༄༅། །རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

The Prayer Requested by Jedrung Rinpoche1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

དུས་གསུམ་དགོངས་བརྡ་སྙན་གཏེར་སྨོན་ལམ་བརྒྱུད། །

dü sum gong da nyen ter mönlam gyü

You completely imbue all the vidyādharas

ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་སྐུའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་ཁྱབ། །

chö long tulkü rigdzin nam la khyap

of the wisdom, sign, oral, treasure, and aspiration lineages,of the dharmakāya, sambhogakāya, and nirmāṇakāya, throughout all three times.

བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་ལ། །

lama sangyé kündü guru la

You are the guru who embodies all guru-buddhas.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sölwa dep so dak gyü chingyi lop

I pray to you! Bless my mindstream!

 

མདོ་རྒྱུ་སེམས་གསུམ་བཀའ་བརྒྱད་དགོངས་པ་འདུས། །

do gyu sem sum kagyé gongpa dü

The trio of Sutra, Illusion, and Mind;the Eight Sādhana Teachings; and the Assembled Realization—

མ་ལུས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །

malü tro dang duwé kyilkhor tso

as chief of the mandala, you emanate and reabsorb them all.

ཡི་དམ་དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་ལ། །

yidam damchö kündü guru la

You, the guru embodying all yidams and sacred Dharma—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

sölwa dep so choktün ngödrup tsöl

I pray to you! Bestow the supreme and common siddhis!

 

ཕྱི་ཡི་ཉན་ཐོས་ནང་གི་བྱང་སེམས་དང་། །

chi yi nyentö nang gi jangsem dang

You, the noble lord of the assembly of outer śrāvakas,

གསང་བ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དཔོན་རྗེ། །

sangwa pawo khandrö tsok pön jé

of inner bodhisattvas, and of secret spiritual heroes and sky-goers,

ཚོགས་མཆོག་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་གུ་རུ་ལ། །

tsok chok khandrö wangchuk guru la

mighty sovereign of the supreme sky-goer assembly—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang bar ché söl

Guru, I pray to you! Dispel the outer and inner obstacles!

 

སྐུ་ཚབ་ལུང་བསྟན་གསུང་ཚབ་གཏེར་དུ་སྦས། །

kutsap lungten sung tsap ter du bé

You left foretold representations of your body,you concealed countless treasures as representations of your speech,

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཅན་བུ་ལ་གཏད། །

tuk kyi gongpa lechen bu la té

and you entrusted your wisdom mind to those with karmic connections.

བོད་ལ་སྐུ་དྲིན་ཆེ་བའི་གུ་རུ་ལ། །

bö la kudrin chewé guru la

You, who have shown such great kindness to Tibet,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཆོས་མཐུན་བསམ་པ་སྒྲུབ། །

sölwa dep so chö tün sampa drup

Guru, I pray to you! Fulfill our wishes in accordance with the Dharma!

 

གུ་རུ་ཁྱེད་དང་བརྒྱུད་པ་འཛིན་རྣམས་ལ། །

guru khyé dang gyüpa dzin nam la

To you, my guru, and to all the lineage holders,

བདག་གིས་བློ་གཏད་རེ་ལྟོས་བགྱིད་ལགས་ན། །

dak gi lo té ré tö gyi lak na

as I surrender myself to you and place all my trust in you,

སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

ngön gyi zhelzhé zhindu tukjé zik

look upon us with compassion, as you pledged you would do.

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས། །

nekap tartuk jikpa kün lé kyop

Temporarily and ultimately, protect us from all dangers!

 

མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསོད་སྟོབས་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ། །

tünkyen tsesö topjor nyamtok pel

Augment all favorable conditions:long life, merit, strength and wealth, experience and realization!

མོས་བཞི་དབང་སྡུད་རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ། །

mö zhi wangdü rangzhen dön nyi drup

Help us to gain mastery over the four admirationsand to fulfill the twofold benefit of self and other.

དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་རང་རིག་མངོན་གྱུར་ནས། །

dragek tsarchö rangrik ngöngyur né

Grant your blessings that we vanquish foes and obstructers,

པདྨ་འོད་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

pema ö du kyewar chingyi lop

that we come to manifest natural awareness, and are reborn in Lotus Light!

ཅེས་དཔལ་རི་བོ་ཆེའི་གདན་ས་འཛིན་པ་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཆོས་རྗེ་མཁར་དྲུང་པའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་བྲིས་པ་ཡུན་དུ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །

At the behest of Jedrung Rinpoche,2 the head of the glorious monastic seat, Riwoche, Chokgyur Lingpa wrote this in the Dharma Lord Khardrung’s residence. May it lead to constant goodness!

 

Samye Translations, 2022.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
  2. Jedrung Trinlé Jampa Jungné (1856-1922).
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

rje drung rin po ches bskul ba'i gsol 'debs

The Prayer Requested by Jedrung Rinpoche

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A short prayer to Guru Rinpoche which Chokgyur Lingpa composed at the request of Jedrung Rinpoche at Riwoche monastery.