༄༅། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་ནི། སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཙོས་རྩ་གསུམ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་ངོ་། །

A Prayer to the Vidyādhara Gurus

from A Shower of Precious Blessings: A Garland of Supplications to Guru Rinpoche, Embodiment of All Refuge Objects, and to the Three Roots and Lineage Masters

 

by Chokgyur Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

emahoh chö ying nampar dakpé zhing kham su

Emaho—O wonder! In the immaculate dharmadhātu realm,

སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

kyémé chöku dakpé podrang né

within the palace of dharmakāya, pure and unborn,

ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöku küntu zangpo la solwa dep

dharmakāya Samantabhadra: to you I pray!

སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyémé chöku tokpar jingyi lop

Bless me that I may realize the birthless Dharma body!

 

འོག་མིན་འཐུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

okmin tukpo köpé zhingkham su

In the Densely-Ornamented Realm of Akaniṣṭha,

གཏི་མུག་རྣམ་དག་མེ་ལོང་ཕོ་བྲང་ནས། །

timuk namdak mélong podrang né

within the mirror-like palace of immaculate ignorance,

སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé nampar nangdzé la solwa dep

Buddha Vairocana: to you I pray!

གཏི་མུག་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

timuk namdak tokpar jingyi lop

Bless me that I may realize the utter purity of ignorance!

 

ཤར་ཕྱོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

sharchok ngönpar gawé zhingkham su

In the eastern pure realm of Profound Joy,

ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་སྟོང་ཉིད་ཕོ་བྲང་ནས། །

zhédang namdak tongnyi podrang né

within the emptiness palace of immaculate anger,

སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé dorjé sempa la solwa dep

Buddha Vajrasattva: to you I pray!

ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

zhédang namdak tokpar jingyi lop

Bless me that I may realize the utter purity of anger!

 

ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་མཛེས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

lhochok penden dzépé zhingkham su

In the southern pure realm of Glorious Beauty,

ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་ཕོ་བྲང་ནས། །

ngagyel namdak nyamnyi podrang né

within the equality palace of immaculate pride,

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé rinchen jungden la solwa dep

Buddha Ratnasambhava: to you I pray!

ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngagyel namdak tokpar jingyi lop

Bless me that I may realize the utter purity of pride!

 

ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

nupchok dewachen gyi zhingkham su

In the western pure realm of Great Bliss,

འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་སོར་རྟོག་ཕོ་བྲང་ནས། །

döchak namdak sortok podrang né

within the discriminating palace of immaculate desire,

སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé nangwa tayé la solwa dep

Buddha Amitābha: to you I pray!

འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

döchak namdak tokpar jingyi lop

Bless me that I may realize the utter purity of desire!

 

བྱང་ཕྱོགས་ལས་རབ་རྫོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

jangchok lérap dzokpé zhingkham su

In the northern pure realm of Fulfilled Activity,

ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་བྱ་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །

trakdok namdak jadrup podrang né

within the all-accomplishing palace of immaculate jealousy,

སངས་རྒྱས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé dönyö drupa la solwa dep

Buddha Amoghasiddhi: to you I pray!

ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

trakdok namdak tokpar jingyi lop

Bless me that I may realize the utter purity of jealousy!

 

སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་དང་། །

sempa gyé dang sangyé tongtsa dang

Eight male bodhisattvas, thousand buddhas,

སེམས་མ་བརྒྱད་སོགས་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་། །

semma gyé sok longku trülkü zhing

eight female bodhisattvas, and all others

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé jangsem nam la solwa dep

of the sambhoga- and nirmāṇakāya pure realms—to you I pray!

བདག་རྒྱུད་བྱིན་བརླབ་གཞན་རྒྱུད་གྲོལ་བ་དང་། །

dak gyü jinlap zhen gyü drolwa dang

Let my mindstream be blessed and others' mindstreams liberated!

ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

trinlé chokchur gyépar jin gyi lop

Bless us so enlightened activity spreads throughout the ten directions!

 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་པའི། །

düsum déshek tamché chik düpé

Precious Lotus, venerable guru who singly embodies

རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་པདྨ་རིན་པོ་ཆེ། །

jétsün guru pema rinpoché

all sugatas throughout the three times;

སློབ་དཔོན་བརྒྱད་དང་མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་མ། །

lopön gyé dang ma chik tsogyelma

eight ācāryas and sole mother Lady Tsogyel;

ལོ་པཎ་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lopen jébang nam la solwa dep

lotsawas, paṇḍitas, lord and subjects—to you I pray!

 

བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་རྩ་རླུང་མངོན་གྱུར་ནས། །

kyédzok tarchin tsalung ngöngyur né

Bless me that by perfecting generation and completion,

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས་སུ། །

chimé tsé yi ngödrup top né su

and actualizing the subtle channels and winds,

ཚེ་འདིར་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé dir jalü drupar jingyi lop

I attain the siddhi of immortality and accomplish rainbow body in this very life!

 

ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་གཏེར་ཆེན་གཏེར་ཕྲན་དང་། །

chögyel rimjön terchen tertren dang

Succession of Dharma kings, major and minor tertöns,

བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་སོགས། །

kater gyüpé lama rikdzin sok

vidyādhara gurus of the Scriptural and Treasure Lineages,

རྒྱ་བོད་རིས་མེད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyabö rimé lamar solwa dep

all gurus of all traditions of India and Tibet––to you I pray!

དག་སྣང་བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

daknang tsöndrü kyewar jingyi lop

Bless me that pure perception and diligence may grow!

 

ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

longkü zhing du tönpa dorjé sem

Teacher Vajrasattva of the sambhogakāya realm;

ཐུབ་པའི་ཉན་ཐོས་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། །

tupé nyentö lakna dorjé dang

śrāvakas who listen to the Muni; Vajrapāṇi;

པད་འབྱུང་དྲུང་དུ་རྒྱལ་སྲས་མུ་རུབ་བཙན། །

penjung drung du gyelsé murup tsen

Murup Tsenpo, bodhisattva in Padmasambhava’s presence;

ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་མཆོག །

zapter ngadak sangyé lingpa chok

supreme Sangyé Lingpa, sovereign of profound treasures;

ཡང་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དང་། །

yangtrül rikdzin mingyur dorjé dang

re-emanated vidyādhara, Mingyur Dorjé;

གུ་དྲག་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །

gudrak kabap rikdzin chokgyur ling

vidyādhara Chokgyur Lingpa, who holds the transmission of Guru Drakpo;

མ་འོངས་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་དང་། །

ma ong tertön drimé künden dang

and future treasure revealers Drimé Künden

སངས་རྒྱས་མོས་པ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé möpachen la solwa dep

and Sangyé Möpachen—to you I pray!

འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dreltsé dön dang denpar jingyi lop

Grant your blessings that all encounters be beneficial!

 

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཚོགས། །

jingyi lop shik lama rikdzin tsok

Assembly of vidyādhara gurus, grant your blessings!

བར་ཆད་སོལ་ཅིག་རིག་འཛིན་སངས་རྒྱས་གླིང་། །

barché söl chik rikdzin sangyé ling

Vidyādhara Sangyé Lingpa, dispel all obstacles!

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

ngödrup tsol chik mi ngyur dorjé tsel

Mighty Mingyur Dorjé, grant the siddhis!

ཕྲིན་ལས་རྒྱས་ཤིག་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །

trinlé gyé shik rikdzin chokgyur ling

Vidyādhara Chokgyur Lingpa, perpetuate enlightened activity!

ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་འཛིན་བུ་སློབ་བདག་ཅག་ལ། །

khyé kyi jendzin bulop dakchak la

Upon us, the disciples whom you embrace with care,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དྲིན་ཅན་བླ་མ་རྗེ། །

jingyi lop shik drinchen lama jé

gracious lord gurus, bestow your blessings!

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

tsé chik sangyé drupar dzé du söl

Help us attain awakening within this very life!

ཞེས་རིག་སྔགས་འཆང་བ་རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་བདེ་བ་རྩལ་གྱི་མཚམས་ཁང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ། ཡི་གེ་པ་ནི་ཞུ་བ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས། །

This was composed by vidyādhara Chokgyur Lingpa in the retreat house at Dewatsel, in response to repeated requests by the vidyāmantradhara Rikdzin Peljor. It was transcribed by the petitioner himself.

 

Lhasey Lotsawa Translations, July 2020.

/imager/images/12018/TBK-Refuge-Tree_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tukdrup Barché Künsel Refuge Tree

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

རིག་འཛིན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

rig 'dzin bla ma'i gsol 'debs

Prayer to the Vidyādhara Gurus

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

This prayer invoking the blessing of the buddhas, bodhisattvas and accomplished practitioners (vidyādharas) of Tibet is taken from the compilation A Shower of Precious Blessings: A Garland of Supplications to Guru Rinpoche, Embodiment of All Refuge Objects, and to the Three Roots and Lineage Masters.