༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་སྙིང་པོ་བཞུགས༔

The Essential Daily Practice༔

from The Wishfulfilling Jewel Guru Heart Practice (Lamé Tukdrup Yizhin Norbu)༔

 

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་ཡས་ལ་འདུད༔ བླ་སྒྲུབ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས༔

Homage to Samantabhadra Amitābha.༔ This guru sadhana in the form of an essential yoga༔ should be practiced by means of the preparation, main part, and conclusion.༔

 

I. The Preparation

སྦྱོར་བ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔

For the preparation, go for refuge and arouse bodhicitta:༔

ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔

namo༔ lama deshek düpé ku༔

Namo!༔ In the guru, embodiment of the sugatas,༔

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

jangchup bardu kyap su chi༔

I take refuge until awakening.༔

སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔

sem kyé drowa kün dön du༔

As my bodhicitta resolve, for the sake of all beings,༔

བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔

lama sangyé drupar gyi༔

I shall become the buddha guru!༔

 

II. The Main Part

དངོས་གཞི་ཕྱག་རྒྱ་འདི་ལྟར་གསལ༔

For the main part, visualize the mudra in this way:༔

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་རྣམ་གྲོལ་དེ་བཞིན་ཉིད༔

hum hrih༔ chö nam yé né namdröl dezhinyi༔

Hūṃ hrīḥ.༔ Primordially liberated phenomena are suchness.༔

འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་དུ་སྣང་བའི་སྤྲིན༔

ösel yeshé kün du nangwé trin༔

Luminous wisdom pervades the sky as all-illuminating compassion.༔

དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྒྱུ་ཡི་སྙིང་པོ་ཧྲཱིཿ

ying rik zungjuk gyu yi nyingpo hrih༔

The unity of space and awareness is the seed syllable hrīḥ [ཧྲཱིཿ],༔

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

dé lé ö trö nöchü ngödzin jang༔

emanating light that purifies grasping to the world and beings as real.༔

མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེ༔

tsenyi yong dzok trülpé zhingkham ché༔

In this fully-qualified, vast emanated realm,༔

འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔

okmin pema drawé podrang ü༔

in the center of Akaniṣṭha’s Lotus Net mansion,༔

རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱིཿལས་གུ་རུ་ཆེ་བའི་མཆོག༔

gyu yi hrih lé guru chewé chok༔

from the seed syllable hrīḥ [ཧྲཱིཿ], I appear as Guru Chemchok.༔

དབང་དྲག་བརྗིད་ལྡན་དྲེགས་པའི་ཕོ་ཉ་སྤྲོ༔

wang drak jiden drekpé ponya tro༔

Commanding, wrathful, dignified, I send forth awesome messengers.༔

སྤྱི་བོར་ཐབས་ཤེས་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔

chiwor tap shé chu kyé nyidé ü༔

At the crown of my head, upon the lotus, sun, and moon seat of means and knowledge,༔

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེ༔

yizhin norbu lama dewa ché༔

is the wish-fulfilling jewel, Guru of Great Bliss.༔

བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དཀར་དམར་མདངས་དང་ལྡན༔

dé tong zungjuk kar mar dang dang den༔

As the unity of bliss and emptiness, his complexion is white and flushed.༔

སྤྱན་ཟུང་ལྟ་སྟངས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་གཟིགས༔

chen zung tatang ösel ying su zik༔

His two eyes gaze into the basic space of luminosity.༔

ཆོས་ཉིད་འགྱུར་མེད་མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང་༔

chönyi gyurmé nyamzhak chak gyé teng༔

With the equanimity gesture of unchanging dharmatā,༔

དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷར་རིག་པའི་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔

ying kyi bhendhar rikpé dütsi kyil༔

he collects the amrita of awareness within the skullcup of basic space,༔

དབྱེར་མེད་དྭངས་མ་བྃ་ཡིག་དཀར་པོས་མཚན༔

yermé dangma bam yik karpö tsen༔

its indivisible essence marked with the white syllable baṃ [བྃ].༔

སྐུ་ལ་ཐེག་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔

ku la tek sum yönten yong dzokpé༔

He wears on his body all the qualities of the three vehicles:༔

གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟ་འོག་བེར་ཆེན་བཀླུབས༔

sangpö chögö za ok berchen lup༔

the secret gown, Dharma robes, and brocade cloak.༔

དབུ་ལ་ཐེག་མཆོག་ཤེའུའི་སྙན་ཞུས་བརྗིད༔

u la tek chok sheü nyenzhü ji༔

His head is adorned with the long-flap hat of the supreme vehicle༔

ཏིང་འཛིན་གཡོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔

tingdzin yomé dorjé kyiltrung gi༔

Seated in the vajra posture of unwavering samadhi,༔

རིག་རྩལ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔

riktsel ja zer tiklé long na zhuk༔

he rests within a rainbow sphere, the expression of awareness.༔

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

tsen tsam töpé sampa lhün gyi drup༔

Merely hearing his name spontaneously fulfills all wishes.༔

དྲན་པས་ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པའི་གདུང་བ་སེལ༔

drenpé nyönmong trülpé dungwa sel༔

Thinking of him dispels the pain of affliction and confusion.༔

སྐུ་གསུམ་བདག་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དངོས༔

ku sum dak nyi könchok sum gyi ngö༔

From myself, lord of the three kāyas, embodiment of the Three Jewels,༔

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔

rapjam tsa sum gyatsö trinpung tro༔

vast cloudbanks of the boundless Three Roots emanate out.༔

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔

pawo khandro damchen tsok kyi jé༔

Sovereign of the hosts of vīras, ḍākinīs, and oath-bound ones,༔

བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ༔

tenyo sizhi chipel chenpor sel༔

I preside as the glorious chief of the animate and inanimate, of existence and peace.༔

ཕྱི་རོལ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་འཁོར་བཅས་དང་༔

chiröl rikdzin tsel chang khor ché dang༔

All around me are the power-wielding vidyādhara, their retinues,༔

ཁྲོ་ཆེན་བཞི་སོགས་མོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྐྱེད༔

trochen zhi sok möpé tsül gyi kyé༔

the four great wrathful ones, and many more—all arising through the power of my devotion.༔

མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ངང་༔

migyur mishik ösel nyingpö ngang༔

In the state of the unchanging, indestructible luminous essence,༔

ཐུགས་ཀར་ཐབས་ཤེས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔

tukar tap shé pedé den gyi teng༔

within my heart center, upon the lotus and moon seat of means and knowledge,༔

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྦུབས༔

yeshé sempa migyur dorjé bup༔

is the wisdom being, the immutable varja.༔

ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་དམར་མདངས༔

tingdzin sempa hrih yik karmar dang༔

Within the sphere of the vajra is the samadhi being, the syllable hrīḥ [ཧྲཱིཿ]. It is white with a red hue,༔

རིག་རྩལ་རོལ་པ་བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི༔

rik tsel rölpa den dön chunyi kyi༔

and is encircled by the self-resounding garland of the essence mantra,༔

སྙིང་པོའི་སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་དང་བཅས་འཁོར༔

nyingpö ngak treng rangdra dang ché khor༔

the twelvefold truth that is the expressive display of awareness.༔

འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་འཕྲོས༔

özer khakhyap chok chü zhing du trö༔

Rays of light pervade space throughout the realms of the ten directions.༔

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་མཆོད་པས་མཉེས༔

tsa sum gyelwa rapjam chöpé nyé༔

They please the boundless Three Roots and victors with offerings;༔

རིགས་དྲུག་བརྟན་གཡོའི་བག་ཆགས་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔

rik druk tenyö bakchak nangzhen jang༔

they purify the sixfold beings’ habitual clinging to their experience of a living universe;༔

སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཟིལ་མནན་ལས་ལ་བསྐུལ༔

degyé jungpo zilnen lé la kül༔

they subjugate the eight classes of spirits and enjoin them to act;༔

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

chok dang tünmong trinlé lhün gyi drup༔

and they spontaneously accomplish the supreme and common activities.༔

ཚུར་འདུས་བདག་ཐིམ་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་འབར༔

tsur dü dak tim jinlap nütop bar༔

Reabsorbed into myself, they kindle the power and strength of blessings༔

སྣང་གྲག་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསམ༔

nang drak lha ngak yeshé rölpar gyur༔

so that sights and sounds become the wisdom display of deity and mantra.༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hum benza guru pema siddhi hum༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ༔

