༄༅། །ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་སོ། །

The Swift Activity (Lama Yidam)

 

རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་བ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་བཞུགས།

Herein lies The Swift Activity, the torma dedication to all the Three Roots and dharmapālas.

རཾ་ཡཾ་ཁཾ།

ram yam kham

raṃ yaṃ khaṃ

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hum

oṃ āḥ hūṃ

ལན་གསུམ།

Three times.

ཧཱུྃ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས། །

hum, lama yidam khandro chökyöng nam

Hūṃ! All gurus, yidams, ḍākinīs, and Dharma guardians,

འདིར་གཤེགས་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

dir shek gyepé den la zhuk su söl

come here and rest on these delightful seats!

བྱིན་རླབས་ཀློང་ཡངས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །

jinlap long yang tsa gyü lama dang

Vast expanse of blessings, root and lineage gurus;

དངོས་གྲུབ་སྤྲིན་འཁྲིགས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །

ngödrup trin trik yidam zhitrö lha

massed clouds of siddhis, peaceful and wrathful yidam deities;

དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །

gödö char bep pawo khandrö tsok

assembly of vīras and ḍākinīs who shower us with all we want—

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chötor di zhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག །

khatar khyapé lekden tsoki dak

Lekden, pervasive like space, and lord of the gathering;

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་པ། །

yeshé gönpo chak zhi chak drukpa

wisdom protectors, Four-Armed; Six-Armed;

ཞལ་བཞི་མ་ནིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན། །

zhel zhi maning ku sung tuk yönten

Four-Faced; Hermaphrodite; together with your male and female retinues

ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས། །

trinlé gönpo yapyum khor dang ché

of form, speech, heart, quality, and activity protectors—

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chötor di zhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

མཐུ་སྟོབས་དུས་མཐའི་རླུང་དང་བསྐལ་པའི་མེ། །

tutop düté lung dang kelpé mé

Power and force like apocalyptic wind and fire,

རྡོ་རྗེ་བེར་ཆེན་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་མ། །

dorjé berchen lhamo rangjungma

Dorjé Bernakchen and Goddess Rangjungma;

འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ། །

dökham wangchuk lhamo düsolma

sovereign over the desire realm, Goddess Dhūmavatī;

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྲོག་སྒྲུབ་མ། །

ngaksung ekadzati sokdrupma

Mantra Protectress Ekajāṭi; Remati;

ཤན་པ་དམར་ནག་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །

shenpa marnak lejé drekpé tsok

Red and Black Shenpa; and hosts of haughty spirit henchmen—

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chötor di zhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

སྲིད་པའི་རླུང་ཞགས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཡབ། །

sipé lung shak wangchuk lhachen yap

Magnetizer of all existence, mighty lord Mahādeva;

ཨུ་མཱ་དེ་ཝཱིའི་ཡུམ་བཅས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །

umadevi yumché khandrö tsok

together with Lady Umadevi and a gathering of ḍākinīs;

ལྷ་སྲིན་ཀུན་གྱི་དམག་དཔུང་སྤྲིན་ལྟར་སྡུད། །

lhasin kün gyi makpung trin tar dü

troops of all devas and rākśasas, gathered like clouds;

དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་གཟའ་མཆོག་རཱ་ཧུ་ལ། །

drangsong chenpo zachok rahula

great rishi, supreme planetary deity Rāhula—

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chotör di zhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པའི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས། །

tumchen ngampé ngaro druk tar drok

Proclaim your awesome, thunderlike roar of great ferociousness!

ཞིང་སྐྱོང་སེང་གེ་གདོང་ཅན་ཡབ་དང་ཡུམ། །

zhing kyong sengé dongchen yap dang yum

Realm guardians, male and female Lion-Faced;

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་རྟ་སྔོན་ཅན། །

gyelchen namang tösé tangön chen

Great King Vaiśravaṇa; Blue Horse Rider;

དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོ་ངས་ནུས་མ། །

durtrö dakpo dakmo ngénüma

Lord and Lady of the Charnel Ground; Ngenüma;

ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས། །

leki shinjé damchen dorjé lek

Action Yamarāja; Oath-Bound Vajrasādhu—

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chötor dizhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་གློག་ལྟར་འཁྱུགས། །

trinlé ngödrup tokmé lok tar khyuk

Strike with your activities and siddhis, like unimpeded lightning!

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཨ་ཕྱི་གཡུ་སྒྲོན་མ། །

tsering ché nga achi yudrönma

Five Tseringma Sisters of Long Life; Achi; Yudrönma;

ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་མ་སོགས་བརྟན་མའི་ཚོགས། །

kharak khyung tsünma sok tenmé tsok

Kharak Khyungtsünma and others—entire host of Tenmas;

གནོད་སྦྱིན་ཞང་བློན་བེག་ཙེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །

nöjin shanglön bektsé tsoki dak

Yakṣa Shanglön; Bektsé; and Gaṇapati Lord of Feasts;

ཛམ་ལྷ་རིགས་ལྔ་རྟ་བདག་ཀུ་བེ་ར། །

dzamlha rik nga tadak kubera

five classes of Jambhala divinities; Horse Lord Kubera;

ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས་ནོར་བདག་རྣམས། །

künkhyil ché sum lasok nordak nam

and three Künkhyil sisters—all the wealth lords—

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chotör dizhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

དྲག་སྔགས་མཐུ་རྩལ་ཐོག་སེར་བཞིན་དུ་འབེབས། །

drak-ngak tutsel tok ser zhin du bep

Let the power of fierce mantra rain down like thunderbolts and hailstones!

རྟ་ནག་དྲེགས་པ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ། །

tanak drekpa shaza khamo ché

Black-Horsed Haughty Spirit; Flesh-Eating Khamoché;

སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་སྔགས་བདག་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། །

depön sumchu ngak dak chogyé dang

Thirty Chieftains; Eighteen Mantra Lords;

ཤྭ་ན་ས་བདག་བདག་ཉིད་སྐྱེས་བུ་སོགས། །

shona sadak dak nyi kyebu sok

hosts of Śvanmukhās; Bhūmipatis; Sovereigns; and Great Beings;

གཟའ་གདོང་གིང་ལྔ་བདུད་ཤན་རྩིས་ཀྱི་བདག །

zadong ging nga düshen tsiki dak

Sadong; Five Kiṃkaras; Demon Slayer; and Lord of Astrology—

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chotör dizhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

དགྲ་བོའི་སྟེང་དུ་རླུང་ལྟར་ཇག་པར་རྒྱུག །

drawö teng du lung tar jakpar gyuk

Descend upon enemies like a storm scattering straw!

སྤུ་གྲི་མཆེད་གསུམ་སྔགས་བདག་བསྙོ་ཁ་དང༌། །

putri chésum ngak dak nyokha dang

Three Razor Brothers; Mantra Lord Nyokha;

ཇག་པ་མེ་ལེན་ཀླུ་བཙན་སྤུན་བདུན་དང༌། །

jakpa melen lutsen pündün dang

Jakpa Melen; Seven Naga and Tsen Brothers;

དྲེགས་པ་སྡེ་ལྔ་པེ་ཧར་ཙི་མ་ར། །

drekpa dé nga pehar tsimara

Five Classes of Haughty Spirits; Pehar; and Tsimara—

ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

zapter kayi sungma tamché kyi

all you doctrine guardians of the profound treasures,

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chötor dizhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དབྱར་གྱི་དཔལ་ལྟར་སྤེལ། །

drupé tün kyen yar kyi pel tar pel

Make favorable conditions for practice flourish like the splendor of summertime!

ཐང་ལྷ་སྤྲག་གི་བཙན་རྒོད་སྤོམ་ར་ཆེ། །

tanglha traki tsengö pomraché

Tanglha; Drakgi Tsengö; Great Pomra;

མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་དང༌། །

gurlha chusum genyen nyer chik dang

Thirteen Gurlhas; Twenty-One Genyens—

ཆོས་འཁོར་སྒྲུབ་གནས་དབེན་གནས་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང༌། །

chökhor drupné wené chö zhin kyong

protect the teaching centers, practice sites, and retreat places, in accordance with the Dharma!

གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི། །

nyukmar né dang lobur lhakpa yi

Whether continually present or briefly appearing,

གཞི་བདག་ཕོ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

zhidak pomo khor dang chepa nam

all you landlords and landladies, along with your retinues—

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chötor dizhé chölwé trinlé dzö

accept this torma and fulfill the activities we request of you!

 

སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུངས་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་བསྟོད། །

sangyé ten sung könchok upang tö

Protect the doctrine of the Buddha, elevate the prestige of the Three Jewels,

དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་དཔལ་སྤེལ། །

gendün degyé neljor tsé pel pel

expand the community of the sangha, increase the lifespan and splendor of the practitioners,

སྙན་པའི་དར་ཕྱོར་གྲགས་པའི་དུང་བུས་ལ། །

nyenpé darchok drakpé dung bü la

raise the banner of fame, blow the conch of renown,

འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །

khor dang longchö gyepa nyidu dzö

and increase our following and prosperity!

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

zhi gyé wang drak lé nam malüpa

Help all the activities of pacifying, increasing, magnetizing, and subjugating

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

bemé lhün gyi drupar dzé du söl

to be effortlessly and spontaneously fulfilled!

 

རྟེན་ལ་བཞུགས་སམ་རང་གནས་ཅི་བདེར་གཤེགས། །

ten la zhuk sam rang né chider shek

Remain in the shrine objects or return to your abodes, as you please!

སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

si zhi gelek gyepé trashi shok

May there be the auspiciousness of increasing the virtuous goodness of existence and peace!

ཅེས་པ་འདི་ལྟར་ཉམས་ལ་གང་ཤར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་སེམས་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཚམས་ཀྱི་འགྲུབ་སྦྱོར་དུ་བྲིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

I, Chokgyur Lingpa, wrote this as it arose in my experience. It was composed while practicing the supreme deity in retreat, with the thought that it must have some blessings.

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Han Kop, Laura Dainty, and Oriane Sherap Lhamo), 2019.

1.0_20191121_OL

1.0_20191121_OL

1.1_20210223_LD

/imager/images/11964/Lama_Yidam_Thangka_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Lama Yidam Thangka

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

བླ་མ་ཡི་དམ།

bla ma yi dam

Swift Activity

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A petitionary offering (gsol mchod) to all the main protectors of the Chokling Tersar, commonly called Lama Yidam (bla ma yi dam) after its beginning syllables, composed by Chokgyur Dechen Lingpa.

Further Information and Resources: