༄༅། །རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Vajravidāraṇa Dhāraṇī

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི།

gyagar ké du benza bidarana nama dharani

In the language of India: Vajravidāraṇa-nāma-dhāraṇī.

བོད་སྐད་དུ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

böké du dorjé nampar jompa zhé jawé zung

In the language of Tibet: dorjé nampar jompa shé chawé zung.

In the English language: The Incantation known as Vajra Subduer.

 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangyé dang jangchup sempa tamché la chaktsel lo

Homage to all the buddhas and bodhisattvas!

 

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།

di ké dak gi töpa dü chik na

Thus have I heard at one time.

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ལ་བཞུགས་ཏེ།

chomdendé dorjé la zhuk té

The Blessed One was abiding in Vajra.1

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས།

sangyé kyi tü lakna dorjé lü tamché dorjér jin gyi lap né

Through the power of the Buddha, Vajrapāṇi’s entire body was consecrated as vajra

རྡོ་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །

dorjé ting ngé dzin la nyompar zhuk so

and Vajrapāṇi entered the vajra-like samadhi.

དེ་ནས་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུ་དང༌།

dené lakna dorjé sangyé kyi tu dang

Then, through the power of the Buddha,

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང༌།

sangyé tamché kyi jin gyi lap dang

the blessing of all the buddhas,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱིས།

jangchup sempa tamché kyi jin gyi lap kyi

and the blessing of all the bodhisattvas,

རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་ལས་བྱུང་བ། རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་སྨྲས་ཏེ།

dorjé trowo lé jungwa, dorjé nyingpo rap tu mé té

Vajrapāṇi proclaimed the vajra-essence which arose from vajra-wrath:

མི་ཆོད་པ། མི་ཤིགས་པ། བདེན་པ། སྲ་བ། བརྟན་པ། ཐམས་ཅད་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པ། ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཕམ་པ།

mi chöpa, mishikpa, denpa, sawa, tenpa, tamché du tokpa mepa, tamché du ma pampa

“It is unbreakable, indestructible, true, solid, stable, unobstructed by all, and invincible by all;2

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བྱེད་པ།

semchen tamché trakpar jepa

It terrifies all beings,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིལ་བར་བྱེད་པ།

semchen tamché jilwar jepa

it makes all beings flee,

རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྱེད་པ།

rik ngak tamché chöpar jepa

it severs all vidyā-mantras,3

རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་གནོན་པར་བྱེད་པ།

rik ngak tamché nönpar jepa

it suppresses all vidyā-mantras;

ལས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད་པ།

lé tamché jompar jepa

it defeats all samsaric actions;

གཞན་གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱེད་པ།

zhen gyi lé tamché jikpar jepa

it neutralizes all that others do to you;

གདོན་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་བྱེད་པ།

dön tamché lakpar jepa

it crushes all obstructing forces;

གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པ།

dön tamché lé tarwar jepa

it liberates from all obstructing forces;

འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་བྱེད་པ།

jungpo tamché gukpar jepa

it controls all spirits;4

རིག་སྔགས་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།

rik ngak kyi lé tamché jé du jukpa

it enacts the functions of all vidyā-mantras;

མ་གྲུབ་པ་རྣམས་གྲུབ་པར་བྱེད་པ།

madrubpa nam drubpar jepa

it accomplishes what has not been accomplished;

གྲུབ་པ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བྱེད་པ།

drubpa nam chü mi zawar jepa

it preserves all that has been accomplished;

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པ།

döpa tamché rap tu jinpa

it grants all wishes;

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ། ཞི་བ། རྒྱས་པ།

semchen tamché sungwa, zhiwa, gyepa

it protects, pacifies, and enriches all beings;

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེངས་པར་བྱེད་པ།

semchen tamché rengpar jepa

and it paralyses and stupefies all beings.”

རྨུགས་པར་བྱེད་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་རབ་ཏུ་སྨྲས་སོ། །

mukpar jepé sang ngak kyi tu chenpo di sangyé kyi tü lakna dorjé rap tu mé so

Through the power of the Buddha, Vajrapāṇi then proclaimed this very powerful secret mantra:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཏྲུ་ཊ་ཏྲུ་ཊ། ཏྲོ་ཊ་ཡ་ཏྲོ་ཊ་ཡ། སྥུ་ཊ་སྥུ་ཊ། སྥོ་ཊ་ཡ་སྥོ་ཊ་ཡ། གྷཱུརྞཱ་གྷཱུརྞཱ། གྷཱུརྞཱ་པ་ཡ། གྷཱུརྞཱ་པ་ཡ། སརྦ་སཏྭཱ་ནི། བྷོ་དྷ་ཡ། བྷོ་དྷ་ཡ། སཾ་བྷོ་དྷ་ཡ། སཾ་བྷོ་དྷ་ཡ། བྷྲཱ་མ་བྷྲཱ་མ། སཾ་བྷྲཱ་མ་ཡ་སཾ་བྷྲཱ་མ་ཡ། སརྦ་བྷཱུ་ཏཱ་ནི། ཀུཊྚ་ཀུཊྚ། སཾ་ཀུཊྚ་ཡ། སཾ་ཀུཊྚཡ། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། སཾ་གྷ་ཊ་ཡ། སཾ་གྷ་ཊ་ཡ། སརྦ་བིདྱཱཾ་བཛྲ་བཛྲ། སྥོ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། ཀ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཐ་བཛྲ་བཛྲ། ཨཊྚ་ཧཱ་ས་ནཱི་ལ་བཛྲ་སུ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧེ་ཕུལླུ། ནི་རུ་ཕུལླུ། གྲྀཧྞ་ཀུལླུ། མི་ལི་ཙུལླུ། ཀུ་རུ་ཀུལླུ། བཛྲ་བི་ཛ་ཡཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཀ་ཊ་ཀ་ཊ། མ་ཊ་མ་ཊ། ར་ཊ་ར་ཊ། མོ་ཊ་ན། པྲ་མོ་ཊ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙ་ར་ནི་ཙ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། ས་ར་ས་ར། མཱ་ར་ཡ། བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ། བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ། མ་ཧཱ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། ཀྲོ་དྷ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་ཙཎྜ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏྲཱ་ས་ཡ། ཏྲཱ་ས་ཡ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧ་ར་ཧ་ར། བཛྲ་དྷ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། པྲ་ཧ་ར་པྲ་ཧ་ར། བཛྲ་པྲ་བྷཉྫ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཏིསྠི་ར་བཛྲ། ཤཱུ་ཏིསྠི་ར་བཛྲ། པྲ་ཏིསྠི་ར་བཛྲ། མ་ཧཱ་བཛྲ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཤྲཱི་གྷྲཾ་བཛྲ་དྷཱ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལ་ཨ་ཝཱརྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ན་མསྶ་མནྟ་བཛྲ་ཎཾ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལཾ་མ་ཝརྟ་ཡ། མ་ཧཱ་བ་ལེ། ཀ་ཏ་པ་ལེ། ཏ་ཏ་ལེ། ཨ་ཙ་ལེ། མཎྜ་ལ་མ་ཡེ། ཨ་ཏི་བཛྲ། མ་ཧཱ་བ་ལེ། བེ་ག་ར་ན་ར་ན། ཨ་ཛི་ཏེ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ཏི་ཊི་ཏི་ཊི། ཏིང་ག་ལེ། ད་ཧ་ད་ཧ། ཏེ་ཛྭ་བ་ཏི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། མ་ཧཱ་བ་ལེ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛྭ་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

namo retna trayaya | nama tsenda benza panayé | maha yaksha senapatayé | teyata | om truta truta trotaya trotaya | saputa saputa sapotaya sapotaya | ghurna ghurna ghurnapaya ghurnapaya || sarva satvani bhodhaya bhodhaya sambhodhaya sambhodhaya || bhrama bhrama sambhramaya sambhramaya sarva bhutani || kutta kutta samkuttaya samkuttaya | sarva shatrün || ghata ghata samghataya samghataya || sarva vidyam benza benza | sapotaya benza benza | kata benza benza | mata benza benza | matha benza benza | ata hasanila benza su benza ya soha || hepullu | nirupullu | grihana kullu | mili tsullu | kurukullu | benza vijayaya soha || kili kilaya soha | kata kata | mata mata | rata rata | motana pramotanaya soha | tsarani tsara | hara hara | sara sara maraya | benza vidaranaya soha | tsindha tsindha | bhindha bhindha | maha kili kilaya soha | bhendha bhendha | krodha benza kili kilaya soha | tsuru tsuru tsenda kili kilaya soha | trasaya trasaya | benza kili kilaya svaha | hara hara benza dharaya soha | prahara prahara | benza prabhanjanaya soha | matisthira benza | shutisthira benza | pratisthira benza | maha benza aprati hata benza | amogha benza | ehay ehi | shri ghram benza dharaya soha | dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru sarva benzakula awartaya soha | amuka maraya pé | nama samenta benzanam | sarva benza kulam mawartaya | mahabalé | katapalé | tatalé | atsalé | mendala mayé | ati benza | maha balé | bega rana rana | ajité | jola jola | titi titi | ting galé | daha daha | tejo wati | tili tili | bhendha bhendha | mahabalé | benza angkusha jolaya soha ||

namo ratna-trayāya | namaś-caṇḍa-vajrapāṇaye | mahā-yakṣa-senāpataye | tadyathā | oṃ truṭa truṭa troṭaya troṭaya | sphuṭa sphuṭa sphoṭaya sphoṭaya | ghūrṇa ghūrṇa ghūrṇāpaya ghūrṇāpaya || sarvasattvāni bodhaya bodhaya saṃbodhaya saṃbodhaya || bhrama bhrama saṃbhramaya saṃbhramaya sarvabhūtāni || kuṭṭa kuṭṭa saṃkuṭṭaya saṃkuṭṭaya | sarva-śatrūn || ghaṭa ghaṭa saṃghaṭaya saṃghaṭaya || sarva-vidyā vajra vajra | sphoṭaya vajra vajra | kaṭa vajra vajra | maṭa vajra vajra | matha vajra vajra | aṭṭahāsa-nīla-vajra | suvajrāya svāhā || he phullu | niruphullu | gṛhṇa kullu | mili cullu | kurukullu | vajra-vijayāya svāhā | kīli kīlāya svāhā | kaṭa kaṭa | maṭa maṭa | raṭa raṭa | moṭana pramoṭanāya svāhā | caraṇi cara | hara hara | sara sara māraya | vajra-vidāraṇāya svāhā | chinda chinda | bhinda bhinda | mahā-kīli-kīlāya svāhā | bandha bandha | krodha-kīli-kīlāya svāhā | curu curu caṇḍala-kīli-kīlāya svāhā | trāsaya trāsaya | vajra-kīli-kīlāya svāhā | hara hara vajra-dharāya svāhā | prahara prahara | vajra-prabhañjanāya svāhā | mati-sthira vajra | śruti-sthira vajra | prati-sthira vajra | mahā-vajra | apratihata vajra | amogha vajra | ehy ehi | śīghraṃ vajra-dhārāya svāhā | dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru sarva-vajra-kulam-āvartāya svāhā | amukaṃ māraya phaṭ | namaḥ samanta-vajrānām | sarva-vajra-kulam āvartāya | mahā-bale | kaṭa-bale | tatale | acale | maṇḍale māye | ati-vajra | mahā-bale | vegaraṇa-raṇa | ajite | jvala jvala | tiṭi tiṭi | tiṅkale | daha daha | tejovati | tili tili | bandha bandha | mahā-bale | vajrāṃkuśa-jvālaya svāhā ||

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ། མ་ཐ་མ་ཐ་བཛྲ། དྷུ་ན་དྷུ་ན་བཛྲ། ད་ཧ་ད་ཧ་བཛྲ། པ་ཙ་པ་ཙ་བཛྲ། དྷ་ར་དྷ་ར་བཛྲ། དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་ར་ཡ་བཛྲ། དཱ་རུ་ཎ་དཱ་རུ་ཎ་བཛྲ། ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་བཛྲ། བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

namo retna trayaya | nama tsenda benza panayé | maha yaksha senapatayé | teyata | om hara hara benza | matha matha benza | dhuna dhuna benza | daha daha benza | patsa patsa benza | dhara dhara benza | dharaya dharaya benza | daruna daruna benza | tsindha tsindha benza | bhindha bhindha benza hum pé ||

namo ratna-trayāya | namaś-caṇḍa-vajrapāṇaye | mahā-yakṣa-senāpataye | tadyathā | oṁ hara hara vajra | matha matha vajra | dhuna dhuna vajra | daha daha vajra | paca paca vajra | dhara dhara vajra | dhāraya dhāraya vajra | dāruṇa dāruṇa vajra | chinda chinda vajra | bhinda bhinda vajra | hūṃ phaṭ ||

