༄༅། །རི་བོ་བསང་མཆོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་བཀོལ་བཞུགས། །

Riwo Sangchö

The Mountain Smoke Offering Arranged for Recitation

 

by Düdjom Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

Oṃ svasti.

ལྷ་བཙུན་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་རི་བོ་བསང་མཆོད་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ།

The practice of Riwo Sangchö, the mengak, ‘secret instruction,’ from Lhatsün Namkha Jikmé’s Rikdzin Sokdrup, as arranged by Düdjom Rinpoche.

གཙང་མའི་སྣོད་དམ་ཐབ་ཏུ་བཟང་ཤིང་སྤོས་སྨན་དཀར་མངར་བསང་སྣ་ཕྱེ་མར་སོགས་གང་འབྱོར་བཀྲ་ཤིས་པའི་མེར་བསྲེགས་ཤིང་ཆུ་གཙང་བྲན།

Making an auspicious fire in a clean vessel or burner, burn aromatic woods, resins, medicinal plants, the three white and three sweet substances (yogurt, milk, and butter; sugar, molasses, and honey), and all kinds of incense and powder—whatever you have available, and sprinkle it with pure water.

 

ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་ནི།

1. Taking Refuge

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔ མཁའ་མཉམ་སྲིད་ཞིའི་སྐྱབས་ཀུན་སྙིང་པོའི་བཅུད༔

om ah hum༔ kha nyam sizhi kyap kün nyingpö chü༔

Oṃ āḥ hūṃ༔ Heart essence of all infinite sources of refuge within samsara and nirvana,༔*

དབང་དྲག་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔

wang drak rikdzin pema tötreng tsel༔

powerful and wrathful vidyādhara, Pema Tötreng Tsel;༔

ཁྱེད་སྐུར་སྣང་སྲིད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔

khyé kur nangsi gyelwé kyilkhor dzok༔

within your body, all that appears and exists is the perfect buddha mandala.༔

འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ལས་བསྒྲལ་ཕྱིར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

dro kün si lé drel chir kyap su chi༔

In order to liberate all beings from samsara, I take refuge in you!༔

ལན་གསུམ།

Three times.

 

སེམས་བསྐྱེད་ནི།

2. Generating Bodhicitta

གསང་མཆོག་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞིར༔

sang chok yeshé ösel tiklé zhir༔

In the ground of the luminous bindu* of supremely secret wisdom,༔

འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གསུམ་དག་ནས་སྐུ་དང་གསུང༌༔

dro kün drip sum dak né ku dang sung༔

may the three obscurations of all beings be purified;༔

ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ངང༌༔

tuki tikler lhündrup nang zhi ngang༔

and, with the four visions spontaneously perfected in the bindu of wisdom body, speech, and heart,༔*

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

zhönu bumkur drölwar sem kyé do༔

may all beings be liberated into the youthful vase body! For this, I generate the heart and mind of bodhicitta.༔

ལན་གསུམ།

Three times.

 

ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི།

3. The Seven Aspects of Devotional Practice

གཤིས་རིག་མ་བཅོས་གཉུག་མར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌༔

shi rik machö nyukmar chaktsel zhing༔

To the primordial, unaltered nature of rikpa, I pay homage!༔

གཏིང་མཐའ་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་མཆོད་པ་འབུལ༔

ting ta drelwé ösel chöpa bül༔

Luminosity itself, transcending limits and dimensions, I offer!༔

འཁོར་བ་མྱང་འདས་མཉམ་ཉིད་ཀློང་དུ་བཤགས༔

khorwa nyang dé nyamnyi long du shak༔

In the expanse of sameness of samsara and nirvana, I confess!༔

བློ་བྲལ་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་རྗེས་ཡི་རང༌༔

lodrel chözé chenpor jé yi rang༔

In the great exhaustion of all dharmas, beyond the ordinary mind, I rejoice!༔

 

ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

lhündrup dzokpa chenpö chökhor kor༔

Turn the wheel of the teachings of the spontaneously perfect Great Perfection!༔*

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

khorwa dong né trukpar sölwa dep༔

Dredge the depths of samsara, I pray!༔*

འཁོར་གསུམ་དམིགས་མཐའ་བྲལ་བའི་ཕ་མཐའ་བསྔོ༔

khor sum mik ta drelwé pa ta ngo༔

In the absolute state, free of subject, object, and activity, I dedicate!༔

 

བདག་བསྐྱེད་ནི།

4. Self-Visualization

ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་འགགས་མེད་རྩལ། །

kadak chökü ying lé gakmé tsel

From the dharmakāya space of primordial purity, arising as its unobstructed play,

པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དཀར་དམར་གཞོན་ཚུལ་མཛེས། །

pema tötreng kar mar zhön tsül dzé

is Pema Tötreng Tsel, white with a tinge of red, in the full beauty of youth,

མཚན་དཔེའི་གཟི་འབར་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་བསྣམས། །

tsenpé zibar dorjé töpa nam

in dazzling splendor, with the major and minor marks, holding a vajra and skull cup,

མཛེས་བརྗིད་རྒྱན་དང་ཆ་བྱད་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །

dzé ji gyen dang chajé yongsu dzok

majestic, complete with all ornaments and robes.

དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་གཟུགས། །

damyé nyimé gyel kün düpé zuk

Samayasattva and jñānasattva indivisible, his form is all the buddhas in one,

འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གྱུར། །

khordé kün gyi chipel chenpor gyur

the great embodiment of all samsara and nirvana.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

om ah hum benza guru pema siddhi hum༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ༔

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླ།

108 times.

 

5. Purification and Blessing of the Sang Offering

Purify the ingredients of the sang offering with:

དེ་ནས་བསང་རྫས་རྣམས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང་སྦྱང༌།

ram yam kham

raṃ yaṃ khaṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་རྫས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བར་གྱུར།

tongpé ngang lé sang dzé zakpa mepé yeshé kyi dütsi döyön gyatsö trinpung khakhyap tu trowar gyur

Out of emptiness appear the ingredients of the sang offering, transformed into the wisdom nectar free of any impurity, from which arises an ocean-like cloud of sensual stimulants, spreading out to fill the whole of space.

འབྲུ་གསུམ་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་ལན་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ་ལ། །

Bless the sang offering with the three syllables (oṃ āḥ hūṃ) and the Sky Treasury mantra:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ།

om ah hum

oṃ āḥ hūṃ (three times)

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

namah sarva tathagata bhayo bisho mukhebhya sarva tekham utgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarva tathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ sarvathā khaṃ udgate spharaṇa imaṃ gagana khaṃ svāhā (three times)

 

6. The Sang Offering

བྷྲཱུྃ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དྭངས་མའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔

bhrum༔ rinchen natsok dangmé nö yang su༔

Bhrūṃ༔ In the vast lustrous vessel, made of the essence of various jewels,༔

འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་འདོད་རྒུ་དམ་ཚིག་རྫས༔

jikten sipé dögu damtsik dzé༔

the samaya substances, all the desirable objects in worldly existence,༔

འབྲུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་པས༔

dru sum yeshé dütsir jinlapé༔

are transformed into the nectar of wisdom through the blessing of the three seed syllables (oṃ āḥ hūṃ),༔

སྣང་སྲིད་མཆོད་པའི་འདོད་རྒུར་འཁྲིགས་པ་འདི༔

nangsi chöpé dögur trikpa di༔

so that all that appears and exists becomes an offering of all that is desirable.༔

 

བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་དང༌༔

lama yidam daki chösung dang༔

This I offer to the gurus, yidams, ḍākinīs, dharmapālas,༔

ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་སྙེད་དང༌༔

chok chu gyelwé kyilkhor jinyé dang༔

and to all the mandalas of the buddhas of the ten directions,༔

འཛམ་གླིང་གཞི་བདག་རིགས་དྲུག་ལན་ཆགས་མགྲོན༔

dzamling zhidak rik druk lenchak drön༔

to the local deities of this world, all beings of the six realms, and the guests to whom I owe karmic debts,༔

ཁྱད་པར་བདག་གི་ཚེ་འཕྲོག་སྲོག་རྐུ་ཞིང༌༔

khyepar daki tsé trok sok ku zhing༔

and especially to those who would steal my life and deplete my life force,༔

 

ནད་གཏོང་བར་ཆད་རྩོམ་པའི་འབྱུང་པོ་དང༌༔

né tong barché tsompé jungpo dang༔

to the malicious demons who inflict sickness and obstacles,༔

རྨི་ལམ་རྟགས་མཚན་ངན་དང་ལྟས་ངན་རིགས༔

milam tak tsen ngen dang té ngen rik༔

bad signs in dreams and all types of evil omens,༔

སྡེ་བརྒྱད་མ་རུང་ཆོ་འཕྲུལ་བདག་པོ་དང༌༔

dé gyé marung chotrül dakpo dang༔

the eight classes of negative spirits, the masters of magical illusions,༔

ཟས་དང་གནས་དང་ནོར་གྱི་ལན་ཆགས་ཅན༔

zé dang né dang nor gyi lenchak chen༔

and those to whom I owe karmic debts of food, place, and wealth,༔

 

གྲིབ་བདག་སྨྱོ་འདྲེ་ཕོ་གཤིན་མོ་གཤིན་དང༌༔

drip dak nyodré poshin moshin dang༔

to forces that bring obscuration and madness, to the shades of men and women dead,༔

གྲི་བོ་ཐེ་རང་གྲོང་སྲིན་འདྲེ་མོ་བཅས༔

driwo terang drong sin dremo ché༔

to all the spirits, terangs, ghouls, and female ghosts!༔

ལན་ཆགས་དམར་པོའི་མེ་ལ་འཇལ་ཏེ་བསྲེག༔

lenchak marpö mé la jel té sek༔

Now all my karmic debts are paid, burnt in the scarlet flames.༔

རང་རང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་འདོད་རྒུའི་ཆར༔

rang rang yi la gang dö dögü char༔

Whatever each one desires, may the objects of their desire rain down:༔

 

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་ཀྱི་བར་ཉིད་དུ༔

jisi namkha né kyi bar nyi du༔

For as far and as long as space exists,༔

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཟད་པ་མེད་པར་བསྔོ༔

döpé yönten zepa mepar ngo༔

I dedicate an inexhaustible supply of sensual stimulants!༔

བདག་གི་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་དང༌༔

dak gi dü sum sakpé dik drip dang༔

May my negative actions and obscurations accumulated in past, present, and future,༔

དཀོན་མཆོག་དད་གཤིན་དཀོར་ལ་སྤྱད་པ་རྣམས༔

könchok dé shin kor la chepa nam༔

and any misuse of offerings made to the Three Jewels, in devotion, or for the dead,༔

 

སྦྱིན་སྲེག་མེ་མཆོད་འདི་ཡིས་དག་གྱུར་ཅིག༔

jinsek mechö di yi dak gyur chik༔

be purified in the fire of this sang offering!༔

མེ་ལྕེ་སྣང་སྲིད་གང་བའི་རྡུལ་ཕྲན་རེས༔

meché nangsi gangwé dül tren ré༔

Let its flames fill the entire universe, and every tiniest particle of flame༔

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མི་ཟད་པ༔

künzang chöpé trinpung mizepa༔

become an inexhaustible cloud of offerings, just like Samantabhadra’s,༔

རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔

gyelwé zhingkham yong la khyap gyur chik༔

pervading throughout all the buddha realms!༔

 

མེ་ལྕེ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་མཆོད་སྦྱིན་ཟེར༔

meché yeshé ö ngé chöjin zer༔

May these flames, offering-rays of the five-colored lights of wisdom,༔

རིགས་དྲུག་མནར་མེད་གནས་སུ་ཁྱབ་གྱུར་པས༔

rik druk narmé né su khyap gyurpé༔

pervade everywhere throughout the six classes of beings, down to the Avīcī Hells;༔

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ༔

kham sum khorwa jalü ökur dröl༔

may the three realms of samsara be liberated into the rainbow body;༔

འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔

dro kün jangchup nyingpor sangyé shok༔

and may all sentient beings awaken into the heart of enlightenment!༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔

om ah hum༔

oṃ āḥ hūṃ༔

ཞེས་འབྲུ་གསུམ་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་གང་འགྲུབ་མཐར།

One hundred times, one thousand times, or more—as many as you can.

 

7. Conclusion

སྐུ་གསུམ་དག་པ་སྣོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ༔

ku sum dakpa nö kyi zhelyé su༔

All is purified into the three kāyas. The environment is a heavenly palace༔

ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་སྣང་སྲིད་གཟུགས་ཕུང་རྣམས༔

chö long trül sum nangsi zuk pung nam༔

where dharmakāya, saṃbhogakāya and nirmāṇakāya—the forms and aggregates of phenomenal existence–༔

བདུད་རྩིར་ཞུ་བས་འཇའ་འོད་བར་སྣང་གང༌༔

dütsir zhuwé ja ö barnang gang༔

melt into nectar, flooding the whole expanse of the sky with rainbow light.༔

འཁོར་བ་མྱང་འདས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔

khorwa nyang dé zakmé dütsi chü༔

Samsara is liberated into nirvana. This essence of immaculate nectar༔

 

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔

tokmé dü né danta yenché du༔

I share with all those who, throughout beginningless time until now,༔

སྣང་སྲིད་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོངས་ལ་བསྔོ༔

nangsi drön du gyurpa yong la ngo༔

have been guests in worldly existence.༔

ས་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཞིང༌༔

sa lam drebü yönten tarchin zhing༔

Having attained all the noble qualities of the stages, paths, and fruition,༔

ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔

ta gom chöpé barché kün sel né༔

and having dispelled all obstacles to view, meditation, and action,༔

 

རྨད་བྱུང་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔

mejung künzang tuki khaying su༔

within the sky-like space of Samantabhadra’s wondrous wisdom mind,༔

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག༔

zhönu bumkur tensi zinpar shok༔

may we seize the stronghold of the youthful vase body!༔

འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྟོངས་པའི་མཐར༔

khorwé gyamtso chenpo tongpé tar༔

And when at last the great ocean of samsara is emptied;༔

འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔

okmin pema drawar sangyé shok༔

may all beings attain buddhahood in the Lotus Net of Akaniṣṭha!༔

 

ཕུང་ཁམས་བསྲེག་རྫས་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་འབར༔

pung kham sekdzé trak dang ziji bar༔

The sang offerings of the aggregates and elements blaze in vivid, brilliant splendor!༔

དཀར་དམར་བྱང་སེམས་བསྲེག་རྫས་བདེ་སྟོང་འབར༔

kar mar jangsem sek dzé detong bar༔

The sang offerings of red and white bodhicitta blaze in bliss and emptiness!༔

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་བསྲེག་རྫས་ཆོས་དབྱིངས་གང༌༔

tongnyi nyingjé sek dzé chöying gang༔

The sang offerings of emptiness and compassion fill the dharmadhātu!༔

སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ལྔའི་གཞིར༔

nangsi khordé dorjé ö ngé zhir༔

Upon the five-colored vajra light ground of phenomenal existence, samsara and nirvana,༔

 

ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་བསྲེག་རྫས་འབུལ༔

lhündrup dzok sangyépé sek dzé bul༔

I present the sang offering of spontaneously accomplished perfect buddhahood.༔

སྔོན་གྱི་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག༔

ngön gyi lenchak tamché jang gyur chik༔

May all my karmic debts from the past be purified!༔

ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་མི་གནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔

danta gyü la miné tolo shak༔

In the present, so that they do not remain in my mindstream, I confess them!༔

མ་འོངས་སྒྲིབ་པའི་འཁོར་ལོར་མ་གྱུར་ཅིག༔

ma ong dripé khorlor ma gyur chik༔

And in the future, may I never be drawn into the wheel of obscuration!༔

 

སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི༔

sotar jangsem rikpa dzinpa yi༔

All impairments of the vows of individual liberation, bodhisattva precepts,༔

སྡོམ་བཅས་བསླབ་པ་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་རིགས༔

dom ché lapa sang ngak damtsik rik༔

and samayas of the vidyādharas,༔

ཚོར་དང་མ་ཚོར་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔

tsor dang matsor nyampa tölo shak༔

conscious or unwitting, I openly admit.༔

ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་དག་གྱུར་ཅིག༔

né dön drip dang mi tsang dak gyur chik༔

May illness, harmful influence, obscurations, and impurities be purified!༔

 

ནད་མུག་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག༔

né muk tsön gyi kelpa zhi gyur chik༔

May this age of plague, famine, and warfare be pacified!༔

མཐའ་མི་དབུས་སུ་འོང་བའི་བསུན་མ་ཟློག༔

ta mi ü su ongwé sünma dok༔

May the attacks of invaders be repelled!༔

ཆོས་མཛད་བླ་མ་གདན་འདྲེན་བར་ཆད་ཟློག༔

chö dzé lama dendren barché dok༔

May obstructing forces that cause the spiritual teacher to depart be averted!༔

བོད་ཡུལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་ཟློག༔

böyul (or: dzamling) tra mishipé té ngen dok༔

May bad and inauspicious omens for the whole world and the land of Tibet be averted!༔

 

གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་པོས་སྲོག་དབུགས་སྡུད་པ་ཟློག༔

za lu gyelpö sok uk düpa dok༔

May the planetary forces, nagas, and arrogant ruling spirits, who cut short the breath of life, be repelled!༔

འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཟློག༔

jikpa chenpo gyé dang chudruk dok༔

May the eight great fears and sixteen lesser fears be overcome!༔

བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཟློག༔

dakchak khor ché tra mishipa dok༔

For me and all those around me, may all that is inauspicious be averted!༔

དམ་སྲི་འགོང་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཟློག༔

damsi gongpö tutop nüpa dok༔

May the powers and strength of samaya-breakers and gongpo demons be averted!༔

ས་མ་ཡ༔

Samaya.༔

གྲངས་གསོག་ཚེ་སླར་ཡང༌། བྷྲཱུྃ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་སོགས་ནས། འབྲུ་གསུམ་གང་མང་དང༌། སྐུ་གསུམ་དག་པ་སོགས་ཅི་རིགས་མཐར།

When counting the number of recitations of Riwo Sangchö, return to “bhrum༔ rinchen natsok…,” then say the three syllables (oṃ āḥ hūṃ) as much as possible, then “ku sum dakpa...” and so on.

 

རྗེས་ནི།

8. Dedication

རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

gyelwa chöpé nyé gyur chik

May all the buddhas be pleased with this offering!

དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག །

damchen tukdam kong gyur chik

May the solemn promise of the protectors be fulfilled!

རིགས་དྲུག་འདོད་པ་ཚིམས་གྱུར་ཅིག །

rik druk döpa tsim gyur chik

May the wishes of the six classes of beings be satisfied!

ལན་ཆགས་ཤ་མཁོན་སྦྱང་གྱུར་ཅིག །

lenchak shakhön jang gyur chik

May the enmity of karmic creditors be assuaged!

 

ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །

tsok nyi yong su dzok gyur chik

May we complete the accumulations of merit and wisdom!

སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དག་གྱུར་ཅིག །

drip nyi bakchak dak gyur chik

May we purify cognitive and emotional defilements, and karmic traces!

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

dampa ku nyi top gyur chik

May we attain the dharmakāya and rūpakāya, for the benefit of self and others!

 

སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །

jinpa gyachen gyurpa di yi tü

Through the power of this vast act of generosity

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །

drowé döndu rangjung sangyé shok

may we spontaneously attain buddhahood for the benefit of beings!

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གྲོལ་བའི། །

ngön gyi gyelwa nam kyi ma drölwé

All those who were not liberated by the buddhas of the past,

སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་སྦྱིན་པས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །

kyewö tsok nam jinpé dröl gyur chik

through this act of generosity, may they be liberated!

 

འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །

jungpo gang dak dir ni lhakgyur tam

Any jungpos still here in this place,

ས་འམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང་། །

sa am ön té barnang khö kyang rung

on the earth, in the water or sky,

སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང་། །

kyégu nam la tak tu jam jé ching

may you always show love to all beings,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

and practice Dharma day and night!*

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün

Through this virtue, may all beings

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་། །

sönam yeshé tsok dzok shing

complete the accumulations of merit and wisdom,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །

sönam yeshé lé jungwé

and from this merit and wisdom,

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi topar shok

may they attain the two kāyas!*

 

འབད་དང་རྩོལ་བས་མ་གོས་པ། །

bé dang tsölwé ma göpa

Untainted by effort and exertion,

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །

yizhin norbu paksam shing

a wishfulfilling jewel, a wish-granting tree,

སེམས་ཅན་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པ། །

semchen rewa kong dzepa

may I fulfill the hopes of sentient beings

བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

sampa drupé trashi shok

and may all be auspicious to accomplish their desires!

ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །

and may all be auspicious for accomplishing their desires!

འདི་ལ་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྣང་བ་ལས། འདིར་ནི་རང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་སྤྲོས་པ་བསྡུ་བའི་ངག་འདོན་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་བྲིས་པ་སྟེ་གྲོང་སྔགས་པའི་ཕ་ཇོ་རྒས་གཅོང་ཛྙཱ་ནས་སོ།། །།

From the many ways, elaborate or condensed, of doing this practice, I, Jñāna (Düdjom Rinpoche), an old yogin, composed this abbreviated version for daily practice.

Rigpa Translations, 2016, with the exception of verses marked with an asterisk *, which were translated by Lhasey Lotsawa Translations. Phonetics, Sanskrit diacritics, and spelling adjusted to Lhasey Lotsawa style.

1.1_20200609_OL

1.1_20200609_OL

1.1_20200609_OL

/imager/images/969/Dudjom-Jigdral-Yeshe-Dorje_b28005de18772ea5fa11cc0619aa330f.jpg

Dudjom Jigdral Yeshe Dorje

Title:

རི་བོ་བསང་མཆོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་བཀོལ།

ri bo bsang mchod kyi ngag 'don khrigs bkol

The Mountain Smoke Offering Arranged for Recitation

Author:

Kyapjé Düdjom Rinpoche

Description:

Kyapjé Düdjom Rinpoche arranged Lhatsün Namkha Jikmé's (1597-1653) treasure sang offering liturgy for recitation by adding a self-visualization to the beginning and a dedication to the end.

Further Information and Resources:

The Mountain Smoke Offering (ri bo bsangs mchod) from Lhatsün Namkha Jikmé's Life-Force Practice of the Vidyādharas (rig 'dzin srog sgrub) revelation was one of the most famous and widely practiced cleansing offering (sang) rituals in Tibet, and appears in a number of editions.

See the latest version of this text on Lotsawa House.

Support Lotsawa House on Patreon.