༄༅། །དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།

The Condensed Daily Practice for The Profound Essence of Tārā

 

arranged by Tsikey Chokling Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ།

Namo Gurvyā Āryatārāyai!

 

སྐྱབས་སེམས་ནི།

Refuge and bodhicitta

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྗེ་བཙུན་མ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པར་མོས་ལ།

dün gyi namkhar jetsünma ngönsum zhukpar gyur

In the sky before me, Noble Tārā is present in actuality.

 

ན་མོ། དཀོན་མཆོག་ཀུན་དངོས་རྗེ་བཙུན་མར། །

namo, könchok kün ngö jetsünmar

Namo! In the Noble Lady, embodiment of all the Precious Ones,

བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

dak sok dro kün kyap su chi

I and all beings take refuge.

བྱང་ཆུབ་སྨོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

jangchup mönpé semkyé né

I arouse bodhicitta in aspiration

ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི། །

zapmö lam la jukpar gyi

and I will enter the profound path!

 

Invocation

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔

rangnyi kechik dren dzok su

Perfected in an instant of recollection,

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུར་གསལ་བའི༔

jetsün pakmé kur salwé

I am vividly present in the form of the Noble Lady.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཏཱྃ་ལྗང་གུ༔

tukkar da teng tam jangu

Upon the moon in my heart center,

དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས༔

dé lé özer pakyé trö

boundless rays of light from the green ‘tāṃ’ radiate

འཕགས་མ་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་དང་༔

pakma namtrül nyerchik dang

inviting the twenty-one emanations of the Noble Lady

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔

könchok gyatso trin trowa

and billowing clouds of an ocean of Precious Ones

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔

dün gyi namkhar chendrang gyur

to appear in the sky before me.

པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ༔

pema kamala ya stam

padma-kamalāya stvam

བསྟོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཅིག་བརྗོད།

Then recite the King of Praises Tantra, the Twenty-One Verses of Homage once.

 

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད༔

chak yé chok jin chakgya nyi༔

Her right hand, in the mudrā of supreme generosity,༔

སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱར་གྱུར་པའི་འོག༔

kyap jin chakgyar gyurpé ok༔

turns into the gesture of giving refuge,༔

བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཀུན་ཚུད་ནས༔

dak dang sungja kün tsü né༔

shielding me and all those to be protected,༔

འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་དབུགས་དབྱུང་གྱུར༔

jikpa kün lé uk yung gyur༔

relieving us of every fear.༔

ཅེས་མོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཅིག་བརྗོད།

Then recite the Twenty-One Verses of Homage once.

 

སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔

ku lé dütsi chugyün bap༔

A stream of nectar flows from her body,༔

རང་དང་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས༔

rang dang sungjé chiwo né༔

enters me and those to be protected through the crown of the head༔

ཞུགས་ཏེ་ལུས་ཀུན་གང་བ་ཡིས༔

zhuk té lü kün gangwa yi༔

and completely fills our bodies,༔

བྱིན་རླབས་མ་ལུས་ཞུགས་པར་གྱུར༔

jinlap malü zhukpar gyur༔

so that we receive all of her blessings without exception.༔

ཅེས་མོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཅིག་བརྗོད།

Then recite the Twenty-One Verses of Homage once.

 

Invocation of the Oath

མདུན་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔

dünkyé ö zhu rang la tim

The front visualization melts into light and dissolves into me.

དབྱེར་མེད་ཉིད་དུ་བྱིན་རླབས་པས༔

yermé nyi du jinlapé

With the blessings to be indivisible,

རང་ཉིད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ༔

rangnyi pakma drolmé ku

I turn into the form of Noble Tārā,

སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར༔

nang la rangzhin mepar gyur

visible and yet insubstantial.

ཅེས་རང་ཉིད་འཕགས་མའི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སེམས་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་མཐར།

While you keep in mind the vivid presence and pride of being the Noble Lady yourself, recite the ten syllable mantra as many times as you can.

