༄༅། །བརྗོད་མེད་དོན་གྱི་བཤགས་པ་ནི།

The Inexpressible, Ultimate Confession

Yeshé Kunchokma

 

ༀ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །

om, yéshé kunchok rangzhin kyilkhor ni

Oṃ! The natural mandala of the supreme wisdom kāya

ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །

da gyé zhindu tröpa mi nga yang

has no elaborate complexity, just like the full moon,

ཐུགས་རྗེས་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སྙོམས་མཛད་པ། །

tukjé nyisel ö zhin nyom dzépa

yet its compassion radiates as evenly as sunlight.

འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

dir shek dak la gong shing zhuk su söl

Approach now, I pray: consider me, and remain!

 

བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

jömé sherap mi yo chö kyi ku

Inexpressible wisdom, which is the immovable dharmakāya;

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ། །

dechen longchö dzok ku rik ngé tso

lords of the five families, the sambhogakāya of great bliss;

ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེ་རོལ་པའི་ལྷ། །

tukjé tap khé gyaché röl pé lha

and deities who display vast compassion and skillful means,

ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

zhi tro trülpé ku la chak tsel lo

nirmāṇakāyas peaceful and wrathful: to you I pay homage!

 

དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །

ngö su jor dang yi kyi namtrül pé

Actual offerings and those created in the imagination,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །

küntu zangpo lamé chötrin gyi

as Samantabhadra’s unsurpassable, cloud-like bestowal,

མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་དེ། །

kha ying nam dak gyacher yong kö dé

arranged extensively throughout space’s pure expanse—

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

chi nang sangwé chöpa gyatsö chö

all these, an ocean of outer, inner, and secret gifts, I offer!

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ། །

küntu zangmo sangwé bhaga la

Through an experience of single taste, beyond union and separation,

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་ཀུན། །

gyelwé kyilkhor rapjam malü kün

wherein all the infinite mandalas of the victorious buddhas

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པ། །

du drel mepé ngang du ro chik pa

are present in the secret bhaga of Samantabhadri,

གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

nyimé jangchup sem kyi nyé gyur chik

may non-dual bodhicitta delight you!

 

སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ཆེ། །

sem kyi rangzhin chöying namkha ché

The nature of mind is the great space of dharmadhātu;

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང༌། །

chö nam namdak yené ösel zhing

phenomena, utterly pure, have always been clear light;

རྣལ་འབྱོར་ཉིད་དབྱིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པའི། །

naljor nyi ying ma sam lé depé

and the realm of this yoga is beyond speech and thought—

མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །

nyam nyi jangchup sem la tak tu dü

to this bodhicitta of equality, I offer perpetual homage!

 

ཨཿ ཀུན་བཟང་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ནས་བརྡལ་བ་ལ། །

ah, künzang dzokchen yené delwa la

Aḥ! Within the ever-excellent, primordially expansive great perfection*

ཕྱི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །

chi nang sangwa köpé kyilkhor ni

is the mandala arrayed with outer, inner, and secret aspects:

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངས། །

nang si namdak lha dang lhamö ying

pure apparent existence is the sphere of male and female deities,

བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས། །

jung dang jung gyur yap yum lhündzok nam

the elements, and the elemental, spontaneously perfect buddha pairs.

 

གསང་ཆེན་རབ་དགྱེས་གཟུགས་ཅན་བདག་ཉིད་མ། །

sangchen rapgyé zukchen daknyi ma

The great consort revels in the magnificent secret;

མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་པདྨོ་འཁྱིལ་བ་ལས། །

kha ying long yang padmo khyilwa lé

and in the sovereign lady’s lotus, the vast expanse of space,

གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང༌། །

nyimé tiklé chenpor ösel zhing

within the great non-dual bindu, there is clear light

མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་སྐུ། །

ma chö trömé jangchup nyingpö ku

and bodhi-essence kāya, uncontrived and unelaborate.

 

ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ། །

chir yang nangwa dé chen yungdrung lha

All that appears is the everlasting deity of great bliss.

འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །

du drel mépa sangwé kyilkhor dir

In the secret mandala that is beyond union and separation

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །

daknyi chenpo rik nga yap yum dang

are sovereigns, male and female buddhas of the five families,

བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས། །

jangchup chamdrel trowo tromö tsok

bodhisattvas and hosts of wrathful ones, male and female.

