༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རང་བྱུང་བཀླག་པས་གྲོལ་བ་པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཀླག་ཐབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །

The Self-Existing Lotus Essence Tantra that Liberates through Recitation, with Recitation Guide

From the Lamé Tukdrup Barché Künsel, the Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles

 

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa and arranged by Jamyang Khyentsé Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡ།

Namo Guru Padmākarāya!

དེ་ལ་འདིར་དཔལ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ། ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་ཆེས་སྙིང་པོར་གྱུར་ཅིང་ངོ་མཚར་དང་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆོས་སྡེའི་གཞིའམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རང་བྱུང་བཀླག་པས་གྲོལ་བ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་པདྨའི་སྙིང་པོ་བཀླག་པའི་ཐབས་དང་བཅས་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ནི།

Herein lies the heart essence of the great Master of Uddiyana, glorious knower of the three times. It is the epitome of all the tantras, statements, and instructions; the quintessence of one billion heart practices; and the basis or root of the teachings of the Lamé Tukdrup Barché Künsel, which are endowed with inconceivable blessings and wonders. This, the Self-Existing Lotus Essence Tantra, Seed Tantra of the Web of Illusion of the Vidyadharas that Liberates through Recitation, is here accompanied by a recitation method in the form of an essential liturgy.

བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འཁོད་དེ། ངེས་འབྱུང་དང༌། སྙིང་རྗེ་དང༌། མོས་གུས་ཀྱི་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་བཞིན་པའི་ངང༌། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་དམིགས་ཏེ།

Sit on a comfortable seat and observe the conduct of meditation. Having aroused intense renunciation, compassion, and devotion, visualize the sources of refuge actually present in the sky before you, and recite the following:

ན་མོ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེ༔

namo༔ rik kün khyap dak lama jé༔

Namo༔ Lord guru, sovereign of all families,༔

དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ༔

ngödrup jungné yidam lha༔

yidam deities, the source of siddhis,༔

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔

barché kün sel khandrö tsok༔

ḍākinīs, dispellers of all obstacles—༔

རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

tsawa sum la kyap su chi༔

to these Three Roots, I go for refuge.༔

ལན་གསུམ།

Three times.

 

ཧོཿ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

ho༔ magyur semchen tamché kün༔

Hoḥ༔ So that all beings, my own mothers,༔

སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔

sangyé gopang top jé chir༔

may attain the state of enlightenment,༔

ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔

nyechö kün dom gé chö dü༔

I will do no harm, will gather virtue, and will benefit others,༔

གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔

zhenpen jangsem taktu kyé༔

and thus always rouse the awakening mind.༔

ལན་གསུམ།

Three times.

 

Then say:

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

semchen dé dangden gyur chik

May all beings live in happiness;

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །

dukngal kün dang dralwar shok

may they be free from all suffering;

བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

dé dang taktu mindral zhing

may they never be apart from happiness;

ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །

chö kün nyamnyi tokpar shok

and may they see the equality of all things!

ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

Imagine:

ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ།

tsok zhing nam rang la timpar gyur

The field of accumulation dissolves into myself.

 

བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི།

Now follows the yoga with regard to oneself:

ཨ༔ འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔

ah,༔ ösal tongnyi ying kyi ngang༔

Ah.༔ Within the basic space of luminous emptiness,༔

ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བ༔

yeshé rikpa rang nangwa༔

the wisdom of awareness is self-illumined.༔

བདག་ལུས་འཆི་མེད་པ་འབྱུང་༔

dak lü chimé pema jung༔

My body appears as immortal Padmakara,༔

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔

kar mar dangden zhitrö nyam༔

with skin flushed white and an expression both peaceful and wrathful.༔

 

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལྷ་ལྕམ་དཀར༔

dorjé dril dzin lhacham kar༔

I wield vajra and bell while in union༔

རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་འཛིན་པར་སྦྱོར༔

dorjé töpa dzinpar jor༔

with the White Lady, who holds vajra and skull cup.༔

དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔

dar dang rinchen rüpé gyen༔

Adorned with silks and jewels and bones,༔

ཐབས་ཤེས་སྙོམས་འཇུག་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔

tapshé nyomjuk kyiltrung gi༔

my legs are crossed, joining wisdom and means.༔

 

འཇའ་ཚོན་འོད་ལྔའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན༔

jatsön ö ngé long kyil na༔

Upon a lotus, sun and moon, I am seated༔

པ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་བཞུགས༔

pema nyidé tengdu zhuk༔

within a sphere of five-colored rainbow light.༔

སྣང་སྲིད་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔

nangsi tsa sum zhitrö lha༔

The peaceful and wrathful deities of the Three Roots༔

ཏིལ་གོང་ཁ་ཕྱེ་ལྟ་བུར་གསལ༔

til gong kha ché tabur sal༔

fill the whole universe, like the seeds of sesame pod.༔

 

རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་རང་འདྲ་བའི༔

ngayap ling né rangdrawé༔

From the land of Cāmara, wisdom beings༔

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆར་ལྟར་བབ༔

yeshé sempa char tar bap༔

in my own image pour down like rain,༔

བདག་དང་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ༔

dak dang lhatsok tamché la༔

dissolving into myself and the deities༔

དབྱེར་མེད་ཐིམ་ནས་བྱིན་བརླབས་གྱུར༔

yermé tim né jinlap gyur༔

inseparably—and all is consecrated.༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔

om ah hung benza guru pema tötreng tsal benza samaya dza siddhi pala hung a༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma tötreng tsal vajra samaya jaḥ siddhi phala hūṃ āḥ༔

ཞེས་ཡང་ཡང་བཟླས་པས་བྱིན་དབབ།

The blessings descend by reciting this again and again.

 

ལྕེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི།

Consecration of the tongue:

པདྨའི་ལྗགས་སྟེང་ཨཱཿདམར་པོ༔

pemé jak teng ah marpo༔

With a lotus tongue bearing the mark༔

བདེ་བའི་ངོ་བོས་མཚན་པ་ཡིས༔

dewé ngowö tsenpa yi༔

of a red āḥ [ཨཱཿ], the essence of bliss,༔

རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔

dorjé gyü kyi dra drakpé༔

I proclaim the sounds of this vajra tantra༔

ཕྱོགས་བཅུར་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

chok chur zhing kham tamché kyi༔

so that all sounds and voices༔

བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔

ten dang yowé draké kün༔

throughout all realms in the ten directions ༔

རང་བྱུང་རྒྱུད་སྡེའི་རང་སྒྲར་ཤར༔

rangjung gyüdé rangdrar shar༔

rise as this self-existing tantra’s natural sound.༔

རང་སྣང་སྐྱེ་མེད་ཟང་ཐལ་དབྱིངས༔

rang nang kyemé zangtal ying༔

The utterly open basic space of unborn self-radiance༔

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔

khorwa dongtruk trinlé dzok༔

dredges samsara to its depths, and all activities are complete.༔

མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་ནས་བཀླག༔

machö nyukmé ngang né lak༔

I shall recite within the uncontrived innate state.༔

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། ཅིར་སྣང་ལྷ་དང་སྒྲ་གྲགས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་སྒྲ། དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་དུ་གསལ་དག་སྙན་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་འདི་བཀླག་པར་བྱའོ། །

Say that, while contemplating its meaning. One should then recite this profound tantra with clarity, purity, and melodiousness, all while resting evenly in a state wherein whatever appears is deity, where sounds are the natural resounding of vajra tantra, and where thought is luminous basic space:

 

དྷཱ་ཀི་གསང་བའི་སྐད་དུ༔ རུ་ཨ་ཤ་ཀྵ༔

daki sangwé ké du༔ ru a sha ksha༔

In the secret ḍākinī language:༔ ru a śakṣa.༔

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ པདྨ་གརྦ་ཏནྟྲ༔

gyagar ké du༔ padma garbha tantra༔

In Sanskrit:༔ padmagarbha tantra.༔

བོད་སྐད་དུ༔ པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད༔

böké du༔ pemé nyingpö gyü༔

In Tibetan:༔ pemé nyingpö gyü.༔

 

