༄༅། །མཁན་པོ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer Requested by Khenpo Rinchen Dargyé1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་མཁས་པའི་རྒྱལ། །

rigpé né nga yongdzok khepé gyel

King of scholars, learned to perfection in all five sciences,

བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་གྲུབ་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱན། །

kyedzok tarchin druppa kün gyi gyen

ornament of all siddhas, having perfected generation and completion,

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རོང་ཟོམ་པ། །

ngagyur tenpé nyima rong zompa

sun of the doctrine of the Early Translations,

ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chö kyi zangpö zhap la sölwa dep

Rongzompa, Chökyi Zangpo, I supplicate at your feet!

ཞེས་པ་སྙིགས་དུས་འདིར་བསླབ་གསུམ་འགྲན་བྲལ་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་པདྨ་བློ་གྲོས་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གསུངས་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཤེར་ཕྱོགས་ཚེས་ བཅུར་བྲིས་པ་དགེ །

At the request of Khenpo Rinchen Dargyé Pema Lodrö Sangye Chöpel, who is unmatched in the three trainings in these degenerate times, this was written by Chokgyur Lingpa on the tenth day. May this bring goodness!

 

Samye Translations, 2023.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

མཁན་པོ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

mkhan po rin chen dar rgyas kyis bskul ba'i gsol 'debs

The Prayer Requested by Khenpo Rinchen Dargye

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A brief prayer to Guru Rinpoche which Chokgyur Lingpa composed at the request of his disciple the great Khenpo Rinchen Dargyé.