༄༅། །གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་འབུལ་བཞུགས། །‬‬

Serkyem Offering

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

གསེར་སྐྱེམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ལ།

Bless the serkyem. Then:

ཧཱུྃ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །‬‬

hung, lama yidam khandro dang

Hūṃ! All gurus, yidams, ḍākinīs,

ཆོས་སྲུང་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས། །

chösung drekpa dé gyé tsok

dharmapālas, and the assembly of eight classes of arrogant spirits,

གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །

serkyem chöpa di zhyé la

please, accept this serkyem offering, and

བདག་གི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

dak gi dödön drubpar dzö

fulfill all our wishes!

ཞེས་པ་བསྟན་པས་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས། དགེའོ།། །།

Chokgyur Lingpa wrote this down at the request of Tenpa. May it be virtuous!

 

Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

/imager/images/11964/Lama_Yidam_Thangka_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Lama Yidam Thangka

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་འབུལ།

gser skyems mchod 'bul

Serkyem Offering

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A four-line serkyem offering to the guardians of the teachings, composed by Chokgyur Lingpa.