Short Supplication for the Long Life of Kyapjé Tulku Urgyen Yangsi Rinpoché

 

Composed by Tsikey Chokling Rinpoché

 

ༀ་སྭ་སྟི། །ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱི། །

om sosti, ngak la wang gyur orgyen tendzin gyi

[[oṃ svasti],] Sovereign of speech who upholds the teachings of Uḍḍiyāna,

འཇིགས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པ་དང༌། །

jikdral dorjé kham su tenpa dang

may your longevity be steady in fearless vajra nature!

མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་ལྟར། །

mi nup gyaltsen mishik dorjé tar

Like a never waning banner, a diamond indestructible,

རླབས་ཆེན་མཛད་ཕྲིན་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

lapchen dzetrin chok tar gyegyur chik

may your magnificent activity spread in all directions!

 

Lhasey Lotsawa Translations (trans. Oriane Sherap Lhamo), July 2019, based on Erik Pema Kunsang’s previous translation.

1.1_20190327_OL

1.1_20190327_OL

1.1_20190709_OL

/imager/images/12616/Tulku_Urgyen_Yangsi_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tulku Urgyen Yangsi

Title:

སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བསྡུས་པ།

skyabs rje sprul sku o rgyan yang srid rin po che'i zhabs brtan bsdus pa

Concise Long Life Supplication for Kyapjé Tulku Urgyen Yangsi Rinpoche

Author:

Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche

Description:

A four-line prayer for the longevity of Kyapjé Tulku Urgyen Yangsi Rinpoche composed by Kyapjé Tsikey Chokling Rinpoche.