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om taré tuttaré turé soha

oṃ tāre tuttāre ture svāhā

ཡིག་བརྒྱ་དང༌།

Then recite the hundred-syllable mantra.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾ། ཀུ་རུ་ཧཱུྂ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ

om benza sato samaya manupalaya benza sato tenopa tishta dridho mé bhava sutokhayo mé bhava supokhayo mé bhava anurakto mé bhava sarva siddhi mé prayaccha sarva karma su tsa mé tsittam shreyang kuru hung ha ha ha ha ho bhagavan sarva tatagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samaya sato ah

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṃ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ

བཛྲ་མུཿ

benza muh

vajra muḥ

ཞེས་བརྗོད་ལ་མགྲོན་ཐབས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་གཤེགས།

Thus request the invited deities to depart.

 

Dissolution

ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་པ༔

lha dang rangsem yermé pa

As the deity is indivisible from my own mind,

ཆོས་དབྱིངས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞག༔

chöying nyukmé ngang du zhak

I settle within the original state of dharmadhātu.

ཅེས་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྐྱང༌།

Thus, foster the view of the true nature.

 

Dedication and Aspiration

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this virtue may I quickly

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

pakma drolma drup gyur né

accomplish the state of Noble Tārā.

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Each and every being, no exception,

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

may I bring to that same state.

 

Prayer of Auspiciousness

ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟར། །

yizhin nor dang bumpa zangpo tar

Like the wish-fulfilling jewel and the vase of bounty,

བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཐོགས་མེད་སྩོལ་མཛད་པ། །

sampé dön kün tokmé tsol dzepa

unimpeded, every wish you do fulfill.

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །

jetsün drolma gyelwa sé ché kyi

Noble Tārā, conquerors and offspring,

མི་འབྲལ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

mindrel tukjé kyongwé tashi shok

bestow the auspiciousness of being forever nurtured by your compassion.

ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །

With that, utter verses of auspiciousness and toss flowers.

ཅེས་པ་ལས་དགོངས་གཏེར་ཟབ་ཏིག་སྒྲོལ་མའི་གཏེར་གཞུང་ཆོག་བསྒྲིགས་བསྡུས་པ་འདི་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་ཞལ་སློབ་འཇར་མན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་རྩི་ཀི་མཆོག་གླིང་སྐྱེས་སྤྲུལ་བཞི་པ་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ནས་ཆོག་བསྒྲིགས་བྲིས་པའོ།། །།

This condensed ritual liturgy for the terma text ‘The Profound Essence of Tārā’ was arranged by the Fourth Tsikey Chokling Rinpoche, Mingyur Dewé Dorjé upon the request of Ösal Dorjé1 from Germany, who was a close disciple of my own spiritual father2.

 

The main sadhana was translated according to the wish of Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche, by Erik Pema Kunsang at Nangkyi Gompa, Spring 2002, with the help of Marcia Binder Schmidt, Graham Sunstein, Michael Tweed, and Shenpen Lhamo. It was further improved at Rangjung Yeshe Gomdé, USA, 2007 with the help of Lama Sherab Dorje and Joanne Larson. It was later reworked by Lea Ortet and the Khenpos at Pulihari, Nepal. The Seven-Branch Offering is from the Zangchö Mönlam, translated by Rigpa Translations. Additional edits were added by Stefan Mang. And the whole translation was finalized by Marcia, 2020, after the Venerable Sean Price looked at it.

1.0_2020.09.01_OL

1.0_2020.09.01_OL

1.0_2020.09.01_OL

  1. That is, Andreas Kretchmar.
  2. That is, Tulku Urgyen Rinpoche.
/imager/images/21949/Twenty-One_Taras_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

The Twenty One Tārās

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

ཟབ་ཏིག་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།

zab tig sgrol ma'i rgyun khyer bsdus pa

Condensed Daily Practice of Zaptik Drolchok

Author:

Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche and Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A condensed daily practice of Zaptik Drolchok arranged by Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche.

Further Information and Resources: