༄༅། །གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་བསྐྱེད་རྫོགས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་སྡེ་ལས། ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

A Concise Mahāmudrā Preliminary Practice

from the New and Old Secret Mantra’s Ripening and Liberating Practices of Generation and Completion

 

by Trinlé Jampé Jungné

 

ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཡེ།

Namo mahāmudraye.

Homage to the Great Seal!

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །

düsum gyelwa kün gyi ngowo nyi

You embody all buddhas of past, present, and future;

བདེན་གཉིས་དམ་པའི་ཆོས་སྒོ་འབྱུང་བའི་གནས། །

den nyi dampé chögo jungwé né

you are a wellspring of the sacred Dharma that teaches the two truths;

འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་འདྲེན་པ་ཆེ། །

pak tsok gendün gyatsö drenpa ché

great leader of the noble assembly, the oceanic sangha—

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

drinchen tsawé lamar sölwa dep

gracious root guru, I supplicate you!

 

དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་ཡུན་རིང་མི་རྟག་འཆི། །

deljor top kyang yün ring mitak chi

Though I have attained the freedoms and riches, these pass before long, and end in death.

ཤི་ཚེ་དཀར་ནག་ལས་འབྲས་བསླུ་མི་སྲིད། །

shi tsé karnak ledré lu misi

Upon death, there is no way to escape the good and bad deeds I have performed;

ཁམས་གསུམ་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་དང་། །

khamsum gang du kyé kyang dukngel dang

wherever I am born within the three realms, there is nothing but suffering!

འཁོར་བའི་བཙོན་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་བའི་ཕྱིར། །

khorwé tsön lé nyur du tarwé chir

So I may swiftly gain freedom from this prison of samsara,

སྒོ་གསུམ་དགེ་བའི་ལས་ལ་བཀོལ་བར་བྱ། །

gosum gewé lé la kölwar ja

I will apply my three gates of body, speech, and mind to virtuous action!

 

སྐྱབས་འགྲོ་ནི།

Going for Refuge

 

རང་མདུན་ནམ་མཁར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །

rang dün namkhar chötrin gyatsö ü

In the sky before me, amid an ocean of offering clouds

གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་དབུས་སུ་སེང་གེའི་ཁྲི། །

zhelmé khangzang ü su sengé tri

is an immeasurable palace in which stand five lion thrones.

ལྔ་ཚོམ་དབུས་སུ་དྲིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

nga tsom ü su drinchen dorjé chang

On the central throne sits gracious Vajradhara,

ཤར་དུ་ཡི་དམ་ལྷོ་རུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །

shar du yidam lho ru shakyatup

on the eastern throne are the yidam deities, on the southern throne Buddha Śākyamuni,

ནུབ་ཏུ་དམ་ཆོས་བྱང་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

nup tu damchö jang du chenrezik

on the western throne the sacred Dharma, and on the northern throne Avalokiteśvara.

མདོར་ན་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dor na kyapné könchok gyatso nam

In brief, an ocean of precious objects of refuge

མཁའ་ལ་སྤྲིན་འཁྲིགས་བཞིན་དུ་གསལ་བའི་དབུས། །

kha la trin trik zhin du selwé ü

is vividly present before me, like clouds billowing in the sky.

 

བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

dak sok khanyam drowa malüpa

In their presence, I and all other beings without exception, in number infinite as space,

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། །

lü ngak yi sum güpé kyap su dro

devotedly go for refuge with body, speech, and mind.

 

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་བླ་མ་དམ་པ་དང་། །

kadrin nyamé lama dampa dang

To the gracious guru, peerless and sublime;

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་སྟོན་མཆོག་སངས་རྒྱས་དང་། །

yidam lhatsok tönchok sangyé dang

to the yidam deities; to Lord Buddha, the supreme teacher;

སྐྱོབ་པ་དམ་ཆོས་འདྲེན་པ་དགེ་འདུན་ཏེ། །

kyopa damchö drenpa gendün té

to the sacred Dharma, our protector; and to the Sangha, our guide—

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

könchok rinchen sum la kyap su chi

to the Three Precious Ones, these rare jewels, we go for refuge.

