༄༅། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉལ་བསྒོམ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས། །

Brief Amitābha Sleeping Practice

 

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ། །

Take refuge and generate bodhicitta by reciting ‘Sangye chötsok… etc.’ three times:

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangyé chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

jangchup bardu dak ni kyapsu chi

I take refuge until enlightenment.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག

dro la pen chir sangyé drupar shok

may I attain buddhahood for the benefit of all beings.

མ་ལུས་སེམས་ཅན་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་མཐར།

Then recite the single verse beginning ‘Malü semchen...’:

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །

malü semchen kün gyi gön gyur ching

You are the protectors of all beings, every single one.

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

dü dé pung ché mi zé jom dzé lha

You are the deities who remorselessly destroy the māras and their forces.

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

ngö nam malü jizhin khyen gyurpé

You who know all things just as they are, in their true nature,

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chomden khor ché né dir shek su sol

enlightened ones, with your retinues, come now to this place!

ཨོཾ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཧྲཱིཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ།

om amitabha hrih sapariwara é hyé hi benza samadza | pema kama laya tom

oṃ amitābha hrīḥ saparivāra ehy ehi vajra samājaḥ | padma kamālaya stvam ||

གྱིས་གདན་ཕུལ་བར་མོས།

Thus offer a seat.

ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ།

Then perform the seven branches with ‘Jinyé su dak...etc.’:

1. Prostration

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

ji nyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

in all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

to every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyio

devotion fills my body, speech and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam top dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyelwa tamché yi kyi ngönsum du

all the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dül nyé lü rap tüpa yi

and I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyelwa kün la raptu chaktsel lo

each one bowing in prostration to all the buddhas.

2. Offering

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dül chik teng na dül nyé sanggyé nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sanggyé sé kyi ü na zhukpa dak

and around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

dé tar chö kyi ying nam malüpa

and so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyelwa dak gi gangwar mö

completely the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dé dak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

with the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyelwa kün gyi yönten rap jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

and praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

métok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa dé dak la ni chöpar gyi

the brightest lamps and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chéma purma rirap nyampa dang

exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyépar pakpé chok kün gyi

powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa dé dak la ni chöpar gyi

arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gyachewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dé dak gyelwa tamché la yang mö

inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la dépé top dak gi

moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyelwa kün la chaktsel chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

3. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhédang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dézhin yi kyi kyang

while driven by desire, hatred and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

with my body, my speech and with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dé dak tamché dak gi sosor shak

I confess now before you and purify each and every one.

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyelwa kün dang sangyé sé

With a heart filled with delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

rang gyel nam dang lop dang mi lop dang

of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gang la yang

pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dé dak kün gyi jésu dak yirang

and every living being, throughout the entire universe.

5. Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

jangchup rimpar sanggyé ma chak nyé

who passed through the stages of enlightenment to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dé dak dak gi tamché la

I exhort you, protectors all

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lana mépar korwar kül

turn the unsurpassable wheel of Dharma.

6. Requesting the Buddhas not to Enter Nirvana

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nyangen datön gang zhé dé dak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

to you who intend to pass into nirvana,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kelpa zhing gi dül nyé zhukpar yang

please remain, for as many eons as there are atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi telmo rapjar sölwar gyi

and bring well-being and happiness to all living beings.

7. Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktselwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jésu yirang kül zhing sölwa yi

through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chung zé dak gi chi sakpa

through exhortation and prayer—

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi jangchup chir ngo’o

I dedicate it all to the enlightenment of all beings!

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།

chomdendé deshyin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye öpakmé la chaktsal lo kyab su chi o

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Amitābha, to you I pay homage! In you I take refuge!

མཚན་ལན་གསུམ་བརྗོད།

Recite his name like this three times.

མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ།

Then generate fervent devotion and continue with:

མདུན་གྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི༔

dün gyi nangwa tayé kyi༔

The Buddha Amitābha, 'Limitless Light' is before me.༔

ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿ་ལས་གཉིས་པ་བྱུང་༔

tuké hrih lé nyipa jung༔

From the syllable hrīḥ [ཧྲཱིཿ] at his heart a second syllable emerges,༔

ཤངས་བུག་གཡས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི༔

shangbuk yéné rangnyi kyi༔

passes through his right nostril and enters my left nostril,༔

སྣ་བུག་གཡོན་ཞུགས་སྙིང་གའི་དབུས༔

nabuk yön zhuk nyingé ü༔

from where it descends to the centre of my heart.༔

འོད་ཟེར་སྣང་བ་རབ་འཕྲོས་པས༔

özer nangwa rap tröpé༔

It radiates light and rays of light,༔

སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་སྦྱངས༔

dik drip bakchak chépa jang༔

which purify my misdeeds, obscurations and habitual patterns.༔

རླུང་ཕྱིར་སོང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔

lung chir song dang lhenchik tu༔

Then, together with my exhalation of breath,༔

སྣ་བུག་གཡས་ནས་བཅོམ་ལྡན་གྱི༔

nabuk yéné chomden gyi༔

it passes through my right nostril to enter༔

ཤངས་བུག་གཡོན་ཞུགས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔

shangbuk yön zhuk hrih la tim༔

the conqueror's left nostril and dissolve back into the hrīḥ [ཧྲཱིཿ].༔

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས༔

gyelwé tuk dang rang gi sem༔

My own mind and the victorious one's wisdom mind༔

དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ངང་དུ་བཞག༔

yermé lodé ngangdu zhak༔

Merge indivisibly and I rest in a state beyond the ordinary mind.༔

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མོས་ལ་དབུགས་ཀྱི་འགྲོ་འོང་དང་བསྟུན་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པའི་མཐར་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ་ཞིང་། ཉལ་བའི་དུས་སུ་ དེའི་ངང་ལ་གཉིད་ལོག་པའམ། ཐུན་ལས་ལྡང་ན་འོད་དཔག་མེད་རང་ལ་བསྟིམ་པའམ། མི་དམིགས་པར་བཞག་ལ། སྨོན་ལམ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བྱའོ། །

Recite this, practicing the visualization again and again in coordination with your breathing, and merging your mind with the wisdom mind at the end. When sleeping, you can fall asleep in this state. Alternatively, it is fine if, when rising from the session, Amitābha dissolves into you, or you remain in the non-referential state, and then you recite prayers of aspiration, as elaborately or briefly as you prefer.

 

ཞེས་ནུབ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ། །བཀྲ་ཤིས།

Thus, Chökyi Lodrö wrote this in response to a request from Nub Lama Kunzang Chöpel. May there be virtue and auspiciousness.

 

Translated by Adam Pearcey, 2020. Phonetics, Sanskrit diacritics, and spelling adjusted to Lhasey Lotsawa style.

/imager/images/22062/Amitabha_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Amitabha

Title:

འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉལ་བསྒོམ་མདོར་བསྡུས།

'od dpag med kyi nyal bsgom mdor bsdus

Concise Amitābha Sleeping Practice

Author:

Kyapjé Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

Description:

A practice invoking Buddha Amitābha to be recited before going to bed at night.

Further Information and Resources: