༄༅། །གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བྱེད་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་འཕྲིན་ལས་འགོགས་མེད་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་སོ། །

Victory Over All Adversity:A Prayer to Invoke Guru Rinpoche’s Wisdom for the Swift Fulfilment of Wishes

 

by Tertön Rangrik Dorje

 

ཨེ་མ་ཧོ། མི་མངོན་གནས་མཆོག་ལྷོ་ནུབ་དཔལ་རིའི་ཞིང་། །

emaho, mi ngön né chok lhonup pelri zhing

Emaho! In the supreme, invisible place, the glorious south-western buddhafield,

སྐུ་གསུམ་སྟོན་པ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་མ་འབྱུང་། །

ku sum tönpa orgyen pema ma jung

Padmākara of Uḍḍiyāna, three-kāya teacher,

ངོ་བོ་གཅིག་ལས་སོ་སོར་མ་མཆིས་ཀྱང་། །

ngowo chik lé sosor ma chi kyang

although essentially one and the same,

འགྲོ་ཁམས་ངོར་བསྟུན་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །

dro kham ngor tün trülpa sam mikhyap

you manifest in inconceivable multiple waysTo match the needs of each and every realm and class of beings.

ད་ལྟ་ལྔ་བདོ་སྙིགས་མའི་སྐྱེ་འགྲོ་ལ། །

data nga do nyikmé kyendro la

Right now, we are in the age of the five degenerations.

ཐུགས་བརྩེས་ཡལ་བར་མ་དོར་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

tuk tsé yelwar ma dor chen gyi zik

Please do not abandon us, but look upon us with love and compassion.

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ནད་གདོན་རྐྱེན་གེགས་དང་། །

chi yi barché nedön kyen gek dang

Protect us against all outer obstacles—disease, harm, hindrances,

འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་མུ་གེ་དམག་འཁྲུག་སོགས། །

jikpa gyé dang mugé maktruk sok

the eight fears, famine, war—whatever may occur.

བསྲུང་ཞིང་ཕས་རྒོལ་བདེ་ལྡན་ཡོངས་སྨིན་མཛོད། །

sung zhing pé göl deden yong min dzö

Protect us, and bring forth fully the goodness in adversity.

བསམ་པ་དེང་འདིར་འགྲུབ་མཛོད་པད་འབྱུང་མཁྱེན། །

sampa dengdir drup dzö pejung khyen

Padmākara, please fulfil our wishes this very instant!

ནང་གི་བར་ཆད་དུག་ལྔ་རང་གར་སྤྱོད། །

nang gi barché duk nga rang gar chö

Expel all inner obstacles—the five poisons, laziness,

ཆགས་སྡང་འདུ་འཛི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་མཁྱེན་གེགས། །

chakdang dudzi longchö namkhyen gek

desire, anger, busyness, the cognitive obscurations,

འཚེ་བའི་ལས་ཉོན་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་སྐྲོད། །

tsewé lé nyön chönyi ying su trö

harmful karma and all the afflictions—into the dharmadhātu!

བསམ་པ་དེང་འདིར་འགྲུབ་མོད་པད་འབྱུང་མཁྱེན། །

sampa dengdir drup mö pejung khyen

Padmākara, please fulfil our wishes this very instant!

གསང་བའི་བར་ཆད་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ལ། །

sangwé barché ta gom chö dré la

May all secret obstacles—the mental demons of fabrication and cherishing

འཛིན་ཞེན་བཅོས་མའི་མཆོག་འཛིན་བློ་སེམས་བདུད། །

dzin zhen chömé chokdzin lo sem dü

of view, meditation, conduct, and result—

རང་བཞིན་བསམ་གཏན་ཡེ་ཡིན་གདོད་མའི་ཀློང་། །

rangzhin samten yé yin dömé long

arise as the wisdom of settledness

རྣལ་མའི་བབས་ཚུལ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྤོར། །

nelmé bap tsül dön gyi yeshé por

within the timeless original expanse of natural stability.

བསམ་པ་དེང་འདིར་འགྲུབ་མོད་པད་འབྱུང་མཁྱེན། །

sampa dengdir drup mö pejung khyen

Padmākara, please accomplish our wishes this very instant!

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma-siddhi hūṃ

 

ཞེས་པ་སྐུ་གསུམ་གླིང་པས་སྦྱར་འདིས་དགེ་གྱུར་ཅིག །

This was composed by Kusum Lingpa. May virtue abound!

 

Lhasey Lotsawa, 2018. (Translated by Stefan Mang and Kaleb Yaniger. Edited by Libby Hogg.)

/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

འགོགས་མེད་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

'gogs med phyogs las rnam rgyal

Victory Over All Adversity

Author:

Tertön Rangrik Dorjé

Description:

A brief prayer to Guru Padmasambhava for protection against adversity and the fulfillment of all wishes.