༄༅། །གསུར་མཆོད་དཀར་དམར་ཤིན་ཏུ་ཁྱེར་བདེ་བཞུགས་སོ། །

White and Red Sur Offerings That Are Very Easy to Apply

 

ན་མོ་གུ་རུ།

Homage to the Guru!

 

White Sur

 

སྔ་དྲོའི་ཆར་ཕྱེ་གཙང་མ་དཀར་མངར་རིན་ཆེན་སྨན་སྣ་སོགས་བསྲེས་པ་དང༌། དགོང་མོར་ཤ་ཆང་ཟས་སྣ་བསྲེས་པའི་ཕྱེ་འཕུར་དང༌། བར་དོའི་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་གདགས་གཙོར་བྱེད་ན་ནམ་ཡང་མྱོང་གྲོལ་གྱི་དམ་རྫས་བསྲེ་བ་གནད་དུ་ཆེ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གསུར་རྫས་མེ་ལ་བཏབ། ཆབ་བྲན་ལ།

When performing the offering in the morning (i.e. the white sur) mix into clean roasted flour the three whites, the three sweets, various kinds of jewels and medicinal substances. When performing the offering in the evening (i.e. the red sur), mix in some meat and alcohol and different kinds of food. If making the offering mainly in order to benefit beings in the intermediate state, it is vital to mix in some sacred liberation-upon-taste substances. Put the sur substances thus prepared on the fire, sprinkle them with cleansing water, and say the following:

བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་རྣམས༔

dak dang kha nyam semchen nam༔

I and all beings, infinite as space,༔

སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་འདུས་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

kyap yül kündü chenrezik༔

go for refuge to you, Protector Avalokiteśvara,༔

མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

gönpo khyöla kyap su chi༔

embodiment of all refuge objects.༔

ཁྱོད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར༔

khyö ni jangchup tuk kyetar༔

Just as you roused bodhicitta,༔

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔

khakhyap drowa drelwé chir༔

I too, in order to free beings through all of space,༔

སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱ༔

sangyé nyur du topar ja༔

will swiftly reach awakening!༔

 

སེམས་ཅན་མ་ལུས་བདེ་དང་ལྡན༔

semchen malü dé dang den༔

May all beings have happiness,༔

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བྲལ་ནས༔

dukngel tamché kün drel né༔

be freed from all suffering,༔

མཆོག་གི་བདེ་ལས་འབྲལ་མེད་པའི༔

chok gi dé lé drel mepé༔

never be parted from true happiness,༔

ཉེ་རིང་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག༔

nyering tangnyom la né shok༔

and abide in unbiased equanimity.༔

ཅེས་སྐྱབས་སེམས་དང་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ།

Thereby train in refuge, bodhicitta, and the four immeasurables.

 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

rang nyi kechik chenrezik༔

In an instant I become the wisdom form༔

ཁ་སར་པཱ་ཎིིའི་སྐུ་རུ་གྱུར༔

khasarpani ku ru gyur༔

of Avalokiteśvara, Khasarpaṇa.༔

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་ཅུང་ཟད་བཟླ།

om mani pemé hum hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ༔ (Recite this mantra a few times.)

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ།

om ah hum༔

oṃ āḥ hūṃ༔ (Three times.)

བསྲེག་རྫས་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་ལས༔

sek dzé om ah hum sum lé༔

From oṃ āḥ hūṃ, the burnt substances༔

ཡེ་ཤེས་མཆོད་སྤྲིན་འཕྲོ་བར་བསམ༔

yeshé chötrin trowar gyur༔

become clouds of wisdom offerings, flowing out.༔

 

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ༔

lümé könchok nam sum la༔

To the undeceiving Three Jewels༔

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

sek dzé dütsi chöpa bül༔

I offer these amrita burnt substances.༔

བདག་དང་སེམས་ཅན་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔

dak dang semchen kyap tu söl༔

Please protect me and all beings!༔

 

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔

lama yidam khandro la༔

To the gurus, yidams, and ḍākinīs༔

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

sek dzé dütsi chöpa bül༔

I offer these amrita burnt substances.༔

བདག་དང་སེམས་ཅན་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

dak dang semchen jin gyi lop༔

Please bless me and all beings!༔

 

ཆོས་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལ༔

chökyong yül lha zhidak la༔

To the Dharma protectors, local deities, and landlords༔

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

sek dzé dütsi chöpa bül༔

I offer these amrita burnt substances.༔

བར་ཆད་སོལ་ལ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔

barché söl la trinlé drup༔

Dispel obstacles and accomplish the activities!༔

 

ཕ་མས་གཙོར་བྱས་སེམས་ཅན་ལ༔

pamé tsor ché semchen la༔

To all beings, and foremost my parents,༔

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔

sek dzé dütsi di ngöpé༔

I dedicate these amrita burnt substances.༔

སྒྲིབ་དག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་ཤོག༔

drip dak tsok nyi dzokpar shok༔

May their obscurations be purified and the two accumulations perfected!༔

 

བར་དོར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལ༔

bardor nepé semchen la༔

To all beings in the bardo༔

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔

sek dzé dütsi di ngöpé༔

I dedicate these amrita burnt substances.༔

འཁྲུལ་སྣང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག༔

trülnang dukngel zhiwar shok༔

May their delusion and suffering be pacified!༔

 

ལན་ཆགས་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལ༔

lenchak dragek tamché la༔

To all karmic creditors, foes, and obstructors༔

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔

sek dzé dütsi di ngöpé༔

I dedicate these amrita burnt substances.༔

བུ་ལོན་ཤ་མཁོན་བྱང་བར་ཤོག༔

bulön shakhön jangwar shok༔

May all debts and grudges be purified!༔

 

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔

ngön gyi gyelwa tamché kyi༔

Just as all the victors of the past༔

སྦྱིན་པས་དོན་རྣམས་གྲུབ་པ་བཞིན༔

jinpé dön nam drupa zhin༔

accomplished their aims through generosity,༔

ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་བདེན་པ་ཡིས༔

chönyi namdak denpa yi༔

by the pure truth of dharmatā༔

སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

mönlam tamché drupar shok༔

may all these aspirations be fulfilled!༔

ཅེས་དང༌།

Say that. Then recite:

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ།

nama sarva tathagata avalokité om sambhara sambhara hung

namaḥ sarvatathāgatāvalokite oṃ sambhara sambhara hūṃ

ལན་བདུན། ཡིག་དྲུག ཀཾ་ཀ་ནི་སོགས་བརྗོད།

Recite that seven times, and then recite the six syllables and the kaṃkani mantra.

The six syllables:

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om mani pemé hum hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

The kaṃkani mantra:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ༀ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭཱ་ནཱཉྩ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya, om kamkani kamkani, rotsani rotsani, trodani trodani, trasani trasani, tradihana tradihana, sarva karma param paranimé sarva satva nentsa soha

namo ratnatrayāya | oṃ kaṃkani kaṃkani | rocani rocani | troṭani troṭani | trāsani trāsani | pratihana pratihana | sarvakarmaparaṃparāṇime sarvasattvānāñca svāhā

བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང༌། །

dak gi sampé top dak dang

Through the power of my intentions,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང༌། །

dezhin shekpé jin top dang

the power of the tathāgatas’ generosity,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །

chökyi ying kyi top nam kyi

and the power of dharmadhātu,

འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། །

pakpa namla chöpa dang

whatever plans or intentions there may be

 

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར།

semchen kün la pen dak chir

to venerate the noble ones

དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །

dön nam gang dak sampa kün

and bring benefit to all beings—

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །

dedak tamché chi rikpa

may all of them, whatever they may be,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པར། །

jikten kham ni malü par

in all worlds and all realms, without exception,

ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བར་ཤོག །

tokpa mepar jungwar shok

be fulfilled without hindrance!

ཅེས་བདེན་བརྗོད་དང༌།

With that, proclaim the power of truth:

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །

chönam tamché gyu lé jung

All things arise from causes.

དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །

dé gyu dezhin shekpé sung

Those causes were taught by the Tathāgata.

དེ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །

dé la gokpa gang yinpa

The cessation of those causes

དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུང༌། །

géjong chenpö diké sung

the great śramana thus explained:

 

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །

dikpa chi yang mija zhing

Commit not a single misdeed,

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །

gewa pünsum tsokpar ché

cultivate a wealth of virtue,

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །

rang gi sem ni yong su dül

completely tame your mind—

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །

di ni sangyé tenpa yin

this is Buddha’s teaching.