 

ཞེས་གྲངས་བསགས།

Accumulate repetitions of that.

 

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །

lü ngak yi sum güpé chaktsel zhing

I devotedly pay homage with body, speech, and mind.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

chi nang sangwé chötrin gyatsö chö

I present you with vast clouds of offerings—outer, inner, and secret.

སྡིག་ལྟུང་ཀུན་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །

diktung kün shak gé la jeyirang

All misdeeds and downfalls I confess; in all virtue I rejoice.

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་རྟག་ཏུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །

chökhor kor zhin tak tu zhuk söldep

Turning the wheel of Dharma, remain here forever, I pray!

དགེ་ཚོགས་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །

getsok namkhé tanyam dro la ngo

All gatherings of virtue I dedicate to beings, infinite as space.

ཀུན་ཀྱང་མི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །

kün kyang miné jangchup topar shok

May we all attain buddhahood beyond abiding!

 

མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་མ་གྱུར་མེད། །

khanyam dro kün pamar ma gyur mé

Each and every being, in number infinite as space, has been my parent in the past.

འདི་རྣམས་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །

di nam sangyé gopang topjé chir

So that they may all attain the state of awakening,

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་བསྡུ་དངོས་བཞི་ལ་སོགས། །

parchin druk dang du ngö zhi la sok

I will train in the six perfections, the four means of gathering, and more:

རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པར་བསླབ་པར་བགྱི། །

gyelsé sempé chöpar lapar gyi

the conduct of the spiritual warriors, the buddhas’ heirs.

 

འགྲོ་རྣམས་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ་བ་དང་། །

dro nam dé den dukngel drelwa dang

May all beings have happiness, may they be free from suffering,

འཕགས་པའི་བདེ་བ་ནམ་ཡང་མི་ཉམས་ཤིང་། །

pakpé dewa namyang minyam shing

may their exalted joy never decline,

ཀུན་ཀྱང་མཉམ་ཉིད་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག །

kün kyang nyamnyi tangnyom la né shok

and may they abide in equanimity, the equal nature of all things.

 

སྐྱབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་འོད་ཞུ་བདག་གཞན་ལ། །

kyapyül tamché ö zhu dak zhen la

The objects of refuge melt into light and dissolve into myself and all others.

ཐིམ་པས་སྒྲིབ་བྱང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར། །

timpé drip jang sangyé topar gyur

Thus, our obscurations are cleansed and we attain buddhahood.

 

རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་ནི།

The Visualization and Recitation of Vajrasattva

 

རང་གི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

rang gi chiwor lama dorjé sem

Above my head sits Guru Vajrasattva,

དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལོངས་སྐུའི་ཆས། །

karsel dorjé dril dzin longkü ché

radiant white, holding vajra and bell, in sambhogakāya attire.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ལ་ཡིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

tukar da teng hum la yikgyé kor

In his heart center, upon a moon disc, stands ‘hūṃ’ encircled by the hundred syllables,

བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ། །

dütsi gyün bap chiwo né zhuk té

from which a stream of amrita descends and enters me through my crown,

རང་ལུས་ཀུན་གང་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་རིགས། །

rang lü kün gang dikdrip nyetung rik

filling my body completely. All misdeeds, obscurations, and downfalls exit

བ་སྤུའི་ཁུང་དང་འོག་སྒོ་ནས་ཐོན་ཏེ། །

bapü khung dang okgo né tön té

from my pores and flush out of my lower orifices.

རང་ལུས་སྟོང་གསལ་དྲི་མེད་ཤེལ་ལྟར་གྱུར། །

rang lü tongsel drimé shel tar gyur

My body becomes empty and clear, like a pristine crystal.

 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏཱ་ས་མ་ཡ་སོགས།

om bendza sato samaya, manu palaya, bendza sato tenopa, tishta dridho mé bhava, sutoyo mé bhava, supoyo mé bhava, anurakto mé bhava, sarva siddhi mé prayatsa, sarva karma sutsamé, tsittam shri yam kuru hung, ha ha ha ha ho, bhagavan sarva tathagata bendza ma mé muntsa, bendzi bhava maha samaya sato a

oṃ vajrasattva samayam | anupālaya | vajrasattvatvenopatiṣṭha | dṛdho me bhava | sutoṣyo me bhava | supoṣyo me bhava | anurakto me bhava | sarva-siddhiṃ me prayaccha | sarva-karmasu ca me | cittaṃ śreyaṃ kuru hūṃ | ha ha ha ha hoḥ | bhagavān sarva-tathāgata-vajra ma me muñca | vajrī bhava mahāsamaya sattva āḥ ||

 

མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས། །

gönpo dak ni mishé mongpa yi

Protector, due to my ignorance and lack of understanding,

དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །

damtsik lé ni gel zhing nyam

I have transgressed and violated my samayas.

བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །

lama gönpö kyap dzö chik

Guru and protector, please grant me refuge!

གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། །

tsowo dorjé dzinpa té

Sovereign vajra holder,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

tukjé chenpö daknyi chen

lord of great compassion,

འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །

drowé tso la dak kyap chi

king of beings, to you I go for refuge.

 

རྡོར་སེམས་འཛུམ་བཅས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པ་ཡི། །

dorsem dzum ché dikdrip dakpa yi

Vajrasattva smiles and absolves me

གནང་བ་རྩལ་ཏེ་རང་ཐིམ་སྤྲོས་པ་བྲལ། །

nangwa tsel té rang tim tröpa drel

of all my misdeeds and obscurations, then dissolves into me—simplicity.

 

The Mandala Offering

ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza bhumi ah hum

oṃ vajra bhūmi āḥ hūṃ

གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།

zhi nampar dakpa wangchen ser gyi sazhi

The earth is the golden ground, pure and potent.

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཥེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza reké ah hum

oṃ vajra reṣe āḥ hūṃ

ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་་ད་ས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ།

chi chakri khoryuk mukhyü kyi korwé ü su hum

The iron mountain wall surrounds it; in the centre is the letter ‘hūṃ’—

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་ཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།

ri gyelpo rirap, shar lü pakpo, lho dzambuling, nup balang chö, jang draminyen

here is Meru, king of mountains. In the east is Pūrvavideha. In the south is Jambūdvīpa. In the west is Aparagodānīya. In the north is Uttarakuru.

ཤར་་ལུས་དང་ལུས་འཕགས། ལྷོར་རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། ནུབ་་གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། བྱང་་སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ།

shar du lü dang lüpak, lhor ngayap dang ngayap zhen, nup tu yoden dang lamchok dro, jang du draminyen dang draminyen gyi da

Beside them, in the east are Deha and Videha, in the south Cāmara and Aparacāmara, in the west Śāthā and Uttaramantriṇa, in the north Kurava and Kaurava.

རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་། འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག །འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ།

rinpoché riwo, paksam gyi shing, döjö ba, ma möpé lotok, khorlo rinpoché, norbu rinpoché, tsünmo rinpoché, lönpo rinpoché, langpo rinpoché, tachok rinpoché, makpön rinpoché, ter chenpö bumpa

The mountain of jewels, the wishfulfilling tree, the bountiful cow, the harvest which needs no sowing, the precious wheel, the precious gem, the precious queen, the precious minister, the precious elephant, the precious horse, the precious general, the great treasure vase,

སྒེག་པ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ། ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། དབུས་སུ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། མ་ཚང་བ་མེད་པ་

gekpama, trengwama, luma, garma, metokma, dukpöma, nangselma, drichapma, nyima, dawa, rinpoché duk, chok lé nampar gyelwé gyeltsen, ü su lha dang mi peljor pünsum tsokpa, matsangwa mepa

the goddess of beauty, the goddess of garlands, the goddess of song, the goddess of dance, the goddess of flowers, the goddess of incense, the goddess of light, the goddess of perfume, the sun, the moon, the precious umbrella, the royal banner that proclaims victory in all directions—all this, the bountiful wealth of gods and men, complete and flawless, infinitely boundless as the atoms of the ocean—

ཪབ་འམས་་མ་ལ་་ངས་ལས་འདས་པ་མན་པར་བད་་་མ་་དམ་སངས་ས་ང་བ་མས་དཔའ་དཔའ་་མཁའ་འ་ས་ང་ང་མ་གས་དང་བཅས་པ་མས་ལ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །

rapjam gyatsö dül gyi drang lé depa ngönpar ködé lama yidam sangyé jangchup sempa pawo khandro chökyong sungmé tsok dang chepa nam la bülwar gyio

I offer to the gurus and yidams, to the buddhas and bodhisattvas, to the spiritual heroes, sky-dancers, Dharma protectors, and guardians.

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

tukjé drowé dön du zhé su söl, zhé né jin gyi lap tu söl

Please accept it, with compassion, for the benefit of beings! And, having accepted it, please grant your blessings!

 

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །

chokchu düsum zhukpa yi

To the buddhas and bodhisattvas

སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །

sangyé jangchup sempa dang

throughout all space and time,

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་། །

lama dorjé lopön dang

to the gurus and vajra masters,

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས། །

yidam lha tsok khor dang ché

to the assemblies of yidam deities,

 

དུས་གསུམ་བདེ་བཤེགས་མ་ལུས་པ། །

düsum deshek malüpa

To the sugatas of past, present, and future,

གླིང་བཞི་རི་རབ་བཅས་པ་དང་། །

ling zhi rirap chepa dang

I present Mount Meru and the four continents,

གླིང་བཞི་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དང་། །

ling zhi jewa trakgya dang

the entire universe in millions, billions,

བྱེ་བ་འབུམ་དང་དུང་ཕྱུར་ཏེ། །

jewa bum dang dungchur té

in infinite trillions and more,

 

མཎྜལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ནི། །

mandel chik tu dü né ni

All gathered here into a single mandala,

མོས་བློས་གོང་མ་རྣམས་ལ་འབུལ། །

mölö gongma nam la bül

and offer it to you all with devotion.

ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་བཞེས་སུ་གསོལ། །

tukjé tser gong zhé su söl

Look upon me with compassion and accept it, please!

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དུ་གསོལ། །

zhé né jin gyi lap du söl

Having accepted it, please grant your blessings!

 

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །

sazhi pöchü juk shing metok tram

The earth is perfumed with scented water and strewn with flowers;

རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

rirap ling zhi nyidé gyenpa di

it is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun, and the moon.

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sangyé zhing du mikté pülwa yi

Imagining it all as the realm of the buddhas,

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün namdak zhing la chöpar shok

I offer it, a pure realm for all beings to enjoy!

ཨི་དམ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀཾ་ནིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མི།

idam ratna mandela kam nirya taya mi

idam ratna maṇḍala kaṃ nirya tayāmi

 

མཉེས་བྱེད་མཎྜལ་བཟང་པོ་འདི་ཕུལ་བས། །

nyejé mandel zangpo di pülwé

By offering this excellent mandala which delights you,

བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

jangchup lam la barché mi jung zhing

may no obstacles occur on the path to awakening,

དུས་གསུམ་བ་གཤེགས་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དང་། །

düsum deshek gongpa dzokpa dang

may I realize the wisdom heart of all the sugatas, past, present, and future,

སྲིད་པར་མི་འཁྲུལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང་། །

sipar mitrül zhiwar miné shing

and, neither deluded in samsara nor dwelling in the peace of nirvana,

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

namkha dang nyampé dronam drölwar shok

may I liberate all beings in numbers infinite as space!

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་སོགས་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་འབུལ།

With that, offer the seven-point mandala.

 

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི།

Guru Yoga (Merging with the Unsurpassable, Natural State)

 

རང་ལུས་གདོས་བཅས་དངོས་འཛིན་མི་དམིགས་པ། །

rang lü döché ngödzin mi mikpa

I observe my body not as solid, real, or concrete:

སྣང་སྟོང་དྲྭ་བ་སྡོམ་པར་གསལ་བ་ཡི། །

nangtong drawa dompar selwa yi

it is vividly present as the unified net of empty-appearance.

སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་སྟེང་། །

chiwö tsuk tu sengtri pé dé teng

Above my head, upon a lion throne, lotus, and moon disc,

བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ནི། །

kadrin khormé drinchen lama ni

sits the gracious guru, of kindness impossible to repay.

རྣམ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཆ་ལུགས་ཅན། །

nampa dorjé chang gi chaluk chen

In the form of Vajradhara, whose attire he dons,

བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །

kagyü druptop gyatsö ü na zhuk

he presides in the midst of an ocean of great Kagyü adepts.

སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་བསམ། །

sizhi kün gyi chipel chenpor gyur

I imagine him thus, as the glory and splendor of both existence and peace.

 

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་སྡིག་པ་བཤགས། །

güpé chaktsel chö ching dikpa shak

With devotion I prostrate, make offerings, and confess misdeeds.

དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

gé la yirang chökhor korwar kül

In virtue I rejoice, beseech you to turn the wheel of Dharma,

རྟག་པར་བཞུགས་གསོལ་དགེ་རྩ་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །

takpar zhuk söl getsa dro la ngo

and to remain forever. These roots of virtue, I dedicate to beings.

ཀུན་ཀྱང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

kün kyang pelden lama drup gyur chik

May we all accomplish the glorious guru!

 

ཅེས་དང་། །

Recite that, and then say:

 

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

ma namkha dang nyampé semchen tamché lama sangyé rinpoché la sölwa depso

All mother beings, equal in number to the infinity of space, supplicate the guru, the precious buddha.

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

ma namkha dang nyampé semchen tamché lama künkhyap chö kyi ku la sölwa depso

All mother beings, equal in number to the infinity of space, supplicate the guru, the all-pervading dharmakāya.

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

ma namkha dang nyampé semchen tamché lama dechen longchö dzokpé ku la sölwa depso

All mother beings, equal in number to the infinity of space, supplicate the guru, the sambhogakāya of great bliss.

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

ma namkha dang nyampé semchen tamché lama tukjé trülpé ku la sölwa depso

All mother beings, equal in number to the infinity of space, supplicate the guru, the compassionate nirmāṇakāya.

 

གྲངས་མེད་བརྗོད།

Say that as many times as possible.

 

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ཞབས། །

dorjé changchen lodrö rinchen zhap

To Lodrö Rinchen Vajradhara;

བདེ་བའི་མགོན་པོ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །

dewé gönpo pakchok ludrup zhap

exalted Nāgārjuna, Guardian of Bliss;

ས་ར་ཧ་པ་མངའ་བདག་མེ་ཏྲི་པ། །

sarahapa ngadak metripa

Adept Saraha; sovereign lord Maitripa;

མར་པ་ལོ་ཙཱ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་དང་། །

marpa lotsa zhepa dorjé dang

Translator Marpa; Laughing Vajra;1

དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་འགྲོ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ། །

dakpo lharjé drogön rinpoché

Physician Dakpo,2 precious protector of beings;

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་བླ་མ་སྟག་ལུང་པ། །

khamsum drowé lama taklungpa

Taklung Tangpa, guru of beings in all three realms:

ཡར་མར་དོན་བརྒྱུད་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ཡི། །

yarmar dön gyü seri trengwa yi

to the golden garland of gurus of the upper and lower3 ultimate lineages,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །

khyen tsé nüpé yeshé chik düpa

and to you, my magnificent root guru, who completely embodies all

བདག་སོགས་མོས་ངོར་སྣང་བའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །

dak sok mö ngor nangwé kyap chikpu

of their wisdom of knowledge, compassion, and power,

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

pelden tsawé lamar sölwa dep

and appears to those of us with faith–to you, our sole refuge, I pray!

 

སྔོན་འགྲོའི་རྒྱུད་སྦྱངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །

ngöndrö gyü jang jangchup sem nyi jong

My being has been purified through the preliminaries, and I have trained in the two types of bodhicitta.

བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྒོ་གསུམ་ཐིག་ལེར་ཞུགས། །

lamé jinlap gosum tikler zhuk

The gurus’ blessings have suffused the bindus of my three gates.

ཞི་གནས་གཞི་བཟུང་ལྷག་མཐོང་ཏིང་ངེ་འཛིན། །

zhiné zhi zung lhaktong ting ngé dzin

Through the samadhi of clear insight laid upon the ground of calm-abiding,

མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་མཐོང་། །

machö trödrel nyukmé rangzhel tong

the true face of the innate natural state, uncontrived simplicity is directly seen.

རང་གྲོལ་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

rangdröl dakpo kagyü drup gyur chik

May I accomplish the Dakpo Kagyü of self-liberation!

 

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བླ་མའི་གནས་བཞི་ཡི། །

sölwa tapé lamé né zhi yi

From the four vajras of the four places of the thus-invoked gracious guru

རྡོ་རྗེ་བཞི་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་། །

dorjé zhi lé özer kar mar ting

white, red, blue, and yellow light rays

སེར་པོའི་ཚོགས་བྱུང་རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ། །

serpö tsok jung rang gi né zhir tim

stream out and dissolve into my four places,

སྒྲིབ་པ་བཞི་དག་དབང་ཐོབ་སྐུ་བཞི་བཞག །

dripa zhi dak wang top ku zhi zhak

so the four obscurations are purified, the four empowerments obtained, and the four kāyas planted within.

 

བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས། །

lama ö zhu rang dang yermé dré

The guru melts into light and fully merges with me.

 

གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ངང་། །

sangwa sum dang yermé rochik ngang

In the continuum of equal taste inseparable from the three secrets,

འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཞག །

ösel chakgya chenpö ngang du zhak

I let be in the state of unceasing luminosity, the Great Seal.

ཅེས་མཉམ་པར་བཞག

With that, rest in equipoise.

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this virtue, having swiftly accomplished

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་འགྱུར་ནས། །

pelden lama drup gyur né

the state of the Glorious Guru,

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

may I establish all wandering beings,

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

without a single exception, at that very level.

 

ཞེས་པའང་དད་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་འབར་ནས་བསྐུལ་ངོར། ཕྲིན་ལས་བྱམས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སེང་གླིང་རྡོ་རྗེ་རྫོང་གི་དབེན་གནས་སུ་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།

This was written by Trinlé Jampé Jungné at the request of the faithful Tupten Pelbar at the hermitage of Sengling Dorjé Dzong. May it bring goodness!

 

Lhasey Lotsawa Translations, June 2020 (trans. Laura Dainty, checked against the Tibetan by Alex Yiannopoulos, reedited by Oriane Sherap Lhamo), with reference to Rigpa’s translation of the Thirty-Seven Point Mandala Offering.

1.0_20200619_01

1.0_20200619_01

1.0_20200619_01

  1. Milarepa.
  2. Gampopa.
  3. This refers to the lineages of the upper (Yartang) and lower (Martang) seats of Taklung Kagyu.
/imager/images/1362/vajradhara_and_mahasiddhas_0005b3842e08527252ed0a044ed2dd38.jpg

Vajradhara And Mahasiddhas

Title:

ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ།

phyag chen sngon 'gro

Mahāmudrā Ngöndro

Author:

Jedrung Jampa Jungné

Description:

A short Taklung Kagyü Ngöndro composed by the Seventh Riwoché Jedrung Jampa Jungé, focusing on Vajradhara, the great Indian siddhas, and the masters of the Taklung Kagyü tradition. In this particular preliminary practice, Jedrung Jampa Jungé unites the New (Sarma) and Old (Nyingma) Secret Mantra traditions.