༈ རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་སེལ།

Dispelling Negativity

An Extract from The Essence Manual of Oral Instructions

 

༄༅། །ཕྱི་རབས་རྣལ་འབྱོར་དམ་ལྡན་དང་༔ གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་དད་པ་ཡི༔ འགྲོ་བ་གང་གི་ཉེས་སེལ་ཞིང་༔ དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ ཐོ་རངས་སྔ་བར་ལངས་བྱས་ཏེ༔ ཆུ་གཙང་དག་ལ་སྔགས་འདིས་གདབ༔

Practitioners of future generations who are endowed with samaya༔ and those with faith in the Three Jewels,༔ in order to dispel your negativities༔ and accomplish all aims,༔ rise at dawn༔ and recite this mantra over clean water:༔

ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཏདྱ་ཐཱ་ཀ་པ་ཙ་ཀརྞ་ལ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔

namashtsanda benza trodhaya hulu hulu tishta tishta bhandha bhandha hana hana amrité hum pé༔ tadya ta ka pa tsa karna la té soha༔

namaś caṇḍa-vajra-krodhāya hulu hulu tiṣṭha tiṣṭha bandha bandha hana hana amṛte hūṃ phaṭ༔ tad yathā ka pa ca karna-late svāhā༔

ཞེས་པ་ལན་བདུན་བཟློས་པ་ཡིས༔ གདོང་དང་ལག་པ་བཀྲུས་བྱས་ཏེ༔ སྤོས་དཀར་བཟང་ཤིང་དུད་པ་ལ༔ སྔགས་འདིས་ལན་མང་བཏབ་སྟེ་བདུག༔

Recite that seven times༔ and then wash your face and hands.༔ Next, burn frankincense on good wood,༔ recite the following mantra many times, and perform the fumigation:༔

ༀ་པདྨ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་མ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ༀ་ཨུཥྞིཥཱ་ཡ༔ ངྷ་ར༔ ངྷ་ར༔ ངྷ་རནྟེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om pema ushnisha bimelé hum pé༔ namo ratna trayaya༔ teyata༔ om ushnishaya༔ dhara༔ dhara༔ dharanté soha༔

oṃ padma-uṣṇīṣa-vimale hūm phaṭ༔ namo ratna-trayāya༔ tad yathā༔ oṃ uṣṇīṣāya༔ dhara༔ dhara༔ dharante svāhā༔

སིནྡྷུ་ར་དང་གི་ཝཾ་ལ༔ སྔགས་བཏབ་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱ༔

Cast the following mantra over sindoor and bezoar,༔ and anoint your forehead with the tilak powder:༔

ༀ་ཏཱྃ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྃ་ཏཱ་རེ་སྃ་ཏཱ་ར་ནཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི་ཝཱ་ར་ཀ་སརྦ་ལོ་ཀ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔

om tam taré tutaré turé sam taré sam tara né soha༔ hri benza warahi waraka sarva loka hrim hrim༔

oṃ tāṃ tāre tuttāre ture saṃtāre saṃtāraṇai svāhā༔ hrī vajra-vārāhī vāraka sarva-loka hrīṃ hrīṃ༔

མེ་ཏོག་དག་ལ་སྔགས་འདི་བཟླས༔

Recite this mantra over the flowers:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ༔ ན་མ་ཨཱརྻ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ༔ བོ་ངྷི་སཏྭཱ་ཡ༔ མཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ༔ མཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་བྷི་ཡ་དུཥྚན་ཧ་ན་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ད་ཧ༔ བྷ་་བྷ་༔ ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔

namo ratna trayaya༔ nama arya avalokité shoraya༔ bodhi satoya༔ maha satoya༔ maha karuni kaya༔ teyata༔ om taré tuttaré turé sarva bhiya dushten hana hana༔ daha daha༔ bhandha bhandha༔ pé pé soha༔

namo ratna-trayāya༔ nama ārya-avalokiteśvarāya༔ bodhisattvāya༔ mahā-sattvāya༔ mahā-karuṇikāya༔ tad yathā༔ oṃ tāre tuttāre ture sarva-bhiya-duṣṭana hana hana༔ daha daha༔ bandha bandha༔ phaṭ phaṭ svāhā༔

