༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Glorious Bestower of Siddhis

Supplication to the lineage of the Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles

 

by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

 

བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་ཁྱབ་བདག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

deden zhing gön khyapdak chö kyi ku

Protector of the blissful realm, all-pervasive dharmakāya lord,

འོད་མཚན་སྟོང་འབར་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ལྷ། །

ö tsen tong bar chimé lha yi lha

blazing with thousands of radiant marks, immortal god of gods,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

གྲུ་འཛིན་བདག་པོ་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །

dru dzin dakpo namnang longchö dzok

Sambhogakāya appearing as the Lord of Potala,

སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་མགོན་པད་དཀར་འཆང༌། །

nyingjé wangchuk dro gön pekar chang

mighty compassionate One, protector of beings, White Lotus-Holder,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

དཔལ་ལྡན་པདྨ་ལས་འཁྲུངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

pelden pema lé trung trülpé ku

Glorious nirmāṇakāya, Lotus-Born,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་རྒྱལ་དབང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

nangsi zilnön gyelwang tötreng tsel

splendrous subjugator of all phenomenal appearance, Tötreng Tsel, king of victorious ones,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །

yeshé kha la chöpé tsok kyi jé

Queen of gatherings reveling in the space of primordial wisdom,

གསང་བའི་བདག་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །

sangwé dakmo yingchuk tsogyelmar

Lady of Secrets, Dhātvīśvari Tsogyel,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་རྒྱལ་ཚབ་བཻ་རོ་རྗེ། །

jikten mik chik gyeltsap bairo jé

Regent Vairocana, single eye of the world,

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ལ། །

jampel dorjé trisong yapsé la

Mañjuśrī Vajra Trisong, father and son,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་བདག །

damdzin namtrül né ter gya tsé dak

Manifestation of Damdzin, lord of hundreds of sites and treasures,

སྙིགས་མའི་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

nyikmé dro dül chokgyur dechen ling

tamer of beings in degenerate times, Chokgyur Dechen Lingpa,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་།

khyapdak jamyang khyentsé wangpo dang

Universal lord, Jamyang Khyentsé Wangpo,

འཁོར་ལོའི་དགོན་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ།

khorlö gönpo lodrö tayé la

and guardian of the mandala, Lodrö Tayé,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

ལས་སྨོན་སྐལ་ལྡན་ཟབ་གསང་བསྟན་པ་འཛིན། །

lé mön kelden zapsang tenpa dzin

Holders of the profound and secret doctrine with fortunate karma and aspirations,

ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །

lung zin chödak gyüpar chepa la

prophesied custodians of the teachings and masters of the lineage,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གནས་གཏེར་སྐྱོང༌། །

yidam daki damchen né ter kyong

Yidams, ḍākinīs, and oath-bound protectors of the sites and treasures,

ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་འཁོར་ལོ་ལ། །

zungjuk yeshé rölpé khorlo la

mandala of the display of nondual primordial wisdom,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

sölwa dep so chi nang barché söl

I supplicate you: dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lop shik choktün ngödrup tsöl

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷས། །

jangchup bardu tsa sum lhakpé lhé

Supreme deities of the Three Roots, embrace me until awakening!

རྗེས་བཟུང་འཇིགས་བརྒྱད་བདུད་བཞི་དུག་ལྔ་སོགས། །

jezung jikgyé dü zhi duk nga sok

Pacify the eight fears, four māras, five poisons, and the like—

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

chi nang sangwé barché kün zhi zhing

all outer, inner, and secret obstacles.

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

ku sum lamé gopang nyur top shok

May we swiftly attain the state of the three-kāya guru!

 

ཅེས་པའང་པདྨ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊཱི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ་དུ་དབོ་ཟླའི་དགའ་ཚེས་ཤིན་ཏུ་དགེ་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལས་སྨོན་སྐལ་ལྡན་ལྔ་རིག་པ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ནས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

This was composed by Pema Garwang Trinlé Drodül Tsel, a joyful servant of Padma, at Devīkoṭi Tsari-like Jewel Rock (Tsadra Rinchen Drak), the upper hermitage of Palpung, on an auspicious day in the waxing part of the second month. The scribe was Karma Gyurmé, one with fortunate karma and aspirations, who is learned in the five sciences. May virtuous goodness increase!

 

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo and Libby Hogg), 2019.

1.1_20190426_OL

1.2_20191112_LD

1.2_20191112_LD

/imager/images/21625/Barche_Lamsel_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Tukdrup Barché Künsel

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།

dngos grub dpal ster

Glorious Bestower of Siddhis

Author:

Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

Description:

A lineage prayer for the The Guru's Heart Practice, Dispeller of All Obstacles (Lamé Tukdrup Barché Künsel), composed by Jamgön Kongtrül at his hermitage of Tsadra Rinchen Drak.