འོད་གསལ་དོན་གྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

ösal dön gyi lha la chaktsal lo༔

Homage to the ultimate deity of luminosity!༔

 

ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་པའི་དུས༔

tokma tama mepé dü༔

In the time without beginning or end,༔

རང་བྱུང་རིག་པས་འདི་བཤད་དེ༔

rangjung rikpé di shé dé༔

self-existing awareness spoke thus:༔

གཞི་གཅིག་ལམ་གཉིས་འབྲས་བུ་ལྔ༔

zhi chik lam nyi drebu nga༔

The one ground, two paths, and five fruitions༔

ཏི་ལ་སྟོང་གསལ་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔

tila tong sal ying su dzok༔

are complete in the basic space of empty clarity, the tila.1

 

ཆོས་སྐུ་རིས་མེད་ཀུན་ཏུ་ཞལ༔

chöku rimé küntu zhal༔

Dharmakaya is undifferentiated and ever-present;༔

ལོངས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔

longku tsenpé nampar zheng༔

saṃbhogakāya manifests with marks and signs;༔

སྤྲུལ་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པས༔

tulku nangwa thayé pé༔

nirmanakaya appears without any limits.༔

 

རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་གནས༔

gyaché chok lhung dralwé né༔

In the place that is beyond measure or locale,༔

ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ཀུན་ཏུ་འབར༔

yeshé rang nang küntu bar༔

wisdom’s self-radiance shines everywhere,༔

ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་ཅིར་ཡང་སྤྲུལ༔

chiryang char zhing chiryang trül༔

appearing in every way, manifesting as everything.༔

འོག་མིན་རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔

okmin rangzhin kün la khyap༔

Akanishta’s nature encompasses all༔

 

སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

tukpo köpé zhing kham su༔

in this realm of Ghandavyūha, Lavish Array.༔

སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་བཞིན༔

tön khor gongpa yermé zhin༔

To the retinue with realization inseparable from the teacher’s,༔

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་༔

jangchup sempa sema dang༔

to the male and female bodhisattvas,༔

དག་དང་མ་དག་སྣ་ཚོགས་པར༔

dak dang ma dak natsok par༔

and to various pure and impure beings;༔

 

བསམ་མི་ཁྱབ་པ་དབྱིངས་ཀྱི་དུས༔

sam mi khyapa ying kyi dü༔

within the inconceivable time of basic space,༔

རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་ངེས་པ་སྟེ༔

takpa gyündu ngepa té༔

the certain time of eternal continuity,༔

མ་ངེས་བྱེ་བྲག་འགྱུར་བའི་ཚེ༔

ma ngé jedrak gyurwé tsé༔

and the ever-changing face of uncertain times;༔

 

མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཕྱོགས་རྟོགས་དང་༔

ma tok lok tok chok tok dang༔

particular paths are shown to each༔

ཡང་དག་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་སོགས༔

yangdak ji zhin ma tok sok༔

according to their unique capacity,༔

རང་རང་དབང་པོའི་ཁྱད་པར་བཞིན༔

rang rang wangpö khyepar zhin༔

whether their understanding may be༔

སོ་སོར་ལམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན༔

sosor lam gyi tsül du ten༔

nonexistent, wrong, partial, or imperfect.༔

 

ཡང་དག་གསང་མཆོག་ལམ་འདི་ནི༔

yangdak sang chok lam di ni༔

This perfect path of the supreme secret༔

རིམ་པར་དབང་གི་སྒོ་ནས་འཇུག༔

rimpar wang gi goné juk༔

is entered through gradual empowerment.༔

གྲོགས་སུ་དམ་ཚིག་དག་པར་བྱ༔

drok su damtsik dakpar ja༔

As an aid, samayas should be kept pure,༔

རྣལ་འབྱོར་དང་ནི་མན་ངག་གིས༔

naljor dang ni mengak gi༔

and through the yogas and instructions༔

འབྲས་བུ་ཉེར་ལྔ་ཐོབ་པར་བཤད༔

drebu nyer nga topar shé༔

the twenty-five fruitions are attained, it is taught.༔

 

བླ་མ་གསང་བ་ཀུན་གྱི་བདག༔

lama sangwa kün gyi dak༔

Padmakara is the guru, the lord of all secrets;༔

ཀུན་བཟང་སྲས་མཆོག་པ་འབྱུང་༔

kunzang sé chok pema jung༔

he is Samantabhadra’s supreme heir༔

བསམ་ཡས་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན༔

samyé rik dang kyilkhor kün༔

who emanates and absorbs an inconceivable array༔

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔

gyutrül drawar tro zhing du༔

of families and mandalas, as a web of illusion.༔

 

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སོགས༔

mi kyö dorjé sempa sok༔

the monarchs of the five buddha families,༔

རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལྔ༔

rik kyi khorlö gyurwa nga༔

Askhobhya-Vajrasattva and the rest,༔

ཕུང་པོ་ལྔ་ཉིད་རྣམ་པར་དག༔

pungpo nga nyi nampar dak༔

who are the five aggregates, totally pure;༔

 

འབྱུང་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཏེ༔

jungwa ying kyi yumchen té༔

the elements, which are the great mothers of space;༔

ཚོགས་ཡུལ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔

tsok yül sempa chamdral dang༔

the senses and objects, which are bodhisattvas with consorts;༔

ཉོན་མོངས་འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་པ་དྲུག༔

nyönmong drodül tupa druk༔

the afflictions, which are the six sages, tamers of beings;༔

 

གདུག་པ་ཚར་གཅོད་མཐར་བྱེད་ཡུམ༔

dukpa tsarchö tar jé yum༔

and the slayers of the wicked and their ladies, the destroyers.༔

གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའི་བྱེ་བྲག་ནི༔

zhen yang trulpé jedrak ni༔

These and a diversity of other, further, emanations༔

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔

sam gyi mi khyap chakgyar shar༔

appear in forms that defy imagination.༔

 

དེ་དག་བྱ་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ནི༔

dedak jajé gyalpo ni༔

Their king joyfully takes delight in the bliss ༔

བཙུན་མོའི་བདེ་བས་དགྱེས་པར་རོལ༔

tsünmö dewé gyepar röl༔

of his queen—he is doer, she deed.༔

མི་བསྐྱོད་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀར་སྦས༔

mi kyö sempa tükar bé༔

Hidden in his heart is Akṣobhyasattva,༔

ཕྱག་རྒྱ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འབར༔

chakgya dorjé drilbu bar༔

and his mudras, vajra and bell, are ablaze.༔

 

གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ༔

sangwa kündü tükar hung༔

A hung [ཧཱུྃ] within his heart embodies all secrets.༔

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣོལ་བས་འཁྱུད༔

dorjé drilbu nolwé khyü༔

She is embraced by his crossed vajra and bell.༔

དབྱིངས་ཕྱུག་ཐུགས་སྦས་ཡབ་ལ་བལྟ༔

yingchuk tuk bé yap la ta༔

In her heart is Dhatvishvari, and she looks to her lord,༔

ཕྱག་རྒྱ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་འབར༔

chakgya dorjé töpa bar༔

her mudras of vajra and skull cup ablaze.༔

 

གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཐུགས་ཀར་མཱུཾ༔

sangwa kündü tukar mum༔

A mum [མཱུཾ] within her heart embodies all secrets.༔

རྡོ་རྗེ་ཡབ་འཁྱུད་ཐོད་ཞལ་སྟོབ༔

dorjé yap khyü tö zhal top༔

As he embraces him with vajra, she proffers the cup,༔

རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ཡངས་ལས༔

rangjung tukjé long yang lé༔

and from the vast expanse of self-existing compassion,༔

མ་འགགས་རང་གསལ་སྔགས་འདི་ཤར༔

magak rangsal ngak di shar༔

this mantra of unceasing natural expression appears:༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung༔

