༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །

Splendid Treasure of the Two Accomplishments

The Lineage Supplication for the Wishfulfilling Jewel Guru Heart Practice

 

by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

 

རང་བྱུང་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །

rangjung ösel dewa chenpö ying

In self-existing luminosity, the basic space of great bliss,

བརྟན་གཡོའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

tenyö khyapdak lama chö kyi ku

dharmakāya guru, universal lord of the animate and inanimate,

ཀུན་བཟང་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

künzang öpakmé la sölwa dep

Samantabhadra Amitābha—I supplicate you:

ཀ་དག་ལྟ་བ་རྩལ་རྫོགས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kadak tawa tsel dzok jin gyi lop

bless me, so I may master the view of primordial purity!

 

དྭངས་མ་ལྔ་ལྡན་འོད་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

dangma ngaden ö ngé zhingkham su

In the pure realm of five-colored light with the five essences,

མ་བཅོས་རང་གསལ་བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །

machö rangsel lama longchö dzok

sambhogakāya guru, uncontrived natural clarity,

རྣམ་སྣང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

namnang chenrezik la sölwa dep

Vairocana Avalokiteśvara—I supplicate you:

ལྷུན་གྲུབ་སྒོམ་པ་ཚད་ཕེབ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lhündrup gompa tsé pep jin gyi lop

bless me, so I may perfect the meditation of spontaneous presence!

 

གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཀློང་ཡངས་སུ། །

gang dül gyutrül drawé long yang su

In the expanse of the all-taming illusory web,

བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

dewa chenpo lama trülpé ku

nirmāṇakāya guru, great bliss itself,

སངས་རྒྱས་པདྨའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé pemé zhap la sölwa dep

Lotus Buddha—I supplicate at your feet:

ཤུགས་འབྱུང་སྤྱོད་པ་ལམ་སློང་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

shuk jung chöpa lam long jin gyi lop

bless me, so I may bring spontaneous conduct onto the path!

 

དུ་མ་རོ་གཅིག་གསང་བའི་མཛོད་ཁང་ན། །

duma rochik sangwé dzökhang na

In the secret treasury, the one taste of all,

དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེའི་ཞབས། །

yingchuk tsogyel jamgön tridé zhap

Dhatviśvarī Tsogyel, Gentle Protector Trisong Detsen,

དམ་འཛིན་ལྷ་ཡི་སྲས་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

damdzin lhayi sépor sölwa dep

and Divine Prince Damdzin—I supplicate you:

ལྷུན་རྫོགས་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lhündzok drebu ngön gyur jin gyi lop

bless me so I may actualize the fruition of spontaneous perfection!

 

བསམ་ཡས་ཡེ་ཤེས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །

samyé yeshé yangpé gyelkham su

In the vast kingdom of wisdom beyond thought,

རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

dorjé ziji chokgyur dechen ling

Dorjé Ziji1 and Chokgyur Dechen Lingpa,

གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

terjin drupé chijer sölwa dep

exceptional siddhas, revealers of terma—I supplicate you:

འཁྲུལ་རྟོག་བར་ཆད་སེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

trültok barché selwar jin gyi lop

bless me, so the obstacle of deluded thinking be dispelled!

 

ཡེ་ཤེས་འདོད་རྒུར་སྒྱུར་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །

yeshé dögur gyurwé podrang du

In the palace of wisdom manifesting as all that is desirable,

ལུང་ཟིན་ཆོས་ཀྱི་གཉེར་ཐོབ་རིག་པ་འཛིན། །

lung zin chö kyi nyertop rikpadzin

vidyādhara custodians of the teachings, fulfillers of prophecy,

རྩ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsa gyü pelden lamar sölwa dep

glorious root and lineage masters—I supplicate you:

བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

samdön lhün gyi drupar jin gyi lop

bless me so that aims and wishes be spontaneously fulfilled!

 

ཁྱབ་བརྡལ་ལྷུན་གྲུབ་དབྱིངས་རིག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

khyapdel lhündrup yingrik kyilkhor du

In the all-encompassing mandala of spontaneously-present space and awareness,

རྩ་གསུམ་སྤྲུལ་འཁོར་བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །

tsa sum trülkhor kadö chökyong tsok

circle of emanated Three Roots, host of servant Dharma protectors,

གཏེར་སྲུང་དམ་ལྡན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tersung damden nam la sölwa dep

and loyal treasure guardians—I supplicate you:

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

choktün ngödrup topar jin gyi lop

bless me, so I may attain the supreme and common siddhis!

 

གཞི་ཡི་རིགས་སད་རང་རྒྱུད་ཞིང་ས་དུལ། །

zhi yi rik sé rang gyü zhingsa dül

May my basic potential be roused, that I may cultivate the field of my being.

སྨིན་བྱེད་ས་བོན་གྲོལ་བྱེད་གདམས་པས་སྨིན། །

minjé sabön dröljé dampé min

May it mature through the seeds that ripen and the instructions that liberate.

རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་ཚེ་འདིར་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །

dorjé senglam tsé dir tarchin té

By perfecting in this very life the direct vajra path,

སྐུ་ལྔའི་འབྲས་བུ་བདེ་བླག་བརྙེས་པར་ཤོག །

ku ngé drebu delak nyépar shok

may I easily attain the fruition of the five kāyas!

 

འདིའང་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་ཟུང་གིས་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་པའི་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། མངྒ་ལཾ།། དགེའོ།། །།

Chimé Tenyi Yungdrung Lingpa Tsel [Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé], one who has received extraordinary blessings and permission from both of the great vidyādharas, made this supplication at Tsadra Rinchen Drak, the upper retreat of Pelpung. May virtuous goodness increase! Mangalaṃ. May this bring goodness!

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty and Oriane Lavole, ed. Libby Hogg), with grateful acknowledgement of the previous version by Rangjung Yeshe Publications.

1.0_20191020_LD

1.0_20191020_LD

1.0_20191027_OL

  1. Khyentsé Wangpo.
/imager/images/21624/Sampa_Lhundrup_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Tukdrup Sampa Lündrup

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བརྒྱུད་འདེབས།

thugs sgrub yid bzhin nor bu brgyud 'debs

Lineage Supplication for the Wishfulfilling Jewel Guru Heart Practice

Author:

Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

Description:

The lineage supplication for the Wishfulfilling Jewel Guru Heart Practice, Spontaneous Fulfillment of Wishes.