༄༅། །རྒྱུན་གྱི་ལུས་སྦྱིན་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

The Concise Daily Liturgy for Giving the Body

 

arranged by Khenpo Karma Rinchen Dargé

 

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་བསྒོམ་ལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས།

Visualize the master in the space before you and with intense devotion, say:

 

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

pelden tsawé lama rinpoché

Glorious root guru, precious master,

བདག་གི་སྤྱི་བོར་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ལ། །

daki chiwor pemé den la zhuk

please be seated on the lotus throne above my head.

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

kadrin chenpö goné jezung té

Accept me through your immense kindness,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

ku sung tuki ngödrup tseldu söl

and grant the siddhis of your wisdom form, speech, and heart.

 

And:

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན།

düsum sangyé tamché kyi ngowo lama rinpoché khyen

Think of me, precious master, essence of all buddhas of the three times.

བདག་གི་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

daki gyü min ching drölwar jin gyi lap tu söl

Grant your blessings so that my mind is ripened and liberated.

ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

zap lam gyi tokpa khyepar chen gyü la kyewar jin gyi lap tu söl

Grant your blessings so the distinctive realization of the profound path is born in my mind.

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

tsé di nyi la ösel dzokpa chenpö lam chok tarchinpar jin gyi lap tu söl

Grant your blessings that I complete the sublime path of the luminous Great Perfection in this very life.

 

ཞེས་གསོལ་འདེབས་གང་ཤེས་སམ་སྤྱིར་བཏང་དུ།

Make whatever supplications you know, or use this general supplication:

 

ཕ་རྒྱུད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pa gyü tap kyi gyüpa la sölwa dep

I supplicate the father’s line, the lineage of means.

མ་རྒྱུད་ཤེས་རབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

magyü sherap kyi gyüpa la sölwa dep

I supplicate the mother’s line, the lineage of wisdom.1

གཉིས་མེད་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyimé dön gyi gyüpa la sölwa dep

I supplicate the ultimate lineage of nonduality.

སྐལ་ལྡན་ཉམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kelden nyam kyi gyüpa la sölwa dep

I supplicate the experiential lineage of fortunate ones.

 

གྲུབ་ཐོབ་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubtop chö kyi gyüpa la sölwa dep

I supplicate the Severance lineage of siddhas.

སྟོབས་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

topden chökyong gi gyüpa la sölwa dep

I supplicate the lineage of powerful Dharma protectors.

འཁྲུལ་སྣང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ལ། །

trülnang jikten gyi jawa la

Grant your blessings, that I may turn away

ཞེན་པ་ལོག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

zhenpa lokpar jin gyi lop

from the confused appearances of worldly activities.

 

འབྱུང་བཞིས་བསྡུས་པའི་སྒྱུ་ལུས་ལ། །

jung zhi düpé gyülü la

Grant your blessings, that I may be free of cherishing

གཅེས་འཛིན་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ché dzin drelwar jin gyi lop

this illusory body composed of the four elements.

འགལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་བར་ཆད་ལ། །

gel kyen nedön barché la

Grant your blessings, that I be able to experience as one taste

རོ་སྙོམས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ro nyom nüpar jin gyi lop

unfortunate circumstances, illness, evil influence, and obstacles.

 

སྣང་སྲིད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ། །

nangsi sem kyi chotrül la

Grant your blessings, that I recognize appearance and existence,

རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rang ngo shepar jin gyi lop

the spectacle of the mind, to be the essence of awareness.2

རང་རིག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ལ། །

rangrik ku sum lhündrup la

Grant your blessings, that I gain mastery of natural awareness

རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangwang topar jin gyi lop

in which the three kāyas are innately present.

 

སྤྱིར་བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས། །

chir dak dang dro druk semchen nam

In sum, may I and all beings of the six classes

རྒྱུ་གཉིས་འཛིན་དྲི་མ་ཀུན་སྤངས་ནས། །

gyu nyidzin drima kün pang né

abandon the cause, all the stains of dualistic grasping,

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

lamé jangchup nyur top shok

and swiftly attain unsurpassable awakening.