བདག་ཉིད་བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་ཕྱིར༔

daknyi jin gyi lopé chir༔

To consecrate oneself:༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔

om ah hung bendza guru pema tötreng tsal bendza samaya dza siddhi pala hung a༔

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔

khakhyap drowa dülwé chir༔

In order to tame beings throughout all of space:༔

ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊཿ

om bendza maha guru sarva siddhi hung pé༔

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཅན༔

rangjung yeshé nyingpo chen༔

This self-existing wisdom essence༔

ཐོག་མ་ཐ་མའི་རྒྱུ་འབྲས་མེད༔

tokma tamé gyumdré mé༔

has no beginning or end, no cause or fruit,༔

རྐྱེན་མེད་འཆིང་མེད་གྲོལ་བ་མེད༔

kyenmé chingmé drölwa mé༔

no conditions, no bondage, and no liberation.༔

གཏིང་གསལ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔

tingsal rangrik yeshé ying༔

Deeply clear, this is the space of self-aware wisdom.༔

 

ཀ་ནས་དག་ཅིང་ཟང་ཐལ་ངང་༔

kané dak ching zangtal ngang༔

Originally pure, this state is utterly open;༔

ལྷུན་གྲུབ་འདུས་མ་བྱས་པའོ༔

lhündrup düma jépa o༔

it is spontaneously present and unmade.༔

རང་བྱུང་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདི༔

rangjung gyü kyi nyingpo di༔

Holders of vajra awareness, retain this essence༔

རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཟུངས༔

dorjé rikdzin nam kyi zung༔

of the tantra, which exists of itself.༔

 

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ༔

tong tö dren rek tamché dröl༔

It liberates by seeing, hearing, touching, and recalling;༔

བཀླག་པས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱེད༔

lakpé sangyé drupar jé༔

and reciting it is cause for enlightenment.༔

དུས་ཀྱི་ཐ་མར་རང་སྣང་ནས༔

dü kyi tamar rangnang né༔

At the end of times it will manifest by itself,༔

ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔

yeshé nyingpo gyepar gyur༔

and so shall wisdom’s essence unfold!༔

རང་བྱུང་བཀླག་པས་གྲོལ་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་པདྨའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༔

rangjung lakpé drölwa gyutrül drawa sabön gyi gyü pemé nyingpo zhé jawa dzok so༔

The Self-Existing Lotus Essence Tantra, Seed of the Web of Illusion that Liberates through Recitation, is hereby complete.༔

དེ་ལྟར་གསུམ་བདུན་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཀླགས་པའི་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པས་རྒྱུད་བཀླག་པའི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིངབྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱས་རྗེས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ།

Recite this three, seven, twenty-one, or as many times as you can. Then amend any additions or omissions that might have occurred while reading the tantra, and stabilize the blessings by reciting the Vowels and Consonants, the Essence of Causation, and the Hundred Syllable mantra.

 

Finally, join your palms and say:

ༀ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔

om༔ rangjung ösal chökü ying༔

Om.༔ The self-existing, luminous space of dharmakaya༔

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉིད༔

küntuzangpo kün daknyi༔

is Samantabhadra, the very essence of all.༔

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ༔

dorjé sempa dewa ché༔

You who emanate and absorb all the families༔

མི་བསྐྱོད་རྣམ་སྣང་རིན་ཆེན་འབྱུང་༔

mikyö namnang rinchen jung༔

of the inconceivable web of illusion:༔

དཔག་མེད་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡི༔

pakmé dön yö drupa yi༔

the Great Bliss of Vajrasattva,༔

བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རིགས༔

samyé gyutrül drawé rik༔

Akshobhya, Vairocana, Ratnasambhava༔

ཐམས་ཅད་སྤྲོ་དང་སྡུད་མཛད་པ༔

tamché tro dang dü dzepa༔

Amitabha, and Amoghasiddhi—listen!༔

ཀྱེ་ཀྱེ་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་༔

kyé kyé künzang pema jung༔

Listen, Samantabhadra Padmakara!༔

བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

dak la gongpar dzé du sol༔

Turn your attention to me, I pray!༔

བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔

dak gi drowa kün döndu༔

For the benefit of all beings༔

རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔

dorjé gyü kyi dra drakpé༔

I’ve proclaimed the sounds of this vajra tantra.༔

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔

gönpo khyö kyi yeshé dang༔

Thus, Lord, through the immeasurable power༔

ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དཔག་ཡས་མཐུས༔

tukyé mönlam pakyé tü༔

of your wisdom, bodhicitta, and aspirations,༔

ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

kham sum nöchü tamché kyi༔

the sounds of this tantra, audible yet empty,༔

འབྱུང་བའི་སྒྲ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔

jungwé dra dang yermé pé༔

have become inseparable from all sounds arising༔

གྲགས་སྟོང་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་རུ་གྱུར༔

drak tong gyü kyi dra ru gyur༔

from all worlds and all beings of the three realms.༔

ཐོས་པས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དང་༔

töpé lé dang nyönmong dang༔

May all those who hear this be totally freed༔

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཏེ༔

dukngal kün lé namdröl té༔

from karma, afflictions, and suffering,༔

བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔

lana mepé jangchup top༔

and may they attain unexcelled awakening!༔

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་ཡི༔

khorwa dong né trukpa yi༔

May samsara be dredged to its very depths,༔

འགྲོ་འདུལ་འཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔

drodül trinlé tarchin shok༔

and may the activity of taming beings be fulfilled!༔

ཅེས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ། རང་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསལ་བཞིན་ངང༌། སེམས་ཉིད་བློ་འདས་སྟོང་གསལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པའི་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རང་ཞལ་བལྟ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་འཇུག་པར་བྱའོ། །

Thus supplicate and dedicate the roots of virtue to awakening. Vividly present as the unity of emptiness and appearance in the form of Padmakara, look into the natural face of the ultimate Samantabhadra Padmakara—the self-existing wisdom that is the essence of your mind, empty yet lucid, and intellect-transcending. After having concluded in this way, engage in your daily activities.

དེ་ལྟར་དུས་རྒྱུན་དང༌ཁྱད་པར་དུ༔ སྒྲ་དང་ས་གཡོ་འབྱུང་བ་དང་༔ མི་མང་འདུ་ཞིང་ཚོགས་པ་སོགས༔ ཀུན་གྱིས་ཐོས་པར་བརྗོད་བྱས་ན༔ ཞེས་གསུངས་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་བཀླག་པས་མཚོན་ཏེ། གླེགས་བམ་དུ་བྱས་ཏེ་བཏགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས་ལས། འདི་ལྟ་བུ་ཡི་རྒྱུད་སྡེའི་བཅུད༔ སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་གི༔ ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་རང་སྣང་བ༔ གླེགས་བམ་མཐོང་བས་གྲོལ་འགྱུར་ན༔ བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཐོས་གྲོལ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ མགུལ་དུ་འཆང་བས་བཏགས་གྲོལ་ཡིན༔ དྲི་ཡི་རྫས་དང་ཨ་མྲྀ་ཏས༔ རྒྱུད་འདི་བཟླས་ནས་བཏབ་པ་གང་༔ ཚོར་དང་མྱོང་བས་གྲོལ་བའི་མཆོག༔ འདི་ཉིད་འཆང་བས་རེག་པའམ༔ འཆང་བ་དེ་ལ་རེག་པས་ཀྱང་༔ བདེ་ཆེན་སྐྱེ་ཞིང་རྩོལ་མེད་གྲོལ༔ ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ལམ༔ རང་བྱུང་པདྨའི་ཐུགས་ཏིག་གོ༔ ཞེས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པའི་ཚུལ་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་འདི་མཉན་པ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། བསྒོམ་པ་དང༌། འཛིན་པ་དང༌། འདྲི་བ་དང༌། འཆང་བ་དང༌། ཁ་ཏོན་དུ་བྱ་བ་དང༌། གཞན་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བ་དང༌། བདག་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱའོ།

