༄༅། །པདྨ་བཛྲའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer to Padma-Vajra1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་སྟོང་ཉིད་རོལ་མཚོ་ལས། །

namkün chokden tongnyi röltso lé

In the ocean display of emptiness, replete with supreme qualities,

སྙིང་རྗེའི་དབང་གྱུར་པདྨའི་སྡོང་པོར་འཁྲུངས། །

nyingjé wang gyur pemé dongpor trung

a lotus shoot of compassion is born,

ཟུང་འཇུག་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀཿ །

zungjuk dewé dorjé heruka

bearing the Vajra Heruka of blissful union,

མཉམ་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་རྩལ། །

nyamnyi pelchen pema vajra tsel

the great glorious equality, Mighty Lotus Vajra,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲ་འཕྲུལ་གླིང་དུ་རོལ། །

pawo khandro dra trül ling du röl

and the playful display of ḍākas and ḍākinīs, magical emanations.

དད་པའི་མཁའ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་གསལ། །

depé kha la yeshé nyima sel

In the sky of faith, the sun of pristine awareness shines—

དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ཞབས་བཀའ་དྲིན་གྱི། །

kyilkhor tsowo khyö zhap kadrin gyi

chief of the mandala, kind gracious one,

འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་ཁྱབ་པ་ཡི། །

ö kyi nangwa chenpö khyappa yi

through the blazing brilliance of your light spreading forth,

བདག་བློ་ཞེན་འཛིན་མུན་པ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་། །

dak lo zhen dzin münpa drung né chung

may my dark and rigid fixation on the self be uprooted.

ཀུན་འདུས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་པད་ཚལ་རྒྱས། །

kündü yermé yeshé petsel gyé

Make the lotus grove of pristine awareness bloom, complete and indivisible!

སྙིང་རྗེའི་གཞན་དབང་དྲི་བསྲུང་ཀུན་ནས་ལྡང་། །

nyingjé zhenwang dri sung künné dang

Make compassion’s fragrant influence waft all around!

ཡིད་ཅན་རྐང་དྲུག་ཚོགས་རྣམས་ཕན་བདེར་བཀོད། །

yichen kang druk tsok nam pender kö

Secure each and every bee-like being in benefit and bliss!

ཉམས་ཆུང་རྩིས་གདབ་འགྱུར་བུས་མ་བཅིངས་ཤིང་། །

nyam chung tsi dap gyur bü ma ching shing

May we remain simple, uncomplicated, unfettered by judgement,

གཟིགས་མཐོང་སྟོང་ཉིད་རྒྱས་འདེབས་ལས་ལྡོག་ཅིང་། །

zik tong tongnyi gyendep lé dok ching

and may we go beyond imputed notions of emptiness.

སྤྲོས་པ་ཡིད་བྱེད་བྱར་ཡོད་ཀུན་དང་བྲལ། །

tröpa yi jé jar yö kün dang drel

Grant your blessings that we become free of all mental constructs, all contrivance!

ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngedön tartuk tokpar chingyi lop

Grant your blessings that we realize the definitive, ultimate truth!

མཆོག་གྱུར་གླིང་པསབྲིས།

Written by Chokgyur Lingpa.

 

Samye Translations, 2023.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

པདྨ་བཛྲའི་གསོལ་འདེབས།

padma vajra'i gsol 'debs

The Prayer to Padmavajra

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A brief prayer invoking Guru Rinpoche as Padma-Vajra composed by Chokgyur Lingpa.