༄༅། །སྒོམ་ཆོག །

Chants for the Meditation Session

 

Going for Refuge

༈ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangyé chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

jangchup bar du dak ni kyap su chi

I take refuge until awakening.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyi pé sönam gi

Through the merit of generosity and so forth,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangyé drub par shok

may I attain buddhahood for the benefit of beings.

 

ན་མོ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེ༔

namo༔ rik kün khyap dak lama jé༔

Namo༔ Lord guru, sovereign of all families,༔

དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ༔

ngödrup jungné yidam lha༔

yidam deities, the source of siddhis,༔

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔

barché kün sel khandrö tsok༔

ḍākinīs, dispellers of all obstacles—༔

རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

tsawa sum la kyap su chi༔

to these three roots, I go for refuge.༔

 

ན་མོ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔

namo༔ ngowo tongpa chökyi ku༔

Namo༔ To the empty essence, dharmakāya,༔

རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔

rangzhin selwa longchö dzok༔

to the luminous nature, sambhogakāya,༔

ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ༔

tukjé natsok trülku la༔

and to the manifold capacity, nirmāṇakāya,༔

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

jangchup bardu kyap su chi༔

I go for refuge until awakening.༔

 

Arousing Bodhicitta

ཧོཿ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ༔

hoh༔ khanyam drowa malü pa༔

Hoḥ༔ In order to establish all beings, limitless as the sky,༔

སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔

sangyé sa la göpé chir༔

in the state of buddhahood,༔

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གིས༔

dzokpa chenpö mengak gi༔

I will realize dharmakāya, natural awareness,༔

རང་རིག་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་བྱ༔

rang rik chöku tokpar ja༔

through the instructions of the Great Perfection!༔

 

Supplicating

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

pelden tsawé lama rinpoché

Glorious root guru, precious master,

བདག་གི་སྤྱི་བོར་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས། །

daki chiwor pemé den la zhuk

please be seated on the lotus throne above my head.

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

kadrin chenpö goné jezung té

Accept me through your immense kindness,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

ku sung tuki ngödrup tseldu söl

and grant the siddhis of your wisdom form, speech, and heart!

ཨ། བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

ah, lama khyeno

Ah, Guru, think of me!

 

Receiving Empowerment

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ནས༔

pelden lamé ku yi né zhi né ༔

From the four places of the glorious guru’s form༔

འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ༔

özer jungwa dak gi né zhir tim ༔

light rays emerge and dissolve into my four places.༔

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི༔

ku sung tuk dang yeshé dorjé yi ༔

Blessed by his vajra form, speech, wisdom, and wakefulness,༔

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར༔

jin gyi lap né wang zhi topar gyur ༔

I obtain the four empowerments.༔

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད༔

pelden tsawé lama nyi༔

The glorious root guru༔

དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔

gyépa chenpö rang la tim ༔

with great joy dissolves into me. ༔

རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི༔

rang yang kunzhi machöpé ༔

In the state of the unfabricated all-ground, ༔

ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ༔

ngang la yi ni dzinpa dral ༔

my mind, free from fixation ༔

རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔

namdak trödral chökyi ku ༔

is the pure dharmakāya devoid of constructs. ༔

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད༔

chö kyi ku la nyi su mé༔

Dharmakāya is beyond duality.༔

མཉམ་བཞག་བྱ། རྗེས་ཐོབ་སྐབས།

At this point, remain in the meditation state of śamatha and vipaśyanā according to the oral instructions you have received.

 

Dedicating the Merit and Making Aspirations

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། །

künzang dorjé chang chen menché né

From the great Samantabhadra Vajradhara

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །

drinchen tsawé lama yenché kyi

down until our kind root guru,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་པ། །

drowé döndu mönlam gang tapa

may the aspirations made for the benefit of beings

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dedak tamché deng dir drupar shok

be fulfilled this very day!

 

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་ཕྱོགས་མེད་འབྱོངས་པ་དང༌། །

jam dang nyingjé chokmé jongpa dang

Grant your blessings that I and all others

དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི། །

döndam lhenchik kyepé yeshé di

may perfect impartiality through love and compassion,

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ལྟར། །

gyelwa seché nam gyi tokpa tar

and directly realize ultimate, innate wisdom

བདག་སོགས་མངོན་སུམ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok ngönsum tokpar jin gyi lop

just as all the buddhas and their heirs have done!

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün

By this virtue, may all beings

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །

sönam yeshé tsok sak té

gather the accumulations of merit and wisdom,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །

sönam yeshé lé jungwé

and attain the two sublime kāyas

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi topar shok

resulting from that merit and wisdom!

 

Ema Nyönpa ~ The Final Words of Sengé Wangchuk

ཨེ་མ་སྨྱོན་པ་སེང་དབང་ང་༔

ema nyönpa seng wang nga༔

Ema! I, the madman Sengé Wangchuk,༔

ལས་ཀྱི་རླུང་ཟད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔

lekyi lung zé yeshé gyé༔

have exhausted karma-prāna and expanded wisdom.༔

མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ༔

marik go ngé bup lé dröl༔

Freed from the sphere of the five gates of ignorance,༔

རང་རིག་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་ཞུགས༔

rang rik ösel bupsu zhuk༔

I have entered the sphere of luminous natural awareness.༔

སྒོ་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞིག་ཙ་ན༔

gosum gyi trülpa zhik tsa na༔

When the illusion of the three gates has collapsed,༔

འཁྲུལ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡ་རེ་ཆ༔

trül zhi tamché yaré cha༔

how pitiful is the whole basis of delusion.༔

འཁྲུལ་སྣང་གི་མདུད་པ་ཆོད་ཙ་ན༔

trül nang gi düpa chö tsa na༔

When the knots of confused experience are cut,༔

སེམས་འཛིན་ཟེར་བ་ཐང་རེ་ཆད༔

sem dzin zerwa tang ré ché༔

how tiring is so-called concentration.༔

འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ཙ་ན༔

trülpa yeshé su shar tsa na༔

When confusion arises as wisdom,༔

དག་སྣང་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས༔

dak nang tamché luwé chö༔

all pure appearances are deceptive phenomena.༔

ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཙ་ན༔

tamché yingsu tim tsa na༔

When everything dissolves into basic space,༔

ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར༔

chi yang mayin chir yang char༔

nothing whatsoever, yet everything manifests.༔

ཨེ་མ་ཨེ་མ་དམ་པའི་སྐུ་དྲིན་ལགས༔

ema ema dampé ku drin lak༔

Amazing, amazing is the kindness of the sacred one.༔

ཨེ་མ་འདའ་ཀའི་ཚིག་འདི་སྙིང་པོའི་དོན༔

ema daké tsik di nyingpö dön༔

Amazing! These words at the moment of passing, the essential meaning,༔

སྙིང་ཕྱུང་ལག་མཐིལ་བཞག་པ་འདི་ལས་མེད༔

nying chung lak til zhakpa dilé mé༔

are the heart placed fresh in the palm, nothing else.༔

ཚིག་གི་ཐ་མ་དུས་མཐར་སྣང་བར་ཤོག༔

tsiki tama dütar nangwar shok༔

May these final words appear at the end of this age.༔

ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེངས༔

zakpa rang zé jungwa rangsar deng༔

Defilements self-exhausted, the elements naturally dissolved,༔

དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས༔

drenpa rangdröl zangtel ökyi lü༔

thinking self-liberated, the transparent body of light:༔

སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་གྱུར་ནས༔

sengé wangchuk nyi dang nyam gyur né༔

through being equal to Sengé Wangchuk,༔

གྲོལ་བ་རྣམ་བཞི་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག༔

drölwa nam zhi khorwa dong truk shok༔

may the depths of samsara be overturned by the four liberations!༔

ཅེས་རྗེས་ཚིག་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས་ཁ་བསྐང་བའོ།།

The last line was added by Jamgön Kongtrul.

 

Lamp Aspiration

རིག་པ་ཀ་དག་སྣང་གསལ་མར་མེ་འདི། །

rikpa kadak nangsel marmé di

This illuminating lamp of original pure awareness

རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་པད་འབྱུང་ལྷ་ལ་འབུལ། །

rikdzin kyilkhor péjung lha la bül

I offer to the mandala deities of vidyādhara Padmakāra.

རིག་པས་གར་ཁྱབ་མ་གྱུར་འགྲོ་བ་རྣམས། །

rikpé gar khyap magyur drowa nam

May all beings, my mothers, wherever awareness pervades,

རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

riktong chökü gopang topar shok

attain the dharmakāya level of aware emptiness.

མི་ཕམ་པས་སོ། །

Aspiration for Rebirth in the Ultimate Pureland

གདོད་མའི་གཤིས་དང་དབྱེར་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །

dömé shi dang yermé pema jung

Padmasambhava, inseparable from the primordial nature;

རང་སྣང་དག་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང༌། །

rang nang dakpé zangdok pelri zhing

pure self-phenomena, the Copper-Colored Mountain buddhafield;

སྣང་རིག་དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༌། །

nang rik yermé machö nyukmé ngang

indivisible appearance and awareness, the uncontrived natural state—

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

döné namdak zhing du kyewar shok

may everyone be born in this primordial pure land!

མཆོག་གླིང་གསུང༌། །

By Chokgyur Lingpa.

 

The Six Vajra Lines Supplication

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

dü sum sangyé guru rinpoché༔

Buddha of the three times, Guru Rinpoche,༔

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrup kün dak dewa chenpö zhap༔

lord of all siddhis, Great Bliss,༔

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barché kün sel düdul drakpo tsal༔

dispeller of all obstacles, Wrathful Tamer of Māra—༔

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

sölwa depso jin gyi lap tu söl༔

I supplicate you, bestow your blessings.༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

chi nang sangwé barché zhiwa dang༔

Pacify the outer, inner, and secret obstacles༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drupar jingyi lop༔

and spontaneously fulfill all wishes.༔

 

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgyen rinpoché la sölwa dep

Precious master of Uḍḍiyāna, I supplicate you.

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

gal kyen barché mijung zhing

May obstacles and mishap not arise.

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་། །

tün kyen sampa drupa dang

May good conditions be gathered and our wishes fulfilled.

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tünmong ngödrup tsel du söl

Bestow the supreme and common siddhis!

མཉམ་བཞག་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ངག་འདོན་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ཕྲན་སྤྲུལ་མིང་ཀརྨ་ཨོ་རྒྱན་པས་ཆོག་བསྒྲིགས་སོ།། །།

These chants for the beginning and end of meditation sessions were arranged by the tulku named Karma Urgyen (Tulku Urgyen Rinpoche) in accordance with the tradition.

 

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Oriane Lavole and Nick Schmidt, reedited by Libby Hogg), 2019.

1.2_20191108_LD

1.2_20191108_LD

1.2_20191108_LD

Title:

སྒོམ་ཆོག

sgom chog

Chants for the Meditation Session

Author:

Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche

Description:

Chants for the opening and close of meditation sessions, arranged by Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoché.

Further Information and Resources: