༄༅།  །གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །

A Brief Practice of Paying Homage and Making Offerings to the Sixteen Elders

 

by Jamyang Khyentsé Wangpo

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བྱ་ཚུལ་གྱི་ངག་འདོན་ནི།

What follows is a brief liturgy for a practice connected with the homage and offering to the elders that is said to have been composed by the great Pandita Śākyaśrī:

 

Refuge and Bodhicitta

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangyé chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

jangchup bar du dak ni kyap su chi

I take refuge until awakening.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyipé dédak gi

Through the accumulations of generosity and so forth,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangyé drupar shok

may I attain buddhahood for the benefit of beings.*

ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ།

Repeat this verse three times.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

semchen tamché dewa dang dewé gyu dang denpar gyur chik

May all sentient beings have happiness and the causes of happiness

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

dukngel dang dukngel gyi gyu dang drelwar gyur chik

May they be free from suffering and the causes of suffering.

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

dukngel mepé dewa dang midrelwar gyur chik

May they never be separated from true happiness free of suffering.

ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག

nyering chakdang nyi dang drelwé tangnyom tsemepa la nepar gyur chik

May they abide in boundless equanimity, free from concepts of near and far, attachment and aversion.*

 

Visualizing the Pure Realm

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། །

kyapné könchok sum gyi denpa dang

By the truth of the Buddha, Dharma, and Sangha, the objects of refuge,

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། །

gyelwa sé ché nam kyi jinlap dang

the blessings of all the victorious ones and their bodhisattva heirs,

ཚོགས་གཉིས་མངའ་ཐང་ཆོས་དབྱིངས་དག་སྟོབས་ཀྱིས། །

tsok nyi ngatang chöying dak top kyi

the power of the two accumulations and the purity and strength of the dharmadhātu,

སྣོད་བཅུད་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་དབུས། །

nöchü dechen zhing gi köpé wü

may the outer environment and its inhabitants become those of the blissful paradise of Sukhāvatī, with, at its center,

ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །

yitrok norbü zhelmé khang chenpor

a great celestial palace of precious gems, stunning to behold,

རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་གདན་མཆོག་དང༌། །

rinchen sengtri pé dé den chok dang

and, inside it, a jeweled lion throne with a lotus and moon disc seat—

དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི། །

ngö sham zung rik mö top kyi trülpé

and may I, here and now, experience this pure realm filled with clouds of actual offerings,

མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་གང་ཞིང་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

chötrin gyamtsö gang zhing chö gyur chik

and offerings created through the power of mantra, awareness, and aspiration!

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya, namo, bhagavaté benza sara pramardhané tathagataya arhaté samyak sambuddhaya, teyata, om benzé benzé maha benzé maha tedzo benzé maha vidya benzé maha bodhitsita benzé maha bodhi mantopa samkramana benzé sarva karma avarana vishva dhana benzé soha

namo ratna trayāya | namo | bhagavate vajrasārapramardane tathāgatāyārhate samyaksaṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahāvajre mahātejavajre mahāyidyāvajre mahābodhicittavajre mahābodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre sarvakarmāvaraṇaviśodhanavajre svāhā |

མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་རོལ་མོ་བཅས་བྱ།

Recite this offering cloud mantra three times, accompanied by musical instruments.

སྤོས་བཏུལ་ཞིང་གདངས་དང་བཅས།

Light some incense and chant the following:

 

Invocation

ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་རིན་ཆེན་གྱིས་སྤྲས་པ། །

laktil tar nyam rinchen gyi trepa

The ground is smooth like the palm of the hand, and bedecked with jewels.

ལྗོན་ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན་པའི་ས་གཞིའི་དབུས། །

jönshing chu tsö gyenpé sa zhi wü

It is adorned with wish-granting trees, rivers and lakes. At its center,

རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ། །

rinchen lé drup dru zhi go zhipa

in the jeweled palace with its four sides and four doors,

པདྨ་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །

pema nyidé gyenpé den tengdu

upon a seat of lotus, sun, and moon,

ཐུགས་རྗེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས། །

tukjé tsöpé dü kyi dülja nam

is the compassionate protector of beings, the one who sets

རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འགྲོ་བའི་མགོན། །

namdröl lam la gö dzé drowé gön

beings of these troubled times on the path to liberation –

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས། །

tuppa chok dang neten chenpo nam

the supreme Śākyamuni – and with him the great sthaviras.

འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

khor dang chepa né dir shek su söl

Come now with your retinues to this place, we pray!

 

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་། །

chok chü gyelwa sé ché tamché dang

All you victorious ones of the ten directions and your heirs,

ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚོ་སྐེམས་ཤིང་།  །

sherap mebar nyönmong tso kem shing

the wisdom fire that dries the ocean of destructive emotions,

རྣམ་གྲོལ་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་བཀའ་སྡོད་པ། །

namdröl sönam zhing du kadö pa

and those in the field of merit of complete liberation, who abide by the Buddha’s words,

ཕྱོགས་བཅུའི་ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་བཞུགས་སོ་འཚལ། །

chok chü nyentö gendün zhuk so tsel

the śravaka sangha of the ten directions—all of you please come to this place!

 

ཡོན་སྦྱོང་མཆོད་པའི་གནས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །

yön jong chöpé né su chendren gyi

With these offerings we invite you to stay.1

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su söl

For the sake of sentient beings, let these offerings lead you here!

འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཡིས། །

drowé gönpo shakya senggé yi

Protection for wandering beings, Lion of the Śākyas,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གང་གི་ཕྱག་ཏུ་བཞག །

sangyé tenpa gang gi chak tu zhak

the Buddha teachings that you hold in your hands–

གསུང་རབ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་གྱི་ཁ་འབྱེད་པའི། །

sung rap rinchen drom gyi kha jepé

you who open up the treasury of excellent discourses—

ཆོས་སྐྱོང་དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །

chökyong drachom chenpo zhuk so tsel

guardians of the Dharma, great arhats, please stay here, we pray!

དམ་ཆོས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །

damchö pelwé ledu chendren gyi

As we invite you to spread the holy Dharma,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su söl

for the sake of sentient beings, let these offerings lead you here!

 

ཐུབ་པའི་བཀའ་བསྒོས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །

tuppé kagö tenpé gyeltsen dzin

You who were instructed by the Buddha to uphold the victory banner of the teachings:

ཡན་ལག་འབྱུང་དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས། །

yenlak jung dang ma pam naknané

Aṅgaja, Ajita, and Vanavāsin,

དུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མོ་བུ་བཟང་པོ་དང༌། །

düden dorjé mo bu zangpo dang

Kālika, Vajrīputra, and Śrībhadra,

གསེར་བེའུ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན་མཆོག །

ser beu bhardha dza serchen chok

Kanakavatsa and sublime Kanakabhāradvāja,

འཕགས་པ་བ་ཀུ་ལ་དང་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །

pakpa ba ku la dang drachen dzin

Noble Bakula and Rāhula,

ལམ་ཕྲན་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །

lamtren bharadha dza sönyom len

Kṣudrapanthaka and Piṇḍola Bhāradvāja,

ལམ་བསྟན་ཀླུའི་སྡེ་སྦེད་བྱེད་མི་ཕྱེད་པ། །

lamten lüdé bé jé michepa

Panthaka, Nāgasena, Gopaka, and Abhedya:

དགྲ་བཅོམ་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནི། །

drachom neten chenpo dedak ni

O arhats, great elders,

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གླིང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །

sönam rinchen ling du chendren gyi

through this invitation to this precious place of merit,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su söl

for the sake of sentient beings, let these offerings lead you here!

 

སྤང་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། །

pang dang yeshé püntsok sangyé kyang

You are buddhas with perfect renunciation and wisdom,

གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ཉན་ཐོས་ཚུལ་འཛིན་པ། །

düljé wang gi nyentö tsül dzinpa

yet to guide beings you appear in śrāvaka form.

ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱོང་བའི། །

khyepar chen gyi trinlé chökyongwé

You whose special activity is to protect the Dharma,

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདིར་བྱོན་གདན་ལ་བཞུགས། །

neten chudruk dir jön den la zhuk

sixteen elders, come now and take your places!

