༄༅། །སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།

The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage, along with its Excellent Benefits

 

from The Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏཱ་རཱ་ན་མ་སྐཱ་ར་ཨཻ་ཀ་བིཾ་ཤ་ཏི་སྟྲོ་ཏ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་ས་ཧི་ཏ།

In the language of India: namas-tāraika-viṃśati-stotra-guṇa-hita-sahita

བོད་སྐད་དུ། སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།

In the language of Tibet: drolma la chak tsal nyishu tsa chik gi töpa penyön dang chepa

In the English language: The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage, along with its Excellent Benefits

 

ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

om jétsünma pakma drolma la chaktsel lo

Oṃ—homage to the noble lady Tārā!

 

༈ ཕྱག་འཚལ་ཏཱ་རེ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །

chaktsel taré nyurma pamo

namas tāre ture vīre

Homage to Tārā, swift and gallant;

ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས་འཇིགས་པ་སེལ་མ། །

tuttara yi jikpa selma

tuttāre bhaya-nāśane |

Homage to Tuttārā, who banishes fear;

ཏུ་རེས་དོན་ཀུན་སྦྱིན་པས་སྒྲོལ་མ། །

turé dönkün jinpé drolma

ture sarvārtha-dā tare

Homage to Turā, who fulfills every need;

སྭཱ་ཧཱའི་ཡི་གེ་ཁྱོད་ལ་འདུད་དོ། །

sahé yigé khyö la düdo

svāhā kāre namo stute ||

With svāhā we offer you honor and praise!1

 

ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །

chaktsel drolma nyurma pamo

namas tāre ture vīre

Homage to Tārā, swift and gallant,

སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ། །

chen ni kéchik lok dang drama

kṣaṇa-dyuti-nibhekṣaṇe |

with glance that flashes like flares of lightning;

འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི། །

jikten sumgön chukyé zhelgyi

trailokya-nātha-vaktrābja-

born on the heart of a blossoming lotus

གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། །

gesar jewa lé ni jungma

vikasat-kesarodbhave ||

that rose from the tears of the Triple-World’s Lord. (1)

 

ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །

chaktsel tönké dawa küntu

namaḥ śata-śarac-candra-

Homage to you, your countenance glowing

གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ། །

gangwa gyani tsekpé zhelma

saṃpūrṇa-paṭalānane |

like a hundred full moons gathered in autumn,

སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི། །

karma tong trak tsokpa namkyi

tārā-sahasra-kiraṇaiḥ

lustrous and smiling with brilliant radiance,

རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། །

raptu chewé örap barma

prahasat-kiraṇojjvale ||

like a thousand stars clustered, ablaze. (2)

 

ཕྱག་འཚལ་སེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི། །

chaktsel serngo chuné kyé kyi

namaḥ kanaka-nīlābja-

Homage, golden lady, your lotus-hand

པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

pemé chak ni nampar gyenma

pāṇi-padma-vibhūṣite |

is graced with a water flower, blue in color;

སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། །

jinpa tsöndrü katup zhiwa

dāna-vīrya-tapaḥ-śānti-

you are generosity, perseverance, diligence,

བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

zöpa samten chöyül nyima

titikṣā-dhyāna-gocare ||

serenity, patience and meditation. (3)

 

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར། །

chaktsel dézhin shekpé tsuktor

namas tathāgatoṣṇīṣa-

Homage to you, whose victories are endless,

མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྤྱོད་མ། །

tayé nampar gyelwa chöma

vijayānanta-cāriṇi |

the jewel on the great Tathāgata’s crown;

མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི། །

malü paröl chinpa topé

aśeṣa-pārami-prāpta-

you are well served by the heirs of the Victors,

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ། །

gyelwé sékyi shintu tenma

jina-putra-niṣevite ||

those who’ve accomplished all the perfections. (4)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྂ་ཡི་གེ །

chaktsel tuttara hum yigé

namas tuttāra-huṃ-kāra-

Homage to you, who with ‘tuttāra’ and ‘hūṃ’

འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །

dö dang chok dang namkha gangma

pūritāśā-dig-antare |

fill the realms of desire to the ends of space;

འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །

jikten dünpo zhapkyi nenté

sapta-loka-kramākrānti-

you trample underfoot the seven worlds,

ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །

lüpa mépar gukpar nüma

niḥśeṣākarṣaṇa-kṣame ||

and you have the strength to summon all. (5)

 

ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ། །

chaktsel gyajin mélha tsangpa

namaḥ śakrānala-brahma-

Homage to you, praised by Indra,

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། །

lunglha natsok wangchuk chöma

marud-viśveśvarārcite |

by Agni, Brahmā, Maruts,2 and Śiva;

འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་། །

jungpo rolang driza nam dang

bhūta-vetāla-gandharva-

all the hosts of bhūtas, vetālas,

གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ། །

nöjin tsok kyi dün né töma

gaṇa-yakṣa-puraskṛte ||

gandharvas and yakṣas pay tribute to you. (6)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏྲཊ་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས། །

chaktsel trat chéja dang pat kyi

namas traḍ iti phaṭ-kāra-

Homage to you, who with ‘traṭ’ and ‘phaṭ’

ཕ་རོལ་འཕྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ། །

paröl trülkhor raptu joma

para-yantra-pramardini |

crush the enemies’ yantras3 to dust;

གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །

yékum yö kyang zhapkyi nenté

pratyālīḍha-pada-nyāse

with right leg bent in and left leg extended,

མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

mébar trukpa shintu barma

śikhi-jvālākulojjvale ||

shining, you stamp amid flames wildly blazing. (7)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོས། །

chaktsel turé jikpa chenpö

namas ture mahā-ghore

Homage to Ture, lady most fearsome,

བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

dükyi pawo nampar joma

māra-vīra-vināśini |

you who destroy the most powerful demons;

ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། །

chukyé zhelni tronyer dendzé

bhṛkuṭī-kṛta-vaktrābja-

with lotus-face and a deep-furrowed brow,

དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། །

drawo tamché malü söma

sarva-śatru-niṣūdini ||

you’re the slayer of each and every foe. (8)

 

ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི། །

chaktsel könchok sum tsönchak gyé

namas tri-ratna-mudrāṅka-

Homage to you, your fingers gracing

སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

sormö tukar nampar gyenma

hṛdyāṅguli-vibhūṣite |

your heart and displaying the Three Jewels mudra;

མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི། །

malü chok kyi khorlö gyenpé

bhūṣitāśeṣa-dik-cakra-

graced with wheels adorning every direction,

རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། །

rangi ö kyi tsoknam trukma

nikara-svakarākule ||

your dazzling radiance overwhelms all.4 (9)

 

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྗིད་པའི། །

chaktsel raptu gawa jipé

namaḥ pramuditoddīpta-

Homage to you, supremely joyous,

དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ། །

wugyen ö kyi trengwa pelma

mukuṭākṣipta-mālini |

your splendorous crown spreading garlands of light.

བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །

zhépa rapzhé tuttara yi

hasat-prahasat-tuttāre

smiling and laughing, your cry of ‘tuttāre’

བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །

dü dang jikten wang du dzéma

māra-loka-vaśaṅkari ||

you bring demons and worlds under control. (10)

 

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། །

chaktsel sazhi kyongwé tsoknam

namaḥ samanta-bhūpāla-

Homage lady, you who can summon

ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། །

tamché gukpar nüpa nyima

paṭalākarṣaṇa-kṣame |

all the hosts of earthly guardians;

ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྂ་གིས། །

tronyer yowé yigé hum gi

calad-bhṛkuṭi-hūṃ-kāra-

With your quivering frown and the syllable ‘hūṃ’’

ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། །

pongpa tamché nampar drolma

sarvāpatti-vimocini ||

you deliver us all from every misfortune. (11)

 

ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་རྒྱན། །

chaktsel dawé dumbü wugyen

namaḥ śikhaṇḍa-khaṇḍendu-

Homage to you, so brightly adorned,

བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

gyenpa tamché shintu barma

mukutābharaṇojjvale |

with a sliver of moon as the crest on your crown;5

རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། །

relpé tröna ö pak mélé

amitābha-jaṭābhāra-

your locks are graced by Amitābha,

རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་རབ་མཛད་མ། །

takpar shintu örap dzéma

bhāsvara-kiraṇe dhruve ||

whose gleaming rays stream forth forever. (12)

