༄༅། །བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

An Extremely Concise Barché Lamsel

 

by Tertön Rangrik Dorjé

 

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

kyapné kündü orgyen rinpoché

Embodiment of all sources of refuge, precious Guru of Uḍḍiyāna:

བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

zömé dungshuk drakpö sölwa dep

With intense devotion that rends my heart, I pray to you!

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ། །

chi nang sangwé gelkyen barché sel

Dispel all obstacles and adversities—outer, inner and secret!

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tünmong ngödrup tsel du söl

Please grant us accomplishments—ordinary and supreme!

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma-siddhi hūṃ

 

ཞེས་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས་སོ།

This was written by Rigpé Dorjé.

 

Lhasey Lotsawa, 2018. (Translated by Stefan Mang and Kaleb Yaniger. Edited by Libby Hogg.)

/imager/images/21625/Barche_Lamsel_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Tukdrup Barché Künsel

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

bar chad lam sel shin tu bsdus pa

Extremely Concise Barche Lamsel

Author:

Tertön Rangrik Dorjé

Description:

A four-line prayer to Guru Padmasambhava for the elimination of all obstacles on the spiritual path.