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün

By this virtue, may all beings

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །

sönam yeshe tsok sak té

gather the accumulations of merit and wisdom,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །

sönam yeshe lé jungwé

and attain the two sublime kāyas

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi topar shok

resulting from that merit and wisdom!

ཅེས་ཆོས་སྦྱིན་བྱས་ལ་དགེ་བསྔོ་དང་སྨོན་ལམ་གང་འོས་བྱའོ།།

Reciting that, practice the giving of the Dharma. Then dedicate the virtue and make whatever aspirations are suitable.

 

The Red Sur

 

༈ ཡང་རྒྱུན་གྱི་འཆི་བསླུ་ལ་ཟབ་པའི་དམར་གསུར་ནི། སྲོད་དུས་སུ་ཕྱེ་མར་ལ་ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་བས་བསྲེགས། སྐྱབས་སེམས་གང་རུང་བྱ།

Now, for the profound red sur offering to be practiced regularly as a ransom for death: in the evening, add meat, blood, and different kinds of grains and medicinal substances to the mixture, and burn it. Recite whatever refuge and bodhicitta prayers are suitable. Then say:

རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ། །

rang nyi chenrezik su sel

I am vividly present as Avalokiteśvara.

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ (Three times.)

གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པ༔

sur chö döyön nga denpa༔

This sur offering of the five sense pleasures༔

མཁའ་ཁྱབ་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་གྱུར༔

khakhyap wangpo tsim jé gyur༔

satisfies the senses of all beings pervading space.༔

སམྦྷ་རའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད༔

Recite the Sambhara mantra three times:༔

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ།

nama sarva tathagata avalokité om sambhara sambhara hum

namaḥ sarvatathāgatāvalokite oṃ sambhara sambhara hūṃ

ༀ༔ ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་སྦྱར་བ་ཡི༔

om༔ shatrak drumen jarwa yi༔

Oṃ༔ This sur offering of the five sense pleasures,༔

གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་འདི༔

sur chö döyön ngaden di༔

mixed with meat, blood, grains, and medicines,༔

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔

dak chak pönlop khor ché kyi༔

I dedicate to Yama, Lord of Death, who cuts short༔

ཚེ་དང་སྲོག་ལ་བར་གཅོད་པའི༔

tsé dang sok la barchöpé༔

the lives and vitality of us teachers, students, and retinue.༔

 

འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་མ་མོའི་སྡེ༔

chidak shinjé mamö dé༔

I dedicate it also to the hordes of mamos༔

འབྱུང་པོ་ཤ་ཟ་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས༔

jungpo shaza nöjin tsok༔

and the flocks of bhutas, pishacas, and yakṣas,༔

སྲིན་པོ་དྲི་ཟ་ཡི་དྭགས་སོགས༔

sinpo driza yidak sok༔

to the rakshasas, gandharvas, pretas and the like,༔

མ་རུང་གདུག་པའི་སེམས་འཆང་བ༔

marung dukpé sem changwa༔

and to those with savage, evil intentions.༔

 

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན་ལ་བསྔོ༔

khor dang chepa kün la ngo༔

I dedicate this to you all, together with your retinues!༔

དགྱེས་ཤིང་མཉེས་ནས་རབ་ཚིམས་ཏེ༔

gyé shing nyené rap tsim dé༔

May it please and delight you and completely satisfy you,༔

བུ་ལོན་ལན་ཆགས་བྱང་བ་དང་༔

bulön lenchak jangwa dang༔

such that karmic dues and debts are cleared away༔

ཁྲོས་ཤིང་འཁྲུགས་པའི་སེམས་ཀུན་ཞི༔

trö shing trukpé sem kün zhi༔

and all aggression and hostility appeased!༔

 

དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་༔

dümin chiwé jikpa dang༔

May we be freed from the fear of untimely death,༔

ནད་དང་གནོད་པ་ཀུན་ལས་ཐར༔

né dang nöpa kün lé tar༔

from all illness, and all harm;༔

ཕན་དང་བདེ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ནས༔

pen dang dewé sem kyené༔

may benevolence and bliss dawn within,༔

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག༔

trashi pünsum tsokpar shok༔

bringing an abundance of perfect auspiciousness!༔

ཅེས་དང༌། ཡིག་དྲུག་བརྗོད། བསྔོ་སྨོན་གང་འོས་བྱས་པས་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་བཟློག་ཅིང་གློ་བུར་བར་ཆད་ཞི་བར་གསུངས་སོ༔ སྔ་མ་ནི་གཏེར་གསར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྤྱོད་དང༌། ཕྱི་མ་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་བྱུང་བའོ། །

Recite the six syllables and then make dedications and aspirations. It is said that by making this red sur offering, untimely death will be averted and temporary obstacles pacified.༔ The white sur comes from the Tersar liturgies for The Great Compassionate One and the red sur comes from The Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles.

 

Elaborate Aspiration

གསུར་བསྔོ་སོགས་ཀྱི་མཐར་སྨོན་ལམ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན།

If you wish to make a slightly more elaborate aspiration after dedicating the sur offering, you may recite the following:

ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔

hoh༔ chöying nampar dakpa yi༔

Hoḥ༔ The dharmadhātu is completely pure;༔

ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད༔

chö chen gyudré luwa mé༔

yet, relatively, cause and effect are undeceiving.༔

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི༔

ten ching drelwar jungwa yi༔

So, by the power of this gathering of immeasurable virtue, ༔

དགེ་ཚོགས་དཔག་མེད་འདི་ཡི་མཐུས༔

getsok pakmé diyi tü༔

which has occurred as dependent arising,༔

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་གྱུར་ཅིག༔

gyelwé tenpa dar gyur chik༔

may the teachings of the victorious ones flourish!༔

 

དམ་ཆོས་ཡུན་ཏུ་གནས་པ་དང་༔

damchö yün du nepa dang༔

May the sacred Dharma long remain༔

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱིས་འཚོ་བར་ཤོག༔

gendun chökyi tsowar shok༔

and may the sangha be sustained by the Dharma!༔

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་༔

lamé kutse tenpa dang༔

May the life-spans of the gurus remain firm,༔

དགོངས་བཞེད་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

gong zhé malü drupar shok༔

and may all their visions be accomplished!༔

 

ཡི་དམ་བསྙེན་ཅིང་འགྲུབ་པ་དང་༔

yidam nyen ching drupa dang༔

May we practice the yidam until accomplishment,༔

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

ngödrup nam nyi topar shok༔

and thereby attain the two siddhis!༔

མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་མཁོན་པ་སྦྱང་༔

mamo khandrö khönpa jang༔

May enmity with the mamos and sky-goers be purified!༔

རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔

tsawa sum gi tukdam kang༔

May our heart samaya with the Three Roots be mended!༔

 

སྲུང་མའི་བཀའ་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་༔

sungmé kaché mijung zhing༔

May we not incur punishments from the protectors!༔

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱིས༔

dak dang tayé semchen gyi༔

May all negative karma, misdeeds, and obscurations,༔

ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔

tserap tokma mepa né༔

accumulated by myself and the infinity of beings༔

བསགས་པའི་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔

sakpé lé ngen dik drip dak༔

since time without beginning, all be purified!༔

 

རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

kyen ngen barché zhiwa dang༔

May adverse conditions and obstacles be pacified,༔

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤོག༔

sönam yeshé tsok dzok shok༔

and the accumulations of merit and wisdom perfected!༔

དམྱལ་བའི་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞི༔

nyelwé tsa drang dukngel zhi༔

May the hot and cold torments of hell beings be pacified!༔

ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་མེད་གྱུར་ཅིག༔

yidak trekom mé gyur chik༔

May hungry ghosts be freed from hunger and thirst!༔

 

དུད་འགྲོ་འཇིགས་པ་ཆེ་ལས་ཐར༔

dündro jikpa chelé tar༔

May animals be freed from terror!༔

ལྷ་རྣམས་ཆོས་སྤྱོད་ཕམ་ལྟུང་བྲལ༔

lha nam chöchö pam tung drel༔

May gods practice the Dharma and not plunge to lower states!༔

ལྷ་མིན་འཐབ་རྩོད་ཞི་གྱུར་ཅིག༔

lhamin tap tsö zhi gyur chik༔

May the strife of asuras be appeased!༔

མི་རྣམས་ཆུ་བོ་བཞི་ལས་སྒྲོལ༔

mi nam chuwo zhi lé dröl༔

May humans be liberated from the four streams!༔1

 

བར་དོའི་སེམས་ཅན་རང་ངོ་འཕྲོད༔

bardö semchen rang ngo trö༔

May bardo beings recognize their true nature!༔

མདོར་ན་སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅན་ཀུན༔

dor na kyegu tamché kün༔

In short, may all sentient beings༔

ངན་འགྲོའི་འཇིགས་ལས་རབ་ཐར་ནས༔

ngendrö jik lé rap tar né༔

be completely freed from the terrors of the lower realms༔

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གནས་ཐོབ་ཤོག༔

lamé jangchup né top shok༔

and may they attain unsurpassable awakening!༔

 

འདིར་གནས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

dir né lüchen tamché kün༔

May all beings abiding in this place༔

ཚེ་རིང་ནད་མེད་མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར༔

tsering né mé tün kyen jor༔

live long, in good health, and with prosperity!༔

ལས་དང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

lé dang jawa tamché kün༔

May all our work and actions༔

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད༔

parchin druk la jar dé chö༔

be performed as the six pāramitās!༔

 

རྟག་པར་དགེ་བ་འཕེལ་བར་ཤོག༔

takpar gewa pelwar shok༔

May virtue ever increase!༔

བདག་གི་བྱ་བ་ཆེ་ཕྲ་ཀུན༔

dak gi jawa ché tra kün༔

May all my actions, large and small,༔

དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་བཞིན་ཏུ༔

gewé lé la juk zhindu༔

be virtuous, and thence—༔

རྣམ་དཀར་ཤེས་རབ་ལས་བརྩམས་པའི༔

namkar sherap lé tsampé༔

infused with the compassion that is guided by pure knowledge—༔

གཞན་ལ་སྙིང་རྗེས་ཕན་བདེ་སྦྱིན༔

zhen la nyingjé pendé jin༔

may they likewise bring benefit and bliss to others!༔

 

དགེ་བ་དེར་གནས་བསམ་གཏན་དང་༔

gewa der né samten dang༔

Living by such virtue, may I persevere༔

དེ་ཡི་ཐབས་ལ་འབད་པས་བརྩོན༔

deyi tap la bepé tsön༔

in meditation and its methods.༔

གང་བྱའི་ཚུལ་ལ་མི་ལྡོག་ཅིང་༔

gang jé tsül la mi dok ching༔

May I not be discouraged or ever turn away.༔

དྲིན་མི་དྲིན་འཁུ་རྣམས་ལས་བཟོད༔

drin mi drin khu nam lé zö༔

May I have patience towards all, whether they be grateful or not.༔

 

བག་ཡོད་དེ་ལྟར་སྤྱད་བཞིན་དུ༔

bakyö detar ché zhin du༔

Practicing carefully in this way,༔

ལོ་བརྒྱ་དག་ཀྱང་འཚོ་བར་ཤོག༔

lo gya dak kyang tsowar shok༔

may I live for a hundred years.༔

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཞིན༔

chenrezik kyi mönlam zhin༔

Just like the aspirations of Avalokiteśvara,༔

བདག་གི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

dak gi mönlam drupar shok༔

may my own aspirations be fulfilled!༔

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty, ed. Libby Hogg).

2.0_2019_06_27_LD

2.1_2019.07.25_LD

2.2_20190809_OL

  1. These are the four streams of suffering that afflict human beings, namely birth, aging, illness, and death. Alternatively, they are explained as being the streams of ignorance, the afflictions, karma, and suffering.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

གསུར་མཆོད་དཀར་དམར།

gsur mchod dkar dmar

White and Red Sur Offerings

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

The white and red Sur or 'burnt offering' (gsur) revealed by Chokgyur Dechen Lingpa.

Further Information and Resources:

In the Sur practice the specific offerings are burnt on coals or in a fire. The smoke and odor generated by the offering has the power to especially satisfy wandering spirits and bardo beings who feed on smells.