ཅེས་ཕུར་ཚུགས་སུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང༌། ཕཊ་དལ་ཞིང་འཇམ་པ་མང་དུ་བརྗོད། གཅོད་ཐུན་བཟུང་བའི་ཐོག་མར།

Make this aspiration fervently and say ‘phaṭ’ slowly and gently many times. At the beginning of the chö session, recite:

 

གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་རྣམ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་ཕཊ། །

nyidzin trülpé namtok ying su pé

Deluded dualistic thoughts disperse into space—phaṭ,

སྐྱེ་བ་མེད་པ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཨ། །

kyewa mepa dön gyi ngowo a

the ultimate essence of non-arising—ah,

མ་བཅོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཧཱུྃ། །

machö chakgya chenpö ngang du hum

in the state of uncontrived mahāmudra—hūṃ.

གང་ཤར་རང་གྲོལ་ངང་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། །

gangshar rangdröl ngang né kyap su dro

I take refuge from within the self-liberation of whatever arises

འདི་ལྟར་མ་རྟོགས་སེམས་ཅན་སྙིང་རེ་རྗེ། །

ditar ma tok semchen nying ré jé

and feel compassion for the beings who do not have this realization.

 

རྐང་གླིང་ཁ་བརྡབ་དང་། འབུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་བསྟུན་ལ།

Strike the open end of your kangling. Blow it in accordance with the tradition.

 

ཀུན་ཀྱང་མ་འཇིགས་མ་སྐྲག་མ་སྔངས་ཤིག །

kün kyang ma jik ma trak ma ngang shik

All of you–do not fear, do not be terrified, do not be hostile!

ཉོན་ཅིག་ཡུམ་ཆེན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ཉོན། །

nyön chik yumchen gyelwé ka la nyön

Listen! Obey the order of the great mother of the victorious ones!

འདུས་ཤིག་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་རྣམས་འདུས། །

dü shik nangsi lha dré tsok nam dü

Gather here, hordes of gods and demons of appearance and existence!

མྱུར་དུ་འདུས་ཤིག་དྲིན་ཅན་ཕ་མའི་ཚོགས། །

nyurdu dü shik drinchen pamé tsok

Gather here! Come quickly, assembly of kind parents!

 

དེ་ནས་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པས། སྐྱབས་སེམས་ནི།

Then, while recollecting the extraordinary qualities of the Three Jewels, recite these verses of refuge and bodhicitta three times:†

 

ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

namo༔ dak dang khanyam semchen malü kün༔

Namo༔ I and all beings, infinite as space,༔

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

kyap kyi chokgyur nam la kyap su chi༔

take refuge in the supreme sources of refuge.༔

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔

mön dang jukpé jangchup semkyé né༔

Rousing the bodhicitta of aspiration and application,༔

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔

ku sum lamé gopang drupar gyi༔

I will accomplish the level of the three-kāya guru.༔*

ལན་གསུམ།

 

ཕཊ༔ ཕཊ༔ ཕཊ༔ ཕཊ༔

pé༔ pé༔ pé༔ pé༔

phaṭ༔ phaṭ༔ phaṭ༔ phaṭ༔

ཕཊ༔ རང་སེམས་མ་བཅོས་ཁྲོས་མ་ནག༔

pé༔ rangsem machö tröma nak༔

Phaṭ༔ My unfabricated mind as the Black Wrathful One༔

ཚངས་པའི་ལམ་ནས་རྒྱངས་ཀྱིས་ཐོན༔

tsangpé lam né gyang kyi tön༔

travels the path of Brahmā and emerges༔

འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ༔

ösel ying kyi namkha la༔

into the space of luminosity’s expanse,༔

རིག་པ་རང་སྣང་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔

rikpa rangnang chakgyar shar༔

arising as the seal of self-manifest awareness.༔

 

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་གིས༔

chak yé dorjé driguk gi༔

With the vajra cleaver in her right hand,༔

རང་ལུས་ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབས༔

rang lü pungpo dumbur tup༔

she chops this heap of my body into pieces.༔

སྟོང་གསུམ་དང་མཉམ་ཐོད་པའི་ནང་༔

tong sum dang nyam töpé nang༔

Within a skull cup the size of the billion-fold universe,༔

ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔

yeshé dütsi gyatsor kyil༔

she gathers them up, as an ocean of wisdom nectar.༔

 

རླངས་པ་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི༔

langpa döyön ngaden pé༔

Vapors of the fivefold sense pleasures༔

མཆོད་སྤྲིན་མཁའ་དང་མཉམ་པར་སྤེལ༔

chötrin kha dang nyampar pel༔

spread as offering clouds filling the sky.༔

ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྫས༔

zakmé dewa chenpö dzé༔

The oblation of undefiled great bliss༔

འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་རྒྱན་དུ་གྱུར༔

peldrib drelwé gyen du gyur༔

is an adornment that neither waxes nor wanes.༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hum༔

oṃ āḥ hūṃ༔

 

ཕཊ༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

pé༔ nangsi nöchü tamché kün༔

Phaṭ༔ All that appears and exists, the vessel and its contents,༔

གདོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔

döné namdröl chakgya ché༔

are, from the beginning, the great seal of complete liberation.༔

 

འོད་གསལ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ལས༔

ösel gyumé rölpa lé༔

From the illusory play of luminosity come the guests—༔

སྲིད་ཞི་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་མགྲོན༔

si zhi chir yang nangwé drön༔

the varied appearances of existence and peace.༔

ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔

chok tsam teng ok küntu khyap༔

They fill every direction, above and below,༔

འགྲོ་འོང་མེད་པའི་དགོངས་པར་བརྡལ༔

dro ong mepé gongpar del༔

spreading as realization beyond coming and going.༔

 

ཐམས་ཅད་རོ་མཉམ་ཆེན་པོའི་ངང་༔

tamché ro nyam chenpö ngang༔

Within the state of the great single taste of all things,༔

དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་མཆོད༔

könchok tsa sum gyatso chö༔

I make this offering to the Three Jewels and the Three Roots.༔

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔

chökyong sungmé tukdam kang༔

I give it to fulfill my bonds with the Dharma protectors༔

བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཚིམ་ཕྱིར་སྦྱིན༔

gek rik lenchak tsim chir jin༔

and to satisfy obstructing forces and karmic creditors.༔

རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་ཚོགས་ལ་བསྔོ༔

rik druk nyingjé tsok la ngo༔

I dedicate it to the six classes, the objects of compassion.༔

 

ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྦྱིན་གྱིས༔

zakmé dütsi chöjin gyi༔

Gladdened and delighted by this offering༔

དགྱེས་ཤིང་མཉེས་ནས་རབ་ཚིམ་སྟེ༔

gyé shing nyé né rap tsim té༔

of undefiled nectar, they are satisfied.༔

 

བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

sönam tsokchen lhün gyi drup༔

A great accumulation of merit is spontaneously perfected,༔

ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་རྩོལ་མེད་ཤར༔

yeshé ösel tsölmé shar༔

and luminous wisdom effortlessly dawns.༔

 

འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་ལས་འདས་པའི༔

khor sum tsenma lé depé༔

May the timeless natural state,༔

གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔

dömé neluk ngön gyur shok༔

beyond the marks of the three spheres, be perfectly manifest!༔ Phaṭ༔

ཕཊ༔

pé༔

phaṭ༔

 

ཅེས་བརྗོད་དམིགས་པ་བརྒྱ་རྩས་བསྔོ༔ མཐར་ནི་དམིགས་མེད་ངང་དུ་བཞག༔

Recite this and dedicate, visualizing it hundreds of times.༔ When finished, rest in a state free of focus.༔

 

དམར་འགྱེད་ནི༔

Next comes the red feast:༔

 

ཕཊ༔ བེམ་པོ་ཆེ་ཞིང་ཚོ་བ་རི་རབ་ཙམ། །

pé༔ bempo ché zhing tsowa rirap tsam

Phaṭ༔ This mass of matter, swollen high3 as Mount Meru,

སྤྲུལ་པའི་ཌཱ་ཀིས་གྲི་གུག་ཚད་ཙམ་གྱིས། །

trülpé daki driguk tsé tsam gyi

is apportioned with the knife of the emanated ḍākinī.

པགས་པ་ཤགས་ཀྱིས་གཤགས་ནས་ཤུབས་ཀྱིས་བཤུས། །

pakpa shaki shak né shup kyi shü

She slashes4 and flays my skin,†

ཕྱལ་གྱིས་བཏིང་ནས་ཤ་རུས་སིལ་བུར་སྤུངས། །

chel gyi ting né sha rü silbur pung

lays out my entrails, and heaps up bits of flesh and bone.†

དམར་འགྱེད་ཟད་མེད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར། །

mar gyé zemé namkhé dzö du gyur

This inexhaustible red feast fills the vault of the sky.5

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ།

om ah hum

oṃ āḥ hūṃ (Repeat three times)

 

ཕཊ༔ ཞེ་སྡང་ལས་གྱུར་ཕོ་གདོན་རྒྱལ་འགོང་མཆོད། །

pé༔ zhedang lé gyur podön gyalgong chö

Phaṭ༔ I offer this to malevolent male demons and spirits, born of anger.

འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་མོ་གདོན་འདྲེ་མོ་མཆོད། །

döchak lé gyur modön dremo chö

I offer this to malevolent female demons and ghosts, born of desire.

གཏི་མུག་ལས་གྱུར་ཀླུ་གདོན་ས་བདག་མཆོད། །

timuk lé gyur ludön sadak chö

I offer this to malevolent nagas and local spirits, born of ignorance.

ང་རྒྱལ་ལས་གྱུར་བཙན་དང་གྲི་བོ་མཆོད། །

ngagyel lé gyur tsen dang driwo chö

I offer this to violent and murderous spirits, born of pride.

ཕྲག་དོག་ལས་གྱུར་ཡུལ་འདྲེ་འཁྱམས་པོ་མཆོད། །

trakdok lé gyur yül dré khyampo chö

I offer this to local wandering spirits, born of jealousy.

ངར་འཛིན་ལས་གྱུར་ཟ་འདྲེ་ཤི་གཤེད་མཆོད། །

ngar dzin lé gyur za dré shi shé chö

I offer this to vampiric and executioner demons, born of ego-clinging.

 

ཕྱི་འདྲེ་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །

chi dré dön gek jungpo tsim gyur chik

May the outer demons, evil beings, obstructors, and ghosts, be satisfied!

ནང་འདྲེ་རྣམ་རྟོག་འཛིན་པ་དག་གྱུར་ཅིག །

nang dré namtok dzinpa dak gyur chik

May the inner demon, conceptual grasping, be purified!

ལྷ་འདྲེ་བདག་གཞན་བཟང་ངན་བླང་དོར་སོགས། །

lha dré dak zhen zang ngen lang dor sok

May the dream-like profusion of deluded concepts—

གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་རྟོག་ཚོགས་རྨི་ལམ་ལྟར། །

nyinang trülpé tok tsok milam tar

gods and demons, self and other, good and bad, acceptance and rejection—

རང་བཞིན་མེད་པའི་ངང་དུ་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །

rangzhin mepé ngang du dröl gyur chik

be liberated into the natureless state!

 

དམིགས་པ་མ་གསལ་བར་དུ་ཕཊ་རིང་ཐུང་དལ་བྲེལ་སྣ་ཚོགས་བརྗོད། མཐར་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་ངང་ལ་གནས་པས་དགོངས་པ་སྐྱོང་བ་ནི།

For as long as your visualization is not clear, recite phaṭ in different ways: slowly and quickly, gently and forcefully. Finally, rest within the state of the three gates of liberation and sustain your realization [as follows]:

 

གཉན་ཁྲོད་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ངས། །

nyen trö ritrö drimpé neljor ngé

I, a yogi wandering haunted grounds and lonely mountains,

བདག་ལས་གཞན་གཅེས་རྩོལ་མེད་སྙིང་རྗེ་ཡིས། །

dak lé zhen ché tsölmé nyingjé yi

with effortless compassion that cherishes others more than myself,

གཉན་ས་འདིར་གནས་མཚོན་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །

nyen sa dir né tsönpé semchen la

offer this heap of aggregates as nourishment to all beings,

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །

nekap tartuk dewa drupé chir

represented by the denizens of this haunted place,

ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཚོགས་སུ་བསྔོ། །

pungpo zen du gyur té tsok su ngo

so that they may find temporary and ultimate happiness.