སྔགས་ལ་སེམས་བཟུང་བསྙེན་པ་སྟེ༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བ་ཉེ་བར་བསྙེན༔ བྱིན་རླབས་བསྡུ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་༔ དགོངས་པའི་སྲོག་བཟུང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་ནོ༔ སྐབས་སུ་ཉམས་སྤར་ཛཔ྄་དབྱངས་བྱ༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། རེས་འགའ་གཏད་མེད་ལྷུག་པར་བཞག༔ རྣམ་ཀུན་ལྷ་དང་རང་རིག་པ༔ དབྱེར་མེད་ཟང་ཐལ་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ ཐུན་མཐར་གསོལ་གདབ་དག་སྣང་བསྐྱེད༔ རྒྱས་པར་བསམ་ལྷུན། བསྡུ་ན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དྲུག དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་བརྩོན་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ་འགྱུར༔

Focusing on the mantra is the approach,༔ emanating light rays is the close approach,༔ gathering the blessings is accomplishment,༔ and taking hold of the life-force of realization is great accomplishment.༔ At times, uplift your meditative experience and sing (the Tötreng Tsel) mantra with the tune.༔ At times, rest at ease, free from focus.༔ And at all times, sustain the realization of complete openness,༔ the indivisibility of deity and self-awareness.༔ At the session's end, supplicate and arouse pure perception.༔ (At length, chant The Supplication for the Spontaneous Fulfillment of Wishes, in short The Six Vajra Lines.) By exerting yourself one-pointedly in this way,༔ the supreme and common aims will be spontaneously accomplished.༔

 

III. The Conclusion

རྗེས་སུ་རྟག་ཆད་མཐའ་བསལ་བྱ༔

In conclusion, dispel the extremes of eternalism and nihilism:༔

སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔

nöchü zhelyé kyilkhorpa༔

The world and beings progressively dissolve into the palace, the main deity,༔

མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་འོད་གསལ་ངང་༔

machö trömé ösel ngang༔

and the natural state of luminosity beyond fabrication.༔

ཅིར་སྣང་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔

chir nang dechen yungdrung lha༔

Whatever appears is the unchanging deity of great bliss,༔

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔

dudrel mepé chakgyar zheng༔

manifesting as the mudra beyond meeting and parting.༔

བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་གདབ་ཤིས་པ་བརྗོད༔

Seal with dedication and aspiration and utter prayers for auspiciousness:༔

ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མ་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་ཡི༔

hoh༔ rikdzin lama drupé drebu yi༔

Hoḥ!༔ All merit resulting from practicing the vidyādhara guru༔

བསོད་ནམས་གང་མཆིས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

sönam gang chi drowé gyü la ngo༔

I dedicate to the mindstreams of all beings!༔

ཀུན་ཀྱང་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ནས༔

kün kyang sa lam yönten tarchiné༔

May all of them perfect the qualities of the stages and paths,༔

རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

tsa sum kyilkhor lha yi trashi shok༔

and may the auspiciousness of the three-root mandala deities abound!༔

རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་འདིས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྒྲུབས་པར་གྱིས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ༔

Through this profound daily yoga,༔ accomplish the two siddhis.༔ Samaya.༔ Seal. Seal.༔

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་དག་པར་ཕབ་པ་ལས། ཁོལ་དུ་ཕྱུང་ཞིང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱོར་བ་པོ་པདྨ་དབང་ཆེན་ལས་རབ་རྡོ་རྗེས་སོ།། །།

This text was extracted from a treasure revealed by the incarnated great treasure revealer Chokgyur Lingpa. Pema Ösel Do-ngak Lingpa perfectly transcribed the treasure text, which was then abridged and supplemented with vajra words by Pema Wangchen Lerap Dorjé.1

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo, reedited by Libby Hogg), 2019. Revised with many thanks to Lama Öpak and Nata Kryvolapchuk, 2020.

1.0_20191015_LD

1.0_20191015_LD

1.0_20191104_OL

  1. According to Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche, Pema Wangchen Lerap Dorjé is probably Khyungtrül Karjam Rinpoche.
/imager/images/21624/Sampa_Lhundrup_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Tukdrup Sampa Lündrup

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་སྙིང་པོ།

yid bzhin nor bu'i rnal 'byor rgyun gyi snying po

Essential Daily Practice for Tukdrup Yizhin Norbu

Author:

Jamyang Khyentsé Wangpo and Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

The essential daily practice from The Wish-fulfilling Jewel Guru Heart Practice (Lamé Tukdrup Yizhin Norbu), as revealed by Chokgyur Dechen Lingpa and transcribed by Jamyang Khyentsé Wangpo.