༄༅། །བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་ལེགས་སུ་བྱ་བ་ཞུགས་སོ། །

Fostering Bliss and Excellence with Verses of Auspiciousness

 

ༀ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿཡེ་སྭཱཧཱ།

om yé dharma hetu trabhava hetun teshan tatagato haya wadata teshan tsayo nirodha evam badi maha shramanayé soha

oṃ ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣāṃ tathāgato hyavadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaye svāhā

ༀ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །

om, pünsum tsokpa ngawa ser gyi riwo dra

Oṃ. Possessing every excellence, like a mountain of burnished gold,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་དྲི་མ་གསུམ་སྤངས་པ། །

jikten sum gyi gönpo drima sum pangpa

lords of the three worlds who have abandoned the three types of flaw—

སངས་རྒྱས་པདྨ་རྣམ་རྒྱས་འདབ་འདྲའི་སྤྱན་མངའ་བ། །

sangyé pema namgyé dap dré chen ngawa

buddhas, your eyes like lotuses in bloom,

དེས་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni khyö la dering zhi jé trashi shok

may you grant us auspiciousness here and now!*

 

དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་མཆོག་རབ་གཡོ་མེད་པ། །

dé yi nyewar tenpé chok rap yomépa

The teachings you impart are sublime and unchanging,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། །

jikten sum na drak shing lha dang mi chöpa

famed throughout the three worlds and honored by gods and humans:

ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་པ། །

chö kyi dampa kyé gu nam la zhi jépa

sacred Dharma which grants peace to all living beings,

དེས་ནི་ཁྱེད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni khyé la dering zhi jé trashi shok

may you grant us auspiciousness here and now!*

 

དམ་ཆོས་ལྡན་པ་ཐོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཅིང༌། །

damchö denpa töpé trashi kyi chuk ching

Those who possess the Dharma and are rich with the fortune of learning,

དགེ་འདུན་མི་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཡོན་གྱི་གནས། །

gendün mi dang lha dang lha min yön gyi né

the Sangha, worshipped by humans, gods, and asuras,

ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་གྱི་གཞི། །

tsok kyi chok rap ngotsa shé dang pel gyi zhi

most supreme of communities, modest, and glorious—

དེས་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni khyö la dering zhi jé trashi shok

may you grant us auspiciousness here and now!*

 

༈ ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟོན་མཆོག་བླ་ན་མེད། །

chewé chemchok tön chok lana mé

Through the blessings of the supreme, unsurpassable teacher—

ཆོས་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

chö jé nyima gyelwé jinlap kyi

the Dharma lord victorious like the sun—

བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དགྲ་ཞི་སྟེ། །

dü dang gek rik nöpé dra zhi té

may harm from foes, demons, and obstructors be subdued,

རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tak tu pel né nyin tsen trashi shok

and may auspicious glory reign unceasing day and night!

 

ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་བླ་ན་མེད། །

chö nyi denpé chö chok lana mé

Through the blessings of the supreme, unsurpassable Dharma—

དམ་ཆོས་བདུད་རྩི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

damchö dütsi denpé jinlap kyi

the truth of dharmatā, the nectar of the true, sacred teaching—

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་གདུང་བའི་དགྲ་ཞི་སྟེ། །

nyönmong duk nga dungwé dra zhi té

may the tormenting enemy, the five afflicting poisons, be pacified

རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tak tu pel né nyin tsen trashi shok

and may auspicious glory reign unceasing day and night!

 

དགེ་འདུན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། །

gendün yönten rinchen pel barwa

Through the blessings of the Sangha, the blazing jewel of qualities,

རྒྱལ་སྲས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

gyelsé pendzé denpé jinlap kyi

and the truth of the bodhisattvas’ altruistic deeds,

ཉེས་པའི་སྐྱོན་བྲལ་དགེ་ཚོགས་རྣམ་པར་འཕེལ། །

nyépé kyön drel gétsok nampar pel

may there be freedom from faults, may virtue increase,

རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tak tu pel né nyin tsen trashi shok

and may auspicious glory reign, unceasing day and night!

 

སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ། །

semchen gang dak dro dang mi drowa

May each and every being, whether moving or still,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་གྱུར་ཅིག །

dé dak tamché deng dir dé gyur chik

be filled with bliss right here and now!

སྟོན་མཆོག་དམ་པ་ལྷ་མིའི་མཆོད་འོས་པ། །

tön chok dampa lha mi chö öpa

To the Buddha—supreme, sublime teacher, object of homage for gods and humans—

སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

sangyé chaktsel deng dir délek shok

I prostrate. May there be bliss and excellence right here and now!

 

སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ། །

semchen gang dak dro dang mi drowa

May each and every being, whether moving or still,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་གྱུར་ཅིག །

dé dak tamché deng dir dé gyur chik

be filled with bliss right here and now!

ཞི་བ་ཆགས་བྲལ་ལྷ་མིའི་མཆོད་འོས་པ། །

zhiwa chak drel lha mi chö öpa

To the Dharma—peace, attachment-free, object of homage for gods and humans—

ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

chö la chaktsel deng dir délek shok

I prostrate. May there be bliss and excellence right here and now!

 

སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ། །

semchen gang dak dro dang mi drowa

May each and every being, whether moving or still,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་གྱུར་ཅིག །

dé dak tamché deng dir dé gyur chik

be filled with bliss right here and now!

ཚོགས་ཀྱི་དམ་པ་ལྷ་མིའི་མཆོད་འོས་པ། །

tsok kyi dampa lha mi chö öpa

To the Sangha—the sublime community, object of homage for gods and humans—

དགེ་འདུན་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

gendün chaktsel deng dir délek shok

I prostrate. May there be bliss and excellence right here and now!

 

ཅེས་དཔལ་གྱི་མགུར་ནས་སྩལ་བའི་ཤིས་པའི་དབྱངས་སོ། །

These are the melodious verses of auspiciousness uttered by glorious Buddha Śākyamuni himself.

 

༈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔

tsa gyü lamé jinlap nying la zhuk༔

May the blessings of the root and lineage gurus enter my heart;༔

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔

yidam khandro lü dang drip zhin drok༔

may the yidams and ḍākinīs accompany me like a shadow follows its body;༔

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔

chökyong sungmé barché kün sel né༔

may the Dharma protectors and guardians dispel all obstacles;༔

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

choktün ngödrup drupé trashi shok༔

and may there be the auspiciousness of attaining the supreme and common siddhis!༔

 

མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས༔

do ngak shédrup tenpa chok chur gyé༔

May there be auspiciousness for the teachings of sutra and mantra, study and practice, to spread in all ten directions;༔

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་ཕྲིན་འཕེལ༔

tenzin kyébü ku tsé dzétrin pel༔

for the life-spans and awakened deeds of the doctrine-holders to increase;༔

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི༔

jikten kham kün né muk tsön truk zhi༔

for illness, strife, and famine in all worlds to be appeased;༔

རྟག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

tak tu dé kyi pel né trashi shok༔

and for bliss, happiness, and glory always to abound!༔

 

འདིར་ཚོགས་སྐལ་ལྡན་ཐམས་ཅད་འབྲལ་མེད་པར༔

dir tsok kelden tamché drel mépar༔

May there be auspiciousness for all us fortunate ones gathered here, never parting,༔

སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་༔

si dang zhiwé pel la longchö ching༔

to enjoy the splendors of existence and peace!༔

སྐུ་ཚེ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ཇི་བཞིན་འཕེལ༔

ku tsé yar ngö dawa jizhin pel༔

May our life-spans increase like the waxing moon,༔

སྙན་གྲགས་མཁའ་མཐར་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

nyen drak khatar khyapé trashi shok༔

and may our fame spread far and wide, to the limits of space!༔

 

ལྷ་རྣམས་མཁའ་ལས་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས༔

lha nam kha lé métok char chen bep༔

May there be auspiciousness for the gods to stream flowers from the sky,༔

ཀླུ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ས་གཞི་འབྱོར་པས་བཀང་༔

lu nam kün gyi sazhi jorpé kang༔

for the nagas to fill the entire earth with riches,༔

བར་དུ་སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན༔

bar du kyégu tamché dé dang den༔

and, in the meantime, for all beings to enjoy happiness,༔

མཐར་ཐུག་མངོན་སངས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

tartuk ngön sangyépé trashi shok༔

and ultimately reach full awakening!༔

མཆོག་གླིང་གཏེར་ཁ་ལས་སོ། །

These verses are from Chokgyur Lingpa’s treasures.

 

༈ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་དང༌། །

gyelwa sé ché sönam tu dak dang

Through the power of the merit of the victors and their heirs,

ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱི་ལེགས་པར་བསམ་པ་དང༌། །

lha nam kün gyi lekpar sampa dang

through the pure intentions of the gods,

གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་མཐུ་སྟོབས་དང༌། །

sang ngak rik ngak kün gyi tutop dang

through the power of the secret- and vidyā-mantras,

བདེན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་གིས། །

denpar mawa nam kyi dentsik gi

and through the unerring words of the exponents of truth,

བསོད་ནམས་རི་བོ་བཞིན་དུ་བརྟན་པ་དང༌། །

sönam riwo zhin du tenpa dang

may our merit be as firm as a mountain,

བརྒྱུད་འཛིན་ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང༌། །

gyü dzin nyida zhin du selwa dang

may the lineage holders shine like the sun and moon,

སྙན་གྲགས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པ་སྟེ། །

nyen drak namkha zhin du khyapa té

and may their fame spread throughout space!

གསུམ་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

sumpo dé kyang deng dir délek shok

Through these three things, may there be bliss and excellence right here and now!

 

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང༌། །

gek rik tong trak gyéchu zhiwa dang

May the eighty-four thousand types of obstructors be pacified;

མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་དང༌། །

mitün nöpé kyen dang drelwa dang

may we be free from all adversity, free from all harm;

མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། །

tünpa drup ching pünsum tsokpa té

and may there be harmony and all that is good!

བཞི་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

zhipo dé kyang deng dir délek shok

Through these four, may there be bliss and excellence right here and now!

 

ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང༌། །

logya tup ching tön gya tongwa dang

May we live for a hundred years and encounter a hundred teachers!

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

tsé ring né mé dé kyi pünsum tsok

May we have long lives and good health; may bliss and happiness abound;

ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། །

tekpa chok la ngépar jungwa té

and may we gain certainty in the supreme vehicle!

ལྔ་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ngapo dé kyang deng dir délek shok

Through these five, may there be bliss and excellence right here and now!

 

སྦྱིན་པ་གཏོང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་དང༌། །

jinpa tong zhing tsültrim sungwa dang

Giving generously, maintaining discipline,

བཟོད་པ་བསྒོམ་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དང༌། །

zöpa gom zhing tsöndrü tsampa dang

practicing patience, mustering diligence,

མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སྟེ། །

nyampar jok ching néluk tokpa té

resting in meditation, and realizing the natural state—

དྲུག་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

drukpo dé kyang deng dir délek shok

through these six, may there be bliss and excellence right here and now!

 

༈ ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །

nyinmo délek tsen délek

Bliss and excellence day and night,

ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །

nyimé gung yang délek shing

bliss and excellence at midday,

ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ། །

nyin tsen tak tu délekpa

night and day, bliss and excellence always—

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

könchok sum gyi deng dir tsöl

bestow this upon us, Three Jewels, here and now!

 

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

pelden lamé deng dir tsöl

Glorious gurus, bestow this here and now!

ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

yidam lha yi deng dir tsöl

Yidam deities, bestow this here and now!

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

chökyong sungmé deng dir tsöl

Dharma protectors, bestow this here and now!

གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

zhidak nam kyi deng dir tsöl

Local deities, bestow this here and now!

 

jungpo gang dak dir ni lhak gyur tam

Any jungpos still here in this place,

སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང༌། །

sa am ön té bar nang khö kyang rung

on the earth, in the water or sky,

སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་པ། །

kyé gu nam la tak tu jam jé pa

may you always show love to all beings,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

and practice Dharma day and night!

 

འདིར་ནི་རྒྱལ་བ་དགྲ་རྒྱལ་བདེན་གང་གིས། །

dir ni gyelwa dra gyel den gang gi

Whatever was spoken by the true victor, conqueror of foes,

ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་གསུངས་ཤིང་རྫུན་མེད་པ། །

shintu denpar sung shing dzün mépa

was the truth, the utter truth, untarnished by lies.

བདེན་པ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

denpa dé kyang deng dir délek shok

Through his truth, may there be bliss and excellence here and now!

དེང་ཀུན་འཇིགས་པ་ཆེ་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །

deng kün jikpa ché lé tar gyur chik

May we be freed from all our greatest fears, here and now!

 

དེང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་མཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཟའ་སྒྲ་གཅན་གྱི་གནོད་པ་ལས་གྲོལ་བ་བཞིན་དུ་བདུད་དང་སྤང་བྱ་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སུ་ཛ་ཡ།

deng dir neljorpa dakchak pönlop yönchö khor dang chépa tamché nyima dang dawa za drachen gyi nöpa lé drolwa zhin du dü dang pang ja barché mi tünpé chok tamché lé nampar gyel té shintu trashipar gyur chik, dzaya dzaya su dzaya

May we all, all the yogis gathered here—all teachers, students, sponsors, and associates—be freed from the harmful influence of solar and lunar eclipses. May we reign victorious over each and every adversity– all demons, undesirables, and obstacles! Thus, may there be perfect auspiciousness! Jaya jaya sujaya!

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

könchok sum gyi denpa dang, sangyé dang jangchup sempa tamché kyi jin gyi lapa dang, tsok nyi yong su dzokpé ngatang chenpo dang, chö kyi ying nampar dak ching sam gyi mi khyapé top kyi dé dézhin du drupar gyur chik

Through the truth of the Three Jewels, through the blessings of all the buddhas and bodhisattvas, through the great power of the two completed accumulations, and through the strength of the inconceivable, utterly pure dharmadhātu, may all this be perfectly accomplished!

