༄༅། །བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྗེས་དྲན་གསོལ་འདེབས་ཉུང་ངུ་དད་པའི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

A Lament of Faith

A Short Remembrance and Prayer to My Guru, the Wish-fulfilling Jewel

 

by Khenpo Chimé Rigdzin

 

འཇིགས་མེད་རྩོད་འཆད་རྩོམ་པའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

jikmé tsö ché tsompé ter la wang

Master over the treasury of fearless debate, exposition, and composition,

ཕུན་ཚོགས་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །

püntsok lappa sum gyi yönten dzok

with all the qualities of the three trainings perfectly complete,

དཔག་ཡས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

pakyé pendé jungné rinpoché

precious source of unfathomable benefit and happiness—

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

supreme guide, glorious guru, I pray to you! 1

 

བློ་ཁ་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པ་བླ་མའི་དྲིན། །

lokha chö la chokpa lamé drin

The guru’s kindness turned my mind toward the Dharma,

ཆོས་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་བླ་མའི་དྲིན། །

chö la gawa kyepa lamé drin

the guru’s kindness caused me to take delight in Dharma,

ཆོས་གཟུགས་མ་བོར་ཙམ་འདི་བླ་མའི་དྲིན། །

chö zuk mawor tsam di lamé drin

and if I haven’t abandoned the outward guise of a dharma practitioner– that too is the guru’s kindness.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་གནད། །

tsé chik sangyé druppé lam gyi né

Having determined that the vital point for achieving enlightenment in a single lifetime

ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཡིན་ཤེས་རབ་བརྩོན་འགྲུས་མིན། །

tsültrim mayin sherap tsöndrü min

isn’t ethics, nor joyous effort, nor wisdom,

བླ་མའི་མོས་གུས་ཁོ་ནར་ཐག་ཆོད་ནས། །

lamé mögü khonar takchö né

but that awakening is won only through devotion to the guru—

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

ཆོས་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་རྡུལ་ཙམ་མ་བྱས་ཀྱང་། །

chö la jang tsön dül tsam ma jé kyang

Through the auspicious connection of strong devotion to a realized guru,

རྟོགས་ལྡན་བླ་མར་དད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །

tokden lamar depé tendrel gyi

it’s possible to experience the highest wisdom

དགོངས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་པའི་ཆེ་བ་ཡོད། །

gongpa lha dang nyampé chewa yö

without the slightest effort at practice.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

སྡིག་ཅན་ཤན་པ་སྨད་འཚོང་ཚུལ་འཆལ་སོགས། །

dikchen shenpa metsong tsül chel sok

Persons considered evil and immoral—like butchers and prostitutes—

ཐེག་པ་གཞན་གྱི་གདུལ་བྱར་མ་བྱར་པ། །

tekpa zhen gyi düljar majarpa

are not suitable for salvation in the lesser vehicles.

མོས་གུས་ལམ་གྱིས་གྲོལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་མང་། །

mögü lam gyi drölwé druptop mang

Yet, many such adepts have been liberated through the path of guru devotion.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད། །

khandrö sangdzö drupgyü shingta gyé

The secret treasury of the ḍākinīs and the eight chariots of accomplishment

ཀུན་ཀྱང་ཞལ་མཐུན་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་གནད། །

kün kyang zhel tün kün gyi sangwé né

are of a single voice in proclaiming reliance on guru yoga

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ནར་རག་ལས་པས། །

lamé neljor khonar raklepé

as the secret and most crucial point of practice.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

མོས་གུས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་མ་ཚུགས་ན། །

mögü lam gyi tsawa ma tsuk na

You may spend your life behaving ethically and acting with restraint,

ཚེ་གང་འདུལ་ཁྲིམས་གཙང་མས་རྒྱུད་བསྡམས་ཀྱང་། །

tsé gang dül trim tsangmé gyü dam kyang

but unless you’ve established the vital point of practice, the very root of the path, devotion to the Guru,

སེམས་རྒྱུད་ཐ་མལ་མི་ལས་མི་འཕགས་པས། །

semgyü tamel mi lé mi pakpé

you’ll remain no better than an ordinary person.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མ་ཞུགས་ན། །

gyü sum lamé jinlap ma zhuk na

You may be learned in the sutras, tantras and various sciences,

མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་ན་ཡང་། །

do ngak rikné kün la khé na yang

but, unless you’ve received the blessing of a guru who holds the three lineages,

དོན་བརྒྱུད་རྟོགས་པ་འཕོ་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། །

dön gyü tokpa po gyu mi dukpé

the realization of the ultimate meaning will not transfer to you.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

བླ་མ་ལྷ་རུ་ཁོ་ཐག་མ་ཆོད་ན། །

lama lha ru kho tak ma chö na

You may recite many billions of mantras,

བསྙེན་པ་དུང་ཕྱུར་གྲངས་མང་བཟླས་ན་ཡང་། །

nyenpa dungchur drang mang dé na yang

but, unless you realize the guru and deity to be inseparable,

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་མི་ཐོབ་པས། །

chok gi ngödrup tsé dir mi toppé

you’ll not achieve the supreme accomplishment in this lifetime.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

དད་པའི་གྲོགས་དང་ཡུན་དུ་མ་འགྲོག་ན། །

depé drok dang yündu ma drok na

You may have been introduced to the genuine nature, the natural state of mind;

སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་ངོ་འཕྲོད་ཀྱང་། །

semnyi nyukmé neluk ngotrö kyang

however, unless this recognition is supported by faith as a constant companion,

ཉམས་རྟོགས་རྩ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་མི་རྒྱས་པས། །

nyamtok tsa lakha chokmé mi gyepé

the power and expression of your experience and realization will lack direction and won’t increase.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མ་ཤེས་ན། །

lama sangyé nyi duma shé na

You may offer prostrations, construct stupas, and engage in many other virtuous deeds,

ཕྱག་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་དགེ་སྦྱོར་ཅི་བྱས་ཀྱང་། །

chakchö ten zheng gejor chi jé kyang

but, unless you know the guru to be Buddha in person,

ཚེ་གཅིག་གདོད་མའི་རྒྱལ་ས་མི་ཟིན་པས། །

tsé chik dömé gyelsa mi zinpé

you won’t be able to capture the primordial stronghold in this lifetime.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

སྙན་པས་ས་ཁྱབ་ཆེ་དགུའི་རྩེར་སོན་ཀྱང་། །

nyenpé sa khyap chegü tser sön kyang

You may have been born in opulence and heard your praises resounding throughout the world,

བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཡང་ཡང་མ་དྲན་ན། །

lamé kadrin yangyang ma dren na

but, unless you continually recall the guru’s kindness,

རྣམ་དག་ལྷ་ཆོས་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་བས། །

namdak lha chö lam du mi drowé

you’ll not progress on the path of the pure, divine Dharma.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

རྐྱེན་ངན་ཐོག་བབས་དམན་པའི་སར་ལྷུངས་ཀྱང་། །

kyen ngen tok bap menpé sar lhung kyang

Unless you know how to revive yourself through faith,

དད་པའི་ཁམས་འདུས་གསོ་ཚུལ་མ་ཤེས་ན། །

depé kham dü so tsül ma shé na

a sudden onset of negative circumstances could send you on errant ways,

སྐྱོ་གདུང་ཡིད་ཆད་སེལ་མཁན་མི་འདུག་པས། །

kyo dung yi ché sel khen mi dukpé

and there will be nothing to clear the pain, remorse and suffering.

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok pelden lamar sölwa dep

Supreme guide, glorious guru, I pray to you!

 

ད་རེས་རང་གིས་རང་ཉིད་མ་བསླུས་ན། །

daré rang gi rangnyi ma lü na

Now I’ll not deceive myself:

སངས་རྒྱས་དངོས་འདྲའི་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་ཟིན། །

sangyé ngö dré lamé tukjé zin

my guru, you who are the Buddha in person, hold me in your compassion!

སེམས་ཀྱི་གཏད་ས་བརྟན་བརྗིད་རི་ལས་བརླིང་། །

sem kyi tesa ten ji ri lé ling

You are the focal point of my life, stronger and more majestic even than a mountain.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཁྱེན། །

khyen no khyen no drinchen lama khyen

Care for me! Care for me! Gracious guru, care for me!

 

ཟ་ཟིའི་རྨི་ལམ་ནང་ནས་ཁྱེད་ཞལ་རེ། །

za zi milam nang né khyé zhel ré

As if in a blurry dream, I find myself continually waiting to behold your face.

ཡང་ཡང་མཇལ་བར་སྒུག་པའི་བུ་ང་ལ། །

yangyang jelwar gukpé bu nga la

Whatever befalls me, be it pleasant or otherwise,

སྐྱིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་རེ་ས་གཞན་མེད་པས། །

kyiduk chi jung resa zhen mepé

I have no other hope but you.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཁྱེན། །

khyen no khyen no yizhin norbu khyen

Care for me! Care for me! Wish-fulfilling Jewel, care for me!

 

ཐོས་པ་ཆེ་ཡང་གྲུབ་པའི་ཉམས་རྟོགས་ཕྲ། །

töpa ché yang druppé nyamtok tra

There are those who study extensively yet lack practice and accomplishment,

རྟོགས་པ་མཐོ་ཡང་ཆོས་ལ་སྦྱངས་བ་ཆུང་། །

tokpa to yang chö la jangwa chung

or who display high realization but have no thorough training in Dharma.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་པའི། །

dendra sam né khedrup nyiden pé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

gyen druk chok nyi drawé lama dren

you who, like the six ornaments and two supreme ones, combine both learning and accomplishment.

 

བསྟན་འགྲོར་མི་སེམས་རང་དོན་ཞི་བ་གཉེར། །

ten dror mi sem rangdön zhiwa nyer

Not considering sentient beings nor the teachings but rather pursuing one’s own comfort,

རང་རྒྱུད་མ་སྨིན་གཞན་དོན་སྒྲུབ་བློ་བྱེད། །

ranggyü ma min zhendön drup lo jé

or letting the mind remain immature while claiming to act with genuine altruism:

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་འགྲུབ་པའི། །

dendra sam né dön nyi lhündrup pé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dzokpé sangyé drawé lama dren

you who, like the perfect Buddha, spontaneously fulfilled the dual purpose.

 

འདུལ་ཁྲིམས་མཆོག་བཟུང་སྔགས་ལ་མོས་པ་ཆུང་། །

dül trim chok zung ngak la möpa chung

Seeing monastic discipline as supreme, and having little interest in mantra,

སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་འདུལ་བར་གུས་པ་ལྷོད། །

ngak la zhuk né dülwar güpa lhö

or, having entered the path of mantra, letting all the other vows lapse:

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །

dendra sam né sumden dorjé dzin

reflecting on this makes me remember you, my guru—

པདྨ་དཀར་པོ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

pema karpo drawé lama dren

you, a vajra-holder with the three vows, just like Pema Karpo.

 

རབ་བྱུང་རྗེས་བཟུང་ཁྱིམ་པའི་ཆོས་སྐལ་ཆད། །

rapjung jezung khyimpé chö kel ché

Following a monastic life means giving up the lot of a lay person;

ཁྱིམ་པ་རྗེས་བཟུང་མཁས་པའི་བུ་སློབ་མེད། །

khyimpa jezung khepé bulop mé

remaining a lay person means not becoming a disciple of the learned.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་འཁོར་ཚོགས་རྣམ་བཞིའི་མགོན། །

dendra sam né khor tsok nam zhi gön

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

ཀུན་ཕན་ཟླ་བ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

kün pen dawa drawé lama dren

you, protector of the four groups of disciples, benefactor of all, just like the moon.

 

བཀའ་མ་ཤེས་ཀྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐལ་མེད། །

kama shé kyang ter gyi chö kelmé

Some know the long lineage of kama, yet have scant appreciation for the short lineage of terma,

གཏེར་ཆོས་མང་ཡང་བཀའ་མའི་བརྒྱུད་པ་མེད། །

terchö mang yang kamé gyüpamé

whereas others practice many termas but do not possess the lineage of kama.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་བཀའ་གཏེར་ཀུན་འཛོམས་པའི། །

dendra sam né kater kün dzompé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

འདོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dö jung bum zang drawé lama dren

you who, in terms of both kama and terma are like a wish-fulfilling vase.

 

རང་ལུགས་མཆོག་བཟུང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལ་སྨོད། །

rang luk chok zung zhen gyi chö la mö

Considering one’s own way to be supreme, and belittling the ways of others,

གཞན་ལུགས་རྗེས་བརྗོད་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐལ་བོར། །

zhen luk jé jö gyüpé chö kelwor

or simply parroting others’ ideas while casting the Dharma of the lineage aside:

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཉེན། །

dendra sam né tenpa yong kyi nyen

reflecting on this makes me remember you, my guru—

འཛམ་གླིང་ཉི་མ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dzamling nyima drawé lama dren

you who care for all teachings, like the sun of the world.

