༄༅། །ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་བརྟན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer Requested by Karma Tsültrim Rapten 1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་དང་། །

dömé gönpo künzang yapyum dang

Primordial protector Samantabhadra and consort;

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་ཚོགས། །

ngepa ngaden longku rik ngé tsok

the five sambhogakaya families endowed with the five certainties;

ཚོགས་ཡུལ་གནས་དག་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་། །

tsok yül né dak sempa sem ma dang

the male and female bodhisattvas, the collections of consciousness and objects purified in their natural state;

གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མ་ལུས་པ། །

zhenyang sangyé jangsem malüpa

and every buddha and bodhisattva, without exception;

འདུས་པའི་བདག་ཉིད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

düpé daknyi pema tötreng tsel

Mighty Lotus Skull Garland who embodies them all;

རིག་འཛིན་རྣམ་བརྒྱད་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོགས། །

rigdzin nam gyé jebang nyernga sok

the eight vidyadharas; the king and twenty-five subjects—all such beings as these—

རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྡེ་དང་ཡི་དམ་ལྷ། །

rigdzin lamé dé dang yidam lha

the classes of vidyadhara gurus and the yidam deities,

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་མ་མགོན་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །

né sum khandroma gön chökyong tsok

dakinis of the three places, male and female guardians, Dharma protectors,

ནོར་ལྷ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་རོལ་པ་ཆེ། །

norlha tamché lamé rölpa ché

and all the wealth deities. All is the guru’s great display!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

sölwa dep so mitün kün zhi zhing

I pray to you all! May all adversity be pacified!

གཙུག་ལག་འདུས་སྡེ་རབ་རྒྱས་མཐུན་རྐྱེན་འཕེལ། །

tsuklak düdé rapgyé tünkyen pel

May monasteries and sangha flourish!May conducive conditions increase!

ལྟ་སྤྱོད་མཐར་ཕྱིན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །

tachö tarchin jangchup chok top shok

May view and conduct be perfected,and supreme awakening attained!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་ཚངས་སར་བླ་མ་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་བརྟན་གྱིས་གསུང་ངོར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་དགེ་བར་བྲིས་པའོ།།

This was written in virtue by Chokgyur Lingpa at the request of the Tsangsar Lama, Karma Tsültrim Rapten, a sublime guide for beings.

 

Samye Translations, 2022.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་བརྟན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

karma tshul khrims rab brtan gyis bskul ba'i gsol 'debs

The Prayer Requested by Karma Tsultrim Rapten

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A short prayer to Guru Rinpoche which Chokgyur Lingpa composed at the request of his disciple Karma Tsultrim Rapten.