi tukjé chen gyi zik

Avalokiteśvara, gaze upon me with your eyes of compassion!

པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ལམ་སྣ་དྲོངས། །

pema jungné chok gi lam na drong

Supreme Pemajungné, guide me along the path!

ནམ་ཡང་པད་འབྱུང་ཁྱེད་དང་འབྲལ་མེད་ཅིང་། །

namyang pejung khyé dang drelmé ching

May I never be separated from you, Padmasambhava!

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་རྗེ་རྒྱང་མ་རིང་། །

pema jungné tukjé gyang ma ring

May your compassion never be far from me, Lotus Born One!

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །

tukjé zik shik guru rinpoché

Look upon me with compassion, Guru Rinpoché!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

ཞེས་དད་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྦྱར་བའོ།།

This was composed by the vidyādhara Chokgyur Lingpa at the request of the faithful.

 

Samye Translations, 2022.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

དད་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

dad ldan gyis bskul ba'i gsol 'debs

The Prayer Requested by the Faithful

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A short prayer to Guru Rinpoche which Chokgyur Lingpa composed at the request of his disciples.