༄༅། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ། །

Threefold Aspiration for Rebirth in Zangdok Palri

 

by Chokgyur Lingpa

 

ཨོྃ་ཨཱ་ཧཱུྃ།

om ah hum

oṃ āḥ hūṃ

འདི་ནས་ཉི་མ་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་དག་ན། །

di né nyima lhonup chok dak na

South of where the sun sets, to the west of here lies

མཁའ་སྤྱོད་དག་པ་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་བཞུགས། །

khachö dakpa pelri zhingkham zhuk

the Glorious Mountain’s pure celestial realm,

སྲིན་གླིང་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་ན་རིན་པོ་ཆེ། །

sin ling gyé kyi ü na rinpoché

a heart-shaped jewel amid eight rakshasa isles.

ཙིཏྟའི་དབྱིབས་འདྲ་རྩེ་མོ་རིན་ཆེན་ལྔ། །

tsité yip dra tsemo rinchen nga

On its peak, a mansion boundless, made of five gems,

 

གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཕྱི་རོལ་ཟང་ཐལ་ནི། །

zhelmé khang chen chiröl zangtel ni

opens wide onto vast grounds graced with the five pleasures–

ཁོར་ཡུག་ལྔ་ལྡན་སྤང་ལྗོངས་བདུད་རྩིའི་རྫིང་། །

khoryuk ngaden pangjong dütsi dzing

green meadows, ponds of nectar, and forest abodes

ལྗོན་ཤིང་བྱ་དང་རི་དྭགས་མཁའ་འགྲོའི་གནས། །

jönshing ja dang ridak khandrö né

where ḍākinīs dwell, and birds and deer, ‘neath skies filled with rays

ཐོ་ཕྱི་འཇའ་འོད་ལྷ་དང་ལྷ་མོས་མཆོད། །

tochi ja ö lha dang lhamö chö

of arching rainbows and gods and goddesses bearing gifts.

 

ཕོ་བྲང་སྟེང་འོག་པད་འབྱུང་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

podrang teng ok pejung dorjé chang

Inside the palace is Vajradhara Lotus-Born,

སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་། །

ku nga tsen gyé jé bang nyernga dang

is King Raksha Tötreng, with five kāyas, eight forms,

རིག་འཛིན་ཕོ་མོ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །

rikdzin pomo yidam lha yi tsok

the king, the twenty-five subjects, myriad deities,

རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །

raksha tötreng gyelpö tsül du zhuk

and vidyādhara lords and ladies–filling all floors and stories.

 

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་གིང་དང་ལངྐ་དང་། །

khandro chösung ging dang langka dang

Ḍākinīs, guardians, kiṃkaras, rakshasas and

དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཕོ་ཉར་འགྱེད། །

drekpa pomo tamché ponyar gyé

haughty male and female spirits, as envoys he commands.

དེ་ན་ནད་གདོན་དགྲ་འདྲེའི་མིང་མི་གྲགས། །

dé na né dön dra dré ming mi drak

Unheard of here are travails, evil, foes and demons,

ཟས་གོས་རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

zé gö tsöldrup mi gö lhün gyi drup

and food and clothes appear without wait or effort.

 

ཞིང་མཆོག་དེ་ན་བདག་སོགས་མོས་པའི་བློས། །

zhing chok dé na dak sok möpé lö

As longing for this blessed land fills our hearts,

མོས་གུས་གདུང་བ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

mögü dungwa drakpö sölwa dep

with fierce, yearning devotion together we pray:

བདག་སོགས་ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །

dak sok namzhik tsé pö gyur ma tak

when our time has come for this life to depart,

ཞིང་མཆོག་དེ་ན་ཡོངས་སུ་བགྲོད་པར་ཤོག །

zhing chok dé na yongsu dröpar shok

may all reach the supreme pureland without delay!

 

དེ་ཡང་སྲིན་པོའི་མངལ་དུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །

dé yang sinpö ngel du mi kyé zhing

Once there, let us not take birth from rakshasa wombs,

ཁོར་ཡུག་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུའི་ནང་དག་ཏུ། །

khoryuk dütsi dzingbü nang dak tu

but amid the surrounding amrita-filled pools,

ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ནང་དུ་བརྫུས་སྐྱེས་ཏེ། །

udumvaré nang du dzü kyé té

from blue lotuses be spontaneously born!

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་ནས། །

kyé ma tak tu metok khajé né

And instantly may the flowers open,

རིག་འཛིན་ཕོ་མོའི་གྲལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་། །

rikdzin pomö drel du chin né kyang

so we join the ranks of vidyādhara lords and ladies

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བར་ཤོག །

pema jungné zhel chok tongwar shok

beholding the countenance of the great Lotus-Born!

 

མཐོང་ནས་དབང་བསྐུར་ཆོས་ཐོབ་ལུང་བསྟན་ནས། །

tong né wang kur chö top lungten né

Then, through empowerment, teaching, and prophecy,

གུ་རུ་པདྨའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

guru pemé gopang nyur top shok

the state of Guru Padma may we reach swiftly,

སླར་ཡང་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདྲེན་གྱུར་ཅིག །

lar yang kha khyap drowa dren gyur chik

and so become a guide for all infinite beings!

 

ཅེས་པ་འདི་འབྲོང་གསར་དཔོན་ཚང་གིས་དངོས་རྫས་བཅས་པ་སྐུལ་མ་མཛད་ངོར། རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྱེས་སྒང་ནས་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་དྲུག་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་བགྲོད་པར་ཤོག །

Upon Drongsar Pöntsang’s request, which was accompanied by offerings of gifts, the vidyādhara Chokgyur Lingpa composed this prayer in Jegang. Through this virtue, may the sixf classes of beings be led to the Realm of Lotus Light!

 

༈ བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །

dechen pema ö kyi podrang du

In the Lotus Light Palace of great bliss,

དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པ་པདྨ་འབྱུང་། །

düsum gyel kün düpa pemajung

may I be born among ḍākinīs and vidyādharas,

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་གྱི་གྲལ་དུ་སྐྱེས། །

rikdzin khandrö khor gyi drel du kyé

in the court of Padma, essence of all the buddhas,

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་གསུང་ཐོས་པར་ཤོག །

tekpa chenpö chösung töpar shok

and thus hear him teach the Great Vehicle Dharma!

 

རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་རབ་གྲུབ་ནས། །

rikdzin namzhi gopang rap drup né

May I master the four vidyādhara levels,

མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་པདྨས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

khachö né su pemé jézung né

be embraced by Padma in the celestial realms,

བླ་མ་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཉིད་རྟོགས་ནས། །

lama rang sem yermé nyi tok né

realize that my mind and the guru are one,

རིག་འཛིན་པདྨ་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

rikdzin pema dé dang yermé shok

and so be one with the Lotus Vidyādhara!

 

ལྟ་བ་དེ་བཞིན་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ཤིང་། །

tawa dé zhin mepé dön tok shing

May I know the view that defies designation!

བསྒོམ་པ་བྱར་མེད་ཡེ་གྲོལ་མཐའ་བྲལ་དང་། །

gompa jarmé yedröl tadrel dang

May actionless meditation, ever free from extremes,

སྤྱོད་པ་རྩོལ་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་སྤྱོད་པའི། །

chöpa tsölmé drowé dön chöpé

and effortless conduct for the good of beings,

གཞན་དོན་རླབས་ཆེན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །

zhendön lapchen taru chinpar shok

and thereby all beneficent action, reach their culmination!

 

ཅེས་གཏེར་ཆོས་རྣམས་དཀར་ཤོག་ཏུ་འབེབས་པའི་ཡིག་བྲིས་མཁན་ཆོས་བདག་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྤེལ་བའོ། །

This was composed by Chokgyur Lingpa and transcribed from the treasure teachings onto white paper by the Dharma custodian Chödak Sherap Gyeltsen.

 

༈ གདོད་མའི་གཤིས་དང་དབྱེར་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །

dömé shi dang yermé pemajung

Lotus-Born inseparable from the primordial way,

རང་སྣང་དག་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང༌། །

rang nang dakpé zangdok pelri zhing

Copper-Colored Mountain, realm of pure self-display:

སྣང་རིག་དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༌། །

nang rig yermé machö nyukmé ngang

appearance and awareness naturally one,

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

döné namdak zhing du kyewar shok

may all be born in the original pureland!

 

ཅེས་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གང་ཤར་དོན་དམ་པར་སྦྱར་ནས་བྲིས།། །།

Upon the request of Lama Jangchup, yogin of the profound two stages, Chokgyur Lingpa wrote this as it arose, from the perspective of the ultimate.

 

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Oriane Sherap Lhamo, with Peter Woods’ kind assistance).

1.0_20200107_OL

1.0_20200107_OL

1.0_20200116_OL

/imager/images/11921/Zangdokpalri_center_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Zangdokpalri center

Title:

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ།

zangs mdog dpal ri rgyu lam 'bras bu gsum gyi smon lam

Threefold Aspiration for Rebirth in Zangdok Palri

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A threefold aspiration for rebirth in the Copper-Colored Mountain composed by the great tertön Chokgyur Lingpa from the perspectives of the ground, path, and fruition.

Further Information and Resources: