༄༅། །རིགས་སྔགས་བདུད་འདུལ་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer Requested by Rikngak Düdül1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

rik künkhyap dak lama tötreng tsel

Sovereign of all families, Guru Mighty Skull Garland,

གང་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་རིག་པ་འཛིན། །

gang gi gyutrül rölpé rigpa dzin

the vidyādharas—your illusory web’s display,

སྐྱེས་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་མུ་ཏིག་ནོར་བུའི་ཕྲེང། །

kyé treng rim jön mutik norbü treng

the succession of your incarnations—a garland of mother pearls,

རྩ་བའི་རིགས་བདག་རྩལ་འཆང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ། །

tsawé rikdak tsel chang yong kyi jé

right down to the lord of the root family, power-wielding chief of all,

འཁོར་ལོས་སྦྱར་བའི་བདག་ཉིད་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །

khorlö jarwé daknyi terchen jé

the universal monarch, most eminent great tertön,

ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བར། །

orgyen chokgyur dechen lingpé bar

Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa—

རིག་འཛིན་རིམ་བྱོན་གསེར་ཕྲེང་ཐམས་ཅད་ལ། །

rigdzin rim jön ser treng tamché la

to this entire golden garland of the succession of vidyādharas,

གསོལ་འདེབས་བསླུ་མེད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

söldep lumé chingyi lap tu söl

I pray and bow! Bless me, do not fail!

 

ཞེས་པ་ཨརྨེ་རིགས་སྔགས་བདུད་འདུལ་ནས་བསྐུལ་ངོར་དཔལ་ཐང་ནས་དགེ།

This was written at the request of dear Rikngak Düdül in Paltang. May this bring goodness!

 

Samye Translations, 2023.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

རིགས་སྔགས་བདུད་འདུལ་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

rigs sngags bdud 'dul gyis bskul ba'i gsol 'debs

The Prayer Requested by Rikngak Dudul

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A brief prayer to Guru Rinpoche which Chokgyur Lingpa composed at the request of his disciple Rikngak Dudul.