 

བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལུང་གཙོར་མཛད་བསྟན་པ་སྲུང་། །

deshek kalung tsor dzé tenpa sung

You guard the teachings, especially the words of the sugatas,

རང་དོན་དོར་ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚལ་དུ། །

rangdön dor né khorwé naktsel du

and, having forsaken selfish aims, you remain in the forest of saṃsāra,

གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་པོ། །

zhendön lhur dzé neten chudruk po

and dedicate yourselves to others—O sixteen elders,

དམ་བཅས་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས། །

damché tukjé wang gi né dir shek

through the force of compassion and commitment, come now to this place!

 

དགེ་བསྙེན་སྐྱབས་གསོལ་བདེན་པའི་ཚིག་བརྟན་པ། །

genyen kyap söl denpé tsik tenpa

As lay practitioners, who seek refuge and whose speech is honest,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞབས་འབྲིང་མཆིས་སོ་འཚལ། །

könchok sum gyi zhapdring chi so tsel

accept us, we pray, as servants of the Three Jewels!

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞིང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །

sönam rinchen zhing du chendren gyi

As we invite you to this precious, meritorious realm,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su söl

for the sake of sentient beings, let these offerings lead you here!

རོལ་མོ་བཅས་སྤྱན་དྲང་།

Perform the invitation with music.

 

Prostration

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

ji nyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

in all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dé dak tamché la

to every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi-o

devotion fills my body, speech, and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam top dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to good action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyelwa tamché yi kyi ngönsum du

all the victorious ones appear, vivid before my mind,

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dül nyé lü rap tüpa yi

and I multiply my body as many times as there are atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyelwa kün la rap tu chaktsel lo

each one bowing in prostration to all the buddhas.

 

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dül chik teng na dül nyé sangyé nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangyé sé kyi ü na zhukpa dak

and around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

dé tar chö kyi ying nam malüpa

and so I imagine them filling completely

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyelwa dak gi gangwar mö

the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dé dak ngakpa mizé gyamtso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyamtsö dra kün gyi

with the sounds of an ocean of different melodies,

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyelwa kün gyi yönten rap jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

and praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མཚུངས་མེད་བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིང༌། །

tsungmé tawé mi ngom shing

We pay homage to the incomparable one whom we never tire of gazing upon,

གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཛེས་པའི་སྐུ། །

sergyi dok chen dzépé ku

whose beautiful form is the color of gold,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

zhel chik chak nyi kyiltrung zhuk

with one face, two hands, and seated in cross-legged posture,

ས་གནོན་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

sa nön nyamzhak dzé chak tsel

while making the gestures of touching the earth and resting in equanimity:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

གངས་རི་ཆེན་པོ་ཏི་སེ་ན། །

gangri chenpo tisé na

We pay homage to the noble elder Aṅgaja,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང༌། །

pakpé neten yenlak jung

who dwells on the great snow-capped peak of Kailash,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang sum gyé kor

surrounded by arhats–one thousand, three hundred,

སྤོས་ཕོར་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

pö por ngayap dzin chaktsel

and holds an incense burner and a fly whisk:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

དྲང་སྲོང་རི་ཡི་ཤེལ་ནགས་ན། །

drang song ri yi shel nak na

We pay homage to the noble elder Ajita,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་མི་ཕམ་པ། །

pakpé neten mipam pa

who dwells in the crystal forest on Sage Mountain

དགྲ་བཅོམ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom gya trak chiki kor

surrounded by a hundred arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyamzhak dzé chaktsel

and makes the gesture of equanimity with his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings. that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

ལོ་མ་བདུན་པའི་རི་ཕུག་ན། །

loma dünpé ri puk na

We pay homage to the noble elder Vanavāsin,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ནགས་ན་གནས། །

pakpé neten nak na né

who dwells in a cave on Seven Leaf Mountain,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang zhi gyé kor

surrounded by arhats – one thousand, four hundred,

སྡིག་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

dik dzub ngayap dzin chaktsel

and holds a fly whisk while making the threatening gesture:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཟངས་གླིང་ན། །

dzambu ling gi zang ling na

We pay homage to the noble elder Kālika,

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་དུས་ལྡན་ནི། །

pakpé neten düden ni

who dwells on Copper Island in Jambudvīpa,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang chik gyé kor

surrounded by arhats – one thousand, one hundred,

གསེར་གྱི་རྣ་ཀོར་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

ser gyi na kor dzin chaktsel

and who holds a pair of golden earrings:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

སིངྒ་ལ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །

singala yi ling na ni

We pay homage to the elder Vajrīputra,

གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་མོ་ཡི་བུ། །

neten dorjé mo yi bu

who dwells in the land of Śrī Laṅka,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་སྟོང་གིས་བསྐོར། །

drachom chenpo tong gi kor

surrounded by a thousand great arhats,

སྡིག་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

dik dzup ngayap dzin chaktsel

and holds a fly whisk while making the threatening gesture:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ན་གླིང་ན། །

chuwo yamuna ling na

We pay homage to the noble elder Śrībhadra,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཟང་པོ་ནི། །

pakpé neten zangpo ni

who dwells on an island in the Yamunā river,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang nyi gyé kor

surrounded by arhats – one thousand, two hundred,

ཆོས་འཆད་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chö ché nyamzhak dzé chaktsel

and makes the gestures of equanimity and teaching the Dharma:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

གནས་མཆོག་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་ནི། །

nechok khaché yül na ni

We pay homage to the noble elder Kanakavatsa,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་གསེར་བེའུ། །

pakpé neten ser be’u

who dwells in the supreme land of Kashmir,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo ngapgyé kor

surrounded by five hundred great arhats,

རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

rinchen zhakpa dzin chaktsel

and holds a jeweled chain.

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་ན་ནི། །

nup kyi balang chö na ni

We pay homage to Kanakabhāradvāja,

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན་ལ། །

bhara dha dza ser chen la

who dwells on the western continent of Godānīya,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བདུན་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo dün gyé kor

surrounded by seven hundred great arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyamzhak dzé chaktsel

and makes the gesture of equanimity with his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་ན་ནི། །

chang gi dra mi nyen na ni

We pay homage to the noble elder Bakula,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ། །

pakpé neten bakula

who dwells on the northern continent of Uttarakuru,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo gurgyé kor

surrounded by nine hundred great arhats,

ཕྱག་གཉིས་ནེའུ་ལེ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi ne’u lé dzin chaktsel

and holds a mongoose with his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

པྲི་ཡང་ཀུ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །

tri yang ku yi ling na ni

We pay homage to the noble elder Rāhula,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །

pakpé neten dra chen dzin

who dwells in the land of Priyaṅgu,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang chik gyé kor

surrounded by arhats – one thousand, one hundred,

རིན་ཆེན་པྲོག་ཞུ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

rinchen sok zhu dzin chaktsel

and holds a jeweled crown:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་བོ་ལ། །

cha gö pungpö riwo la

We pay homage to the elder Kṣudrapanthaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ལམ་ཕྲན་བསྟན། །

pakpé neten lam tren ten

who dwells on Vulture Peak mountain,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang druk gyé kor

surrounded by arhats – one thousand, nine hundred,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyamzhak dzé chaktsel

and makes the gesture of equanimity with his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གླིང་ན་ནི། །

shar gyi lüpak ling na ni

We pay homage to Piṇḍolabhāradvāja,

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །

bhara dhaza sönyom len

who dwells on the eastern continent of Pūrvavideha,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom tong trak chik gi kor

surrounded by a thousand arhats,

གླེགས་བམ་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

lekbam lhungzé dzin chaktsel

and holds a text and alms bowl:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