“Whether regularly or, especially,༔ when noises and earthquakes occur,༔ in large gatherings, and so forth,༔ you should recite this so that everyone can hear.༔” Just as this quote says, you should make an effort to read the tantra aloud. The precious Master of Uddiyana also mentioned the benefits of making it into a book that can be carried on the person, and so forth: “This pith of the tantra section༔ is the supreme quintessence,༔ the wisdom of the original lord Samantabhadra༔ vividly self-manifest.༔ As one is liberated just by seeing this scripture,༔ it hardly needs to be said that it liberates through being recited.༔ It is the sovereign of all that liberates through hearing.༔ Tying it around your neck will liberate through wearing.༔ Whatever is anointed with fragrant substances and amrita༔ during recitation of this tantra༔ becomes the supreme liberation through smell and taste.༔ When you wear this and are touched by it,༔ or when you touch someone else while wearing it,༔ great bliss will arise and liberation is effortless.༔ Ema! How wonderful, this marvelous path,༔ the heart essence of Self-Existing Padma!༔” Bearing in mind how Padmakara extensively praised this profound tantra with his infallible vajra speech, you should study this tantra, contemplate it, train in it, memorize it, write copies of it, wear it, use it in your daily recitation, and correctly transmit it to others, fully and widely. By doing so you will expand the activity of Samantabhadra Padmakara until it pervades throughout all of space. Thus exert yourself one-pointedly in constantly spreading the superb light of benefit and happiness––to illuminate not only your own mind, but that of others as well.

ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསང་བ་རྫོགས་པར་དང་པོར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་བཤད་བཀའ་ལུང་བཅས་རྫོགས་པར་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པའི་དགེ་བས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་རྣམས་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །  སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

Through the kindness of the undisputed and timely incarnated great tertön Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa, I, Jamyang Khyentsé Wangpo, a joyful servant of the Lotus Master, and the one who possesses the good fortune of being the first to have heard this secret, profound teaching in completeness, wrote this down in conjunction with the perfect coincidence of time and place, while also offering its entire ripening empowerments, liberating instructions, explanations, and reading transmission to [a gathering of] sublime great beings of all schools, without partiality. May the virtue of arranging thus the vajra words of the terma root text, so they can be practiced through recitation, be a cause for all beings who see, hear, think of, or are touched by this teaching to realize the state of Samantabhadra Padmakara within this very lifetime! Sarvada mangalam bhavatu!

 

Rangjung Yeshe and Lhasey Lotsa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, edited by Michael Tweed; revised by Peter Woods and Laura Dainty, and re-edited by Ted Alexander and Libby Hogg).

2.0_20190831_OL

2.0_20190831_OL

2.0_20190831_OL

  1. Tila is Sanskrit for sesame seed. Its spherical shape is used as metaphor for the dharmakaya, which is without sides.
/imager/images/12038/09PemaJungney_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

09 Pema Jungney

Title:

པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཀླག་ཐབས།

padma'i snying po'i rgyud bklag thabs

Recitation Guide for the Lotus Essence Tantra

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa and Jamyang Khyentsé Wangpo

Description:

The Lotus Essence Tantra was revealed by Chokgyur Dechen Lingpa as part of the cycle associated with Pema Jungné, one of Guru Rinpoche's twelve emanations. Jamyang Khyentsé Wangpo then composed this accompanying recitation guide.

Further Information and Resources:

The Lotus Essence Tantra was praised by Jamyang Khyentsé Wangpo as “the epitome of all the tantras, statements, and instructions; the quintessence of one billion heart practices; and the basis or root of the teachings of the Lamé Tukdrup Barché Künsel, which are endowed with inconceivable blessings and wonders.”