 

ཆོས་རྣམས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ཉིད་ལ། །

chö nam nyampa nyi kyi ngang nyi la

In the state wherein all things are equal,

བཟང་ངན་བླང་དོར་འཛིན་པ་གང་ཡང་མེད། །

zang ngen lang dor dzinpa gang yang mé

there isn’t the slightest perception of good or bad, acceptance or rejection.

མཁའ་ལ་སྤྲིན་དང་ཆུ་ཡི་རྦ་རླབས་བཞིན། །

kha la trin dang chu yi balap zhin

Like clouds in the sky or waves on water,

ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ཚོར་བ་ཡུལ་རྣམས་ནི། །

nyönmong namtok tsorwa yül nam ni

any emotions, concepts, feelings, or objects that arise,

gangshar dzinmé machö lodé ngang

are not grasped, are let be, are beyond thought.

བཟང་ངན་སྤང་བླང་བྲལ་བའི་ལྟ་བ་ཡིས། །

zang ngen pang lang drelwé tawa yi

The view free of acceptance and rejection, good and bad,

རེ་དོག་ཆགས་སྡང་བདུད་རྣམས་རྡུལ་དུ་རློགས། །

ré dok chak dang dü nam dül du lok

crushes the demons of hope and fear, of anger and desire.†

 

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཡེ་ཤེས་ལམས་སེ་ལམ། །

chö kyi ying su yeshé lam sé lam

Wisdom shines vividly within the basic space of phenomena.

རང་རིག་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ས་ཟིན། །

rangrik gyurmé chökü gyelsa zin

The dharmakāya throne, unchanging innate awareness, is seized.

འཁོར་འདས་ཡེ་གྲོལ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ལ། །

khordé yedröl dorjé tabu la

Within the vajra-like primordial liberation of samsara and nirvana,

སྣང་སྲིད་གཡོ་འཁྲུགས་བྱུང་ཀྱང་ཉམས་མི་ང༌། །

nangsi yo truk jung kyang nyam mi nga

there is no fear of the fluctuations or agitations of existence and peace.

 

མཐའ་བྲལ་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་དབྱིངས་ཉིད་དུ། །

tadrel sherap yum gyi ying nyi du

Within the space of the consort, boundless knowledge,

རྣམ་རྟོག་གཉིས་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀློང་དུ་ཕཊ། །

namtok nyidzin nyimé long du pé

all concepts and dualistic grasping are freed into the nondual expanse—phaṭ!†

 

ཅེས་རྟོག་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ལ། རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་བསྔོ་བ་བྱ་བ་ནི།

Saying that, rest evenly in the sky-like state that is free of concepts. Then, emerging from that, make this dedication within the state wherein everything is like an illusion:†

 

སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །

jinpa gyachen gyurpa di yi tü

Through the power of this vast act of generosity

འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །

drowé döndu rangjung sanggyé shok

may we spontaneously attain buddhahood for the benefit of beings!

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གྲོལ་བའི། །

ngön gyi gyelwa nam kyi ma drölwé

All those who were not liberated by the buddhas of the past,

སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་སྦྱིན་པས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །

kyewö tsok nam jinpé dröl gyur chik

through this act of generosity, may they be liberated!**

 

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །

tamché namkha dzö zhin du

Like the great treasury of space,

ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །

longchö chepa mepar shok

may resources never run out,

རྩོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །

tsöpa mé ching tsemé par

and may they be enjoyed freely by all,†

རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །

rangwang du ni chöpar shok

without conflict or harm!

 

སྐར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང༌། །

karma rap rip marmé dang

May all see composite phenomena

སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང༌། །

gyuma zilpa chubur dang

to be like a star, a visual distortion, a candle flame,

རྨི་ལམ་གློག་དང་སྤྲིན་ལྟ་བུ། །

milam lok dang trin tabu

like an illusion, a drop of dew, or a bubble,

འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་བལྟ། །

düjé chö nam detar ta

like a dream, like lightning, or a cloud.

 

བདག་གིས་ལུས་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་སྙེད་བྱས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཀྱི་དོན་དུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དེ་ལྟར་བསྔོས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་ནས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་ནས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡབ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པརགྱུར་ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག

dak gi lü chöjin jepé gewé tsawa dang, dak gi jangchup kyi sem kyi lha dré nam jesu zungwé gewé tsawa dang, zhen yang dü sum du sakpé gewé tsawa jinyé jepa dé tamché lha dré dukpachen la sokpé kham sum semchen kyi döndu ngowar gyi o, detar ngöpé tu la tené lha dré dukpachen lasokpa kham sum semchen gyi gyü la yöpé lé dang nyönmongpé dikdrip tamché dak né paröl chinpa druk yongsu dzokpar gyur chik, kyewa mepa yum gyi gongpa la nga nyé né gyelwa tamché kyi yap rik nam kün gyi dakpo khyapdak dorjéchang gi gopang topar gyur chik, dé tabü gopang top né kyang trinlé natsok kyi goné khorwa ma tong gi bardu drowé dön gyachenpo jungwar gyur chik

For the benefit of malicious gods, demons, and other beings of the three realms, I dedicate the roots of virtue from making an offering of my body, the roots of virtue from embracing gods and demons with the mind of awakening, as well as all the other roots of virtue that have been gathered in the three times. Through the power of this dedication, may all the evil deeds and obscurations of karma and the disturbing emotions present in the mindstreams of malicious gods, demons, and other beings of the three realms be purified, and may they perfect the six paramitas. Gaining the realization of the unborn mother, may they attain the state of the all-pervasive lord Vajradhara, father of all victorious ones and lord of all families. Attaining that state, may they carry out the benefit of beings through myriad awakened activities until samsara is emptied.

 

གཅོད་ཡུལ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་གིས། །

chöyül nyam su lenpé gangzak gi

May those who engage in the practice of Severance

རང་སེམས་བདུད་དུ་མི་བལྟ་བར། །

rangsem dü du mi tawar

not consider their mind as a demon,

སྙེམ་ཐག་མ་ལུས་ཆོད་པར་ཤོག །

nyemtak malü chöpar shok

and may they cut through all kinds of arrogance.†

 

བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་ཅི་བྱུང་ཡང༌། །

zangpö yönten chi jung yang

May they be free from conceit

དེ་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཤོག །

dé la lomsem mepar shok

toward any good qualities that arise.

 

ངན་པའི་རྣམ་རྟོག་ཅི་བྱུང་ཡང༌། །

ngenpé namtok chi jung yang

May they be free from demonizing

དེ་ལ་སྙེམས་བྱེད་མེད་པར་ཤོག །

dé la nyemjé mepar shok

any negative thoughts that arise.

 

དམ་ཆོས་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་འདི། །

damchö dü kyi chöyül di

May this sublime Dharma of cutting through demons

མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར། །

kha la nyima sharwa tar

pervade throughout all directions and times,

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་ཤོག །

chok dü kün tu khyapar shok

like the sun shining in the sky.

ཕཊ།

phaṭ

 

འཇམ་ཞིང་དལ་ལ་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་བརྗོད།

Say the following–gently, slowly, and very drawn out:

 

Imagine that,

མགྲོན་རྣམས་དགའ་མགུ་དང་བཅས་ཡིག་དྲུག་འུར་དི་རི་རི་སྒྲོགས་པར་བསམ་ལ།

drön nam gagu dang ché yik druk ur diriri drokpar gyur

The guests joyfully proclaim the six-syllable mantra together in a low hum.

 

སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །

kyön gyi ma gö kudok kar

Your body is white in color, unstained by faults,

རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་ལ་བརྒྱན། །

dzok sangyé kyi u la gyen

a jewel in the crown of perfect buddhas.

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །

tukjé chen gyi dro la zik

I prostrate to you, Avalokiteśvara,

སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chenrezik la chaktsel lo

you who gaze on all with compassionate eyes.*

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿༀ་མ་་པདྨེ་ཧཱུྃ།

om ah hum hrih om mani pemé hung

oṃ āḥ hūṃ hrīḥ oṃ maṇi padme hūṃ

 

ཡིག་དྲུག་ཅི་ནུས་བསྒྲངས་ལ།

Recite the six-syllable mantra as many times as you are able. Then say:

 

སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །

nang tong rangdröl tukjé chenpö ku

The body of the Great Compassionate One is self-liberated empty appearance.