 

སྙན་གྲགས་ཆེ་ཡང་རྒྱུད་ལ་ཉམས་རྟོགས་མེད། །

nyendrak ché yang gyü la nyamtok mé

Fame and renown can entail a lack of experience and realization,

རྟོགས་པ་མཐོ་ཡང་མཛད་པའི་གྲགས་རྒྱ་ཆུང་། །

tokpa to yang dzepé drak gya chung

whilst high realization doesn’t always mean recognition is forthcoming.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་པའི། །

dendra sam né kham sum wangdü pé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

khorlö gyur gyel drawé lama dren

you, like a wheel-turning monarch, in control of the three worlds.

 

ཆོས་པ་བཟང་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་། །

chöpa zang yang jikten shé gya chung

There can be a fine Dharma practitioner who yet lacks worldly skill,

འཇིག་རྟེན་མཁས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཕྲ། །

jikten khé kyang chö kyi nyamlen tra

or a worldly person with great skill who yet has very little Dharma.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀུན་འཛོམས་པའི། །

dendra sam né luk nyi kün dzompé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

དེད་དཔོན་བཟང་པོ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

depön zangpo drawé lama dren

you, like a fine captain, well versed and skilled in both Dharma and the world.

 

བྱིན་རླབས་རྟགས་མཚན་ཡོད་ཀྱང་མེད་ཀྱང་རུང་། །

jinlap taktsen yö kyangmé kyang rung

No matter the circumstance, I completely accept your guidance

དངོས་གྲུབ་སྐལ་བ་ཐོབ་རུང་མ་ཐོབ་རུང་། །

ngödrup kelwa top rung ma top rung

and will act on whatever advice you have given me, my protector.

འདུན་མའི་རྩེ་བརྒྱ་མགོན་པོ་ཁྱེད་ལ་གཏད། །

dünmé tsé gya gönpo khyé la té

Whether or not the signs of blessing are manifest,

ལམ་སྣེ་གང་ལ་འཁོར་ཡང་འགྱོད་པ་མེད། །

lam né gangla khor yang gyöpamé

and whether or not the fortune of accomplishment is won, I shall have no regret.

 

སྐྱིད་ན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཉིད་དུ་བསམ། །

kyi na lamé jinlap nyi du sam

If I’m happy and my circumstances good, this is simply your blessing, my guru.

གུ་ཡངས་ཉམས་གླུ་ལེན་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

guyang nyam lulen zhin sölwa dep

When relaxed, I may sing a little song of realization and prayer.

ཕན་བདེ་འགྲོ་ལ་བསྔོ་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

pendé dro la ngo zhin sölwa dep

I pray to you, and dedicate everything to the benefit and happiness of all.

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

jam dang nyingjé kyewar chingyi lop

Bless me, that I may develop genuine love and compassion.

 

སྡུག་ན་སྒྲིབ་སྦྱོང་དངོས་གྲུབ་ཉིད་དུ་ཤེས། །

duk na drip jong ngödrup nyi du shé

If I’m unhappy and in difficulty, I see this as accomplishment, as former misdeeds purified.

ཉམས་ལེན་རྩལ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyamlen tsel jongjé zhin sölwa dep

I pray to you, my guru: may I perfect my practice!

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

khorwé dukngel samzhin sölwa dep

I pray to you: may I see the dissatisfactory nature of things.

སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyoshé ngejung kyewar chingyi lop

Bless me, that I may develop weariness with samsara, and strong renunciation.

 

བསྐྱེད་པའི་ལྷ་བསྒོམ་བཟླས་པའི་སྔགས་བགྲང་ཀུན། །

kyepé lha gom depé ngak drang kün

All the practices of creation phase yoga, deity meditation, mantra recitation and counting, and the rest––

བླ་མའི་མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་ཁོ་ན་རུ། །

lamé mögü söldep khona ru

They’re all to be found in the simple practice of guru devotion.

སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིའི་གནད་འགགས་གཅིག་དྲིལ་ན། །

sok dom zer zhi né gak chik dril na

Herein lie all the crucial points of the four nails that secure the life-force of the practice.

གང་སྣང་ལྷ་རུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gang nang lha ru charwar chingyi lop

Bless me, that I may see whatever appears as divine.

 

དྭངས་མའི་ཧཾ་ཡིག་བདེ་ཆེན་བླ་མའི་ཐུགས། །

dangmé hang yik dechen lamé tuk

The subtle essence, ham, is none other than the great bliss of my guru’s heart.

མོས་གུས་གཏུམ་མོས་བསྐུལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ལས། །

mögü tum mö külwé tukjé lé

Moved by the tummo of devotion and compassionately flowing,

གནས་ཡུལ་མཁའ་འགྲོའི་གྲོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

neyül khandrö drok dang lhenchik tu

it befriends the dakinis of the sacred places and simultaneously brings forth the experience of bliss and emptiness conjoined.

བདེ་སྟོང་ཉམས་རྩལ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

detong nyam tseldzokpar chingyi lop

Bless me, that I may perfect the practice.

 

ཚིག་ལ་བརྟེན་པས་གོ་བའི་དོན་མི་རྟོགས། །

tsik la tenpé gowé dön mi tok

I may understand the words but fail to realize the meaning;

རྩོལ་བས་བཅིང་བའི་སྒོམ་པས་ས་མི་ཆོད། །

tsölwé chingwé gompé sa mi chö

through effort-based meditation I remain bound, can’t realize the bhumis.

བཟོ་བཅོས་སྤྲོས་དང་སྤང་བླངས་མི་དགོས་པར། །

zochö trö dang pang lang mi göpar

Bless me, that I may do without contrived elaborations,

ཉིན་མཚན་སྒོམ་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyintsen gom dang drepar chingyi lop

able to meditate continuously, without acceptance or rejection, day and night.

 

དེང་ནས་མགོན་ཁྱོད་དགྱེས་ཞལ་ནམ་མཇལ་ཚེ། །

deng né gön khyö gyé zhel nam jel tsé

Henceforth, whenever I think of your smiling face, my protector,

སྔོན་བྱོན་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན། །

ngön jön druptop gongmé namtar zhin

I will think back to the life stories of the realized masters.

ཐ་མལ་མི་ཡི་སྣང་བ་མི་འཆར་བར། །

tamel mi yi nangwa mi charwar

May I never behold you as an ordinary person—

ལྷག་པའི་ལྷ་རུ་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lhakpé lha ru tongwar chingyi lop

bless me, that I may see you as the supreme deity.

 

མདོར་ན་འདི་ནས་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་རུ། །

dorna di né kyewé trengwa ru

Essentially, from now on and in all lives to come,

མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་དགྱེས་བཞིན་རྗེས་བཟུང་ནས། །

gönpo khyé kyi gyé zhin jezung né

may I follow and please you, my protector;

ཚེ་དང་ཆོས་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར། །

tsé dang chö la barché minjung bar

may there be no obstacles in my Dharma or in life;

ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk yi yermé drepar chingyi lop

bless me, that my mind may merge indivisibly with your wisdom.

 

ཞེས་པ་འདིའང་རིང་ནས་བློ་ལ་བརྩམས་ཏེ་ཁ་ཏོན་ཏུ་བགྱིས་པ་རང་གིས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་ཁྲོཾ་ཐར་འཇམ་བློས་ཡི་གེར་ཕབ་པ་དགེ །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྱིས་སོ།།

I, Chimé Rigdzin, composed this long ago and have recited it ever since as a prayer within my mind. Following my dictation, it was gradually put into writing by Tromtar Jamlo. Virtue!

 

| Translated by Sean Price and edited by Lhasey Lotsawa (Libby Hogg and Stefan Mang), 2022.

  1. In these first four lines the author reproduces a popular prayer invoking Khenpo Jigme Phuntsok Rinpoche.
/imager/images/12018/TBK-Refuge-Tree_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tukdrup Barché Künsel Refuge Tree

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

དད་པའི་གདུང་དབྱངས།

dad pa'i gdung dbyangs

Lament of Faith

Author:

Khenpo Chime Rigdzin

Description:

This much-loved prayer by Khenpo Chimé Rigdzin is a song of yearning devotion invoking his root teacher Kyapjé Jikmé Phuntsok Rinpoche (1933-2004). The prayer reveals the benefits of guru devotion and requests the guru’s blessings as a crucial means for spiritual progress.

Further Information and Resources: