༄༅། །བསྔོ་བའི་ཚིག་བཅད་མདོར་བསྡུས། །

Brief Verses of Dedication

 

༈ བསོད་ནམས་སྟོབས་ཆེན་འདི་ཡི་མཐུས།

sönam topchen diyi tü

By the great power of this merit,

སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ།

jindak khor dang ché nam la

may the aims of the sponsors and their associates

ཚེ་འདིར་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ཅིང་།

tsé dir sampé dön drup ching

all be fulfilled in this very life!

བར་ཆད་ཞི་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ།

barché zhi né trashipa

May they enjoy auspiciousness free of obstacles,

བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

sampa chö zhin drupé trashi shok

and may their wishes be fulfilled in accord with the Dharma!

 

༈ བསོན་ནམས་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའ་ཀུན༔

sönam di yi tayé drowa kün༔

Through this merit, for all sentient beings, infinite in number,༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༔

chi nang sangwé barché kün zhi zhing༔

may outer, inner, and secret obstacles be pacified!༔

རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔

rim nyi lam gyi dröpa tarchin né༔

May they complete the path of the two stages,༔

པདྨ་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔

pema gyelpö gopang nyur top shok༔

and swiftly attain the state of the Lotus King!༔

 

༈ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །

sönam diyi tamché zikpa nyi

Through this merit may all attain omniscience

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །

topné nyepé dranam pam jené

and conquer the enemy, wrong action!

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་བརླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །

kyega nachi balap trukpa yi

May all be freed from samsara’s ocean

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་གྲོལ་བར་ཤོག །

sipé tsölé drowa drölwar shok

and its pounding waves of birth, old age, sickness, and death!

 

༈ དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün

Through this virtue, may all beings

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །

sönam yeshé tsok sak té

complete the accumulations of merit and wisdom,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །

sönam yeshé lé jungwé

and from this merit and wisdom

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi topar shok

may they attain the two kāyas!

 

༈ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

jangchup semchok rinpoché

May the precious mind of awakening

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག །

makyé panam kyé gyur chik

arise in those for whom it has not yet arisen,

སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང༌། །

kyepa nyampar mepa yang

and where it has arisen may it never wane,

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

gongné gongdu pelwar shok

but increase forever more!

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Oriane Lavole and Laura Dainty, ed. Libby Hogg).

 

༈ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །

jampal pawö jitar khyenpa dang

Just as the bodhisattva Mañjuśrī attained omniscience,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

küntuzangpo deyang dezhin té

and Samantabhadra too,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །

dedak kün gyi jesu dak lop chir

all these merits now I dedicate

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

gewa didak tamché raptu ngo

to training and following in their footsteps.

 

༈ དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dü sum shekpé gyalwa tamché kyi

Just as all the victorious buddhas of past, present, and future

བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །

ngowa gangla chok tu ngakpa dé

praise dedication as supreme,

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །

dak gi gewé tsawa di kün kyang

so now I dedicate all these roots of virtue

བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །

zangpo chö chir raptu ngowar gyi

so that all beings may perfect good actions.

Rigpa Translations, 1996. Spelling and phonetics adjusted to Lhasey Lotsawa style.

 

༈ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། །

künzang dorjé chang chen menché né

From the great Samantabhadra Vajradhara

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །

drinchen tsawé lama yenché kyi

down until our kind root guru,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་པ། །

drowé döndu mön lam gang tapa

may the aspirations made for the benefit of beings

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dedak tamché deng dir drupar shok

be fulfilled this very day!

Translated by Erik Pema Kunsang.

 

༈ སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

sangyé ku sum nyépé jinlap dang

By the blessings of the buddhas who have attained the three kāyas,

ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

chönyi mi gyur denpé jinlap dang

by the blessings of the unchanging truth of dharmatā,

དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

gendün mi ché dünpé jinlap kyi

and by the blessings of the unshakeable will of the Sangha,

ཇི་ལྟར་བསྔོས་བཞིན་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

jitar ngö zhin mönlam drupar shok

may our every wish and dedication be fulfilled!

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty, ed. Libby Hogg).

/imager/images/12018/TBK-Refuge-Tree_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tukdrup Barché Künsel Refuge Tree

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

བསྔོ་བའི་ཚིག་བཅད་མདོར་བསྡུས།

sngo ba's tshig bcad mdor bsdus

Verses of dedication

Author:

Various

Description:

A compilation of the most frequently recited dedication prayers, as arranged by Kyapgön Phakchok Rinpoche.