ལྷ་གནས་སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ན། །

lhané sumchu tsasum na

We pay homage to the noble elder Panthaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ལམ་བསྟན་ནི། །

pakpé neten lam ten ni

who dwells in the heaven of the Thirty-Three,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo gurgyé kor

surrounded by nine hundred great arhats,

ཆོས་འཆད་གླེགས་བམ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chö ché lekbam dzin chaktsel

and makes the gesture of teaching the Dharma while holding a text:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ། །

ri yi gyelpo ngö yang la

We pay homage to the noble elder Nāgasena,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཀླུ་ཡི་སྡེ། །

pakpé neten lu yi dé

who dwells on the slopes of Mount Meru,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang nyi gyé kor

surrounded by arhats – one thousand two hundred,

བུམ་པ་འཁར་གསིལ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

bumpa kharsil dzin chaktsel

and holds a vase and monk’s staff:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་བི་ཧུ་ལར། །

ri yi gyelpo bihular

We pay homage to the noble elder Gopaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་སྦེད་བྱེད་ནི། །

pakpé neten béché ni

who dwells on Bihula, king of mountains,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang zhipgyé kor

surrounded by arhats – one thousand four hundred,

ཕྱག་གཉིས་གླེགས་བམ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi lekbam dzin chaktsel

and holds a text in his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་གངས་ཅན་ལ། །

ri yi gyelpo gangchen la

We pay homage to the noble elder Abhedya,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་མི་ཕྱེད་པ། །

pakpé neten miché pa

who dwells among the king-like Snowy Peaks,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom tong trak chik gi kor

surrounded by a thousand arhats,

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

jangchup chöten dzin chaktsel

and holds an enlightenment stūpa:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

འཕགས་པའི་དགེ་བསྙེན་དྷརྨཱ་ཏ། །

pakpé genyen dharmata

We pay homage to the noble upasaka Dharmatāla,

རལ་པ་ཐོད་བཅིངས་གླེགས་བམ་ཁུར། །

relpa tö ching lekbam khur

whose hair is in a topknot and who carries volumes of Dharma,

སྣང་མཐའ་མདུན་གྱི་མཁའ་ལ་གཟིགས། །

nang ta dün gyi kha la zik

who sees Amitābha in the sky before him,

རྔ་ཡབ་བུམ་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

ngayap bumpa dzin chaktsel

and who holds a fly whisk and vase:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar jin gyi lop

and the teachings may flourish and spread!

 

བརྩོན་པས་གོ་བགོས་མཐུ་སྟོབས་ལྡན། །

tsönpé go gö tutop den

We pay homage to the four great kings,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལེགས་བསྲུང་བ། །

sangyé tenpa lek sungwa

who are mighty and wear the armor of diligence,

ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་བཞི་ཡི། །

sharlho nupjang chok zhi yi

and who guard well the teachings of Buddha

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyelchen zhi la chaktsel lo

in the four directions – east, south, west, and north!

ཞེས་ཚར་གསུམ་སོགས་ཅི་ནུས།

Recite these verses three times, or as many times as you can.

 

Offering

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

métok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa dé dak la ni chöpar gyi

the brightest lamps, and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chéma purma rirap nyampa dang

exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyépar pakpé chok kün gyi

powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa dé dak la ni chöpar gyi

and all arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gyachewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dé dak gyelwa tamché la yang mö

inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la dépé top dak gi

moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa kün la chaktsel chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya, namo, bhagavaté benza sara pramardhané tathagataya arhaté samyak sambuddhaya, teyata, om benzé benzé maha benzé maha tedzo benzé maha vidya benzé maha bodhitsita benzé maha bodhi mantopa samkramana benzé sarva karma avarana vishva dhana benzé soha

namo ratna trayāya | namo | bhagavate vajrasārapramardane tathāgatāyārhate samyaksaṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahāvajre mahātejavajre mahāyidyāvajre mahābodhicittavajre mahābodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre sarvakarmāvaraṇaviśodhanavajre svāhā |

སྔགས་དང་རོལ་མོ་བཅས་བྱ། སྤྲོ་ན་མཎྜལ་ཅི་ནུས་དབུལ།

Recite this mantra together with music. Should you wish to make the practice more elaborate, you could make a mandala offering here as many times as possible.

 

Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhédang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dézhin yi kyi kyang

while driven by desire, hatred, and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

with my body, my speech, and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dé dak tamché dak gi sosor shak

I confess before you now, and purify each and every one.

 

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyelwa kün dang sangyé sé

With a heart filled with delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

rangyel nam dang lop dang mi lop dang

of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gang la yang

pratyekabuddhas, those in training, and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dé dak kün gyi jésu dak yirang

and every living being, throughout the entire universe.

 

Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

jangchup rimpar sanggyé ma chak nyé

who passed through the stages of enlightenment to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dé dak dak gi tamché la

I exhort you now, protectors all:

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lana mépar korwar kül

turn the unsurpassable wheel of Dharma.

 

6. Requesting the buddhas not to enter nirvana

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nyangen datön gang zhé dé dak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

to you who intend to pass into nirvana,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kelpa zhing gi dül nyé zhukpar yang

please remain, for as many eons as there are atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi telmo rap jar sölwar gyi

and bring welfare and happiness to all living beings.

 

Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktselwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jésu yirang kül zhing sölwa yi

through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chung zé dak gi chi sakpa

through exhortation, and prayer—

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi jangchup chir ngo

I dedicate to the enlightenment of all beings!

གཟུངས་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན།

If you wish to make the dhāraṇī recitation more elaborate, then add the following:

ཐུབ་དབང་འཁོར་བཅས་ཀྱི་མཚན་ནས་བོས་ཏེ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བར་གྱུར།

tupwang khor ché tsené bö té tukdam külwar gyur

Calling upon the Lord of Sages and his retinue by name, I invoke your wisdom mind!

མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས།

Then with one-pointed devotion recite:

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ནེ་ཤཱ་ཀྱ་མུ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ།

teyata om muné muné maha mune shakyamunayé soha

tadyathā | oṃ mune mune mahāmune śākyamunaye svāhā ||

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

Recite the mantra a hundred times, or as much as you can. Then recite the following:

སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དགྲ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚོགས། །

sangyé trülpa drachom pakpé tsok

Assembly of noble arhats, emanations of the buddhas,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་པ། །

drowé dön du tenpa kyong dzépa

you who guard the teachings for the sake of beings,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གིས། །

könchok sum ngö neten chudruk gi

sixteen elders, true embodiments of the Three Jewels,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa yün ring nepar jin gyi lop

grant your blessings, that the teachings may long endure!

 

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི །

tukjé daknyi neten chudruk gi

Sixteen elders, embodiments of compassion,

འཁོར་ཚོགས་སྲིད་མཚོ་ལས་བརྒལ་ཉོན་མོངས་མེད། །

khor tsok si tso lé gel nyönmong mé

who with your retinue have crossed the ocean of existence and have no more afflictions,

ཁྲི་དང་དྲུག་སྟོང་བཞི་བརྒྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །

tri dang druktong zhigyé tsok nam kyi

assembly of arhats – sixteen thousand, four hundred,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa yün ring nepar chingyi lop

grant your blessings, that the teachings may long endure!

 

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་བསོད་གྱུར་དགྲ་བཅོམ་པ། །

semchen kün gyi sö gyur drachompa

Arhats who bring good fortune to each and every being,

རིགས་དང་ཞབས་ལྡན་སྐྱེ་དགུའི་སྦྱིན་གནས་ཆེ། །

rik dang zhapden kyegü jin né ché

eminent and honorable, worthy of everyone’s generosity,

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །

pakpé gangzak chenpo khyé nam kyi

great noble ones, ārya beings,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa yün ring nepar chingyi lop

grant your blessings, that the teachings may long endure!

 

བདག་གཞན་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཡི་ནི། །

dak zhen gewé tsawa di yi ni

Through the power of these sources of virtue – mine and others –

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཞིང་། །

pendé jungné tenpa pel gyur zhing

may the teachings, source of all benefit and happiness, spread!

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་མ་ལུས་རབ་སྤངས་ནས། །

dukngel künjung malü rap pang né

May all sources of suffering be entirely eradicated,

སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་མྱུར་དུ་སྐེམས་པར་ཤོག །

sipé gyamtso nyurdu kempar shok

and may the ocean of existence swiftly run dry!

 

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །

sönam gyamtso yongsu dzok jé ching

May we fully perfect oceans of merit!

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་གྱུར་ནས། །

yeshé gyamtso nampar dak gyur né

May we purify oceans of wisdom!

སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་ཀུན་རྫོགས་ནས། །

mönlam gyamtso malü kün dzok né

May we perfect all ocean-like aspirations,

ལུས་ཅན་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་ཤོག །

lüchen kün lé khyepar pakpar shok

and surpass all ordinary embodied beings!

 

ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡི། །

tsok nyi tarchin dü sum gyelwa yi

The one who has perfected the two accumulations

འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ཅིང་ཡོན་ཏན་རྣམ་དབྱེར་མེད། །

trinlé drup ching yönten namyer mé

and carries out the activity of the buddhas of the three times,

སྐལ་པ་མཉམ་པའི་གདུལ་བྱ་སྨིན་མཛད་པ། །

kelpa nyampé dülja min dzepa

who is inseparable from them in qualities and brings fortunate disciples to maturity –

མཉམ་མེད་བླ་མ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

nyammé lama chok gi tashi shok

may there be the auspiciousness of the lama, who is without equal!

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

dü sum gyelwa gyelsé tukjé yi

With the compassion of the victorious buddhas of the three times and their heirs,

ཉན་ཐོས་ཚུལ་བཟུང་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར། །

nyentö tsül zung sipa jisi par

they adopt the form of śrāvakas for as long as existence continues,

བསྟན་པ་སྐྱོང་ཞིང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །

tenpa kyong zhing drowé dön dzepa

to protect the teachings and bring benefit to beings –

གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

neten chenpo nam kyi tashi shok

may there be the auspiciousness of the great elders!

 

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ། །

zap ching gyaché zikpa po

Those whose vision is profound and extensive,

ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །

yülkhor sung dang pak kyepo

Dhṛtarāṣṭra, Virūḍhaka,

སྤྱན་མི་བཟང་དང་རྣམ་ཐོས་སྲས། །

chen mi zang dang namtö sé

Virūpakṣa, and Vaiśravaṇa –

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

gyelchen zhi yi tashi shok

may there be the auspiciousness of the four great kings!

 

ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པོ། །

pendé jungwé né chikpo

The one true source of benefit and happiness,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །

tenpa yün ring nepa dang

may the teachings long endure!

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས། །

tendzin kyebu dampa nam

And the great and noble beings who uphold the teachings –

སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

kutsé gyeltsen ten gyur chik

remain secure, like banners of victory!

 

སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་། །

tönpa jikten kham su jönpa dang

Through the coming of the Teacher into this world,

བསྟན་པའི་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །

tenpé nyi ö zhindu selwa dang

through the illuminating sunlight of his teachings,

བསྟན་འཛིན་བུ་སློབ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་ཡིས། །

tendzin bulop gendün tünpa yi

and through the flourishing of the community of disciples who uphold the teachings,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tenpa yün ring nepé tashi shok

may there be the auspiciousness that the teachings remain long into the future!

 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད་མཐར་རོལ་མོ་བྱའོ།།

Recite further prayers of auspiciousness to suit the occasion, and conclude with music.

ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ།། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

This was written by Mañjughoṣa. May virtue abound. Sarva maṅgalaṃ!

Translated by Adam Pearcey, 2018, with the exception of verses marked by an asterisk which were translated by Lhasey Lotsawa Translations. Phonetics, Sanskrit diacritics, and spelling adjusted to Lhasey Lotsawa style.

1.0_20190816_LD

1.1_20200401_OL

1.1_20200401_OL

  1. Other versions read Tib. yon sbyor instead of Tib. yon sbyong. Here we are following the KaNying monastery version.
/imager/images/22058/Buddha_Shakyamuni_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Buddha Śākyamuni

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས།

gnas brtan phyag mchod cho ga mdor bsdus

Homage and Offering to the Sixteen Elders

Author:

Jamyang Khyentsé Wangpo

Description:

A famous liturgy invoking the Buddha surrounded by the sixteen arhats composed by Jamyang Khyentsé Wangpo.

Further Information and Resources: