༄༅། །གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་བསྒོམས་བཟླས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་གདམས་པ་བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་རྟ་ཕོ་བཞུགས་སོ། །

The Swift Steed of Garuḍa, King of Birds:1

an instruction for traveling to Sukhāvatī, based on the visualization and recitation of Uṣnīṣa-Sitātapatrā

 

by Karma Chakmé

 

ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ།

Namo Śākyamunaye!

ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཡུམ་མཆོག་གོས་དཀར་མོ། །རབ་ཏུ་ཁྲོས་པ་ལྷ་མོ་འདི་ཡིན་པས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་དེ་ཡི་དོན། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཕྱིར། །ཐུབ་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་ནི་ལྷ་འདི་སྤྲུལ། །བྱད་ཁ་ཟློག་པར་ཟབ་པ་དེ་ཡི་དོན། །ཞལ་ནས་མ་གསུངས་ཐུབ་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས། །མདོ་དང་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲ་གྲགས་གཙུག་ཏོར་ཟེར། །འདི་ཉིད་བྱ་བའི་རྒྱུད་ནི་ཡིན་ནའང༌། །བྱ་རྒྱུད་བླ་མེད་ལྟར་དུ་ཉམས་ལེན་པ། །ཛེ་ཏ་རི་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་སོགས། །གྲུབ་ཆེན་མང་པོས་མཛད་ལྟར་ཉམས་ལེན་བདེ། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ནས། །བི་མ་མི་ཏྲར་བརྒྱུད་པའི་རྙིང་མའི་ལུགས། །གུ་རུ་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོའི་གཏེར་མ་དང༌། །སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་བརྒྱ་རྩའི་རྒྱ་གཞུང་དང༌། །མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་སོགས། །བོད་གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། །ཉམས་ལེན་བདེ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་འདི། །ནད་གདོན་བྱད་ཀ་གཏད་མནན་ཟློག་པ་ལ། །རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་རལ་གྲི་ཉིད་དང་མཚུངས། །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་བགྲོད་འདོད་ན། །བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་ལ་ཆིབས་ནས་འགྲོ་དང་མཚུངས། །དེ་ཕྱིར་འདི་ལ་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉམས་ལེན་མཛོད། །

Since the extremely wrathful Sitātapatrā is a form of Pāṇḍarāvasinī, the supreme consort of Amitāyus, this practice will lead to rebirth in Sukhāvatī, realm of great bliss. The mighty sage emanated Sitātapatrā from his crown (uṣnīṣa), in order to bind the male and female, together with their retinues, under oath. Thus Sitātapatrā emerged as a profound practice for averting harmful forces. Because the dhāraṇī-sutra resounded from the sage’s crown (uṣnīṣa), while his speech remained silent, it was named uṣnīṣā. Although the dhāraṇī-sutra is a kriyā-tantra, it has been practiced by many siddhas such as Jetāri and Vajrāsana in the manner of a Highest Yoga tantra. If you follow this practice and thus also practice it like them, it will become very easy for you. It is a practice that condenses the authentic traditions of the Nyingma tantras, as passed from Prahevajra2 and Mañjuśrīmitra to Vimalamitra; the terma treasures of Guru Traktung Nakpo; an entire ocean of sadhanas from India; and the many Tibetan practices written by Karmapa Wangchuk Dorjé3 and others. Thus, it is an easy practice and its blessing is great. To practice it is to hold aloft an indestructible vajra sword that can avert disease, obstacles, black magic, evil spells, and all oppressing forces. If you wish to travel to Sukhāvatī, this practice will take you there, mounted on the garuḍa, king of birds. Therefore, make this your daily practice:

 

ཨ༔ ཆོས་རྣམས་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་སྟོང་པ་ཉིད། །

ah༔ chö nam masam jömé tongpanyi

A༔ Phenomena are emptiness, beyond words, thought and description.

ༀ་གྱིས་མཚན་པའི་གདུགས་དཀར་ཡོངས་གྱུར་ལས། །

om gyi tsenpé dukar yong gyur lé

A white umbrella appears, marked with oṃ,

དྲན་རྫོགས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་རང་ཉིད་ནི། །

dren dzok damyé yermé rangnyi ni

and from it, instantaneously perfected through mere recollection, as samaya- and jñānasattva indivisible,

རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་ཆེན་མོའི་སྐུ། །

dorjé tsuktor chirdok chenmö ku

I appear as Vajroṣṇīṣā, the Great Dispeller, with a thousand heads–

 

དབུ་སྟོང་མདུན་ཞལ་སྒེག་པ་ཉིས་བརྒྱ་དཀར། །

u tong dün zhel gekpa nyipgya kar

in front, two hundred white, mesmerizing, beautiful;

གཡས་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་འཇིགས་རུང་དགོད་པ་སེར། །

yé zhel nyipgya jikrung göpa ser

to the right, two hundred gold, fearsomely laughing;

རྒྱབ་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་དམར་པོ་གཤེ་དང་རྔམ། །

gyap zhel nyipgya marpo shé dang ngam

at the back, two hundred red, furiously raging;

གཡོན་ཞལ་ལྗང་གུ་ཉིས་བརྒྱ་སྙིང་རྗེ་ཞི། །

yön zhel jangu nyipgya nyingjé zhi

to the left, two hundred green, compassionately gazing;

 

སྟེང་ཞལ་སྔོན་པོ་ཉིས་བརྒྱ་དྲག་ལ་གཏུམ། །

teng zhel ngönpo nyipgya drak la tum

on top, two hundred blue, wrathful, ferocious.

དབུ་རེར་རྡོ་རྗེའི་མཚན་རྟགས་སྤྱན་གསུམ་གསུམ། །

u rer dorjé tsen tak chen sum sum

Each face has three eyes and is marked with a vajra.

སྐུ་མདོག་དཀར་ཞིང་སྤྱན་མིག་བྱེ་བ་འབུམ། །

kudok kar zhing chen mik jewa bum

I am white in color, with a trillion4 eyes

ཟུར་མིག་བགྲད་དང་གློག་ལྟར་དྲག་ཏུ་གཟིགས། །

zurmik dré dang lok tar drak tu zik

sending side-long glances, wide open and awake, voracious and electric.

 

གཡས་ཕྱག་ལྔ་བརྒྱ་གཡོན་ཕྱག་ལྔ་བརྒྱ་ཡིས། །

yé chak ngapgya yön chak ngapgya yi

My five hundred right and five hundred left arms

ཐམས་ཅད་བསམ་ཆོད་རལ་གྲི་འབར་བ་ཕྱར། །

tamché sam chö reldri barwa char

all wield blazing swords that cut through thoughts.

ཞབས་གཡས་ལྔ་བརྒྱ་བརྐྱང་པས་འཇིགས་ཀུན་མནན། །

zhap yé ngapgya kyangpé jik kün nen

My five hundred right legs stretch out, extended, stomping beneath them everything that is frightening.

ཞབས་གཡོན་ལྔ་བརྒྱ་བསྐུམ་པས་གདོན་ཀུན་མནན། །

zhap yön ngapgya kumpé dön kün nen

My five hundred left legs are drawn in, contracted, stomping beneath them all obstructors.

 

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་ཅོད་པན་འཆང༌། །

sangyé jewa trak dün chöpen chang

From my head hang silken garlands adorned with seventy million buddhas.

དབུ་གཙུག་གདུགས་དཀར་བདུན་ནི་བརྩེགས་མར་འཁོར། །

u tsuk dukar dün ni tsek mar khor

My crown knot is adorned with seven spinning parasols, on top of one another.

བ་སྤུ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འབར། །

bapu tamché yeshé özer bar

The hairs of my body blaze with the light of primordial wisdom.

ལྷ་རྫས་ན་བཟའ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱན་དང་ལྡན། །

lhadzé napza zhitrö gyen dang den

My garments are bedecked with ornaments, peaceful and wrathful.

 

དཔྲལ་བར་རྣམ་སྣང་ཐུགས་ཀར་ༀ་དཀར་པོ། །

trelwar namnang tukar om karpo

In my forehead resides Vairocana; in his heart the white syllable oṃ.

མགྲིན་པར་སྣང་མཐའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿདམར་པོ། །

drinpar nang té tukar ah marpo

In my throat resides Amitābha; in his heart the red syllable āḥ.

ཐུགས་སྨད་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། །

tuk mé dorsem tukar hum ngönpo

In my heart resides Vajrasattva; in his heart the blue syllable hūṃ.

ཐུགས་དབུས་ཟླ་སྟེང་ༀ་ཡིག་དཀར་པོའི་མཐར། །

tuk ü da teng om yik karpö tar

At my heart centre, upon a moon disc, is an oṃ with surrounding mantra, the syllables all in white;

 

སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཀྱིས་སྒྲིབ་བསལ་མཐུ་སྟོབས་རྒྱས། །

ngak treng ö kyi drip sel tutop gyé

and from the mantra garland streams a radiance of light, clearing obscurations and enhancing power and strength.

ཡ་སོ་ཁྲོ་བཅུ་མ་སོ་ཁྲོ་མོ་བཅུ། །

yaso tro chu maso tromo chu

My upper teeth are the ten male wrathful ones and my lower teeth the female ten.

སྨ་ར་མེ་དཔུང་རལ་གྲི་ངར་མའི་ལྕེ། །

mara mé pung reldri ngar mé ché

A blazing mass of fire curls around my mouth. My tongue is a sword, razor sharp.

མགྲིན་པར་ཉི་ཟླ་རང་ལུས་མེ་དཔུང་འབར། །

drinpar nyida rang lü mé pung bar

In my throat reside the sun and moon.

གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་གཞོབ་ཐུལ་བསྲེགས་པར་བསམ། །

nöjé tamché zhop tül sekpar gyur

The blazing inferno of my body burns to ash all harm-doers and obstacle-makers.

དེ་ཡང་མངོན་རྟོགས་བློ་ལ་མ་ཟིན་ཀྱང༌། དམིགས་པ་བསྒོམ་པ་ཁོ་ནས་ཆོག་པ་སྟེ། བསྒོམས་པ་ཙམ་གྱིས་མནན་གཏད་ངག་མནན་སོགས། གྲོལ་པ་གུ་རུ་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོས་གསུངས། །འདི་ནི་ངག་ཏུ་འདོན་པ་གལ་ཆེའོ། །

Although you may lack actual realization, it is sufficient simply to practice the above visualization. As Guru Traktung Nakpo explains, simply practicing this will free one from oppression, sorcery, spells, and the like. Thus, reciting it is of great importance.

ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ། །

hum, dorjé tsuktor chirdokpa chenmo

Hūṃ! Vajroṣṇīṣā, mighty Great Dispeller,

ཕྱག་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །

chak tong ngawa chenmo

great goddess with a thousand arms,

དབུ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །

u tong ngawa chenmo

great goddess with a thousand heads,

སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །

chen jewa gya tong ngawa chenmo

great goddess with a trillion eyes,

 

རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་འབར་བའི་མཚན་རྟགས་ཅན། །

dorjé miché barwé tsentak chen

you who are named Blazing Indestructible Vajra,

རྡོ་རྗེ་ཡངས་པ་ཆེན་པོས་ས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མངའ་མཛད་མ།

dorjé yangpa chenpö sa sum gyi kyilkhor la nga dzema

Vast Expansive Vajra, ruler of the three plains of existence—

ཀུན་ནས་བདག་ཅག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉིན་དང་མཚན་དུ་བསྲུང་དུ་གསོལ། །

küné dakchak mi nor khor dang chepa tamché la nyin dang tsen du sung du söl

I pray to you, protect our families, our friends, wealth, and possessions, both day and night!

 

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། བཛྲ་དྷ་རི། བནྡྷ་བནྡྷ་ནི། བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཧཱུྃ་དྲུཾ་བནྡྷ་ཕཊ། མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ།

teyata, om analé analé, bikadé bikadé, bai ré bai ré, bendza dhari, bendha bendha ni, bendza pani hum hum pé pé soha, hum drum bendha pé, mama raksha raksha soha

བདག་དང་བསྲུང་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མནན་པ་དང་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱེས་ཕྱེས་ཁྲོལ་ཁྲོལ། མནན་པ་དང་བཅིངས་པ་དང་བསྡམས་པ་ཐམས་ཅད་སརྦ་ཨ་པ་ནཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞི་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ།

dak dang sungjé lü ngak yi sum nenpa dang chingpa tamché ché ché tröl tröl, nenpa dang chingpa dang dampa tamché sarva apanaya soha, zhiwa shantim kuruyé saha

As for all oppression and binding forces of body, speech, and mind, both my own and those of all who need protection: break them, break them! Stop them, stop them! Drive away all oppressive, binding, chaining forces! Sarva apanaya svāhā! Pacify them utterly! Śāntiṅ-kuruye svāhā!

ཞེས་པའི་བར་དེ་རབ་བདུན་འབྲིང་ལྔ་དང༌། ཐ་མ་ཚར་གསུམ་ཙམ་ནི་བརྗོད་པའི་རྗེས། སྙིང་པོ་དང་ནི་ཉེ་སྙིང་སྔགས་འདི་གཉིས། རང་གི་གང་མོས་བསྙེན་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ།

Recite this at best seven times, at middling five times or at the very least three times. After that, recite the essence and quintessence mantras, as you please and are able.

The essence mantra:

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི་སྭཱཧཱ། སྙིང་པོའོ། །

om sarva tathagata ushnisha hum pé, hum mama hum ni saha

The quintessence mantra:

ༀ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི་སྭཱཧཱ། ཉེ་བའི་སྙིང་པོའོ། །

om mama hum ni soha

འདི་ལྟར་བསྒོམས་བཟླས་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

ditar gom dé jepé sönam kyi

Through the merit of this meditation and recitation,

མི་གཙང་ལུས་འདི་བོར་བར་གྱུར་མ་ཐག །

mi tsang lü di borwar gyur ma tak

as soon as we have discarded this unclean body,

བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen du dzü té kyewar shok

may we miraculously take birth in Sukhāvatī, realm of great bliss!

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་བགྲོད་ནས། །

kyé ma tak tu sa chu rap drö né

As soon as we are born there, having traversed the bhūmis,

སྤྲུལ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་གཞན་དོན་བྱེད་པར་ཤོག །

trülpé chok chur zhendön jepar shok

may we send our emanations in all directions, to benefit beings!

དེ་ནས་སྒོམ་མཁན་སེམས་ལ་ཧྲིག་གེར་བལྟ། ཅི་ཡང་མ་མཐོང་ངང་དུ་ས་ལེར་བཞག རྒྱུན་དུ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་མ་བསལ་ཀྱང༌། སྔགས་ཐུང་གཉིས་པོ་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་འདོན། །

Then look, vivid and awake, at the mind of the meditator. Rest within the clarity in which there is nothing whatsoever to see. Even if you cannot focus on this practice on a daily basis, continuously recite the two short mantras throughout all your daily activities.

ཀྱེ་མ་ཚེ་སྔོན་བསོད་ནམས་དམན་པའི་མཐུས། ཟོས་པ་མེད་པའི་དོམ་ཡིག་ཟེར་བའི་དཔེ། བྱས་པ་མེད་ཀྱང་གཏད་ཡིག་ནང་དུ་ཐེབས། བན་བོན་མང་པོའི་མཐུ་གཏད་ཞབས་སུ་སོང༌། ན་ཚ་རྐྱེན་ངན་མང་པོས་རྒྱུན་དུ་མནར། འཆི་བ་དྲན་ཅིང་དམ་ཆོས་འདོད་ན་ཡང༌། དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་མེད། ནམ་འཆི་ཆ་མེད་འཆི་བ་ཟློག་ཐབས་མེད། ཤི་ནས་གར་འགྲོ་ཆ་མེད་ཨ་ཙ་མ། རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། དེ་འདྲ་ཡིད་ལ་དྲན་མཁན་མི་ཡོད་ན། གདམས་པ་འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་དམ་མཛོད།

Kyema! We have but little merit from past lives! And so, with neither loan nor any use of money, still we are forced to repay the debt. Black magic and sorcery hold us in their sway, conjured by Buddhist and non-Buddhist alike. Disease and adversities continuously torment us. Although we reflect on death, and yearn for the sacred Dharma, we lack the good fortune to act in accordance with the Dharma. We do not know when death will come, and we have no means of averting it. Alas! We will never know where next we’ll be born. Great suffering awaits us, wherever we take birth amongst the six classes of beings. For anyone to whom these thoughts occur, this practice and instruction should be taken as a daily commitment.

སྔོན་ཚེ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས། མཐའ་དབུས་མཁས་པ་བརྒྱ་རྩ་གདན་དྲངས་ནས། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཐམས་ཅད་བོད་དུ་བསྒྱུར། དེ་དུས་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིམ་བྱད་ཟློག་ལ། བཀའ་གྱུར་ནང་ནས་འདི་ལས་ཟབ་མ་རྙེད། རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིམ་བྱད་ཟློག་འདི་ལ་བྱས། རྒྱ་གར་མུ་སྟེགས་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་དང༌། བོད་ཀྱི་བོན་པོ་ཀུན་ཀྱང་གནོད་མ་ནུས། དུས་ཕྱིས་སོག་པོ་ཨོ་རོད་རྒྱལ་པོ་དེས། འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་དམ་ཞལ་དོན་མཛད། ཀར་བསྟན་རྩད་ནས་བརླགས་ཀྱང་གནོད་མ་ནུས། དེ་ཕྱིར་བྱད་ཟློག་འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད།

In the past, King Trisong Detsen invited a hundred scholars from far and wide to translate into Tibetan the Collected Words of the Buddha, along with the commentaries. For them, there was no practice more profound than this in protecting the King and averting black magic. When this practice was performed as such, all the heretics of India, Hashang and his Chinese followers, and all the shamans of Tibet were unable to harm the King. And later, when the Oriat Mongols invaded Tibet, obliterating ruthlessly the Karmapa’s teachings, because of their daily recitation of the Sitātapatrā practice, no harm or detriment came down upon the Tibetans. 5 Therefore, there is no practice more profound than this for averting black magic.

གཞན་ཡང་འདི་ཡི་གཟུངས་ནས་གསུངས་པའི་དོན། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་སྨྲ་ན། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་དུ་མ་ཡི། བྱིན་རླབས་བསོད་ནམས་རང་གིས་ཐོབ་པར་གསུངས། མཚམས་མེད་ལྔ་དང་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམས། ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བྱང་ཞིང་དག་པར་འགྱུར། རང་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཆེར་འཕེལ། ནམ་ཞིག་འདི་ནས་འཆི་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་གསུངས། ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་ཟློག་ཕྱི་མ་ཞིང་ཁམས་ཐོབ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་གཏན་གྱི་འདུན་མ་སྟེ། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཐག་ཉེ་བ།

If you recite this practice, the condensed meaning of the dhāraṇī, you will obtain the merit and blessings of infinite numbers of buddhas. All without exception will be cleansed and purified—all karmic obscurations, and the five crimes with immediate retribution. Your life-span and merit will increase and flourish, and, immediately after passing, you will take birth in Sukhāvatī. Thus the adversities of this life will be averted and you will reside in pure realms in lives to come. Hence, perfect buddhahood, the irreversible and ultimate goal, will be close at hand.

འདི་འདྲ་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། རཱ་ག་ཨ་སྱས་གཞུང་དང་མན་ངག་བསྡེབས། པདྨ་མཐར་ཕྱིན་ཞེས་བྱས་ཡི་གེར་བྲིས། འདི་ལ་སྔགས་སྒྲ་མ་དག་འགལ་འཁྲུལ་སོགས། མཆིས་ན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཤགས། དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ནས། ཕྱི་མ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག སྐྱེ་ནས་གཞན་དོན་དཔག་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

I, Rāga Asya, for the benefit of myself and others, compiled this practice that brings together the root text and the pith instructions. It was transcribed by Pema Tarchin. Any errors that are here, such as misspelled mantras, I confess them before those with the wisdom eye. Through this merit, may the obstacles of all beings be pacified, and may they take rebirth in Sukhāvatī! Once there, may they accomplish the immeasurable benefit of others!

 

༈ གདུགས་དཀར་བཟློག་པ་ནི།

The White Umbrella Reversal

བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །

chomden dukar lha tsok nam

Deities of the Bhagavātī White Umbrella—

མཐུ་སྟོབས་ཐོགས་པ་མི་མངའ་ཞིང༌། །

tutop tokpa mi nga zhing

through your power that knows no limits,

ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པས། །

tukjé mönlam tu tsenpé

and through the strength of your compassion and aspirations,

བདག་གིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཞིན། །

dak gi jitar sölwa zhin

accomplish what we request of you!

 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང༌། །

sangyé tenpa darwa dang

May the Buddhadharma spread

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་པར་མཛོད། །

semchen dé dang denpar dzö

and may sentient beings be happy!

རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །

gyujor yöndak khor ché kyi

For the patrons and their retinues,

ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

chak ché nyam nga dok tu söl

reverse all potential accidents and fear!

 

རྨི་ལམ་མཚན་མ་ངན་པ་ཟློག །

milam tsenma ngenpa dok

Avert all bad dreams and bad omens!

རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་ཟློག །

tak dang tendrel ngenpa dok

Reverse bad signs and inauspiciousness!

དགྲ་འདྲེ་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཟློག །

dra dré samjor ngenpa dok

Confound the evil plans of enemies and demons!

ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཟློག །

té ngen gyé chu tsa zhi dok

Reverse the eighty-four bad omens!

 

ཡེ་འདྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །

yé drok sumgya drukchu dok

Reverse the three hundred and sixty yedrok!6

ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཟློག །

né rik zhigya tsa zhi dok

Avert the four hundred and four types of illness!

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཟློག །

gek rik tongtrak gyechu dok

Reverse the eighty thousand obstructors!

དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམ་བརྒྱད་ཟློག །

dümin chiwa nam gyé dok

Reverse the eight types of untimely death!

 

ཡས་ཀྱི་བདུད་དུ་གཡོས་པ་ཟློག །

yé kyi dü du yöpa dok

Reverse the movements of demons from above!

མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལངས་པ་ཟློག །

mé kyi si ru langpa dok

Reverse the uprising of devils from below!

དཔྲལ་བའི་གཤེད་དུ་བསྐོས་པ་ཟློག །

trelwé shé du köpa dok

Reverse the forces rebelling against destiny!

ཕ་མེས་དུར་སྲི་ལངས་པ་ཟློག །

pamé dursi langpa dok

Reverse disputes between ancestors and descendants!

 

མི་ལ་ནད་དུ་གཏོང་བ་ཟློག །

mi la né du tongwa dok

Reverse diseases of humans from curses!

ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་བྱེད་པ་ཟློག །

chuk la gökha jepa dok

Reverse forces causing harm to livestock!

གནམ་གྱི་དལ་ཁ་ཐེབས་པ་ཟློག །

nam gyi delkha tepa dok

Reverse the descent of calamities from space!

ས་ཡི་དུག་མདའ་གཡོས་པ་ཟློག །

sa yi dukda yöpa dok

Reverse the paths of earthly arrows of poison!

 

སྨེ་བ་སྤར་ཁ་ངན་པ་ཟློག །

mewa parkha ngenpa dok

Reverse the unfavorable calculations of the gods of astrological squares and trigrams!7

སྐེག་དང་ཕུང་སྲི་ལངས་པ་ཟློག །

kek dang pungsi langpa dok

Reverse the arising of periodical hindrances and agitations!

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་བཟློག་གྱུར་ཅིག །

mitün chok kün dok gyur chik

Reverse all adverse conditions!

ཅེས་ཐལ་རྡེབ་བྱ། གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་སོ།། །།

While reciting the above, clap your hands. This was composed by the mahāsiddha Lekyi Dorjé.

 

Lhasey Lotsawa Translations (trans. Laura Dainty, Stefan Mang; ed. Libby Hogg), 2017. Revised 2018, with thanks to Adam Pearcey, Peter Woods, and Han Kop.

3.1_20191108_LD

3.1_20191108_LD

3.2_20200401_OL

  1. Here Karma Chakmé draws an analogy between a garuḍa and a stallion. The garuḍa is the fastest among all birds. Thus, mounting the garuḍa is the fastest way that one can travel to Sukhāvatī. Riding the garuḍa is like riding a great stallion or the fastest horse. (Oral clarification by Khenpo Pema Namgyel)
  2. Garap Dorjé.
  3. The 9th Karmapa (1556-1603).
  4. That is 10 to the power of 12.
  5. This is a reference to the invasion of the Oriat Mongols to Tibet in the years 1641-1642 under the leadership of Güshi Khan (1582-1655). Although claiming to be Buddhist, they became enemies of the Kagyü school and attacked the Kagyü monasteries. Although the invaders engaged in such violent actions, nevertheless no harm came to them, because they practiced Sitātapatrā. Thus Karma Chakmé states that the practice of Sitātapatrā is so powerful that even if enemies practice it they will be protected. (Oral clarification by Khenpo Pema Namgyel)
  6. Yedrok (ye ’drog) are a type of obstacle-creating spirit.
  7. Astrological squares (mewa, sme ba) and trigrams (parka, spar kha) are designs in the astrological charts associated with methods of divination in Chinese astrology, as practiced in Tibet.
/imager/images/22298/Sitatapatra_HAR_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Sitātapatrā

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་རྟ་ཕོ།

bya rgyal khyung gi rta pho

The Swift Steed of the Garuḍa

Author:

Karma Chakmé

Description:

A short sadhana of the deity Sitātapatrā (gdugs dkar, “White Parasol”) to avert disease, obstacles, black magic, evil spells and all oppressing forces.

Further Information and Resources:

To practice this short sadhana of the deity Sitātapatrā (gdugs dkar, “White Parasol”) is, in the words of the text itself, "to hold aloft an indestructible vajra sword that can avert disease, obstacles, black magic, evil spells and all oppressing forces." The sadhana is also said to be a swift means of travelling to Sukhāvatī, akin to flying on the back of a garuḍa.

More texts on Sitātapatrā on Lotsawa House.