 

རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །

dorjé lhamo tsok jé tsok kyi dak

Lord over hosts of vajra goddesses, master of the assembly,

རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །

rik nga pelchen tro gyel yap yum chu

glorious ones of the five families, ten wrathful kings and consorts,

གནས་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི། །

né dang yül gyi chakgya goma zhi

female guardians of sacred lands and places, four female gatekeepers,

ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་དང༌། །

yéshé trülpé lhatsok mangpo dang

the many hosts of deities who are wisdom emanations,

 

མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས། །

ma tar jam shing sing tar dung la sok

those who are caring like mothers and supportive as sisters,

ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་མ། །

lek nyé tang dzin dam tsik jé chö ma

who determine good and bad, and evaluate samaya,

ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས། །

chi nang khandro naljorma yi tsok

hosts of outer and inner ḍākinīs and yoginīs,

དཔང་གྱུར་རྡོ་རྗེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ། །

pang gyur dor jé dam chen gong su söl

witnesses and holders of vajra commitments–I entreat you, consider me!

 

ཧཱུྃ། ཐུགས་རྗེ་གདུང་འཚོབ་རིག་འཛིན་བདག་ཅག་གིས། །

hum, tuk jé dung tsop rikdzin dak chak gi

Hūṃ! We vidyādharas, successors of the compassionate,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །

drowé dön du jangchup sem kyé dé

generate bodhicitta for the sake of all living beings.

བླ་མེད་གོ་འཕང་བགྲོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །

la mé gopang dröpar jawé chir

And, in order to progress to the unsurpassable state,

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་འདུལ་ཁྲིམས་དང༌། །

ten pa gyatso so sö dültrim dang

we uphold various disciplines from the oceanic teachings:

 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་སྡོམ་པའི་མཆོག །

ku sung tuk dang nyam jor dompé chok

the supreme pledge to unite with enlightened form, speech, and wisdom;

རྡོ་རྗེ་འདའ་དཀའ་དམ་ཚིག་གཏན་གྱི་གཉེར། །

dorjé daka damtsik ten gyi nyer

the vajra samaya, terrible to transgress, ever to be maintained,

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །

chi dang khyépar lhakpé damtsik nam

both the general and special higher commitments

སྔ་ཕྱིར་མནོས་ཤིང་གཉེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ། །

nga chir nö shing nyer du mé so tsel

that we have received time and again and sworn to uphold.

 

ཡུན་དུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགྱིད་ཅིང༌། །

yün du mi tong dawar mi gyi ching

We do not intentionally neglect or transgress our vows,

དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལྡོག་སེམས་མ་མཆིས་ཀྱང༌། །

dön lé göl zhing dok sem ma chi kyang

waver in our purpose or turn away from it entirely,

གདོད་བྱ་ལོངས་ཡོད་སྙམ་པའི་ལེ་ལོ་ཡིས། །

döja long yö nyampé lélo yi

yet through the laziness of postponing actions,

ཀློང་དུ་མ་གྱུར་རྩལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང༌། །

long du ma gyur tsel shuk chungwa dang

we fail to gain mastery and have very little fortitude,

ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བག་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ། །

shézhin mi den bak mé wang gyur té

we lack vigilance and stray into carelessness.

 

བསྒོམ་ལ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་བ་སོགས། །

gom la mi tsön nyendrup yelwa sok

We make no effort in meditation, neglect approach and accomplishment, and more.

རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ། །

tsawa ku sung tuk kyi dam tsik la

Concerning the root samayas of enlightened form, speech, and wisdom,*

ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ནི། །

tsor dang ma tsor marik wang gi ni

knowingly and unknowingly, through our own ignorance,

སྟོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ། །

tönpé ka dang dam lé gel gyur té

we transgress the teacher’s commands and contravene commitments.

 

རྣལ་འབྱོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌། །

naljor gang zhik damtsik nyam pa dang

“A yogi must never associate, even for an instant,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཕྲད་པར་མི་བྱ་ཞེས། །

kechik tsam yang trépar mi ja zhé

with one who has transgressed the samaya.”

བཀའ་ལས་བྱུང་ཞིང་དེ་ལྟར་མ་ལྕོགས་ཏེ། །

ka lé jung zhing dé tar ma chok té

Such is the command, yet we fail to observe it.

གསང་སྒོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༌། །

sang go chölwé yésel kawa dang

Confused as to the secret mantra’s entrance, discernment proves difficult;

 

མངོན་ཤེས་མེད་པས་སྐྱོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏེ། །

ngönshé mé pé kyön chen ma tok té

without higher perception, we do not recognize those at fault.

ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང༌། །

nyam dang tsok dré nyampa kang wa dang

We mix with transgressors in the assembly and restore their transgressions;

ཉམས་དང་སྣོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༌། །

nyam dang nömin nam la chö shé dang

we teach Dharma to transgressors and unsuitable recipients;

ཉམས་ལ་མི་འཛེམ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ལ་སོགས། །

nyam la mi dzem nyampé kyön la sok

we do not avoid transgressors, but incur the fault of transgression and more.

 

ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གིས། །

nyam dang drok shing nyam pa dé dak gi

Thus we have kept company with transgressors

ཉམས་གྲིབ་སྐྱོན་གྱིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ། །

nyam drip kyön gyi göpar gyur to tsel

and been sullied by their corrupting, transgressive influence.

ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་གྱུར་རྣམས། །

tsé di kyen dang yün gyi drip gyur nam

Such failings, which affect this life and cause long-term obscuration,

རབ་གནོང་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱི་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

rap nong gyöpé sem kyi töl lo shak

we now confess with a mind of intense remorse and regret.

 

བྱམས་པའི་ཐུགས་བརྩེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །

jampé tuk tsé dak la gong né kyang

Consider us with loving kindness and compassion,

གཉིས་མེད་དབྱིངས་ལས་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དེ། །

nyimé ying lé mingyur dak kö dé

and secure us steadfastly in the non-dual realm!

དམིགས་མེད་བཏང་སྙོམ་ངང་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །

mikmé tangnyom ngang tu zhuk né kyang

As you abide in non-referential equanimity,

གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

nyimé dön gyi tsangpa tsel du söl

grant us the ultimate, non-dual absolution!

 

དོན་དམ་དམིགས་མེད་སྤྲོས་ལས་འདས་པ་ལ། །

dön dam mikmé trö lé dépa la

In the ultimate, beyond reference and elaboration,

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །

namtok gang yang mikpar mi gyur zhing

there is no conceptualizing thought whatsoever;

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གྱི་དབང་གིས་ན། །

kündzop gyuma tsam gyi wang gi na

yet should we err through the relative, mere illusion,

ནོངས་པ་མཆིས་ན་རབ་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ། །

nongpa chi na rapnong zöpar söl

this we intensely regret: forgive us, we pray!

 

ཞེས་བཤགས་པའི་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་འཁོན་གཅུག་བཤགས་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པའོ།། །།

From the Fourth Chapter of the Immaculate Confession Tantra, Confession of Discord with the Wisdom Deities.

Translated by Adam Pearcey 2019, with reference to commentaries by Katok Yeshé Gyaltsen, Jikmé Lingpa, and Rikdzin Gargyi Wangchuk, with the exception of lines marked by an asterisk *, which were either emended or translated and inserted by Lhasey Lotsawa Translations. Phonetics, Sanskrit diacritics, and spelling adjusted to Lhasey Lotsawa style.

2.0_2019.06.18_LD

2.0_2019.06.18_LD

2.1_2019.07.10_OL

/imager/images/12097/Vajrasattva_Yabyum_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Vajrasattva with consort

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་མ།

ye shes sku mchog ma

Yeshé Kunchokma

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

An important confession liturgy extracted from the fourth chapter of the Immaculate Confession Tantra (dri med bshags rgyud).

Further Information and Resources:

This version of the Yeshé Kunchokma was arranged by Chokgyur Dechen Lingpa for recitation during the Ngakso Drupchen (sngags gso sgrub chen) and the Khorwa Dongdruk (‘khor ba dong sprug) practice. Chokgyur Lingpa has added an additional line as well as the syllables oṃ, āḥ and hūṃ to the root text.

"The Mudra of Confession" by Orgyen Tobgyal Rinpoche.

View the latest version of this translation on Lotsawa House.

Support Lotsawa House on Patreon.