 

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར། །

chaktsel kelpa tamé métar

namaḥ kalpānta-hutabhug-

Homage to you, in a halo seated,

འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། །

barwé trengwé wü na néma

jvālā-mālāntara-sthite |

blazing with flames, apocalyptic;

གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའི། །

yé kyang yön kum kün nékor gé

ālīḍha-muditābaddha-

your right leg stretched out and left bent inward,

དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

dra yi pungni nampar joma

ripu-cakra-vināśini ||

immersed in joy, you crush legions of foes. (13)

 

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི །

chaktsel sazhi ngöla chaki

namaḥ kara-talāghāta-

Homage to you, as on the earth’s surface

མཐིལ་གྱིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ། །

til gyi nün ching zhap kyi dungma

caraṇāhata-bhūtale |

you strike your palms and stamp your feet;

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྂ་གིས། །

tronyer chendzé yigé hum gi

bhṛkuṭī-kṛta-huṃ-kāra-

your brow deeply furrowed, with ‘hūṃ’ you smash

རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ། །

rimpa dünpo namni gema

sapta-pātāla-bhedini ||

the netherworlds seven to nothing but dust. (14)

 

ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། །

chaktsel déma géma zhima

namaḥ śive śubhe śānte

Homage to you, blissful, gracious and tranquil,

མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

nya ngen dézhi chöyül nyima

śānta-nirvāṇa-gocare |

you whose domain is the peace of nirvana;

སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །

soha om dang yang dak denpé

svāhā-praṇava-saṃyukte

with ‘oṃ’ and ‘svāhā’’ in perfect union,

སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། །

dikpa chenpo jompa nyima

mahā-pātaka-nāśini ||

you lay to waste every terrible evil. (15)

 

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི། །

chaktsel kün né korap gawé

namaḥ pramuditābaddha-

Homage to you immersed in rapture;

དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། །

drayi lüni raptu gema

ripu-gātra-prabhedini |

you shatter the bodies of all your foes;

ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །

yigé chupé ngakni köpé

daśākṣara-pada-nyāse

You manifest from the wisdom-syllable ‘hūṃ’,6

རིག་པ་ཧཱུྂ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ། །

rikpa hum lé drolma nyima

vidyā-huṃ-kāra-dīpite ||

and display in full your ten-syllable mantra. (16)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས། །

chaktsel turé zhapni dapé

namas ture padāghāta-

Homage to Ture, your feet stomping boldly,

ཧཱུྂ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །

hum gi nampé sabön nyima

hūṃ-kārākara-bījite |

formed from the seed of the syllable ‘hūṃ’;

རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྱེད། །

rirap mandara dang bikjé

meru-mandara-vindhyaiś ca

the mountains of Meru, Mandara and Vindhya,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། །

jikten sumnam yowa nyima

bhuvana-traya-cāriṇi ||

and all the three worlds, you cause them to quake. (17)

 

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། །

chaktsel lhayi tsoyi nampé

namaḥ sura-sarākāra-

Homage to you, who hold in your hand

རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། །

ridak takchen chakna nama

hariṇāṅka-kara-sthite |

a deer-marked moon, a lake divine;

ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས། །

tara nyijö pat kyi yigé

tāra-dvir-ukta-phaṭ-kārair-

with ‘tāra’ twice and then with ‘phaṭ’,

དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། །

duknam malü par ni selma

aśeṣa-viṣa-nāśini ||

you totally cleanse all toxins and poisons. (18)

 

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། །

chaktsel lhayi tsoknam gyelpo

namaḥ sura-gaṇādhyakṣa-

Homage to you, whom kings love to serve–

ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ། །

lha dang mi’am chiyi tenma

sura-kinnara-sevite |

kings of hosts divine, and of gods and kiṃnaras;7

ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བ་བརྗིད་ཀྱིས། །

kün né gocha gawa jikyi

ābaddha-muditā-bhoga-

clad in your armor of joy and splendor,

རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །

tsö dang milam ngenpa selma

kali-duḥsvapna-nāśini ||

you clear away nightmares, soothe away strife. (19)

 

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། །

chaktsel nyima dawa gyépé

namaś-candrārka-sampūrṇa-

Homage to you, eyes shining and lustrous,

སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །

chen nyi po la örap selma

nayana-dyuti-bhāsvare |

bright with the fullness of sun and moon;

ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །

hara nyi jö tuttara yi

hara-dvir-ukta-tuttāre

with twice-uttered ‘hara’ and then with ‘tuttāre’

ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ། །

shintu drakpö rimné selma

viṣama-jvara-nāśini ||

you pacify even the cruelest diseases. (20)

 

ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས། །

chaktsel dényi sumnam köpé

namas-tri-tattva-vinyāse

Homage to you with the power to free,

ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །

zhiwé tu dang yangdak denma

śivaśakti-samanvite |

you put forth the realities as a set of three.

གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས། །

dön dang rolang nöjin tsoknam

graha-vetāla-yakṣaugha-

'Ture’ supreme, you completely destroy

འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །

jompa turé rap chok nyima

nāśini pravare ture ||

the hordes of grahas,8 vetālas,9 and yakṣas.10 (21)

 

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང་། །

tsawé ngak kyi töpa di dang

mantra-mūlam idaṃ stotraṃ

This Praise with the twenty-one verses of homage

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །

chaktselwa ni nyishu tsachik

namas-kāraika-viṃśati |

is, in itself, the root mantra.

 

The Excellent Benefits of the Praise

ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། །

lhamo lagü yangdak denpé

yaḥ paṭhet prayato dhīmān

The wise who recite these words in earnest,

བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗོད་དེ། །

loden gangi rap dang jödé

devyā bhakti-samanvitaḥ ||

filled with devotion for this goddess, (22)

སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ནས། །

sö dang to rang langpar jéné

sāyaṃ vā prātar utthāya

at dusk, and also when rising at dawn,

དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར། །

drenpé mijik tamché rapter

smaret sarvābhaya-pradam |

through recollection, will be granted fearlessness.

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད། །

dikpa tamché raptu zhijé

sarva-pāpa-praśamanaṃ

They will utterly eliminate all misdeeds,

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། །

ngendro tamché jompa nyido

sarva-durgati-nāśanam ||

and surmount all evil destinies. (23)

 

རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས། །

gyelwa jewa trak dün nam kyi

abhiṣikto bhavet tūrṇaṃ

Seventy million victorious buddhas

མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །

nyur du wang ni kurwar gyur la

saptabhir-jina-koṭibhiḥ |

will swiftly confer empowerment upon them,

འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་ཅིང༌། །

di lé chewa nyi ni top ching

asmin mahattvam āsādya

and they will attain greatness in this world,

སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲོ། །

sangyé gopang tartuk derdro

so ’nte bauddha-padaṃ vrajet ||

and reach the ultimate state of buddhahood. (24)

 

དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ། །

dé yi duk ni drakpo chenpo

viṣaṃ tasya mahā-ghoraṃ

Even the most powerful and toxic poisons,

བརྟན་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ། །

tené pam zhen yang drowa

sthāvaraṃ cātha jaṅgamam |

which derive from plants or living beings,

ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང༌། །

zöpa dang ni tungpa nyi kyang

smaraṇāt pralayaṃ yāti

whether eaten or taken as a draught,

དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་ཐོབ། །

drenpé raptu selwa nyi top

khāditaṃ pītameva vā ||

will be purged entirely by recalling this praise. (25)

 

གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི། །

dön dang rim dang duk gi zirwé

graha-jvara-viṣārtānāṃ

Reciting this two or three or seven times11

སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤངས་ཏེ། །

duk-ngel tsok ni nampar pang té

paramārti-vināśanam |

will eliminate multitudes of suffering

སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌། །

semchen zhenpa nam la yang ngo

anyeṣāṃ caiva sattvānāṃ

brought about by spirits, pestilence, and poison—

གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན། །

nyisum dündu ngönpar jöna

dvis-tri-sapta-bhivartitam ||

and this even applies to other beings as well. (26)

 

བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །

bu döpé ni butop gyur zhing

putra-kāmo labhet putraṃ

Those who wish for progeny will bear them;

ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་ཐོབ། །

nor döpé ni nornam nyi top

dhana-kāmo labhed-dhanam |

those who wish for riches will acquire them;

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། །

döpa tamché topar gyurla

sarva-kāmān avāpnoti

each and every wish will hereby be fulfilled,

བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར། །

gek nam mé ching sosor jom gyur

na vighnaiḥ pratihanyate ||

and obstacles, entirely vanquished, will be no more. (27)

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །

This completes the Praise to Bhagavatī Tārā as spoken by the completely perfect Buddha.12

 

Translated by Lhasey Lotsawa (trans. Stefan Mang, Peter Woods, and Ryan Conlon, ed. Libby Hogg) with the kind assistance of Adam Pearcey, 2019.

 1. In some traditions this four-line verse is added after the translator’s homage and before the actual start of the Praise. The verse conjures Tārā by drawing upon the three epithets that also form the core of her root mantra (oṃ tāre tuttāre ture svāhā): Tārā (Deliverer), Tuttārā (Savior) and Turā (Swift One). The verse is an explanation of Tārā’s root mantra (oṁ tāre tuttāre ture svāhā) and may represent a synopsis of the Praise that follows. Some masters explain that this verse is dedicated to Green Tārā, who is considered Tārā’s principal form yet is not included in the Praise. The origin of the verse remains unclear. It may be traced back to a translation of Pang Lotsawa Lodrö Tenpa (dpang lo tsā ba blo gros brtan pa, 1276–1342).
 2. Maruts are the Vedic gods of wind.
 3. The word yantra (’khrul ’khor) designates an instrument or other type of mechanical device (esp. one used in warfare), or a magic diagram. It is derived from the Sanskrit root √yam, “to control.” (For more information on yantras, see Gudrun Bühnemann, “Maṇḍalas and Yantras,” in Knut A. Jacobsen (eds.), Brill’s Encyclopedia of Hinduism, vol. ii, (Leiden: Brill, 2010): 566–572.)
 4. The last two lines of this verse could be understood as: a) Tārā graces all points and bearings of the compass, and b) Tārā bears the mark(s) of (a) thousand spoked wheel(s) on her hand(s and feet), the first of the 32 major marks of a buddha.
 5. Some editions read zla ba’i rtse mo, lit. “lunar peak,” instead of zla ba’i dum bu, “a sliver of moon”.
 6. The various Tibetan editions read either sgrol ma or sgron ma. Based on this variant, Tibetan authors variously interpret this line as “you manifest from” (sgrol ma) or “you shine with” (sgron ma) the wisdom syllable hūṃ.
 7. Kiṃnaras (mi’am ci) are a class of semi-divine beings known for their musical skills, depicted as half-horse and half-human, or half-bird and half-human.
 8. Grahas (gdon) are a type of evil spirit known to exert a harmful influence on the human body and mind. Grahas are closely associated with the planets and other astronomical bodies.
 9. Vetālas (ro langs) are harmful spirits who haunt charnel grounds and can take possession of corpses and reanimate them.
 10. Yakṣas (gnod sbyin) are a class of semi-divine beings that haunt or protect natural places and cities. They can be malevolent or benevolent, and are known for bestowing wealth and worldly boons.
 11. This instruction led to the tradition of reciting the Praise first twice, then thrice, and finally seven times. We find this, for example, in the Zaptik Drolchok (zab tig sgrol chog).
 12. Please note that this colophon varies across the various Tibetan versions. Here we are following the Degé Kangyur edition of the Praise (T 438).
/imager/images/21949/Twenty-One_Taras_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

The Twenty One Tārās

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག

sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig

The Twenty-One Verses of Homage to Tārā

Author:

Buddha Śākyamuni

Description:

Perhaps the most popular of all prayers to Tārā, this tantra praises her twenty-one forms, both peaceful and wrathful. The first twenty-one verses are at once a series of homages to Tārā and a poetic description of her physical features, postures, qualities, abilities, mantras, and hand gestures. The remaining six verses describe how and when the Praise should be recited, as well as the benefits of its recitation.

Further Information and Resources:

As suggested by her name, which can be translated as “Savioress,” Tārā is revered as a deity who quickly responds to the needs of all in the face of worldly and spiritual dangers. Not only does Tārā ward off external threats, but she also pacifies the turbulent afflictions of the mind, which are at the root of the troubles reflected outwardly in the world.

You can find out more about this praise in the introduction we wrote for 84,000's edition of our translation.