༄༅། །བསམ་ལྷུན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། །

An Extremely Concise Sampa Lhündrup

 

by Tertön Rangrik Dorjé

 

རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

gyel kün ngowo chimé tötreng tsel

Lifeblood of all Victors, immortal Tötreng Tsal –

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

sölwa dep so tukjé chen gyi zik

I pray to you! Please care for me with your love!

ནད་གདོན་བགེགས་ཚོགས་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །

nedön gek tsok barché ying su söl

Dispel all obstacles – disease, harm, and hindrances – into space!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa lhün gyi druppar chingyi lop

Grant your blessings so that all my wishes may be spontaneously fulfilled!

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma-siddhi hūṃ

 

ཞེས་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས་བྲིས།

This was written by Rigpé Dorjé.

 

Lhasey Lotsawa, 2018. (Translated by Stefan Mang and Kaleb Yaniger. Edited by Libby Hogg.)

/imager/images/21624/Sampa_Lhundrup_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Tukdrup Sampa Lündrup

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

བསམ་ལྷུན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

bsam lhun shin tu bsdus pa

Extremely Concise Sampa Lhundrup

Author:

Tertön Rangrik Dorjé

Description:

A four-line prayer to Guru Padmasambhava for the fulfillment of all wishes.