༄༅། །རིགས་འདུས་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི། གསོལ་འདེབས་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བཞུགས།

The Wish-Fulfilling Tree

A Prayer to the All-Embodying Lama Tsokyé Dorje

 

by Tertön Rangrik Dorjé

 

ཨེ་མ་ཧོ། དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་སྟོན་པ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །

emaho, dön nyi tarchin tönpa dzoksang gyé

Emaho! Perfect Buddha, teacher who brought the two aims to perfection;

འཆོས་སྐྱོབ་གཉིས་ལྡན་ལུང་རྟོགས་དམ་པའི་ཆོས། །

chö kyop nyiden lungtok dampé chö

sublime Dharma of scripture and realization, which tames and protects the mind;

རིག་གྲོལ་གཉིས་རྫོགས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཏེ། །

rik dröl nyi dzok pakpé gendün té

noble Sangha in whom knowledge and liberation were brought to perfection;

མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

chok sum ngowo ngayap lingpa khyen

Ngayab Lingpa, embodiment of the Three Jewels, care for me!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi yi barché söl

I pray to you! Dispel all outer obstacles!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa lhün gyi drupar chingyi lop

Grant your blessing so that all my aspirations may be spontaneously fulfilled!

བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྗེ། །

jinlap chok tsöl tsa gyü lama jé

Precious root and lineage masters, bestowers of blessings supreme;

དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །

ngödrup charbep yidam zhitrö lha

peaceful and wrathful iṣṭadevatās, bringing down a rain of siddhis;

ཕྲིན་ལས་བདག་ཉིད་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་སྟེ། །

trinlé daknyi mamo khandro té

mātṛkās and ḍākinīs, ladies of enlightened activity:

རྩ་གསུམ་ངོ་བོ་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tsa sum ngowo ngayap lingpa khyen

Ngayab Lingpa, embodiment of the three roots, care for me!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནང་གི་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so nang gi barché söl

I pray to you! Dispel all inner obstacles!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa lhün gyi druppar chingyi lop

Grant your blessing so that all my aspirations may be spontaneously fulfilled!

ངོ་བོ་ཀ་དག་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

ngowo kadak kyemé chö kyi ku

Dharmakāya, unborn, primordially pure essence,

རང་བཞིན་འགགས་མེད་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །

rangzhin gakmé dechen longchö dzok

sambhogakāya, naturally unceasing great bliss,

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ། །

tukjé künkhyap drodül tulku té

nirmāṇakāya, all-pervasive compassion, tamer of beings,

སྐུ་གསུམ་ངོ་བོ་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

ku sum ngowo ngayap lingpa khyen

Ngayab Lingpa, embodiment of the three kāyas, care for me!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so sangwé barché söl

I pray to you! Dispel all secret obstacles!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa lhün gyi druppar chingyi lop

Grant your blessing so that all my aspirations may be spontaneously fulfilled!

སྔོན་བྱོན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྣམ་རོལ་འཕྲུལ། །

ngön jön sangyé kün gyi namröl trül

Magical display of all the buddhas of the past,

མ་འོངས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱང་སྤྲུལ་པའི་གཞི། །

maong sangyé nam kyang trülpé zhi

source of all the buddhas of the future,

ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་སྟེ། །

daté sangyé kün gyi gyeltsap té

regent of all the buddhas of the present,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

dü sum sangyé ngayap lingpa khyen

Ngayab Lingpa, embodiment of the buddhas of the three times, care for me!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སོལ། །

sölwa dep so barché tamché söl

I pray to you! Dispel all obstacles without exception!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa lhün gyi druppar chingyi lop

Grant your blessing so that all my aspirations may be spontaneously fulfilled!

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma-siddhi hūṃ

 

ཞེས་ཕ་གཅིག་བླ་མ་པད་འབྱུང་ནས། བུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རང་རིག་རྡོ་རྗེས་སོ། །

This was given by the father, the Lotus-Born Guru, to his son, the wandering yogi Rangrik Dorjé.

 

Lhasey Lotsawa, 2018. (Translated by Stefan Mang and Kaleb Yaniger. Edited by Libby Hogg.)

/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

dpag bsam ljon shing

The Wish-Fulfilling Tree

Author:

Tertön Rangrik Dorjé

Description:

A brief prayer to Guru Tsokyé Dorjé for for the elimination of all obstacles on the spiritual path.