༄༅། །ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་འདོད་ཇོ་བཞུགས་སོ། །

Wish-Fulfilling Immortality

A Long Life Supplication for Kyapjé Tulku Urgyen Yangsi Rinpoche

 

by Gyurmé Ngawang Chökyi Lodrö

 

ༀ་སྭ་སྟི། བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་ཐུབ་དབང་དོན་ཀུན་གྲུབ། །

om svasti, kelzang namdren tupwang dön kün drup

Oṃ svāsti! Great Muni, guide of this excellent aeon;

རྔ་སྒྲའི་༧རྒྱལ་པོ་འཆི་མེད་ཚེ་དཔག་མེད། །

ngadré gyelpo chimé tsepakmé

Amoghasiddhi, accomplisher of all; king of the Dharma drum, immortal Amitāyus;

བིཛ་ཡ་དང་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སོགས། །

bidzaya dang yizhin khorlo sok

Medicine Buddha; Wish-Fulfilling Wheel—

ཇི་སྙེད་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

jinyé kyap né gyatsö gelek tsöl

ocean-like host of all objects of refuge, please bestow virtuous excellence!

 

སྤྲུལ་པའི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པའི་སྐུ། །

trülpé ngak gi wangchuk drupé ku

Emanation, lord of speech, his body of accomplishment

ངོ་མཚར་མཚན་དཔེ་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་གྱིས། །

ngotsar tsenpé dawé dzum zer gyi

is endowed with wondrous marks and signs.

སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཀུ་མུཏ་བཞད་པའི་གཉེན། །

kelzang düljé kumu zhepé nyen

He is the friend and guide of those to be tamed in this excellent aeon,

གཟུགས་སྐུ་མི་ཤིགས་རྟག་བརྟན་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །

zuku mishik takten tso zhé söl

like the glow of the night-time moon on water lilies. May his body remain indestructible and firm!

 

ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོའི་བཞེད་སྲོལ་ཐེག་ཆེན་ལམ། །

orgyen khenpö zhé söl tekchen lam

Perfecting study and contemplation of the Mahāyāna path

གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་གྱིས། །

sen sam tarchin dampé namtar gyi

as set out by the Master of Uḍḍiyāna,

བསྟན་པ་འཛིན་སྤེལ་སྐྱོང་བའི་སེང་གེའི་སྒྲ། །

tenpa dzin pel kyongwé sengé dra

he, with his liberating lifestyle, upholds, spreads, and preserves the doctrine.

ཕྱོགས་ཀུན་སྒྲོགས་བཞིན་༧ཞབས་ཟུང་སྲིད་མཐར་བརྟན། །

chok kün drok zhin zhapzung sitar ten

With his lion’s roar resounding throughout all directions, may he remain steadfast until the end of samsara!

 

འཇིགས་བྲལ་ཐུགས་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེའི་རི་དབང་སྤོར། །

jikdrel tukyé dorjé riwang por

With his vajra-like mountain of fearless aspirations,

ཚད་མེད་རྣམ་བཞིའི་བསྡུ་དངོས་བང་རིམ་ཅན། །

tsemé nam zhi du ngö bang rimchen

and the tiered banks of the four immeasurables, his means of magnetizing,

རྨད་བྱུང་གཟི་བརྗིད་ཟླ་ཉིའི་འོད་སྣང་གིས། །

mejung ziji da nyi ö nang gi

with the brilliance of the sun and moon of his majesty and splendor—

ལྔ་འདོའི་སྨག་རུམ་གཞོམ་ཕྱིར་རྟག་བརྟན་གསོལ། །

nga dö makrum zhom chir takten söl

that he may conquer the darkness of the five degenerations, may his life be firm!

 

དེ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་ཀུན་གསལ་སྒེག་མོའི་མཁར། །

detar chönyi kün sel gekmö khar

In the clear sky of the graceful lady, dharmatā, the true nature of things,

ཆོས་ཅན་ཉི་མ་གཞོན་ནུའི་འཛུམ་ཕྲེང་འཕྲོ། །

chöchen nyima zhönü dzum treng tro

the sun of phenomena, with its youthful smile, glows bright.

ཟུང་འཇུག་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

zungjuk tendrel lumé den top kyi

Through the power of the truth of this unfailing interdependent unity,

གསོལ་བཏབ་སྨོན་པའི་དོན་ཀུན་ཡོངས་འགྲུབ་ཤོག །

söltap mönpé dön kün yongdrup shok

may all these aspirations be perfectly fulfilled!

 

ཅེས་པའང་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་དུ་སྐུ་བལྟམས་ཤིང༌། ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་བསམ་བཞིན་སྤྲུལ་པའིཟློས་གར་ངག་དབང་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་༧ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་འདི་བཞིན་སྐུ་༧གོང་མའི་རིགས་སྲས༧སྐྱབས་མཆོག་རྩིཀེ་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང༌། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དབུས། བཀའ་རྙིང་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གི་འདུས་སྡེ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ལྷ་རྫས་རྟེན་བཅས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བའི་བཞེད་སྐོང་དང་རང་ཉིད་ཀྱང་གུས་སྤྲོས་བཏེག་སྟེ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཀུན་རྨོངས་འགྱུར་མེད་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས་སྤྲེལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གསུམ་པའི་ཉིན་བྲིས་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ཛཡནྟུ།། །།

This prayer, Wish-Fulfilling Immortality, is a supplication for the long life of Ngawang Urgyen Tenzin Jikdrel Dorjé, the reincarnate self-emanation of the renowned Lord of Refuge and accomplished siddha, Urgyen Tulku, Rikdzin Tsewang Chokdrup Rinpoche, who was born into the lineage of the heirs of wisdom form, speech, and heart* of the great treasure revealer, Chokgyur Dechen Lingpa. It was composed at the request of the Supreme Refuge Tsiké Chokling Rinpoche and Lord of Refuge Chökyi Nyima Rinpoche, sons of the previous incarnation, who accompanied their request with gifts of divine substances and awakened* supports whilst in the company of the sangha of Ka-nying Shedrub Ling. Heeding their request, with devotion and joy, I, the deluded Buddhist monk and follower of Śākya, known as Gyurmé Ngawang Chökyi Lodrö, wrote this on the third day of the monkey month. May this be a cause for the victors and their heirs to grant their blessings, so that this prayer may be fulfilled! Jayantu.

Translated by Rangjung Yeshe Translations. Minor changes made by Lhasey Lotsawa Translations are marked by an asterisk *.

1.3_20200323_OL

1.3_20200323_OL

1.3_20200323_OL

/imager/images/12616/Tulku_Urgyen_Yangsi_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tulku Urgyen Yangsi

Title:

སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

skyabs rje sprul sku o rgyan yang srid rin po che'i zhabs brtan

Long Life Supplication for Kyapjé Tulku Urgyen Yangsi Rinpoche

Author:

Kyapjé Trülzhik Rinpoche

Description:

A long life supplication for Kyapjé Tulku Urgyen Yangsi Rinpoche composed by Kyapjé Trulzhik Rinpoche.