སྤྱི་བོར་བཞག་པས་སྒྲོལ་མའི་སྐུ༔ ཆར་བཞིན་བབས་ནས་བདག་ལ་ཐིམ༔ འཇིགས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་བསམ༔ དེ་ནས་ཤར་དུ་ཁ་བལྟས་ལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མངོན་སུམ་དུ༔ བཞུགས་པར་བསམ་ནས་ཐལ་སྦྱར་ཏེ༔ ཤིན་ཏུ་དད་པས་ཚིག་འདི་བརྗོད༔

Then place the flowers on the crown of your head༔ and imagine that Tārā’s wisdom form༔ showers down like rain and dissolves into you.༔ Thus you are freed from all fears.༔ Next, face the east༔ and imagine that the buddhas, bodhisattvas, and deities of the three roots༔ are present in the space before you. Join your palms༔ and recite these words with heartfelt faith:༔

ན་མོ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་༔

namo༔ sangyé chö dang gendün dang༔

Namo༔ Buddha, Dharma, and Sangha,༔

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔

lama yidam khandro dang༔

guru, yidam, and ḍākinī,༔

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག༔

chösung norlha ter gyi dak༔

Dharma protectors, wealth deities, and treasure-keepers,༔

ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལས༔

yeshé chik gi ngowo lé༔

all arising from the one wisdom essence,༔

རང་བཞིན་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྟོན༔

rangzhin magak chiryang tön༔

natural and unobstructed, manifest in manifold ways.༔

 

ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔

tukjé trinlé mepoché༔

Through wondrous boundless compassionate activity,༔

འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་དང་མགོན་གྱུར་པ༔

dro kün kyap dang gön gyurpa༔

you serve as refuge and protection for beings. ༔

མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔

khyentsé daknyi khyé nam la༔

To you, embodiments of wisdom and love,༔

ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

chaktsel nying né kyap su chi༔

I pay homage and take refuge, with all my heart!༔

 

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པར་འབུལ༔

lü dang longchö chöpar bül༔

My body and all possessions, I present as offerings.༔

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔

dak dang tayé semchen nam༔

With your compassion, protect us always—༔

རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ༔

taktu tukjé kyap dzé söl༔

me and all other beings.༔

 

ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་༔

né dang nöpa zhiwa dang༔

Please pacify all illness and harm༔

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་༔

tsé dang sönam pelwa dang༔

and increase our lifespan and merit.༔

བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔

sampé dön nam malü kün༔

Please bless us, so that all our wishes and aspirations༔

ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

chö zhin drupar jin gyi lop༔

may be fulfilled in harmony with the Dharma.༔

ཞེས་དང་ཉེས་སེལ་སྔགས་འདི་བཟླ༔

Say that and then recite this mantra for clearing away negativities:༔

ན་མོ་བུ་དྡྷ་ཡ༔ ན་མོ་དྷརྨ་ཡ༔ ན་མ་སྶཾ་གྷཱ་ཡ༔ ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱ༔ ན་མོ་དེ་ཝཱ་ཡ༔ ན་མོ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཀུ་མཱ་ར་བྷུ་ཏཱ་ཡ༔ ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མཱུྃ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཙིནྟ་མ་ཎི་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙིཎྜ་སརྦ་དུ་ཥྜན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་གྲ་ཧ་ནཀྵ་ཏྲ་མཧཱ་བྷཱུ་ཏ་ཨ་པ་ཀཱ་ར་ཤ་མ་ཤ་མ་པྲ་ཤ་མ་ཤ་ཤ་མནྟུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨ་མ་ལེ་བི་མ་ལེ་ནི་རྨ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ཨ་ཀ་ནི་ནི་ཀ་ནི་ཨ་བྷི་ལ་མཎྜལ་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

