༄༅། །ཉིན་རྫོང་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer Requested by the Geshe from Nyindzong1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་གཟུགས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །

gyel kündü zuk guru pema jung

Embodiment of all victors, Pemajungné,

ཤེས་རབ་ཆ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །

sherap cha dzin yeshé tsogyelma

embodiment of insight, Mother Yeshé Tsogyal—

དབྱེར་མེད་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །

yermé rigdzin lama yapyum la

indivisible lord and lady vidyādhara guru—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sölwa dep so dak gyü chingyi lop

I pray to you, please bless my mindstream!

མི་རྟག་འཆི་བས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཐར་འདོད་ཀྱིས། །

mi tak chiwé gyü kül tar dö kyi

Stirred by impermanence and death and longing for liberation,

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སོང་ནས། །

lumé könchok sum la kyap song né

may I go for refuge in the undeceiving Three Jewels.

ལས་འབྲས་ཡིད་ཆེས་སྡོམ་པ་གཙང་མ་སྲུང་། །

lé dré yiché dompa tsangma sung

With conviction in karma, may I guard my vows purely.

གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

zhenpen jangchup chok tu semkyé né

Arousing supreme bodhicitta for the benefit of others,

བླ་མ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་དག་སྣང་ཐོབ། །

lama sangyé ngö kyi daknang top

may I generate to the pure perception that sees the guru as a buddha.

རང་སེམས་ལྟ་མཁན་ཐོག་ཏུ་མ་བཅོས་ཞོག །

rangsem ta khen tok tu machö zhok

May I rest my mind in the looker, free from all contrivances.

ངོས་བཟུང་མེད་པ་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ངང་། །

ngö zung mepa seltong dzinmé ngang

Bless me that, just like this, I remain free from grasping,in lucid emptiness, utterly ungraspable,

ཡེངས་མེད་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

yengmé tsöndrü denpar chingyi lop

and endeavor in this state, without distraction.

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

jangchup lam gyi gelkyen kün zhi zhing

Please, pacify all hindrances on the path to awakening.

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །

tünkyen samdön chö zhin druppa dang

May all beneficial things that I wish forbe fulfilled in accordance with the Dharma.

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །

sa dang lam gyi yönten rapdzok né

Help me to fully perfect the qualities of the bhūmis and the paths,

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

tsé chik sangyé nyurdu druppar shok

and swiftly reach awakening in this very life!

 

ཅེས་པ་ཉིན་རྫོང་དགེ་བཤེས་ངོར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྤེལ་བ་དགེ །

This was written by Chokgyur Lingpa at the request of the Geshe from Nyindzong. May this bring goodness!

 

Lhasey Lotsawa, 2022.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

ཉིན་རྫོང་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

nyin rdzong dge bshes kyis bskul ba'i gsol 'debs/

The Prayer Requested by the Geshe from Nyingdzong

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A brief prayer to Guru Rinpoche which Chokgyur Lingpa composed at the request of his disciple the Geshe from Nyingdzong.