༄༅། །གུ་རུའི་བླ་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཚོགས་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་འབྲེལ་བ་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཕུང་བཞུགས། །

Cloudbanks of the Two Accumulations

A Gathering Offering Including The Six Vajra Lines Supplication To Be Practiced With Any Guru Sadhana

 

Tersé Tulku Choktrül Rinpoche

 

བཟའ་བཏུང་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ།

Arrange whatever food and drink you have, and say:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་དངོས་སྣང་སྦྱངས༔

ram yam kham༔ yeshé mé lung chu yi ngönang jang༔

Raṃ yaṃ khaṃ༔ Wisdom fire, wind, and water all purify grasping to appearances as real,༔

སྣོད་བཅུད་གཞིར་གཞེངས་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར༔

nö chü zhir zheng dorjé long chö gyur༔

and the vessel and contents as the manifest ground become vajra enjoyments.༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བྱིན་རླབས།

om ah hum༔ ha hoh hrih༔

oṃ āḥ hūṃ༔ ha hoḥ hrīḥ༔

སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་འབུལ་ནི།

With that, consecrate them. Then, to perform the invitation and present the offering, say:

ཧཱུྃ། ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hum༔ orgyen yül gyi nup jang tsam༔

Hūṃ༔ In the northwest of Uḍḍiyāna,༔

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la༔

in the heart of a lotus flower,༔

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yamtsen choki ngödrup nyé༔

you came, renowned as Lotus-Born,༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhesu drak༔

your supreme siddhi wondrous,༔

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khordu khandro mangpö kor༔

with your retinue of ḍākinīs.༔

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔

khyé kyi jesu dak drup kyi༔

That I follow you to attainment,༔

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །

döyön tsok la chendren na

As we invite you to this gathering of pleasures,

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jin gyi lap chir shek su söl༔

come forth, please, and bestow your blessings!༔

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔

né chok di ru jin pop la༔

bestow resplendence upon this supreme place,༔

ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར། །

tsok chö yeshé dütsir gyur

and transform the gathering offering into wisdom amrita!

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

drup chok dak la wang zhi kur༔

Bestow the four empowerments upon us, supreme yogis!༔

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

gek dang lokdren barché söl༔

Remove all obstructers, false guides, and hindrances,༔

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrup tsöl༔

and bestow the supreme and common siddhis!༔

 

ཧྲཱིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

hrih༔ dü sum sangyé guru rinpoché༔

Hrīḥ༔ Buddha of the three times, Guru Rinpoche,༔

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrup kün dak dewa chenpö zhap༔

lord of all siddhis, Great Bliss,༔

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barché kün sel düdul drakpo tsel༔

dispeller of all obstacles, Wrathful Tamer of Demons,༔

 

རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

rikdzin gyatsö kyilkhor lha tsok la༔

whole host of mandala deities, infinite vidyādharas—༔

རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔

dorjé longchö döyön gyatsö trin༔

I present you with ocean-like clouds of vajra enjoyments,༔

བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔

detong zung jug tsok ki gyé chö bül༔

a delightful offering of empty-bliss union.༔

ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔

tukdam kang gyur nyam chak dik tung shak༔

May your hearts be fulfilled, and all my breaches, misdeeds, and downfalls confessed!༔

 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

sölwa depso jin gyi lap tu söl༔

I supplicate you, bestow your blessings!༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

chi nang sangwé barché zhiwa dang༔

Pacify the outer, inner, and secret obstacles༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drupar jin gyi lop༔

and bless me that my wishes be spontaneously fulfilled!༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hum benza guru pema siddhi hum༔

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ༔

 

ཞེས་པ་འདིའང་དམ་པས་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང༌། ཉེ་གནས་བདུད་འདུལ་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གླིང་གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་མིང་པས་བྲིས་པ་ཤུ་བྷཾ།། །།

Having attained permission from sublime beings, and in response to the offering and request made by the caretaker Düdül, this was written by the one they call Chokling Tersé Tulku, reincarnation of the son of the tertön Chokgyur Lingpa. śubhaṃ. May this bring goodness!

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (translated by Laura Dainty , checked against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo, reedited by Libby Hogg).

1.2_2019.07.10_LD

1.2_2019.07.10_LD

1.4_20200713_OL

/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཕུང་།

tshogs gnyis sprin phung

Cloudbanks of the Two Accumulations

Author:

Chokling Tersé Tulku

Description:

A short gathering offering (tsok, tshogs) including the Six Vajra Lines Supplication which can be practiced with any guru sadhana composed by Tersé Tulku.