 

༈ སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང༌། །

nang drak rik sum lha ngak chökü ngang

May sights, sounds, and awareness in the state of deity, mantra, and dharmakāya

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀླས་པས། །

ku dang yeshé rölpar jamlé pé

merge boundlessly as the display of kāyas and wisdoms

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། །

zap sang neljor chenpö nyamlen la

in the profound and secret practice of the great yoga,

དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །

yermé tuki tiklé rochik shok

and be of one taste with the indivisible heart bindu!

ཅེས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ། །

By Minling Terchen Gyurmé Dorje.

 

༈ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་ཆེན་མཛོད༔

gyelwa kün gyi sang chen dzö༔

Great secret treasure of all the buddhas,༔

བླ་མེད་མཆོག་གི་བསྟན་པ་འདི༔

lamé chok gi tenpa di༔

supreme, unsurpassed teaching of Dzokpachenpo,༔

ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་བཞིན༔

jitar kha la nyi shar zhin༔

like a sun rising in the sky,༔

རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དར་རྒྱས་ཤོག༔

gyelkham yong la dargyé shok༔

may you shine and spread through the entire world!༔*

༈ བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །

dü zhi lé gyel gyelwé trinlé pa

Glorious agent of the victors, conqueror of the four demons,

ཀརྨ་པ་བསྟན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ནི། །

karmapa ten tenpé nyingpo ni

mighty Karmapa, may there be auspiciousness for you to

ཕྱོགས་མཐར་ཀུན་ཁྱབ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད། །

chok tar kün khyap khyap ching gyün mi ché

always spread the supreme essence of the teachings,

རྟག་པར་རབ་འཕེལ་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

takpar rap pel pelwé trashi shok

unceasingly and throughout all directions!

 

༈ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་འགྱུར། །

trülpé terchen gyatsö khorlö gyur

Chokgyur Dechen Lingpa, tamer of beings,

འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །

drodül chokgyur dechen lingpa yi

universal king of the ocean of incarnated tertöns,

རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང་། །

ringluk chok dü küntu khyapa dang

may your noble tradition spread through all directions and times

ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

pendé getsen gyépé trashi shok

with the auspicious unfolding of benefit and bliss!

མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

By Mañjughoṣa.

 

༈ མཆོག་གཏེར་བསྟན་པ་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །

chok ter tenpa dzamling küntu khyab

May the teachings of the Chokling Tersar spread throughout the world,

གྲུབ་གཉིས་བྱེ་བའི་ནོར་བུས་གཟིར་འབར་བས། །

drub nyi jewé norbü zir barwé

and the jewel of billionfold dual attainment sparkle with brilliance,

ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་། །

chok dü nekab küntu tashi shing

so that auspiciousness pervades the whole of space and time,

སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བར་ཤོག །

sishyi getsen yé su khyilwar shok

and signs of positivity spiral rightwards in both existence and peace.

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོ། །

By Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö.

 

༈ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཉེ་ལམ་གཅིག་པུ་རུ། །

gyelwa kün gyi nyélam chikpu ru

Lauded by all buddhas as the sole swift path of all victors

རྒྱལ་བས་ཡོངས་བསྔགས་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེ། །

gyelwé yong ngak tekchok dzokpaché

is the supreme vehicle of the Great Perfection, that victorious teaching

རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རིང་ལུགས་སྔ་འགྱུར་བའི། །

gyelwang pemé ringluk ngagyurwé

of the Early Translations and long-standing tradition of the victorious Lotus-Born.

རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་མཐར་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

gyelten chok tar khyapé trashi shok

May there be auspiciousness for this teaching of the victors to spread in all directions!

 

༈ ཨོ་རྒྱན་ཀརྨ་པ་ཡི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞིན། །

orgyen karmapa yi tuk kyé zhin

In accord with Orgyen Karmapa’s noble aspirations,

བཀའ་བབ་བརྒྱུད་ལྡན་བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་བཅུད། །

kabap gyüden kater sar nying chü

may the essential teachings of this transmission, the lineages of Kama, Terma, and Sarma,

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འཇུག་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོ་འདི། །

shédrup zungjuk chö khor lhünpo di

be taught and practiced in union, and may this vast wheel of Dharma

འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ཡུན་གནས་ཤོག །

dzamling dzépé gyen du yüné shok

long remain, as an ornament to the world!

བདུད་འཇོམས་པས་སོ།། །།

By Düdjom Rinpoche.

 

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty, ed. Libby Hogg) with the exception of the verses marked by an asterisk *, which were translated by Lotsawa House.

1.0_2019.06.24_LD

1.1_2019.07.25_LD

1.2_20200615_OL

/imager/images/1163/DSC1528_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Prayer flags

Title:

བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

bkra shis pa'i tshigs su bcad pa

Verses of Auspiciousness

Author:

Various

Description:

A collection of verses of auspiciousness by various authors, which can be chanted at any time but are often chanted at the end of a practice.