གྲགས་སྟོང་རང་གྲོལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསུང༌། །

drak tong rangdröl tukjé chenpö sung

The speech of the Great Compassionate One is self-liberated empty sound.

རིག་སྟོང་རང་གྲོལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས། །

rik tong rangdröl tukjé chenpö tuk

The mind of the Great Compassionate One is self-liberated empty awareness.

ཁྱེར་སོ་གསུམ་ལྡན་རང་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

khyerso sumden rangdröl lhündrup shok

May these three perspectives of self-liberation be spontaneously present.

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this virtue, having swiftly accomplished

གཅོད་ཡུལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

chöyül chakgya chenpo drup gyur né

the great seal of Severance,

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

may I establish all wandering beings,

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

without a single exception, at that very level.*

 

Practice the generosity of Dharma by reciting these verses:

 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །

chönam tamché gyu lé jung

All things arise from causes.

དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །

dé gyu dezhin shekpé sung

Those causes were taught by the Tathāgata.

དེ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །

dé la gokpa gang yinpa

The cessation of those causes

དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུང༌། །

géjong chenpö diké sung

the great śramana explained like this:*

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །

dikpa chi yang mija zhing

Commit not a single misdeed,

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །

gewa pünsum tsokpar ché

cultivate a wealth of virtue,

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །

rang gi sem ni yong su dül

completely tame your mind—

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །

di ni sangyé tenpa yin

this is Buddha’s teaching.*

 

མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་གང་ལྷགས་པའི། །

chöjin né dir gang lhakpé

Any jungpos still here

འབྱུང་པོ་ས་འོག་རྒྱུ་བ་དང༌། །

junpo sa ok gyuwa dang

in this offering place—

གང་ཡང་ས་སྟེང་འཁོད་པ་དང༌། །

gang yang sa teng köpa dang

whether abiding underground,

ས་བླར་རྒྱུ་བ་གང་ཡིན་པ། །

salar gyuwa gang yinpa

above ground, or in space–

མགུ་བར་གྱིས་ལ་རང་གནས་སུ། །

guwar gyila rang nesu

be pleased by this

ཐམས་ཅད་ཐ་དད་འགྲོ་བར་གྱིས། །

tamché tadé drowar gyi

and return to your own places.

སརྦ་བྷཱུ་ཏ་གཙྪས་མགྲོན་རྣམས་གཤེགས།

sarva bhuda gentsa

sarva bhūta gaccha

 

With these words, the guests depart. Complete the practice by saying the following:

 

འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏེ། །

jungpo gang dak dir ni lhakgyur té

Any spirits still here in this place,

སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང༌། །

sa am ön té barnang khö kyang rung

on the earth, in the water or sky,

སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་པ། །

kyégu nam la tak tu jam jépa

may you always show love to all beings,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

and practice Dharma day and night!*

 

Next recite verses of auspiciousness:6

 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔

tsa gyü lamé jinlap nying la zhuk༔

May the blessings of the root and lineage gurus enter my heart!༔

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔

yidam khandro lü dang drip zhin drok༔

May the yidams and ḍākinīs accompany me like a shadow follows its body!༔

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔

chökyong sungmé barché kün sel né༔

May the Dharma protectors and guardians dispel all obstacles!༔

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

choktün ngödrup drupé trashi shok༔

May there be the auspiciousness of attaining the supreme and common siddhis!༔*

 

ལྷ་རྣམས་མཁའ་ལས་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས༔

lha nam kha lé métok char chen bep༔

May there be the auspiciousness of the gods streaming flowers from the sky,༔

ཀླུ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ས་གཞི་འབྱོར་པས་བཀང་༔

lu nam kün gyi sazhi jorpé kang༔

and the nagas filling the entire earth with riches!༔

བར་དུ་སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན༔

bar du kyégu tamché dé dang den༔

In the meantime, may all beings enjoy happiness,༔

མཐར་ཐུག་མངོན་སངས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

tartuk ngön sangyépé trashi shok༔

and ultimately may they reach full awakening!༔*

 

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར།

trülpé terchen gyatsö khorlö gyur

May the noble tradition of Chokgyur Dechen Lingpa—

འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །

drodül chokgyur dechen lingpa yi

tamer of beings and universal king of the ocean of incarnated tertöns—

རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དང༌།

ringluk chok dü küntu khyapa dang

pervade throughout all directions and times

ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

pendé getsen gyépé trashi shok

with the auspicious unfolding of benefit and bliss!*

 

སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

ma sam jömé sherap paröl chin

Beyond words, beyond thought, beyond description, Prajnapāramitā,

མ་སྐྱེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

makyé migak namkhé ngowo nyi

unborn, unceasing, the very essence of space,

སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །

soso rang rik yeshé chö yülwa

yet which can be experienced as the wisdom of our own awareness–

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dü sum gyelwé yum gyi trashi sok

may there be the auspiciousness of the mother of the buddhas of past, present, and future!**

 

སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་། །

tönpa jikten kham su jönpa dang

Through the coming of the Teacher into this world,

བསྟན་པའི་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །

tenpé nyi ö zhindu selwa dang

the illuminating sunlight of his teachings,

བསྟན་འཛིན་བུ་སློབ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་ཡིས། །

tendzin bulop gendün tünpa yi

and harmony among the community of disciplines who uphold the teachings,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tenpa yün ring nepé tashi shok

may there be the auspiciousness of the teachings remaining long into the future!

 

Translated by Catherine Dalton and Ryan Damron of Dharmachakra Translation Committee, with the exception of verses marked by an asterisk * which were translated by Lhasey Lotsawa Translations and verses marked by a double asterisk ** which were translated by Rigpa Translations. Lines lightly amended by Lhasey Lotsawa are marked by †. Phonetics, Sanskrit diacritics, punctuation, and spelling adjusted to Lhasey Lotsawa style.

1.1_20210103_LD

1.1_20210103_LD

1.2_20210103_LD

  1. This verse has been translated based on the oral instructions of Lama Tsültrim Sangpo. The first two lines of this are likely intended to convey a double meaning. Pha rgyud can be understood to refer to the “father tantras,” the class that includes Mahāyoga Tantras such as the Guhyagarbha Tantra and Guhyasamāja Tantra. Ma rgyud similarly refers to the category of “mother tantras”, the Yoginī Tantras such as the Cakraśamvara Tantra, Hevajra Tantra, and so forth. The class of nondual tantras typically refers to the Kālacakra Tantra. The first two lines can alternatively refer to the lineage of the Indian mahāsiddha Pha[dampa Sangyé] and his Tibetan disciple Ma[chik Labdrön], the founding figures of the chöd tradition in Tibet.
  2. Reading rang ngo as rang rig pa’i ngo bo.
  3. Em. tshor ba to tsho ba.
  4. Em. shugs to gshugs.
  5. According to Lama Tsültrim Sangpo, the subject of the second line is the principal deity Tröma Nakmo (Black Wrathful One) while the subjects of the third line are the host of ḍākinīs emanated from her heart.
  6. This instruction and the subsequent verses do not appear in the Tibetan text, but were added following the instructions of Lama Tsültrim Sangpo.
/imager/images/22264/Krodhakali_HAR_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Krodhakālī

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

རྒྱུན་གྱི་ལུས་སྦྱིན་མདོར་བསྡུས།

rgyun gyi lus sbyin mdor bsdus

Concise Liturgy for Giving the Body

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa and Khenpo Karma Rinchen Dargyé

Description:

A concise liturgy for the practice of Chöd (‘Severance’) based on the teachings of Dechen Gyalpo, one of the twelve emanations of the Dispeller of All Obstacles. Khenpo Karma Rinchen Dargyé added supplementary verses and prayers to the root text extracted from the Essential Manual of Oral Instructions (zheldam nying jang; zhal gdams snying byang). This particular liturgy arrangement is also used during the traditional Three Year Retreat in the Chokling tradition.