ན་མཤྕཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

namash tsenda benza krodhaya | hulu hulu | tishtha tishtha | bhendha bhendha | hana hana | amrité hum pé ||

namaś-caṇḍa-vajra-krodhāya | hulu hulu | tiṣṭha tiṣṭha | bandha bandha | hana hana | amṛte hūṃ phaṭ ||

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བྱས་ནས། །

dikpa tamché jang jé né

Through purifying all negativity,

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱེད། །

dukngel tamché mepar jé

this mantra removes all suffering.

རྒྱུད་དོ་ཅོག་གི་རྩ་བ་སྟེ། །

gyü do chok gi tsawa té

It is the root of all tantras,

དཔལ་ཀུན་གྱིས་ནི་ལེགས་པར་བརྒྱན། །

pel kün gyi ni lekpar gyen

perfectly adorned with every splendor.

སེམས་ཅན་དབང་པོ་ཉམས་པ་དང༌། །

semchen wangpo nyampa dang

All beings with weakened faculties,

ཚེ་ཟད་པ་དང་ཚེ་ཉམས་དང༌། །

tsé zepa dang tsé nyam dang

whose life-force is exhausted or weakened,

ཕུན་སུམ་ཚོགས་མིན་གང་ཆགས་དང༌། །

pünsum tsok min gang chak dang

all who are in inauspicious circumstances,

ལྷ་རྣམས་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་དང༌། །

lha nam gyap kyi chokpa dang

forsaken by the gods,

མཛའ་སྡུག་སྐྱེ་བོ་སྡང་བ་དང༌། །

dza duk kyewo dangwa dang

people who face hostility from close ones,

བྲན་བཟའ་ལ་སོགས་གཙེས་པ་དང༌། །

dren za lasok tsepa dang

oppressed people, such as servants,

ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་མ་ཡིན་དང༌། །

pentsün tünpa mayin dang

those who live in discord,

ནོར་འགྲིབ་པས་ནི་གནོད་པ་དང༌། །

nor dribpé ni nöpa dang

who are harmed by loss of wealth,

མྱ་ངན་ངལ་དང་གནོད་པ་དང༌། །

nya ngen ngel dang nöpa dang

who are in despair or injured,

འཇིགས་པ་དང་ནི་ཕོངས་པ་དང༌། །

jikpa dang ni pongpa dang

frightened or destitute,

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་བྱད་སྟེམས་དང༌། །

za dang gyukar jetem dang

afflicted by harmful planets, constellations, or curses,

མི་བཟད་གདོན་གྱིས་ཉེན་པ་དང༌། །

mi zé dön gyi nyenpa dang

who are harmed intolerably by spirits,

མྱ་ངན་ངལ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

nya ngen ngel lé jungwa yi

who see evil omens in dreams

རྨི་ལམ་སྡིག་པ་མཐོང་ན་ཡང༌། །

milam dikpa tong na yang

caused by weariness or sorrow—

དེས་ནི་རབ་བཀྲུས་གཙང་མ་ཡིན། །

dé ni rap trü tsangma yin

all are completely cleansed by this mantra and thus become pure.

མདོ་སྡེ་དམ་པ་ཉན་པར་གྱིས། །

dodé dampa nyenpar gyi

Listen, therefore, to this sacred sutra!

གང་དག་ཡིད་དགེ་སེམས་དང་ཞིང༌། །

gangdak yi gé sem dang zhing

All who have a pure and virtuous mind,

གཙང་མའི་གོས་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། །

tsangmé gö kyi rap gyen té

and are adorned with fine clothes,

ཟབ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །

zapmo sangyé chöyulwa

when they listen to this sutra,

མདོ་སྡེ་འདི་ནི་ཉན་བྱེད་ན། །

dodé di ni nyen jé na

the Buddha’s profound domain—

མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །

dodé di yi ziji kyi

will, through the splendor of this sutra,

སྲོག་ཆགས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

sokchak dak ni tamché kyi

be cured of

མི་བཟད་པ་ཡི་ནད་རྣམས་ཀྱང༌། །

mizepa yi né nam kyang

all diseases,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བལྟ། །

dedak tamché zhiwar ta

even the most intractable ones;

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུར། །

tsé dang sönam pelwar gyur

their lifespan and merit will increase,

སྡིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་ཐར། །

dikpa kün lé nampar tar

and they will be freed from all negativity!

ནོར་བུ་ཡུངས་ཀར་དཱུརྦ་དང༌། །

norbu yungkar durba dang

Take a vase made of gold, silver or the like,5

རིན་ཆེན་རྨ་མེད་ཙནྡན་བཅས། །

rinchen mamé tsenden ché

and fill it with precious substances, jewels, mustard seeds, dūrvā-grass,

ཤེལ་དང་རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་དང་། །

shel dang dorjé metok dang

sandalwood, crystals,

ཆུ་ཡིས་གསེར་རམ་ཡང་ན་ནི། །

chu yi ser ram yang na ni

diamonds, flowers,

དངུལ་གྱི་བུམ་པ་དག་ཀྱང་རུང༌། །

ngul gyi bumpa dak kyang rung

and water.

གཙང་མའི་གོས་ཀྱིས་དཀྲི་ཞིང་དགང༌། །

tsangmé gö kyi tri zhing gang

Attach a clean cloth to it.

ལན་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གམ། །

len drang nyishu tsa chik gam

Recite the Vajravidāraṇa mantra

ཡང་ན་ལན་གྲངས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། །

yang na len drang gya tsa gyé

twenty-one times, or

རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་བཟླས་ནས་ནི། །

dorjé namjom dé né ni

one hundred and eight,

རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་ཁྲུས་གྱིས་ཤིག །

gyelpo tak tu trü gyi shik

O King, and therewith always perform ablutions.6

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

This completes the dhāraṇī known as Vajravidāraṇa.

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང༌། སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། སྨྲ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ལ་སོགས་པའི་འགྲེལ་པའི་ནང་ནས་བཏོན་ཏེ་གཟུངས་ཤིན་ཏུ་དག་པའོ།། །།

This dhāraṇī was extracted from the commentaries of the great master Padmākara, Vimalamitra, Buddhaguhya, Jñānavajra, Smṛtijñānakīrti, and others, and is completely flawless.

 

Translated by Lhasey Lotsawa (Stefan Mang, ed. Peter Woods), with reference to Mipham Rinpoche’s commentary, 2019. Revised with many thanks to Wiesiek Mical, Drupchen Dorjé, and Ryan Conlon.

1.0_20200130_LD

1.0_20200130_LD

1.0_20200130_LD

  1. According to Mipham Rinpoche’s commentary Annotations to the Vajravidāraṇadhāraṇī (rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi mchan ‘grel), the Tathāgata was dwelling outwardly at the Vajra Seat under the Bodhi Tree taming demons while inwardly resting in vajra-wisdom.
  2. These are the so called seven qualities of the vajra (rdo rje’i chos bdun).
  3. The commentaries distinguish between worldly vidyā-mantras (rig sngags)—spells—that are to be averted, and transcendent—key means to attain ‘esoteric knowledge’—that are to be enacted.
  4. Spirits (bhūtas, ‘byung po).
  5. What follows is an instruction on how to perform the vase ritual (bum pa’i cho ga).
  6. Mipham Rinpoche identifies the recipient of the instruction on the vase ritual as King Indrabhūti.
/imager/images/22249/Vajravidarana_HAR_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Vajravidāraṇa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས།

rdo rje rnam 'joms

The Vajravidarana Dharani

Author:

Buddha Śākyamuni

Description:

Vajravidāraṇa (rdo rje rnam ‘joms) is a semi-wrathful form of Vajrapāṇi and the deity’s dhāraṇī (gzungs), counted as a kriyā-tantra, is known for its healing and purifying effect. The dhāraṇī has inspired a large number of ritual liturgies and commentaries, both Indic and Tibetan, and is commonly recited by Tibetan and Newar Buddhists. In Tibetan it is preserved mainly in two forms, one in the Kangyur and the Nyingma version presented here, which is said to be a reconstruction based on commentarial literature.