༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསང་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

The Concise Cleansing Offering (Sang)

from The Guru’s Heart Practice: Dispeller of All Obstacles Lamé Tukdrup Barché Künsel

 

revealed by Chokgyur Lingpa

 

ཐུན་མོང་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་བྱེད་པ༔ ལྷ་རྣམས་མཉེས་པའི་བསང་མཆོད་ནི༔ རྒྱས་པ་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ མདོར་བསྡུས་རྒྱུན་གྱི་མཆོད་སྦྱིན་ནི༔ གཙང་མའི་གནས་སུ་སྟེགས་བུའི་ཁར༔ བདུད་རྩི་ཅན་གྱི་ཤིང་སྣའི་མེར༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་དང་༔ བཟའ་བཏུང་གང་འབྱོར་ཕུད་གྱིས་བྲན༔

As for the cleansing offering which arranges ordinary auspicious circumstances༔ and pleases all deities,༔ the extensive version should be learned from elsewhere.༔ For the concise daily offering and giving,༔ in a clean place on a raised platform,༔ in a fire of assorted nectar-filled wood,༔ place the best part of whatever jewels, grains, medicines, silks,༔ food, and drink you can acquire.༔

ཀྱེ༔ སྐྱེ་མེད་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས༔

kyé༔ kyemé kadak trödrel ying༔

Kyé༔ The unborn, originally pure basic space free of constructs༔

འགག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔར་ཤར༔

gakmé lhündrup ö ngar shar༔

manifests as the five-colored lights of unobstructed, spontaneous presence.༔

རྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔

tsölmé tukjé gyutrül lé༔

From the illusory display of effortless compassion,༔

སྲིད་ཞི་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་མགྲོན༔

si zhi chir yang nangwé drön༔

all you beings of samsara and nirvana, appearing as anything whatsoever,༔

མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔

chöjin né dir chendren na༔

as we invite you to this place of offering and giving,༔

མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན༔

kha la jatsön sharwa zhin༔

please come, like a rainbow appearing in the sky,༔

སྐད་ཅིག་ཡུད་ཀྱིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔

kechik yüki shek né kyang༔

please come here immediately and༔

རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

rang rang gyepé den la zhuk༔

be seated on whichever seat you please!༔

སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

sarva samaya dza dza༔

sarva samaya jaḥ jaḥ༔

 

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔

ram yam kham༔

raṃ yaṃ khaṃ༔

ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་རིག་པའི་མདངས༔

chö kün gyumar rikpé dang༔

All phenomena are the illusory radiance of awareness.༔

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མེ་རླུང་ཆུས༔

yeshé chenpö mé lung chü༔

The fire, wind, and water of great wakefulness༔

མི་གཙང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀུན༔

mi tsang trülpé bakchak kün༔

burn, scatter, and wash away all impure, deluded habitual tendencies༔

བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ནས་སྟོང་པར་སྦྱངས༔

sek tor trü né tongpar jang༔

and purify them into emptiness.༔

 

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་དབྱིངས༔

tongpé ngang lé yum ngé ying༔

Within the state of emptiness is the basic space of the five consorts,༔

ཡོངས་རྫོགས་བསང་གི་མཆོད་སྤྲིན་ལས༔

yongdzok sang gi chötrin lé༔

in which the perfect cloud of cleansing offerings༔

བླ་ན་མེད་པའི་འདོད་ཡོན་གཏེར༔

lanamepé döyön ter༔

becomes a treasure cloud of unsurpassable sense pleasures༔

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔

namkha dzö kyi trin du gyur༔

that fills the treasury of space.༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hum༔

oṃ āḥ hūṃ༔

 

རང་བྱུང་སྟོང་གསལ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

rangjung tong sel ö kyi kyilkhor du༔

In the self-occurring luminous mandala of empty clarity༔

འབར་བ་མེ་ཡི་བདུད་རྩི་ཅན་གྱི་ཤིང་༔

barwa mé yi dütsi chen gyi shing༔

there blazes a fire of nectar-filled wood.༔

འདོད་ཡོན་མཁོ་རྒུ་བསྲེགས་པའི་དུ་བ་ལས༔

döyön khogu sekpé duwa lé༔

From the smoke of every desirable sense pleasure༔

ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་ཆར་དུ་འབེབས༔

lha dzé nyerchö natsok char du bep༔

there rain down myriad divine offerings.༔

 

གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སྤྲིན་བཞིན་གཏིབས༔

zuk dra dri ro rekja trin zhin tip༔

Form, sound, smell, taste, and texture are gathered like cloudbanks.༔

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན༔

trashi dzé tak gyelsi rinchen dün༔

The auspicious substances and signs, the seven royal possessions,༔

བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་འབྲུ་སྨན་བཞོན་པ་སོགས༔

zatung gö gyen dru men zhönpa sok༔

food, drink, clothes, ornaments, grains, medicines, steeds and the like—༔

སྲིད་དང་ཞི་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མཐའ་ཡས་པ༔

si dang zhiwé longchö tayépa༔

a vast, inexhaustible Samantabhadra offering cloud༔

མི་ཟད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེ༔

mizé küntu zangpö chötrin ché༔

of all the infinite enjoyments of samsara and nirvana༔

ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་རྒྱས་པར་གང་བ་འདིས༔

namkhé kham kün gyepar gangwa di༔

completely fills the whole of space.༔

 

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་བའི་གནས༔

jangchup bardu kyap su zungwé né༔

Source of refuge until awakening–༔

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་བསང་༔

lumé könchok rinchen nam sum sang༔

undeceiving, precious Three Jewels—accept this cleansing offering!༔

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་གྱི་བདག༔

jinlap ngödrup trinlé kün gyi dak༔

Sovereigns of all blessings, siddhis, and activities,༔

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་བསང་༔

lama yidam khandrö tsok nam sang༔

host of gurus, yidams, and ḍākinīs—accept this cleansing offering!༔

 

ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་པའི༔

lek nyé tang dzin damtsik jé chöpé༔

Overseers of good and evil in accordance with samaya–༔

ཕྱི་ནང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་བསང་༔

chi nang kasung damchen gyatso sang༔

ocean of oath-bound outer and inner Dharma protectors—accept this cleansing offering!༔

དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔

ülwé dung sel dögü char chen bep༔

Yakṣas, wealth gods, and treasure lords–༔

གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བ་བསང་༔

nöjin norlha terdak jewa sang༔

you who dispel misery and rain down everything desirable—accept this cleansing offering!༔

ཕན་གནོད་མཐུ་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ༔

phen nö tuden dzutrül shuk kyi dro༔

Hordes of ghosts of the three-thousandfold universe–༔

སྟོང་གསུམ་སྲིད་པའི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་བསང་༔

tong sum sipé jungpö tsok nam sang༔

you who can benefit or harm, and who move with miraculous powers—accept this cleansing offering!༔

 

ཁྱད་པར་འཛམ་གླིང་བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་གཉེན༔

khyépar dzamling bö kham kyongwé nyen༔

In particular, protectors of the land of Tibet in Jambudvīpa–༔

དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་འཁོར་བཅས་བསང་༔

karchok lha lu zhidak khor ché sang༔

virtuous gods, nagas, local deities, and your retinues—accept this cleansing offering!༔

རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་འབངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་དང་༔

jé yi gurlha bang kyi kyélha dang༔

Gur deities of kings, birth deities of the people,༔

སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་རབས་ཐམས་ཅད་བསང་༔

sipa chakpé lha rap tamché sang༔

and world-formation deities—accept this cleansing offering.༔

 

བོད་ཡུལ་ཞིང་སྐྱོང་གཙོ་མོ་སྨན་བཙུན་མ༔

böyül zhing kyong tsomo mentsünma༔

Main land protectors of Tibet, the five mentsünma sisters,༔

མཆེད་ལྔ་སྤྲུལ་པ་ཡང་འཁོར་བཅས་པ་བསང་༔

ché nga trülpa yang khor chepa sang༔

with your emanations and retinue—accept this cleansing offering!༔

ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་སྤར་སྨེའི་བདག་པོ་སོགས༔

loda zhak dü parmé dakpo sok༔

Lords of the years, months, days, and time, of astrological squares and trigrams1—༔

གཙུག་ལག་འབྱུང་བའི་ལྷ་རབས་ཐམས་ཅད་བསང་༔

tsuklak jungwé lha rap tamché sang༔

all the gods of the elemental sciences—accept this cleansing offering!༔

 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་འཕྲལ་དུ་འགོ་བའི་ལྷ༔

lhenchik kyé dang trel du gowé lha༔

Coemergent and temporarily-appointed deities–༔

མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ་བའི་དགྲ་བླའི་ཚོགས་རྣམས་བསང་༔

tün kyen pelwé dralé tsok nam sang༔

guardian spirits who increase conducive circumstances—accept this cleansing offering!༔

གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི༔

nyukmar né dang lobur lhakpa yi༔

Unfavorable, obstructive karmic creditors,༔

འགལ་རྐྱེན་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསང་༔

gel kyen gek rik lenchak tamché sang༔

innately present or suddenly appearing—I dedicate to you this cleansing offering.༔

 

ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་མ་གྱུར་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ༔

tserap ngöné ma gyur nyingjé yül༔

Our mothers from previous lives, objects of compassion–༔

ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་རིགས་དྲུག་མགྲོན་ཀུན་བསང་༔

kham sum si sum rik druk drön kün sang༔

guests of the six classes in the three realms and three planes—I give you this cleansing offering.༔

མདོར་ན་ཕྱི་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་༔

dorna chinö dakpa rapjam zhing༔

In short, the outer environment is cleansed as boundless pure lands,༔

མི་ཟད་འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་བསང་༔

mizé döyön gyen gyi khorlor sang༔

as the adornment wheel of inexhaustible sense pleasures.༔

 

ནང་བཅུད་འགྲོ་ཀུན་རྩ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔

nang chü dro kün tsa sum chakgyé lha༔

The inhabitants, all beings, are cleansed as the mudra deities of the Three Roots,༔

དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བསང་༔

ying dang yeshé yermé chenpor sang༔

the great indivisibility of basic space and wakefulness.༔

བསང་ངོ་བདུད་རྩི་ཤིང་གི་དུད་པས་བསང་༔

sang ngo dütsi shing gi düpé sang༔

Cleansed! Cleansed by the smoke of nectar-filled wood—༔

ཉམས་གྲིབ་མི་གཙང་ཐམས་ཅད་དག་གྱུར་ཅིག༔

nyam drip mi tsang tamché dak gyur chik༔

may all unclean stains of samaya violation be purified!༔

 

མཆོད་དོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔

chödo döyön gyatsö trin gyi chö༔

Offered! I offer clouds of an ocean of sense pleasures—༔

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ༔

chok tün ngödrup lé zhi trinlé chol༔

may you accomplish the supreme and common siddhis and perform the four activities!༔

དཀོན་མཆོག་སྲིད་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད༔

könchok si zhü drön nam pü kyi chö༔

I offer the choicest part to the Three Jewels, the guests of honor.༔

བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔

jinlap wang kur tukjé zijin kyé༔

Bestow blessings and empowerment! Make the splendor of compassion shine forth!༔

 

མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔

gönpo yönten drön nam tukdam kang༔

May the sacred bonds with the protectors, guests of qualities, be fulfilled!༔

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་སྤེལ༔

barché kün sel tün kyen lek tsok pel༔

Dispel all obstacles; make conducive circumstances and excellence increase!༔

བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ཡོངས་ལ་བསྔོ༔

gek rik lenchak drön nam yong la ngo༔

I fully dedicate to the classes of obstructers, the guests of karmic credit.༔

མཉེས་ཤིང་ཚིམ་ནས་ཕན་བདེའི་བསམ་སྦྱོར་སྒྲུབས༔

nyé shing tsim né pendé sam jor drup༔

Pleased and satisfied, help us accomplish our beneficial plans and actions!༔

 

རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ཀུན་ཁྱབ་པར་སྦྱིན༔

rik druk nyingjé drön kün khyapar jin༔

I give to the whole six classes, all guests of compassion.༔

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔

dukngel kün drel dé dang denpar shok༔

May they be free of all suffering and be happy!༔

 

བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ཅིང་དགེ་བའི་གནས་འདི་རུ༔

trashi kyi ching gewé né diru༔

In this auspicious, joyful, and virtuous place,༔

བདུད་རྩི་བསང་གི་མཆོད་སྦྱིན་བགྱིས་པ་ཡིས༔

dütsi sang gi chöjin gyipa yi༔

through this offering and giving of cleansing amrita,༔

འཁོར་འདས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔

khordé chok chü zhing kham rapjam kyi༔

may all good fortune and excellence of the world and beings,༔

སྣོད་བཅུད་ཕྱྭ་གཡང་ལེགས་ཚོགས་དབང་དུ་འདུས༔

nöchü chayang lek tsok wang du dü༔

of samsara, nirvana, and the boundless pure lands of the ten directions, may it all be magnetized here!༔

 

ཉིན་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མའི་འོད་བཞིན་འབར༔

nyin sum trashi nyimé ö zhin bar༔

May the three parts of the day blaze with auspiciousness like the shining sun!༔

མཚན་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བའི་མདངས་ལྟར་གསལ༔

tsen sum trashi dawé dang tar sel༔

May the three parts of the night radiate with auspiciousness like the glowing moon!༔

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤིང་༔

nyin tsen kün tu trashi delek shing༔

Throughout day and night may everything be auspicious, blissful, and excellent,༔

ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་མཚན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག༔

püntsok tendrel getsen lhündrup shok༔

and may an abundance of auspiciousness and virtuous signs instantly appear!༔

དེ་ལྟར་རྒྱུན་དང་ཁྱད་པར་དུ༔ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ནི༔ རྔམ་ཆེན་ལས་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ༔ རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་ཕྱིར་འདི་བྱས་ན༔ ཉམས་གྲིབ་མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་ཞི༔ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་འབད་མེད་རྒྱས༔ ལོ་ལེགས་ཕྱུགས་འཕེལ་མི་བརྒྱུད་དར༔ ཆོས་བརྒྱུད་རིང་ཞིང་དབུ་འཕང་མཐོ༔ སྣོད་བཅུད་ལེགས་ཚོགས་དབང་དུ་འདུ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་༔ མཐར་ཐུག་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པས༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་འཆར༔ དེ་ཕྱིར་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འདི༔ ཐུན་མོང་ཀུན་ལ་གཅེས་པར་ཟུངས༔

If you perform this daily, and in particular༔ in order to arrange auspicious circumstances༔ when beginning important༔ Dharma and secular activities,༔ all pollution from samaya violation and unfavorable factors will be pacified.༔ Conducive circumstances and excellence will effortlessly increase.༔ Harvests will be plentiful, livestock thrive, and family lines flourish.༔ The Dharma lineage will remain long and be uplifted.༔ The excellence of the world and beings will be magnetized,༔ and there will be an abundance of auspiciousness, happiness, and excellence.༔ Ultimately, by perfecting the accumulation of merit,༔ supreme wisdom will arise effortlessly.༔ Therefore, this profound instruction༔ should be cherished in common by all.༔

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

Samaya.༔ Seal. Seal. Seal.༔ May virtue and excellence increase!

Lhasey Lotsawa Translations, March 2019 (trans. Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo).

1.1_2019.07.10_LD

1.1_2019.07.10_LD

2.0_20190310_OL

  1. Astrological squares (spar) and trigrams (sme) correspond to particular designs in the astrological chart, with associated methods of divination in Chinese astrology, as practiced in Tibet.
/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་བསང་བསྡུས་པ།

thugs sgrub kyi bsang bsdus pa

Concise Tukdrup Cleansing Offering

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

Chokgyur Dechen Lingpa revealed this Concise Cleansing Offering practice (sangchö, bsang mchod) as part of the famous cycle known as The Guru's Heart Practice, Dispeller of All Obstacles.

Further Information and Resources:

A root empowerment for the Tukdrup Barché Künsel and reading transmission (lung) of this text is required to practice this on your own. To learn how to practice cleansing offering at home, check out this short course on Samye Institute.

A Guide to the Practice of Sang by Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima

An Explanation of the Practice of Sang Offering by Gyalsé Zhenpen Thayé

Sang Practice—Basic Principles
, a teaching by Orgyen Topgyal Rinpoche.