༄༅། །སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་བསང་མཆོད་ནི།

The Cleansing Offering for Sengchen Norbu Dradül (Great Lion Jewel, Tamer of Foes)

 

རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས།

ram yam kham

Purify with raṃ yaṃ khaṃ

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ།

om ah hum

Consecrate with oṃ āḥ hūṃ

ཀྱཻ། པད་མ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ། །

kyé, pema jungné tuk lé trül

Kyé! Emanations of the Lotus Born’s wisdom—

སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་དང༌། །

sengchen norbu dradül dang

Sengchen Norbu Dradül,

ཝེར་མ་བཅུ་གསུམ་ཕུ་ནུའི་ཚོགས། །

werma chusum punü tsok

the thirteen werma, and host of siblings—

འདིར་བྱོན་བསང་གི་མཆོད་པ་བཞེས། །

dir jön sang gi chöpa zhé

come here and enjoy this cleansing offering!

ཁ་འཛིན་སྡོང་གྲོགས་མ་ཡེལ་ཅིག །

kha dzin dong drok ma yel chik

Don’t forget you promised to support and accompany us!

ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །

chi sam dön nam drup tu söl

Help accomplish all our aims!

ཞེས་པ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་འཕྲལ་དུ་བྲིས།། །།

This was spontaneously written by Chokgyur Lingpa.

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo).

1.2_20191121_OL

1.2_20191121_OL

1.2_20191121_OL

/imager/images/22201/Gesar_HAR_2_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Gesar

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་བསང་མཆོད།

seng chen nor bu dgra 'dul gyi bsang mchod

Cleansing Offering for Sengchen Norbu Dradül

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A concise cleansing (sang, bsang) offering for Sengchen Norbu Dradül, popularly knows as King Gesar, written spontaneously by the treasure revealer Chokgyur Lingpa.

Further Information and Resources: