༄༅། །གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་བཞུགས་སོ། །

The Vajra Sitar of Immortality

A Prayer for the Long Life of the Fourth Incarnation of Terchen Chokgyur Lingpa

 

by Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི། རི༵ག་འཛི༵ན་གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་པདྨ་འབྱུང་། །

om svasti, rikzin drub gyé chimé pema jung

Padmasambhava—forefather of hundreds of accomplished vidyādharas—

བདེ་ཆེན་འགྱུ༵ར་མེ༵ད་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡི་དམ་ལྷ། །

dechen gyurmé gyütrul yidam lha

yidam deities—magical manifestations of unchanging great bliss—

རྡོ༵་རྗེ༵འི་ཆོས་སྲུང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི། །

dorjé chösung khandrö tsok ché kyi

and the assembly of vajra dharma protectors and ḍākinīs,

བདེན་བྱིན་རྨད་བྱུང་ནུས་མཐུའི་ཤིས་པ་སྩོལ། །

den jin mejung nütü shipa tsol

through your wondrous truth, may all be powerfully auspicious!

 

སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཐེག་མཆོག་སྨིན་གྲོལ་གྱི། །

ngagyur kater tek chok mindrol gyi

Custodian of the liberating instructions and ripening empowerments

བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་དབང་པོའི་སྐུ་ཚེ་དང་། །

tenzin khedrup wangpö kutsé dang

of the Supreme Vehicle, the Kama and Terma of the Ancient Translations,

ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་དཀར་པོའི་ཟླ་གཞོན་བཞིན། །

tukyé trinlé karpö da zhön zhin

Lord of scholars and sages—like the full moon rising bright above,

འཆར་བས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

charwé chok lé nampar gyal gyur chik

may your life, awakened vision and activity reign victorious over all!

 

བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེའི། །

kapap dünden terchen chö kyi jé

May the tradition of the Great Tertön, the King of Dharma,

རིང་ལུགས་སྲིད་མཐར་རྫོགས་ལྡན་དུས་སྟོན་བཞིན། །

ringluk si tar dzokden dü tön zhin

holder of the seven special transmissions,

དགེ་མཚན་རྨད་བྱུང་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་གིས། །

getsen mejung shipé metok gi

remain replete until the end of time, like a celebration from the Golden Age—

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །

jikten sum na taktu dzé gyur chik

the three worlds forever adorned by this auspicious flower of wondrous goodness!

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པས་སྩལ་བའི་མཚན་དང་མཐུན་པའི་ཞབས་བརྟན་འབུལ་དགོས་ཞེས་གྲུབ་སྲས་སྐུ་མཆེད་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་འདུས་པའི་སྡེས་གསུངས་བསྐུལ་བཞིན་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའིབྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རེག་པའི་སྔགས་བཙུན་མངྒ་ལ་ཤྲི་བྷུ་ཏིའི་སྐུ་ཚབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གྱིས་སྤྱན་སྔར་བྲིས་ཤིང་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

Since the sons of the siddha1 together with some sangha members from Tenchok Gyurmé Ling2 requested me to offer a long life prayer using the name Rikzin Gyurmé Dorjé3 bestowed by the embodiment of the victors of the three times, the 16th Gyalwang Karmapa, I, Maṅgala Śrī Bhuti, a tantric practitioner who was touched by the nectar of Jamgön Khyentsé’s blessing, composed this prayer in the presence of the Kutsap Yizhin Norbu Ngödrup Palbar.4 May these aspirations come true!

 

Lhasey Lotsawa, 2020.

  1. This is a reference to the 3rd Neten Chokling Rinpoche, the founder of Tenchok Gyurmé Ling in India, and his four sons.
  2. That is the name of Neten Monastery in Bir in India.
  3. The name is highlighted in italics in the phonetics above. The name could be rendered into English as ‘the vidyādhara Unchanging Vajra’.
  4. The Kutsap Yizhin Norbu Ngödrup Palbar is one of the most sacred terma statues of Guru Rinpoche. It was revealed by Chokgyur Lingpa together with the Sampa Lhundrup practice.
/imager/images/21496/Neten_Chokling_Rinpoche_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpeg

Kyapjé Neten Chokling Rinpoche

Title:

སྐྱབས་རྗེ་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

skyabs rje gnas brtan mchog gling rin po che'i zhabs brten

Long Life Prayer for Kyapjé Neten Chokling Rinpoche

Author:

Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche

Description:

A long life prayer for Kyapjé Neten Chokling Rinpoche composed by Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche for the name Rikzin Gyurmé Dorjé given to Neten Chokling Rinpoche's at his enthronement by His Holiness the 16th Karmapa.