namo buddhaya༔ namo dharmaya༔ namas sanghaya༔ namo gurubhya༔ namo deva ya༔ namo dhakiniyé༔ teyata༔ namo mandzushri kumara bhutaya༔ om wagishori mum hri hum soha༔ om pematsintamani dzola hum pé༔ om benza tsinda sarva dushden taka hana daha patsa hum pé༔ sarva grahana ksha tra maha bhuta apa kara shama shama trashama shasha mantu soha༔ om amalé bimalé nirmalé soha༔ teyata༔ om akani nikani abhila mendal mayé soha༔

namo buddhāya༔ namo dharmāya༔ namaḥ saṃghāya༔ namo gurubhyaḥ༔ namo devāya༔ namo ḍākinyai༔ tad yathā༔ namo mañjuśrī-kumāra-bhutāya༔ oṃ vāg-īśvarī mūṃ hrīḥ hūṃ svāhā༔ oṃ padma-cintamaṇi-jvala hūṃ phaṭ༔ oṃ vajra-ciṇḍa sarva-duṣṭān taka hana daha paca hūṃ phaṭ༔ sarva-graha-nakṣatra-mahābhūta-apakāra śama śama praśama śaśamantu svāhā༔ oṃ amale vimale nirmale svāhā༔ tad yathā༔ oṃ akani nikani abhila maṇḍalamaye svāhā༔

འབྱུང་ལྔའི་གྲིབ་སེལ་སྔགས་ཀྱང་བཟླ༔

Also recite the mantra for dispelling contagion of the five elements:༔

ༀ་ཨེ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ ཡཾ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ རཾ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ བཾ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ ལཾ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ ཨེ་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨ་སྭཱ་ཧཱ༔

om é ho shudhé shudhé༔ yam ho shudhé shudhé༔ ram ho shudhé shudhé༔ bam ho shudhé shudhé༔ lam ho shudhé shudhé༔ é yam ram bam lam shudhé a a soha༔

oṃ e ho śuddhe śuddhe | yaṃ ho śuddhe śuddhe | baṃ ho śuddhe śuddhe | laṃ ho śuddhe śuddhe | e yaṃ raṃ baṃ laṃ śuddhe a a svāhā ||

ཉི་མ་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་ཡིན༔

nyima tamché gewa yin༔

All days are virtuous.༔

རྒྱུ་སྐར་ཐམས་ཅད་བཟང་བ་ཡིན༔

gyukar tamché zangwa yin༔

All constellations are positive.༔

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ༔

sangyé tamché dzutrül ché༔

All buddhas are miraculous.༔

དམ་པའི་ཆོས་ནི་འདོད་ཆགས་བྲལ༔

dampé chö ni döchak drel༔

The sublime Dharma is free of desire.༔

 

བྱང་སེམས་འཕགས་ཚོགས་ཕྱིར་མི་ལྡོག༔

jangsem pak tsok chirmidok ༔

The assembly of noble bodhisattvas is beyond return.༔

ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་བསམ་མི་ཁྱབ༔

chönyi rangzhin samikhyap༔

The true nature surpasses thought.༔

ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད༔

chöchen tendrel luwamé༔

Relative interdependent arising is unfailing.༔

བདེན་དང་བདེན་པའི་ཚིག་འདི་ཡིས༔

den dang denpé tsik di yi༔

Through the truth and through these words of truth,༔

 

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

dak dang semchen tamché kyi༔

May all the adverse conditions and harmful influences༔

མི་མཐུན་གནོད་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག༔

mitün nöpa zhi gyur chik༔

afflicting both myself and all other sentient beings be pacified!༔

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་རྒུ་འགྲུབ་པ་དང་༔

tünkyen samgu drupa dang ༔

May all conducive conditions and wishes be accomplished,༔

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བར་ཤོག༔

trashi delek jungwar shok༔

and may there be auspiciousness, bliss, and excellence!༔

ཅེས་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བཟླ༔ སངས་རྒྱས་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཡི༔ བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གདབ༔ འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དོན་ཆེ་སྟེ༔ དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ༔ གསོལ་བ་བཏབ་ན་འདོད་རྒུ་ཀུན༔ རྩོལ་མེད་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ལྟར༔ རྒྱུན་གྱིས་དུས་དང་ཁྱད་པར་དུ༔ ལས་དང་བྱ་བ་གང་བརྩམས་ཀྱང་༔ རྟེན་འབྲེལ་གསང་སྔགས་འདི་བཟླས་པས༔ གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ས་བདག་དང་༔ བགེགས་རིགས་འབྱུང་པོའི་གནོད་པ་ཞི༔ ལེགས་རྒུ་འགྲུབ་ཅིང་ཉེས་རྒུ་འགྲིབ༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་དང་ལྡན༔ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འབྱོར་པ་དང་༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་༔ མཐར་ཐུག་བླ་ན་མེད་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔

Recite that, followed by the Vowels and Consonants mantra and the Dependent Arising mantra.༔ Recite extensive prayers for auspiciousness and aspiration༔ as spoken directly by the buddhas.༔ This is of extraordinary benefit.༔ Just as when you supplicate a wishfulfilling jewel༔ all your wishes and wants༔ are effortlessly and spontaneously fulfilled,༔ by reciting this secret mantra of dependent arising༔ on a daily basis and in particular༔ when beginning certain projects and endeavors,༔ all harm from planets, constellations, spirits who own the land,༔ obstructing forces, and ghosts will be pacified.༔ Excellence will prevail; negativity will decline.༔ You will live long, have good health, and you will have the Dharma.༔ Your aims will be fulfilled just as you wish:༔ there will be perfect auspiciousness, bliss, and excellence,༔ and ultimately you will have the wonderful fortune༔ of attaining unsurpassable awakening.༔ Samaya.༔

ༀ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་བཱརྡྷ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛི་ཧྭཱ་མནྟྲ་དྷཱ་ར་བཱརྡྷཱ་ནི་ༀ༔

om rutsi ramani trabardha naya soha༔ hri benza dzi ha mantra dhara bardhani om༔

oṃ ruci-ramaṇi-pravardhanāya svāhā༔ hṛīḥ vajra-jihvā-mantra-dhāra-vārdhani oṃ༔

འདི་ནི་ཐོ་རངས་མ་ཆག་བཟླ༔ དབྱངས་གསལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་གདགས༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་མེ་འདྲ་སྟེ༔ འཕེལ་བྱེད་སྔགས་འདི་རླུང་དང་འདྲ༔ ནུས་པ་འཕྲལ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན༔ ཕྲེང་བ་དང་ནི་ཁ་ཟས་ཀྱང་༔ སྔགས་འདིས་གདབ་པས་ངར་འདོགས་འགྱུར༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མན་ངག་གོ༔

Recite this every day at dawn without fail.༔ Recite the Vowels and Consonants and the Dependent Arising mantra.༔ The power of mantra is like fire.༔ These multiplying mantras are like wind.༔ Their power is instantaneous.༔ If you also cast this mantra over malas and food,༔ it will increase their power and strength.༔ This is a wish-fulfilling pith instruction.༔

 

ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ནས་ཡིན་ནོ།། །།

This is from The Essence Manual of Oral Instructions (Zheldam Nyingjang).

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty and Nick Schmidt, ed. Libby Hogg).

1.3_20191003_NS

1.4_20200401_OL

1.4_20200401_OL

Title:

Extract from the Essence Manual of Oral Instructions

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

Verses and mantras bringing blessings and dispelling obstacles. This passage was extracted from The Essence Manual of Oral Instructions, or Zheldam Nyingjang (zhal gdams snying byang), the root text of the first volume of the Dispeller of All Obstacles (Barché Künsel, bar chad kun sel) cycle revealed by Chokgyur Lingpa.